Mesleki Geliflim Uygulamalar›n›n De¤erlendirilmesi

Belgede Ö RETMENL KTE MESLEK GEL fi M (sayfa 100-110)

Mesleki geliflim uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi, planlanan mesleki geliflim etki-lili¤inin uyguma öncesinde gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amac›y-la gerçeklefltirilir. Di¤er bir ifadeyle, mesleki geliflim uyguamac›y-lamas›n›n, uyguamac›y-lama ön-cesinde bir ön denemesinin yap›lmad›r. Bu aflamada haz›rlanan mesleki geliflim uygulamalar›n›n, uygulama öncesindeki de¤erlendirilmesine iliflkin farkl› kaynak-lardan bilgi toplanabilir.

Mesleki geliflim uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesinde hangi kaynaklardan bilgi al›nabilir?

Mesleki geliflim uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesinde, öncelikle ö¤retmenlerin mesleki geliflime iliflkin e¤itim gereksinimlerinin belirlenmesi için bilgi edilen mes-leki geliflimin paydafllar› olan ö¤retmen, yönetici ve denetçilerden (müfettifller) bil-gi toplanabilir. Bununla birlikte, mesleki geliflim uygulamalar›n›n de¤erlendirilme-si ile ilgili yap›land›r›lan içeri¤in konu alan›ndaki uzmanlardan da görüfl al›narak, gerekli düzeltmeler yap›labilir. Mesleki geliflimin de¤erlendirilmesine iliflkin ayr›n-t›l› bilgi, kitab›n›z›n 9. ünitesinde yer almaktad›r.

S O R U

D ‹ K K A T SIRA S‹ZDE

DÜfiÜNEL‹M

SIRA S‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL‹M

D ‹ K K A T

SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

AMAÇLARIMIZ

N N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

7

ETK‹L‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M‹N PLANLANMASI ‹Ç‹N ÖNER‹LER

Amerika’da New Jersey E¤itim Departman› taraf›ndan gelifltirilen mesleki geliflim standartlar›, ö¤retmenlerin mesleki geliflimleri için etkili mesleki geliflim planlan-mas›n› özetlemek aç›s›ndan bütüncül bir yap› oluflturmaktad›r. Buna göre, ö¤ret-menlerin mesleki geliflim etkinlikleri flu özellikleri tafl›mal›d›r (Librera ve di¤erle-ri, 2004):

• Ö¤retmenlerin mesleki alan bilgisini zenginlefltirmelidir.

• Ö¤retmenlerin akademik, sosyal, duygusal, fiziksel gereksinimleri göz önü-ne al›narak ö¤rencileriönü-ne potansiyelleri do¤rultusunda e¤itim vermelerini sa¤lamal›d›r.

• ‹lgili araflt›rmalara baflvurarak ö¤retmenlerin uygulamal› araflt›rmalar ve ö¤-renme, ö¤retme ve liderlik konular›nda görüfl gelifltirmelerini sa¤lamal›d›r.

• Ö¤retmenlerin s›n›f içinde çeflitli de¤erlendirmeler yapabilmeleri için görüfl gelifltirmelerine yard›mc› olmal›d›r.

• Yeni bilgilerin ö¤retim program› ve dolay›s›yla s›n›f ortam›na tafl›nmas›na yard›mc› olmal›d›r.

• Yetiflkin e¤itimi ve geliflimi ilkelerine dayand›r›larak tasarlanmal›d›r.

• Sürekli bir ölçme de¤erlendirme süreci alt›nda ö¤renci ve okul üzerinde et-kiler görmeye aç›k olmal›d›r.

• Ö¤retmenin ait oldu¤u tüm sistemlerden onay alan, stratejik plan› olan bir yap›da olmal›d›r.

• Geliflimi ve de¤iflimi yüreklendiren, sürekli geliflimi destekleyen, ö¤retmen-ler aras›ndaki geleneksel iliflkiö¤retmen-leri de¤iflime zorlayan bir okul kültürü olufltu-ran bir yap›da olmal›d›r.

• Mesleki geliflim planlar›n› destekleyen entelektüel ve finansal alt yap›lar› ol-mal›d›r.

