B

Aşağıdakilerden hangisi, üretim biçimlerine göre maliyet yöntemlerinin oluşturulmasında dikkate alınması gereken bir sınıflandırmadır?

1.

Değişken maliyet- Evre (safha) maliyeti A)

Tahmini maliyet- Standart maliyet B)

Tarihi maliyet- Tam maliyet C)

Sipariş maliyeti- Evre (safha) maliyeti D)

Standart maliyet- Fiili maliyet E)

Bir üretim işletmesinde Ekim ayında bir yardımcı maddeye ilişkin stok hareketleri şöyledir:

Tarih Stok

İşlemi Miktar

(Kg) Birim Fiyat (TL/kg) Tutar

(TL) 1 Ekim Dönem

başı

Mevcudu 500 1.200 600.000 8 Ekim Satın

alınan 700 1.250 875.000 12

Ekim Satın

alınan 400 1.300 520.000 20

Ekim Üretime gönderilen 600 29

Ekim Üretime gönderilen 900

Bu bilgilere ve Son-Giren-İlk-Çıkar stok değerleme yöntemine göre, Ekim ayında üretime gönderilen yardımcı maddenin maliyeti toplam kaç TL dir?

2.

Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisinde bir temel muhasebe ilkesi olan muhafazakarlık ilkesi esas olarak ele alınmaktadır?

3.

Son giren ilk çıkar yöntemi A)

Özel maliyet yöntemi B)

Piyasa fiyatı veya alış maliyetinden düşük olanıyla değerlenme yöntemi

C)

Yenileme maliyeti D)

İlk giren ilk çıkar yöntemi E)

Belirli bir muhasebe döneminde hasılattan düşülen yararı tükenmiş maliyete ne ad

Aşağıdakilerden hangisinde genel muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemi birlikte çalışmakla beraber, bazı ana ve yardımcı hesaplar her iki muhasebe sisteminde de ayrı tutulur?

5.

Bağımsız muhasebe sistemi A)

Karma muhasebe sistemi B)

Birleşik muhasebe sistemi C)

Özel muhasebe sistemi D)

Hesap ayrılığı sistemi E)

Direkt ilk madde ve malzeme

giderleri 500.000 TL

Direkt işçilik giderleri 150.000 TL Genel üretim giderleri 475.000 TL Dönem başı yarı mamul

kullanımı 430.000 TL

Dönem sonu yarı mamul

kullanımı 350.000 TL

Bu bilgilere göre dönem içinde üretilen mamullerin maliyeti kaç TL dir?

6.

Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki mamulün temel yapısını oluşturmayan, buna karşılık nihai mamulün ortaya çıkarılmasında gereksinim duyulan ve mamulün içinde ne kadar olduğunu doğrudan doğruya belirlemenin zor olduğu ilk madde ve malzemedir?

7.

Buzdolabı- Sac levha A)

Gazete- Kağıt B)

Ayakkabı- Makine yağı C)

Mobilya- Sunta D)

Gömlek- Kumaş E)

2016 GÜZ ARA 1521-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

8.

7/ B seçeneğine göre ve dönem sonunda gider hesapları ile yansıtma hesaplarının karşılıklı olarak kapatılmasına

A)

7/B seçeneğine göre ve üretim maliyetlerinin yarı mamuller ve mamul hesaplarına dağılımına

B)

7/B seçeneğine göre ve satılan mamullerin ilgili hesaplara aktarılmasına

C)

7/B seçeneğine göre ve maliyet çıkarma dönemlerinde üretim maliyetlerinin ilgili üretim hesabına aktarılmasına

D)

7/B seçeneğine göre ve dönem giderlerinin finansal muhasebedeki gider hesaplarına aktarılmasına

E)

Üretimde kullanılan ilk maddenin yerine yenisini koymak için işletmenin katlanacağı maliyet ne ise, üretime gönderilen ilk maddenin maliyeti olacağı maliyet yöntemine ne ad verilir?

9.

Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi A)

Son giren ilk çıkar yöntemi B)

Hareketli ortalama maliyet yöntemi C)

İlk giren ilk çıkar yöntemi D)

Yenileme maliyeti yöntemi E)

Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretilmesinde kullanılan ilk maddelerin özellikleri arasında kabul edilemez?

10.

Mamulün özünü oluşturan nesnelerdir.

A)

Dönüştürme işlemleri ile şekil verilerek mamule dönüştürülebilen unsurlardır.

B)

Kimi zaman doğadan da sağlanabilecek nesnelerdir.

