Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerine

Belgede T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI OKUL ÖNCESİ BİLİM DALI (sayfa 119-123)

5.1. TartıĢma

5.1.1. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerine

problem davranıĢlarla ilgili görüĢleri anketinden yüksek puanlar aldıkları görülmüĢtür.

Öğretmenlerin kıdemlerine göre, davranıĢ problemlerini tanımlaması, değerlendirmesi, davranıĢ yönetimi ve sınıf yönetimi alt boyutları görüĢlerinin anlamlı farklılaĢmadığı da görülmüĢtür. Literatür taraması yapıldığında benzer sonuçlara rastlanılmıĢtır. Kesgin (2006), okul öncesi öğretmenlerin problem çözme yaklaĢımlarını kullanma düzeylerinin kıdemlerine (hizmet yılı) göre değiĢiklik göstermediğini saptamıĢtır. Güven ve Cevher (2005) ise,

öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin, kıdem yılı açısından anlamlı bir fark

oluĢturmadığını bulmuĢtur. Gezgin (2009) araĢtırmasında, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerini kullanma sıklığı ile meslekte çalıĢma süresinin anlamlı

farklılaĢmadığını saptamıĢtır. AraĢtırma sonucu ile örtüĢmeyen çalıĢmalara da rastlanılmıĢtır.

CoĢan (2017) çalıĢmasında, farklı olarak okul öncesi öğretmenlerinin kullandıkları

stratejilerden bir kısmının kıdeme göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuĢtur. YaĢar Ekici, Günhan ve Anılan da (2017) çalıĢmasında, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi beceri düzeylerinin mesleki kıdeme göre farklılaĢtığını söylemektedir. Buna göre mesleki kıdemi 10 yıl ve üzeri olan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin, 0-11 ay arasında

mesleki kıdemi olan okul öncesi öğretmenlerinden daha yüksek çıkmıĢtır. AraĢtırma sonucunu destekleyen daha fazla sayıda çalıĢmalara rastlanılmıĢtır.

AraĢtırma sonucunda, öğretmenlerin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin alt boyutlarının (davranıĢ probleminin tanımlanması ve değerlendirilmesi, davranıĢ yönetimi, sınıf yönetimi) öğretmenin yaĢına göre anlamlı farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Benzer Ģekilde YaĢar Ekici, Günhan ve Anılan (2017), okul öncesi

öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin yaĢa göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığını ortaya koymuĢlardır. Adıgüzel (2016) çalıĢmasında, okul öncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin mesleki kıdem yılına bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde

farklılaĢmadığını gözlemlemiĢtir. AraĢtırma sonucu ile örtüĢmeyen çalıĢmalara da

rastlanılmıĢtır. Akgün ve Dinçer (2015) ise çalıĢmasında, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin öğretmenin yaĢına göre anlamlı farklılık gösterdiğini belirlemiĢtir.

YumuĢ (2013) araĢtırmasında okul öncesi öğretmenlerinin (238), davranıĢ problemlerini tanımlama ve değerlendirme, davranıĢ yönetimi ve sınıf yönetimi becerileri ile öğretmenlerin yaĢları arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢtur. Alisinanoğlu ve Kesicioğlu (2010) çalıĢma sonucunda çocukların davranıĢ sorunları üzerinde öğretmenin yaĢının ve öğretmenlik statülerinin önemli bir farklılık yarattığını tespit etmiĢlerdir. Okul öncesi öğretmenlerin kıdemlerine ve yaĢlarına göre, davranıĢ problemlerini tanımlaması,

değerlendirmesi, davranıĢ yönetimi ve sınıf yönetimi alt boyutlarında görüĢlerinin anlamlı farklılaĢmaması öğretmenlerin problem davranıĢlara yönelik görüĢ ve uygulamaların çok fazla değiĢmediğini gösteriyor olabilir. Bu açıdan öğretmenlerin problem davranıĢlara iliĢkin görüĢlerinin değiĢmemesi, öğretmen olduktan sonra kendilerini çok fazla geliĢtirmediklerini de düĢündürmektedir. Ayrıca bu sonuç üniversitede verilen eğitimin de yıllara göre çok da değiĢmediğini gösteriyor olabilir. Dolayısıyla üniversitede verilen eğitimlerin problem davranıĢlarla ilgili olarak daha kapsamlı hale getirilmesi gerektiği düĢünülmektedir.