• Mesleki geliflim etkinliklerinde zaman kullan›m›na önem vermelidir. Ö¤ret-menlere meslektafllar›yla etkileflim için zaman tan›mal›d›r.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflimin paydafllar› ile etkileflimlerini destekleyen bir yap›da olmal›d›r.

Ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerine iliflkin planlama ve uygulama çal›flmalar›, ö¤retmenlerin e¤itim gereksinimlerini dolay›s›yla da ö¤rencilerin gereksinimlerini tamamlay›c› nitelikte olmal›d›r. Dahas› bu çal›flmalar, okul iklimine, mesleki gelifli-min paydafllar› olarak ifade edilen ve ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerinden yarar görenler ö¤renciler, okul yöneticileri, ö¤renci velileri, ö¤retmenin aile çevresi ve ö¤retmenin di¤er meslektafllar›na katk›da bulunacak nitelikte olmal›d›r. Ö¤retmen-lerin mesleki geliflim arac›l›¤›yla meslektafll›k ruhunu da gelifltirmeleri, ait olma duygusunu oluflturmalar› ya da pekifltirmeleri beklenir.

Ö¤retmenlikte mesleki geliflime iliflkin standart-lar›n oluflturulma amac›yla ilgili bilgiye sahip olabilmek.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflim gereksinimle-rine ve mesleki geliflim alanlar›na dayal› mes-leki geliflim etkinliklerinin gerçeklefltirilmesini sa¤lamak için belirli standartlar gelifltirilmifltir.

• Bu mesleki geliflim standartlar›, her ö¤retmen için mesleki geliflim çal›flmalar›ndan ayn› ve-rim ve fayday› elde etmesini amac›yla olufltu-rulmufltur.

• Türk Millî E¤itim sistemi içerisinde ö¤retmen-lik konusunda gelifltirilmifl mesleki geliflim standartlar› henüz bulunmamaktad›r.

Ö¤retmenlikte mesleki geliflime iliflkin standartla-r› s›n›fland›rabilmek.

• Mesleki geliflim standartlar›; kapsam standart-lar›, içerik standartlar› ve süreç standartlar›

olmak üzere 3 temel boyuttaki standarttan oluflmaktad›r.

• Kapsam standartlar›, mesleki geliflim için ku-rumun belirledi¤i politikalarla ve yönetmelik-lerle iç ve d›fl kaynaklarla ilgili standartlar›

kapsamaktad›r. Kapsam standartlar›n›; ö¤ren-me topluluklar›, liderlik ve kaynak olmak üze-re üç alt bafll›kta toplamak mümkündür.

• Mesleki geliflimin süreç standartlar› ile mesle-ki geliflme yönelik bilgi ve becerilerin geliflti-rilmesi, kazan›m› ve ö¤retmenlere ulaflt›r›lma-s›na iliflkin düzenlemeler belirlenir. Süreç stan-dartlar›n›; veri denetimi, de¤erlendirme, arafl-t›rma taban›, tasar›m, ö¤renme ve iflbirli¤i bafl-l›klar› alt›nda toplamak mümkündür.

• Mesleki geliflimin içerik standartlar›, mesleki geliflimde ö¤renme süreci içerisinde ö¤ret-menlere kazand›r›lmas› hedeflenen bilgi ve becerilere yönelik düzenlemeleri kapsamak-tad›r. ‹çerik standartlar›n›; eflitlik, ö¤retimde kalite, aile ve paydafl etkileflimi bafll›klar› al-t›nda toplamak mümkündür.

Ö¤retmenlikte mesleki geliflimin planlanma afla-malar›n› s›ralayabilmek.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflim alanlar›na yö-nelik olarak mesleki geliflim etkinliklerinin planlanmas›, sistematik bir süreçtir.

• Bu süreç, gereksinimlerin belirlenmesi,

içeri-¤in yap›land›r›lmas›, uygulaman›n tasarlanma-s› ve de¤erlendirme olmak üzere 4 aflamadan oluflmaktad›r.

