MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Belgede 2015 Faaliyet Raporu (sayfa 62-65)

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Bankamızın mali durumuna ilişkin finansal veriler, Aralık 2014 ve Aralık 2015 dönemleri için karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

(Milyon TL) Aralık 2014 Aralık 2015 Değişim (Değer) Değişim (%)

Toplam Aktifler 3.914,9 4.774,4 859,5 22,0

Toplam Aktifler (milyon ABD doları) 1.693,1 1.642,0 -51,1 -3,0

Krediler 3.145,0 3.912,9 767,9 24,4

Yabancı Kaynaklar 3.272,3 4.071,1 798,8 24,4

Özkaynaklar 642,6 703,3 60,7 9,4

Serbest Sermaye (*) 477,2 539,7 62,5 13,1

Toplam Gelirler 188,3 220,8 32,5 17,3

Toplam Giderler 129,1 140,7 11,6 9,0

Vergi Karşılığı 12,3 17,4 5,1 41,5

Kâr/Zarar 46,9 62,7 15,8 33,7

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu (%) 20,4 17,8 -2,6 -12,7

(*) Serbest Sermaye = Özkaynaklar-(İştirakler + Bağlı Ortaklıklar + Duran Varlıklar + Takipteki Krediler (Net) + Ertelenmiş Vergi Aktifi + Peşin Ödenmiş Giderler)

Aktiflerin Yapısı (%) Aralık 2014 Aralık 2015

Nakit Değerler, Merkez Bankası ve Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV 0,0 0,0

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar 7,1 11,0

Para Piyasaları 7,2 0,7

Satılmaya Hazır Menkul Değerler 1,9 3,4

Krediler 80,3 82,0

Takipteki Alacaklar (Net) 1,6 1,3

Vadeye Kadar Elde Tut. M.D. 0,5 0,4

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar 0,6 0,6

Duran Varlıklar 1,8 1,3

Diğer Aktifler 0,6 0,6

Toplam 100,0 100,0

Bankamız aktif büyüklüğü 2015 yılında önceki yılsonuna göre

%22’lik artış ile 3.914,9 milyon TL’den 4.774,4 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Kredi hacmi ise aynı dönemde 2014 yılsonundaki 3.145 milyon TL seviyesinden %24,4’lük artışla 3.912,9 milyon TL’ye yükselmiştir. Kredi büyüme oranının, aktif büyüme oranının üzerinde gerçekleşmesine bağlı olarak, Aralık 2014’te %80,3 olan kredilerin aktif içindeki payı, Aralık 2015’te

%82,0 düzeyine yükselmiştir.

Kredi plasmanları ağırlıklı olarak yurtdışı kaynaklarla finanse edilen Bankamızda kaynak yapısı içinde alınan kredilerin değeri, bu dönemde döviz kurlarında gerçekleşen yükselişin de etkisi ile yıllık

%25,1 oranında artış göstererek 3.959,8 milyon TL’ye ulaşmış ve

toplam pasif içindeki payı %82,9’a yükselmiştir. Özkaynakların pasif içindeki payı ise %16,4 düzeyinden %14,7 seviyesine gerilemiştir.

2015 yılında toplam gelirlerdeki artış oranı toplam giderlerden fazla olmuştur. Toplam gelirler %17,3 artış (32,5 milyon TL) ile 220,8 milyon TL olurken, toplam giderler ise %9,6 artışla (11,6 milyon TL) 140,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak Bankamız dönem net kârı da, önceki yıla göre %33,7 oranında artış göstererek 62,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu, 2014 yılsonunda %20,4 iken; kredi hacmindeki artışa bağlı olarak kredi riskine maruz değerdeki yükselişin, gerçekleşen özkaynak artışının üzerinde olması nedeniyle, Aralık 2015 itibarıyla %17,8 seviyesine gerilemiştir.

Takipteki Alacaklar (brüt) bakiyesi, 2014 yılsonundaki 109 milyon TL düzeyinden Aralık 2015’te 107,5 milyon TL seviyesine gerilemiştir. Kredilerdeki artışın da etkisi ile brüt takip rasyosu 2014 yıl sonundaki %3,4 seviyesinden, 2015 yıl sonunda %2,7’ye gerilemiştir.

Likit Aktifler (milyon TL) Aralık

2014 Aralık 2015

Nakit Değerler ve Merkez Bankası 0,8 0,3

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar 277,7 525,0

Para Piyasaları 283,1 35,0

Satılmaya Hazır Menkul Değerler 72,3 164,5

Toplam 633,9 724,8

2014 yılı sonunda 633,9 milyon TL olan Bankamız likit aktifleri

%14,3 oranında artarak Aralık 2015’te 724,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş, toplam aktif içindeki payı aktifteki büyüme hızının altında kaldığından %16,2’den %15,2’ye gerilemiştir.

