Mümkün değildir. ikamet edilen konut için ödenen kira tutarı ile kiraya verilen konutun

Belgede GELİR VERGİSİ KANUNU (sayfa 27-38)

iktisap bedelinin %5’i tutarındaki indirimlerin, bu giderler dışında kalan diğer giderler (zarar doğurucu giderler) indirim konusu yapıldıktan sonra kazanç kalması durumunda, elde edilen gayrisafi kira gelirinden indirilmesi gerekmektedir.

İktisap bedelinin %5’ini öncelikle indirim konusu yapıp diğer giderlerin zarar olarak sonraki yıllara devri mümkün müdür?

Hayır Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/6’ncı maddesi kapsamında fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmekte olup, Belediyelere bu kapsamda yapılan bağış ve yardımların %5 inin 89/4’üncü maddesi kapsamında gider olarak indirim konusu

Belediyelere fakirlere dağıtılması amacıyla gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış ve yardımların tamamının Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/6’ncı maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkün müdür?

Beyan edilecek gelirin %10'luk kısmını aşmaması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla eğitim amaçlı kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilmesi mümkün olup ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi ödemelerin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması

bulunmamaktadır.

Üniversitede okuyan çocuk için tutulan eşyalı eve ait ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi giderler ile eğitim amaçlı kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, eğitim-öğretim gideri olarak beyan edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde, vergi matrahından eğitim gideri olarak indirim konusu yapılması mümkün müdür?

Verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilecek gelirden, 18 yaşından küçük çocuğa ait okul servis ücretinin, harcamanın Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, eğitim harcaması olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

18 yaşından küçük çocuk için ödenen okul servis ücreti, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait tevsik edici belgelere istinaden 193 sayılı GVK’nın 89’uncu maddesi gereğince eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılabilir mi?

Okul aile birlikleri GVK’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, okul aile birliklerine yapılan bağışın beyan edilen gelirden indirimi mümkün bulunmamaktadır.

Okul aile birliklerine yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi

Eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu yemek hizmetine ilişkin harcamaların eğitim gideri olarak indirilmesi mümkün değildir.

Okullarda verilen yemek hizmetleri eğitim hizmeti kapsamında indirim konusu yapılabilir mi?

Madde hükmü ile gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden madde de sayılan indirimler yapılabilmektedir. Bunun dışında ödeme, bağış veya yardımın yapıldığı dönemde faaliyetin zararla sonuçlanmış olması veya gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen söz konusu tutarların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde yer alan ödemeler kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilir mi?

Gerçek gider usulünün seçilmesi halinde gayrimenkul sermaye iradında indirim konusu yapılamayan konuta ilişkin kredi faizinin, serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkün olup, gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılamayan gider fazlalığı sayılmayan kira bedellerinin ise serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkün

Konut kredisi kullanarak alınan gayrimenkule ilişkin faiz giderleri ile oturulan dairenin giderlerinin tamamının söz konusu gayrimenkulden elde edilen kira gelirinden indirilememesi nedeniyle gayrimenkul kira gelirinden artan gider fazlalığı serbest meslek kazancından indirim konusu yapabilir mi?

Kira ödemesinin herhangi bir surette nakden veya hesaben yapıldığı aşamada gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, şirketin kayıtlarında kiraya verenin alacaklandırılması suretiyle tahakkuk ettirilmesinin hesaben ödemedir.

Şirketçe, gerçek kişiden kiralanan gayrimenkulün kira bedelinin, vadeli çek ve vadeli senetle ödenmesi halinde, gelir vergisi stopajı ne zaman yapılır?

15 Aralık 2014-14 Ocak 2015 dönemine ait ücretlerin tahakkuk ve ödemesinin Aralık ayında yapılması halinde, söz konusu ödemelerin 2014 yılı geliri sayılması ve 2014 yılında geçerli olan vergi tarifesinin uygulanması gerekmekte olup, ancak söz konusu ücretlerin tahakkuk ve ödemesinin Ocak ayında yapılması halinde ise 2015 yılı geliri sayılarak 2015 tarihinde geçerli olan vergi tarifesinin uygulanarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

15 Aralık 2014 - 14 Ocak 2015 tarihlerine ilişkin ücret ödemelerinden kesilecek gelir vergisinin hesabında, 1 Ocak 2015- 14 Ocak 2015 tarihleri arasına isabet eden ücret ödemelerinin 2014 yılına ait vergi matrahına mı yoksa 2015 yılına ait vergi matrahına mı dahil edilecektir?

Kolektif Şirketlerin kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeniyle söz konusu şirket adına tasfiye beyannamesi verilmeyecektir.

Ancak Kolektif şirket ortaklarının şirketten aldıkları payların ticari kazanç sayılması nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmaları dolayısıyla, kolektif şirket kaydının Ticaret Sicilinden terkin edildiği tarihe kadar geçen sürelere ilişkin olarak kazanç temin etmemiş olsalar bile her bir ortağın Gelir ve buna bağlı olarak Gelir Geçici beyannamelerini bağlı bulundukları vergi

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiyeye giren kollektif şirket adına tasfiye beyannamesi verilmesi gerekmekte midir?

TEŞEKKÜRLER…

Belgede GELİR VERGİSİ KANUNU (sayfa 27-38)