• Mesleki geliflimin bu planlanma aflamalar›, bir-birine ba¤l› olup mesleki geliflime yönelik ge-reksinim belirlenmesi ile bafllamaktad›r. Bu afla-mada elde edilen bilgiler do¤rultusunda, mesle-ki geliflimin içeri¤i yap›land›r›lmakta, daha son-ra ise içeri¤in aktar›m›na yönelik uygulama ile ilgili düzenlemeler yap›lmaktad›r. Son aflamada ise, mesleki geliflime iliflkin yap›lan planlama-n›n de¤erlendirilmesi gerçeklefltirilmektedir.

Ö¤retmenlikte mesleki geliflimin planlanma afla-malar›n› aç›klayabilmek.

• Mesleki geliflim etkinliklerinin planlanmas›n›n ilk aflamas› ö¤retmenlerin mesleki geliflim ge-reksinimlerinin belirlenmesidir. Bu aflamada ö¤retmenlerin alansal, ö¤retimsel, yönetimsel ve kiflisel mesleki geliflim alanlar›na iliflkin e¤i-tim gereksinimleri belirlenir. Ö¤retmenlerin mesleki geliflim gereksinimlerinin belirlenme-sinde farkl› kaynaklardan elde edilen bilgiler de¤erlendirilir.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerinin planlan-mas›nda ikinci aflama, mesleki geliflimin

içeri-¤inin yap›land›r›lmas›d›r. Planlaman›n ilk afla-mas›nda belirlenen gereksinimler do¤rultusun-da içeri¤in belirlenmesine iliflkin iki tür yakla-fl›m vard›r. Bu yaklayakla-fl›mlar; mikro ve makro düzey stratejiler olarak adland›r›lmaktad›r.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerinin planlan-mas›nda, gereksinim belirleme ve içeri¤in ya-p›land›r›lmas›n›n ard›ndan üçüncü aflama mesleki geliflim uygulamalar›n›n tasarlanmas›-d›r. Bu aflamada, mesleki geliflim etkinlikle-rinde uygulanacak yöntem ve teknikler ile bu etkinliklerin türlerine iliflkin tasar›m ifllemleri gerçeklefltirilir. Ayr›ca, bu aflamada mesleki geliflim etkinliklerinde kullan›lacak materyal-lerin oluflturulmas› ile gerekli araç-gereçlere iliflkin de düzenlemeler yap›l›r.

Özet

N

A M A Ç1

N

A M A Ç2

N

A M A Ç4

N

A M A Ç3

• Mesleki geliflim uygulamalar›n›n de¤erlendi-rilmesi, planlanan mesleki geliflim etkilili¤inin uyguma öncesinde gözden geçirilmesi ve ek-sikliklerin giderilmesi amac›yla gerçeklefltiri-lir. Di¤er bir ifadeyle mesleki geliflim uygula-mas›n›n, uygulama öncesinde bir ön deneme-sinin yap›lmad›r. Bu aflamada haz›rlanan mes-leki geliflim uygulamalar›n›n, uygulama önce-sindeki de¤erlendirilmesine iliflkin farkl› kay-naklardan bilgi toplanabilir.

Etkili mesleki geliflimin planlanmas› için göz önünde bulundurulmas› gereken ilkeleri s›rala-yabilmek.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerine iliflkin planlama ve uygulama çal›flmalar›, ö¤retmen-lerin e¤itim gereksinimö¤retmen-lerini dolay›s›yla da ö¤-rencilerin gereksinimlerini tamamlay›c› nite-likte olmal›d›r.

• Ayr›ca, okul iklimine, mesleki geliflimin pay-dafllar› olarak ifade edilen ve ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerinden yarar görenler ö¤renci-ler, okul yöneticileri, ö¤renci velileri, ö¤retme-nin aile çevresi ve ö¤retmeö¤retme-nin di¤er meslektafl-lar›na katk›da bulunacak nitelikte olmal›d›r.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflim arac›l›¤›yla meslektafll›k ruhunu da gelifltirmeleri, ait ol-ma duygusunu oluflturol-malar› ya da pekifltir-meleri beklenir.