C)

Mamulün üretilmesinde sırasında yararlanılan ancak mamulün içerisine katılmayan unsurlardır.

D)

Kimi zaman bir işletmenin çıktısı bir başka işletmenin girdisi olabilen unsurlardır.

E)

Bir üretim işletmesinde 20.000 TL su gideri bölümlerdeki musluk sayısı aracılığı ile ve 90.000 TL sosyal tesis gideri de bölümlerdeki işçi sayısı aracılığı ile maliyet yerlerine dağıtılacaktır.

Maliyet yerleri ve bunlara ilişkin dağıtım ölçüleri miktarları şöyledir:

Musluk sayısı

İşçi sayısı Boyama Esas

Maliyet Yeri 40 180

Montaj Esas

Maliyet Yeri 20 120

Yemekhane Hizmet Maliyet

Yeri 25 20

Bakım-Onarım Hizmet Maliyet Yeri

? 40

Toplam 360

Ayrıca su giderleri dağıtım oranı 200 TL/musluktur. Bu bilgilere göre Bakım-Onarım esas maliyet yerinde kaç musluk vardır?

11.

A) 15 25 B) C) 40

64 D) E) 72

İşçilik maliyetlerinin, sipariş maliyeti sisteminde günlük olarak sipariş maliyeti kartına geçirilirken kullanılan belgeye ne ad verilir?

12.

İşçi zaman kartları A)

Puantaj cetveli B)

Devam çizelgeleri C)

İşçi çalışma kartları D)

Personel devam kontrol sistemleri E)

Aşağıdaki maliyet merkezinde toplanan maliyetlerin hangisi, dönem gideri olarak dikkate alınamaz?

13.

Dağıtım A)

Pazarlama B)

Esas üretim C)

Araştırma-geliştirme D)

Genel yönetim E)

2016 GÜZ ARA 1521-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Bir işletmede ortaya çıkan

araştırma-geliştirmeyle ilgili giderler gelir tablosunda nasıl raporlanır?

14.

Brüt maliyetler A)

Satılan malın maliyeti B)

Dönem gideri C)

Genel üretim maliyeti D)

Direkt gider E)

Aşağıdakilerden hangisi ücretin geniş anlamıyla tanımıdır?

15.

Saklanması ve depolanması söz konusu olan bir maliyet unsurudur.

A)

İşveren tarafından kullanılan insan kaynağıdır.

B)

Bir hizmetin üretilmesinde kullanılan emektir.

C)

İnsanların gereksinimini karşılamak amacıyla gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır.

D)

İnsan emeğinin bedelidir.

E)

Maliyet dağıtımı sırasında aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur?

16.

Harcamaların hesaplanması A)

İşletmenin rakiplerinin sayısı B)

Maliyetlerin doğrulanması C)

Çalışanların motivasyonuna etkisi D)

İşletme kararlarına etkisi E)

Bir üretim işletmesinde işçi ücretleri grup akordu sistemi ile belirlenmektedir.

İşletmede işçi “A” 30 saat, işçi “B” 40 saat ve işçi “C” ise 45 saat çalışmıştır. Bu işçilerin her birinin normal çalışma ücreti saat başına 8 TL dir. Grup için toplam grup akordu 1.380 TL ise, bu durumda işçi “C” nin elde edeceği akord ücreti kaç TL olacaktır?

17.

540 A)

520 B)

430 C)

360 D) E) 320

I. Makine yağı II. Kaynak malzemesi III. Pik demir

IV. Temizlik malzemesi

Makine üreten bir işletmede yukarıdakilerden hangisinin maliyeti genel üretim maliyeti değildir?

18.

Yalnız III A)

Yalnız IV B)

I ve II C)

II ve III D)

II ve IV E)

Ücret = Çalışılan süre x Süre başına ücret Bir işletmede çalışanların ücretleri yukarıdaki eşitlik ile belirleniyorsa, işletmede hangi ücret sisteminin geçerli olduğu kabul edilebilir?

19.

Primli ücret sistemi A)

Parça başına ücret sistemi B)

Akordlu ücret sistemi C)

Zaman esasına dayalı ücret sistemi D)

Verime dayalı ücret sistemi E)

Aşağıdakilerden hangisi, üretim dışı faaliyetlerle ilgili işçilik maliyetlerinin içinde yer almamaktadır?

20.

Genel yönetim maliyetleri A)

Dağıtım maliyetleri B)

Genel üretim maliyetleri C)

Araştırma maliyetleri D)

Pazarlama maliyetleri E)

2016 GÜZ ARA 1521-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 23-26)