AraĢtırmada, öğretmenlerin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin, çocuğun cinsiyetine göre anlamlı farklılaĢmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Literatür incelemesi sonucunda benzer çalıĢmalara rastlanılmıĢtır. Aykır ve Çifci Tekinarslan (2012) araĢtırmada, çocuğun cinsiyetine göre sosyal beceri ve problem davranıĢlarının farklılaĢmadığını ortaya koymuĢtur. Eratay (2011) çalıĢmasında, çocuğun davranıĢ problemleri ile çocuğun cinsiyeti arasında anlamlı bir iliĢkiye rastlamamıĢtır. Dereli-Ġman (2013) çalıĢmasında, okul öncesi dönem davranıĢ problemlerinin cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığını göstermiĢtir. Yıldırım Doğru, Kayılı, Alabay, KuĢçu ve Sarıkaya (2013) çalıĢmasında, ailesinde engelli birey bulunan 5-6 yaĢ çocuklarının cinsiyetleri ile problem davranıĢları puanları arasında anlamlı bir farklılaĢmanın olmadığını tespit etmiĢlerdir. Literatür taraması sonucunda benzer olmayan araĢtırmalara da ulaĢılmıĢtır. Kargı ve Erkan (2004) çalıĢmasında, okul öncesi çocuklarının anne ve öğretmenlerinin, problem davranıĢlarda kız çocukları erkeklere göre daha fazla sorunlu değerlendirdiklerini ortaya koymuĢlardır. Kurt (2015) araĢtırmasında, problem davranıĢların cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymuĢ ve erkek çocukların kızlara göre daha fazla problem davranıĢ sergilediklerine ulaĢmıĢtır. Keane ve Calkins (2004) çalıĢmasında, öğretmen gözlemlerine dayanarak okul öncesi dönemde kızların problemli davranıĢları paylaĢtıklarını, erkek çocukların ise saldırgan davranıĢları gösterdiklerini ortaya koymuĢtur.

AraĢtırma kapsamında okul öncesi öğretmenlerinin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin, çocuğun sosyo-ekonomik durumuna göre anlamlı farklılaĢmadığı

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin, çocuğun sosyo-ekonomik durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği iliĢkin yapılan bu çalıĢmanın sonucu bazı araĢtırmaların sonuçlarıyla örtüĢmemektedir.

Tarkoçin (2014) çalıĢmasında okul öncesi çocuklarının davranıĢ problemlerinin çocuğun sosyo-ekonomik durumuna göre anlamlı farklılaĢtığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Seven (2007) ve

Kurt‟a göre de (2015), ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi problem davranıĢ puanlarında anlamlı farklılıklar göstermektedir. Ziv ve Sorongon (2011) çalıĢmasında, okul öncesi davranıĢ

sorunları ile alt sosyo-ekonomik düzey arasında iliĢki tespit etmiĢtir. Yapılan araĢtırmalar, çocukların sosyo-ekonomik durumlarının, öğretmenlerin çocukların problem davranıĢlarına yönelik görüĢleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak yapılan bu araĢtırma, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin, çocuğun sosyo-ekonomik durumundan etkilenmediğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeninin

araĢtırmaya alınan çocukların sosyo-ekonomik durumlarının benzer grupta yer almasından kaynaklandığı düĢünülmektedir.

Son olarak araĢtırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin, çocuğun önceden okul öncesi eğitimi alma durumuna göre anlamlı farklılaĢmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öztürk (2019) araĢtırmasında, okul öncesi eğitimi alan çocukların problem davranıĢlarının eğitim ortamının düzeninden kaynaklı yaptıklarına, okul öncesi eğitimi almayan çocukların ise istenmeyen davranıĢlarının aileden kaynaklı olduğu sonucuna varmıĢtır. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların problem

davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin, çocuğun önceden okul öncesi eğitimi alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği iliĢkin yapılan bu çalıĢmanın sonucu bazı benzer araĢtırmaların sonuçlarıyla örtüĢmemektedir.Özbek (2003) araĢtırmasında, okul öncesi eğitim alan

çocukların almayan çocuklara göre problem çözme becerilerinin daha fazla geliĢmiĢ olduğunu ve öğretmenlerin okul öncesi eğitim alamayan çocuklarla daha fazla sorun yaĢadıklarını ortaya koymuĢtur. Peisner-Feinberg ve diğerleri ise (2001) çalıĢmasında, 4-8 yaĢ arası çocukların sosyal-duygusal ve biliĢsel geliĢimlerinin olumlu yönde ilerlemesini okul öncesi eğitim kurumlarında aldıkları kaliteli eğitim sonucunda olduğunu söylemektedirler. Yapılan araĢtırmalar, çocukların önceden okul öncesi eğitimi alma durumlarının, çocukların sosyal, duygusal yönden geliĢimleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. AraĢtırma

incelemeleri ile öğretmenlerin görüĢlerine göre çocukların problemli davranıĢ göstermeleri, önceden okul öncesi eğitimi alma durumu değiĢkeninden etkilendiğini ortaya koyan daha fazla çalıĢmaya rastlanılmıĢtır. Ancak, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin incelendiği ve benzer ortamda yetiĢen çocukların değerlendirildiği bu araĢtırmada, önceden okul öncesi eğitim alma durumunun etkisinin olmaması olağan karĢılanabilir.

5.1.2. Okul öncesi çocukların problem davranıĢlarına iliĢkin tartıĢma. Okul öncesi

Belgede T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI OKUL ÖNCESİ BİLİM DALI (sayfa 119-123)