N

A M A Ç5

1. I. Kapsam II. ‹çerik III. Tasar›m IV. Süreç

Yukar›dakilerden hangileri mesleki geliflim standartlar›

ile ilgili temel boyutlard›r?

a. I, II ve III b. II, III ve IV c. I, II ve IV d. I, III ve IV e. III ve IV

2. Afla¤›dakilerden hangisi mesleki geliflimin süreç bo-yutundaki standartlardan biridir?

a. Liderlik b. Tasar›m c. Kaynaklar d. Eflitlik

e. Ö¤retimde kalite

3. Afla¤›dakilerden hangisi mesleki geliflime yönelik be-lirlenen standartlar›n sa¤lad›¤› katk›lardan biri de¤ildir?

a. Mesleki geliflim için e¤itim kurumlar›n›n ve ye-rel yönetimlerinin kaynaklar›n›n ifle koflulmas›

b. Mesleki geliflime iliflkin ö¤retmenlerin e¤itim ge-reksinimlerinin belirlenmesinde ö¤renci görüfl-lerinin de¤erlendirilmesi

c. Mesleki geliflim sürecinin ö¤retmen kazan›mlar›-na göre yap›land›r›lmas›

d. Mesleki geliflimin tasarlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesine iliflkin bir yap› oluflturulmas›

e. Teknolojik liderlik faaliyetlerinin organize edil-mesi

4. Afla¤›dakilerden hangisi mesleki geliflim etkinlikleri-ni planlama aflamalar›ndan biri de¤ildir?

a. Gereksinimlerin belirlenmesi b. ‹çeri¤in yap›land›r›lmas›

c. Uygulamalar›n tasarlanmas›

d. De¤erlendirme

e. Ö¤retim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi

5. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retmenlerin mesleki geli-flimlerine iliflkin e¤itim gereksinimlerini belirlemek ama-c›yla bilgi edinebilecekleri kifliler aras›nda yer almaz?

a. Millî E¤itim Bakan›

b. Okul Yöneticileri c. Ö¤renciler d. Ö¤renci velileri e. Müfettifller

6. “Ö¤rencilerin etkili ders dinlemelerini sa¤lama” ko-nulu mesleki geliflim program›n›n içeri¤i, mesleki geli-flim program› içerik belirleme yaklafl›mlar›ndan hangisi-ni kapsamaktad›r?

a. Makro düzey yaklafl›m b. Nano düzey yaklafl›m c. Entropik yaklafl›m d. Mikro düzey yaklafl›m e. Epistemolojikyaklafl›m

7. Afla¤›dakilerden hangisi mesleki geliflim etkinli¤i dü-zenlemede makro düzey içerik belirleme yaklafl›m›na örnek olarak verilebilir?

a. Ö¤rencileri yarat›c› ödev haz›rlamaya yönlendir-me etkinleri

b. Etkili s›n›f ortam› düzenleme teknikleri

c. Ö¤retmenlerin kurumsal uyumlar› ve özlük haklar›

d. Etkili ö¤renme stratejileri

e. Hikaye etkinliklerinde ö¤renci motivasyonunu art›rma teknikleri

8. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retmenlere yönelik mes-leki geliflim uygulamalar›n›n tasarlanmas›nda göz önün-de bulundurulmas› gereken ilkelerönün-den biri önün-de¤ildir?

a. Yetiflkinlerin mesleki geliflim etkinli¤i sonunda ulafl›lacak amaçlardan haberdar edilmelmesi b. Proje tabanl› ö¤renme, probleme dayal›

ö¤ren-me gibi araflt›rma inceleö¤ren-me yoluyla ö¤retim yak-lafl›mlar›n›n kullan›lmas›na özen gösterilmesi c. Ö¤retmenlerin sahip olduklar› bilgi birikimlerini

ve deneyimlerini kullanmalar›na olanak sa¤la-yacak uygulamalara yer verilmesi

d. Yetiflkin e¤itiminde mümkün oldu¤unca not ya-r›fl›, ödül gibi d›flsal motive edicilerin kullan›lmas›

e. Ö¤retmenlerin kendi kendilerini de¤erlendirme-lerine olanak tan›yan uygulama etkinliklerinin sunulmas›

Kendimizi S›nayal›m

9. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retmenlerin mesleki geli-flim uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesinde bilgi sa¤la-nabilecek kaynaklardan biri de¤ildir?