Toplam Krediler (milyon TL) Aralık

2014 Aralık 2015

Krediler 3.145,0 3.912,9

Takipteki Alacaklar (Brüt) 109,0 107,5

Ayrılan Karşılık (-) 48,0 46,3

Takipteki Alacaklar (Net) 61,0 61,2

Aktif Kalitesi (%) Aralık

2014 Aralık 2015

Krediler/Toplam Aktifler 80,3 82,0

Takipteki Alacaklar (Net)/Toplam Aktifler 1,6 1,3 Takipteki Alacaklar (Net)/Toplam Krediler 1,9 1,6 Takipteki Alacaklar Karş/Takipteki Alacaklar 44,0 43,1 Takipteki Alacaklar (Brüt)/Toplam Aktifler 2,8 2,3 Takipteki Alacaklar (Brüt)/Toplam Krediler 3,4 2,7

Pasiflerin Yapısı (%) Aralık

2014 Aralık

Alınan kredilerdeki artışın, özkaynaklardaki artış hızının üstünde kalması nedeniyle özkaynakların pasif içerisindeki payı geçen yılki

%16,4 seviyesinden 2015 yılında %14,7’ye gerilemiştir. Bankanın yurtdışı ağırlıklı olarak aldığı kredilerin yıllık büyümesinin %25,1 ile %22’lik aktif büyümesinin üstünde kalması sonucunda, Aralık 2015 döneminde alınan kredilerin toplam pasif içerisindeki payı, bir önceki aynı dönem seviyesi olan %80,8’den %82,9 düzeyine yükselmiştir.

Kârın/Zararın Kaynakları (milyon TL) Aralık

2014 Aralık 2015

Faiz Marjı 122,9 145,7

Kambiyo Marjı 2,2 2,6

Ücret ve Komisyon Marjı 8,1 10,0

Sermaye Piyasası İşlemleri Marjı 0,0 2,8

Türev Finansal İşlemler Marjı 0,0 0,0

Diğer Gelirler Marjı -74,0 -81,0

Vergi Öncesi Kâr 59,2 80,1

Vergi Karşılığı (-) 12,3 17,4

Net Kâr (Zarar) 46,9 62,7

Gelirlerin/Giderlerin Yapısı (%) Aralık

2014 Aralık 2015

Gelirler 100,0 100,0

Faiz Gelirleri 83,6 84,3

Kambiyo Gelirleri 4,2 6,7

Komisyon Gelirleri 4,6 4,8

Sermaye Piyasası İşlemleri Gelirleri 0,0 1,3

Türev Finansal İşlem Gelirleri 0,0 0,0

Diğer Gelirler 7,6 2,9

Giderler 100,0 100,0

Faiz Giderleri 26,8 28,7

Kambiyo Giderleri 4,4 8,7

Komisyon Giderleri 0,4 0,5

Sermaye Piyasası İşlemleri Giderleri 0,0 0,0

Türev Finansal İşlem Giderleri 0,0 0,0

Diğer Giderler 68,4 62,1

Faiz Gelirlerinin/Giderlerinin Yapısı (%) Aralık

2014 Aralık 2015

Faiz Gelirleri 100,0 100,0

Kredilerden 79,2 75,4

Bankalardan 3,4 5,9

Para Piyasası İşlemlerinden 10,1 12,2

Menkul Değerlerden 7,3 5,7

Diğer 0,0 0,8

Faiz Giderleri 100,0 100,0

Para Piyasası İşlemlerine 0,6 0,0

Kullanılan Kredilere 98,1 99,8

Diğer 1,3 0,2

Bankamızın gelir-gider yapısı incelendiğinde, kârın temel kaynağının faiz marjı olduğu görülmektedir. Faiz marjı geçen yıla göre %18,6 artışla 2015 yılında 145,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Kambiyo marjı 2,2 milyon TL’den 2,6 milyon TL’ye yükselirken;

sermaye piyasası işlemler marjı da 2,8 milyon TL’ye yükselmiştir.

Ücret ve komisyon marjı geçen seneye göre 1,9 milyon TL artarak 10 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, diğer gelirler marjı -74 milyon TL’den -81,0 milyon TL’ye düşmüştür.

Faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 28,7 milyon artışla 186,1 milyon TL’ye yükselmiştir. Faiz gelirleri içerisinde kredilerin payı %79,2’den %75,4’e gerilerken, bankalardan alınan faiz gelirlerinin payı %3,4’ten %5,9’a ve para piyasası işlemlerinden alınan faiz gelirlerinin payı %10,1’den 12,2’ye yükselmiştir. Faiz giderleri geçen yıla göre 5,9 milyon TL artarak 40,4 milyon TL’ye yükselmiştir. Alınan kredilerdeki artışa bağlı olarak kullanılan kredilerin faiz giderleri içerisindeki payı %98,1’den %99,8’e yükselmiştir.

Bankamız dönem net kârı Aralık 2015 döneminde önceki yıla göre %33,7 artarak 62,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem kârındaki artış oranının toplam aktiflerdeki artış oranının üstünde kalmasının etkisiyle aktif kârlılığı 2014 yılsonundaki %1,2 seviyesinden 2015 yılsonunda %1,3’e yükselmiştir. Özkaynak kârlılığı ise, özkaynaklardaki %9,4’lük artışa karşın %33,7’lik kârlılık artışının etkisi ile son beş yılın en yüksek değeri olan %8,9’a yükselmiştir.

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Banka sermayesinde hissedarlığı yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerine talepleri halinde, Banka’nın Personel Kredisi Yönetmeliği çerçevesinde ve Banka personeline uygulanan koşullar dahilinde kredi kullandırılmaktadır.

Bankacılık mevzuatı çerçevesinde kullandırılan bu kredi dışında, Banka Yönetim Kurulu Üyelerinden veya yöneticilerinden herhangi birine ait, üçüncü bir kişi aracılığıyla da olsa kullandırılmış kredi veya başkaca bir borç kaydı ile lehlerine verilmiş kefalet veya teminat bulunmamaktadır.

Belgede 2015 Faaliyet Raporu (sayfa 62-65)