a. Ö¤retmenler b. Yöneticiler c. Müfettifller

d. Konu alan› uzmanlar›

e. Millî E¤itim Müdürleri

10. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retmenler için haz›rla-nan etkili bir mesleki geliflim uygulamas›nda bulunma-s› gereken özelliklerden biridir?

a. Ö¤retmenlik mesle¤i bilgisinden daha çok konu alan› bilgilerini gelifltirmeye yönelik olmas›

b. Mesleki alan bilgisini zenginlefltirici olmas›

c. ‹flbirlikli etkinliklerden çok bireysel etkinliklere yer verilmesi

d. Pedagojik ilkelere dayand›r›larak tasarlanmas›

e. Ö¤retici merkezli ve içerik odakl› bir e¤itim an-lay›fl› benimsenmesi

E¤itimle De¤er Yaratman›n ‹lk Ad›m›: E¤itim ‹hti-yaç Analizi

Belgin Subafllar (Ernst & Young ‹nsan Kaynaklar› Da-n›flman›)

Çal›flanlar›n›z›n flirketten ve uygulamalardan memnuni-yetini ölçtünüz, elde etti¤iniz bulgulara göre iyilefltir-meler yapt›n›z, uygun bir çal›flma ortam› yaratt›n›z ve flirketin performans›n› olumsuz yönde etkileyecek un-surlar› en aza indirgediniz. Peki bunca çabadan sonra çal›flanlar›n›z›n performans›n› artt›rmak için daha ne ya-pabilirsiniz?

American Society for Training and Development tara-f›ndan 540 organizasyonun kat›l›m› ile yap›lan bir arafl-t›rman›n bulgular›na göre, e¤itilen çal›flanlar›n›n toplam çal›flanlara oran› ve çal›flan bafl›na düflen e¤itim harca-malar› daha yüksek olan flirketler; çal›flanlar›n memnu-niyeti ve ba¤l›l›¤›, ürün ve hizmet kalitesi, müflteri mem-nuniyeti gibi kurumsal performans göstergelerinde da-ha baflar›l› sonuçlar elde etmekteler.

E¤itim ihtiyaç analizinin amac›, çal›flanlar›n gerçekten ihtiyaç duydu¤u e¤itim bafll›klar›n› ve bu e¤itimlerin içeriklerini belirlemektir. E¤itim ihtiyaç analizi, kullan›-lan farkl› yöntemler ile gerekli okullan›-lan bilginin topkullan›-lanma- toplanma-s›na yard›mc› olmaktad›r. Hangi yöntem kullan›l›rsa kullan›ls›n elde edilen bilgiler, organizasyonun perfor-mans›n› art›r›c› yönde yap›lacak çal›flmalar›, verilecek e¤itimleri netlefltirmektedir.

E¤itim ihtiyaçlar›n›n tespit edilmesinin ilk aflamas›, ana-liz çal›flmas›n›n yürütülece¤i organizasyona iliflkin te-mel bilgilerin temin edilerek, incelenmesidir. Organi-zasyonun amac› ve hedefleri, yaflanan ana problemler ya da elde edilmifl baflar›lar, analiz sonras›nda önerile-cek çözümleri k›s›tlayabileönerile-cek yasal düzenlemeler ya da engeller, organizasyonda olmas› muhtemel de¤ifliklikler gibi konular çal›flma bafllat›lmadan incelenmelidir.

Organizasyon hakk›nda genel incelemenin yap›lmas›-n›n ard›ndan, çal›flmayap›lmas›-n›n kapsam›na karar verilmelidir.

E¤itim ihtiyaçlar›, belirli bir grup çal›flan için belirlene-bilece¤i gibi organizasyonda görev yapan tüm personel için de belirlenebilmektedir.

Hangi tip ve içerikte e¤itimlerin verilece¤inin tespit edi-lebilmesi için flirketlerin kullanabilecekleri birden fazla yöntem bulunmaktad›r. Andersen ‹nsan Kaynaklar› Da-n›flmanl›¤›’n›n 2001 y›l›nda yapt›¤› ‹nsan Kaynaklar›

Araflt›rmas›’n›n sonuçlar›na göre kat›l›mc› flirketlerin

%29,1’i çal›flanlar›n›n e¤itim ihtiyaçlar›n› yüz yüze

mü-lakatlar, %38,5’i anketler, %20,5’i performans de¤erlen-dirme sonuçlar›n› kullanarak tespit etmektedir.

fiirket Hedef ve Stratejilerinin Gözden Geçirilmesi E¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde öncelikli olarak flirketin hedef ve stratejileri gözden geçirilmelidir. fiir-ketlerin organizasyonunda ya da ifl süreçlerinde mey-dana gelebilecek bir de¤ifliklik, çal›flanlar›n bu gibi du-rumlara uyum sa¤layabilmesi için ihtiyaç duyacaklar›

bilgi ve becerilerde de¤iflikli¤e neden olabilmektedir.

Hedef ve stratejiler do¤rultusunda çal›flanlar›n yeni ifl süreçlerine uyum sa¤layabilmesi için ihtiyaç duyacakla-r› bilgiler tespit edilebilmekte, dolay›s› ile flirketler he-nüz stratejileri uygulamadan, çal›flanlar›n›n e¤itim ihti-yaçlar›n› belirleyerek, gerekli önlemleri alabilmektedir.

Performans De¤erlendirmesi Sonuçlar

E¤itim ihtiyaç analizinde kullan›lan yöntemlerden biri, performans de¤erlendirmelerinden elde edilen sonuç-lar›n kullan›lmas›d›r. Performans de¤erlendirmelerinde, çal›flanlar›n sahip oldu¤u yetkinlik ve teknik bilgi sevi-yesi ile flirketin çal›flanlar›ndan bekledi¤i yetkinlik ve teknik bilgi seviyesi karfl›laflt›r›lmakta ve aradaki fark›n belirlenmesi sa¤lanmaktad›r. Belirlenen performans far-k›n›n giderilmesi için ilgili yetkinliklerin ve teknik bilgi-lerin gelifltirilmesine yönelik olarak çal›flanlar›n bireysel olarak e¤itim ihtiyaçlar› belirlenmekte, çal›flan baz›nda belirlenen bu e¤itim ihtiyaçlar› toplanarak grup ya da flirket baz›nda e¤itim ihtiyaçlar›n› ortaya koymaktad›r.

‹nsan Kaynaklar› bölümü, performans fark›n›n sebeple-rini araflt›rmak ve detayl› bilgi elde etmek için çal›flan-lar ve yöneticiler ile görüflmeler yaparak, e¤itim ihtiyaç analizine ek bilgi sa¤layabilmektedir. Performans

de-¤erlendirme sonuçlar›n›n kifli, grup ya da tüm çal›flan-lar baz›nda analiz edilmesi ile, hedeflenen yetkinlik dü-zeyinden sapmalar farkl› gruplar baz›nda aç›kça ortaya koyulabilmekte ve düzenlenmesi gereken e¤itimler için detayl› bilgi sa¤lanabilmektedir. Bu flekilde belirli bö-lümlere ya da belirli pozisyonlara verilecek e¤itimler ta-n›mlanabilmektedir.

E¤itim ihtiyaçlar›n›n tespit edilmesinde performans

de-¤erlendirme sonuçlar›; belirlenmifl ifl gereklilikleri ve pozisyon yetkinlikleri ile kiflilerin bu standartlar› karfl›-lama düzeyleri aras›ndaki fark› tan›mkarfl›-lamaktad›r. Kiflile-rin bu fark› oluflturan “geliflmeye aç›k” noktalar› tespit edilerek organizasyondaki her bir birey için bu de¤er-lendirmenin yap›lmas› sonras›nda kurumun e¤itim ihti-yac› ortaya ç›kmaktad›r.

Yaflam›n ‹çinden

Birebir Görüflmeler

Çal›flanlar ya da yöneticiler ile yap›lan birebir görüflme-ler, e¤itim ihtiyaçlar› konusunda kritik noktalar›n orta-ya ç›kar›lmas›n› sa¤laorta-yan bir yöntemdir. Örne¤in yöne-ticilerle gerçeklefltirilen görüflmelerde çal›flanlar›n yet-kinlik ve teknik bilgi düzeyleri, farkl› unvanlarda çal›-flan kiflilerin hedeflenen yetkinlik düzeyinden sapmala-r›, bu çal›flanlara sunulmufl e¤itimler, ve yaflanan per-formans sorunlar› sorgulanarak detaylara inilebilmekte-dir. Görüflmelerde standart sorular›n kullan›lmas› her görüflmeden ayn› bafll›klarda bilgi edinilmesini ve tüm flirket baz›nda elde edilen verilerin karfl›laflt›r›labilmesi-ni sa¤lamaktad›r. Görüflmelerin yürütülmesinde hem sürenin etkin kullan›m› hem de uygun detayda bilgi edinilmesi için deneyimli görüflmecilere ihtiyaç duyul-maktad›r. Çok detayl› bilgi sa¤lasa da birebir görüflme-ler maliyeti en yüksek ve uzun zaman alan analiz yön-temlerindendir.

Odak Grup Toplant›lar›

Odak grup toplant›lar›, tek bafllar›na ya da birebir gö-rüflmeler ve anketler ile birlikte kullan›lsalar da en sis-tematik veri toplama yöntemlerinden biridir. Odak grup toplant›lar›ndan elde edilen detayl› veriler, birebir gö-rüflmeler ve anketler için sa¤lam bir temel oluflturmak-tad›r. Ancak odak grup toplant›lar›, veri toplamada avan-taj sa¤lamalar›n›n yan›nda iyi yönetilmedikleri durum-larda dezavantaja dönüflebilmektedir. Bir kiflinin dile getirdi¤i fikrin bir di¤eri taraf›ndan gelifltirilmesi ile de-tayl› bilgilere ulafl›lmas› mümkün olmakta iken, bir ki-flinin kulland›¤› bir kelime grubun di¤er üyeleri ile ça-t›flmaya neden olabilmektedir. Odak grup toplant›lar›n-da en çok dikkat edilmesi gereken konu, ayn› perfor-mans sorununu yaflayan ya da ayn› seviyedeki çal›flan-lar›n bir araya getirilmesini sa¤layarak bask›n bir gru-bun oluflmas›n› engellemektedir. Toplant›lar, çok say›-da çal›flan› olan organizasyonlarsay›-da örneklem seçilerek yürütülebilece¤i gibi küçük organizasyonlarda tüm ça-l›flanlar›n kat›labilece¤i flekilde planlanabilmektedir.

Odak grup toplant›lar›, bireysel e¤itim ihtiyaçlar›n›n be-lirlenmesine olanak tan›mamakta ve verilerin toplan-mas› uzun zaman almaktad›r.

Anketler

Andersen’in yapt›¤› araflt›rman›n sonuçlar›nda

belirtildi-¤i gibi flirketlerin %38,5’i anketler arac›l›¤› ile ebelirtildi-¤itim ih-tiyaçlar›n› belirleme yoluna gitmektedir. Anketler, hem daha büyük kitlelere ulaflma imkan› yaratmakta hem de daha k›sa zamanda cevap alma flans› tan›maktad›r. E¤er flirketin bilgisayar altyap›s› uygun ise çal›flanlar›n Inter-net, Intranet ya da e-posta yolu ile anketi doldurmas›

sa¤lanabilece¤i gibi, verilerin elektronik ortamda

top-lanmas› ile analiz süresini k›saltmak da mümkün ol-maktad›r. Yönetici ve çal›flanlarla yap›lan birebir görüfl-meler ve odak grup toplant›lar›ndan elde edilen veriler anket sorular›n›n flekillenmesine destek olmaktad›r. An-ket sorular›n›n herkes taraf›ndan anlafl›labilir olmas›

için sorular›n basit ve k›sa olmas› önerilmektedir. Odak grup toplant›lar›ndan farkl› olarak, çal›flanlar kimsenin fikrinden etkilenmeden kendi düflüncelerini paylaflabil-mektedir. Görüflmeler ya da toplant›larda görüflmecinin soru sorma fleklinden kaynaklanan önyarg›lar bu yön-tem ile ortadan kald›r›lmaktad›r. Her ne kadar toplant›-lar gibi detayl› bilgi sa¤lamasa da, anketlerden say›sal sonuçlar elde etmek mümkün olmaktad›r.

‹fllerin gözlemlenmesi, çal›flan ve müflteri memnuniyeti araflt›rmalar› sonucunda ortaya ç›kan iyilefltirme nokta-lar›, mevcutta al›nan yönetim raporlar› da e¤itim ihti-yaçlar›n›n tespitinde veri sa¤lamaktad›r.

E¤itim ihtiyaç analizinde hangi yönteme ya da yöntem-lere baflvurulaca¤› analizin tamamlanmas› için ayr›lan zamana ve bütçeye ba¤l›d›r. Çal›flmada birden fazla yöntem efl zamanl› kullan›larak detayl› veri elde edile-bilmekte, ve çal›flman›n güvenilirli¤i art›r›labilmektedir.

Çal›flanlar›n co¤rafi olarak da¤›l›m›, çal›flman›n kapsa-d›¤› çal›flan grubu, analiz çal›flmalar›n› yürütecek ve ve-rileri de¤erlendirecek insan kayna¤›n›n varl›¤› da kulla-n›lacak yöntem seçilirken dikkate al›nmal›d›r. fiirketler, bu analizleri gerçeklefltirmek için kendi iç kaynaklar›n-dan faydalanabilecekleri gibi, birçok farkl› kuruluflta deneyim kazanm›fl, iflletme körlü¤ünü engelleyecek ve kendilerine en uygun çözümleri sunacak dan›flman flir-ketlerden de destek alabilmektedir.

E¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde sistematik yön-temlerin kullan›m› çok uzun bir geçmifle sahip de¤ildir.

Hala birçok flirkette çal›flanlar›n y›l içerisinde almas›

planlanan e¤itimler, çal›flan›n istekleri ve ihtiyaçlar› so-rulmadan yöneticilerin çal›flan hakk›ndaki kanaatleri do¤rultusunda belirlenmektedir. Özellikle flirketlerde ifl tan›mlar› ve pozisyondan beklenen yetkinlikler ve tek-nik bilgiler tan›ml› olmayabilmektedir. Çal›flanlara veri-lecek e¤itimlerin bu flekilde belirlenmesi, kurumun o y›l içinde tüm çal›flanlar›n› bilgilendirmek istedi¤i, ör-ne¤in “Toplam Kalite Yönetimi” gibi bir e¤itim bafll›¤›n-da sorun yaratmazken, kifliye özel ihtiyaçlar›n belirlen-mesinde, özellikle de yönetici çal›flan ile birebir çal›fl-m›yorsa ve sadece yöneticinin görüflü e¤itimleri belir-lenmesini yönlendiriyorsa, kiflinin geliflim ihtiyac› do¤-ru olarak tan›mlanamamaktad›r.

E¤itim ihtiyaçlar›n›n do¤ru olarak tan›mlanmas›; kiflilere verilecek e¤itimlerin içeri¤i, e¤itimde kullan›lacak yön-tem ve e¤itim verilecek grup gibi konularda

özellefltiri-lerek e¤itimlerin daha verimli tasarlanmas›na olanak ver-mektedir. Kiflilerin do¤ru e¤itimlere yönlendirilmesi ise kiflinin bireysel performans›n› art›rmakta, buna ba¤l› ola-rak da kurumun performans›na katk› sa¤lamaktad›r.

Çal›flanlara do¤ru e¤itimlerin verilmesi, e¤itimden bek-lenen de¤erin yarat›lmas›n› sa¤layacakt›r.

Referanslar

2001’e Do¤ru ‹nsan Kaynaklar› Araflt›rmas›, Andersen En ‹yi Uygulamalar Veritaban› (Global Best Practices), Andersen.

Kaynak: http://www.ikademi.com/egitim-ve-gelistirme

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlikte Mesleki Geliflim Standartlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlikte Mesleki Geliflim Standartlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlikte Mesleki Geliflim Standartlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlikte Mesleki Geliflimin Planlanmas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlikte Mesleki Geliflimin Planlanmas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlikte Mesleki Geliflimin Planlanmas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlikte Mesleki Geliflimin Planlanmas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlikte Mesleki Geliflimin Planlanmas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

Belgede Ö RETMENL KTE MESLEK GEL fi M (sayfa 100-110)