KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 64-67)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İLGİ: a) Ümraniye Belediye Başkanlığı’nın 10/02/2012 gün, Pl.2086 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi a) yazı ile; Ümraniye, Y.Dudullu Mahallesi, 23 pafta, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 parsellerin “Ortaöğretim Alanı”ndan “İlköğretim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Ümraniye, Y.Dudullu Mahallesi, 23 pafta, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 parseller, (toplam 11998 m2) Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup 1998-2010 yıllarında kamulaştırma yöntemi ile edinilmiştir.

MEVCUT DURUM:

Hava Fotoğraflarında yapılan incelemede; söz konusu parsellerin boş olduğu anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Ümraniye İlçesi, Mehmet Akif (Y .Dudullu) Mahallesi, 23 pafta, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 Parsel sayılı taşınmazlar 18/08/2004-19/03/2005 t.tarihli 1/5000 ölçekli "Ümraniye A .Dudullu, Y .Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı" kapsamında "Ortaögretim Alanı" lejantında, bu plan doğrultusunda hazırlanan 16.01.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye Çakmak, Ihlamurkuyu, Yukarı Dudullu ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin Havza Dışında Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planı kapsamında da "Ortaögretim Alanı" lejantında kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 23/12/2011 gün M.34…-535305 sayılı yazısında;

“1.Söz konusu görüş talep edilen parseller yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmakta olup, bahse konu parselle ile ilgili olarak mevcut yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon altyapı tesislerimizi gösterir 1 Adet A3 pafta ile mevcut içmesuyu, şebeke, isale, altyapı tesislerimizi gösterir 1 Adet A3 pafta yazımız ekinde gönderilmekte olup, mevcut ve planlanan altyapı tesislerimizin geçtiği güzergâhlar İmar Plan ve uygulamalarında İmar Yolu olarak korunmalıdır.

2.Yapılacak uygulamalar ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ve halk tarafından yapılmış her türlü içmesuyu, atıksu, yağmursuyu altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

3. Ana isale hatlarımız ve kollektörlerimiz dışında yeri değişmesi talep edilen mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde, bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce İdaremizle mutabakat sağlanması gerekmektedir.

4.İstanbul İmar Yönetmeliği 12.02 madde uyarınca 1000m2'nin üzerindeki parsellerde, yüzey sularını toplamak, binaları zemin suyundan korumak ve bahçe sulama işlerinde kullanmak üzere, bir drenaj sistemi oluşturularak, yüzey ve zemin sularının tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta toplanması sağlanacaktır. Söz konusu drenaj sistemi ve sarnıç bina ön cephe hattı gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri

içinde düzenlenebilecek ve vaziyet planında gösterilecektir. Çatı sularını toplayan yağmur su boruları yukarıda belirtilen sarnıçlara ya da yoldaki yağmursuyu şebekesine bağlanacaktır.

Söz konusu plan değişikliği ile mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasında dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.

6.Topografik yapı itibariyle bahse konu parsel (veya alan) içinden veya çevresinden gelen atıksu ve yağmursuyu hatlarının sözkonusu alan içinden geçmesi zarureti halinde yapılacak imar planında atıksu ve yağmursuyu hatları için yer ayrılmalıdır.

7.Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar plan çalışmalarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, 0300 mm. - 0600 mm. arası çaplar için minimum 5.0m., 0700 mm. - 01200 mm çaplar için minimum 10.00 ve üstü çaplar için en az 15 metre genişlikte planlanmalıdır.

8.İmar planlarında, mevcut ve planlanan içme suyu borularımızın geçtiği yol güzergâhlarının 0600mm.– 01000 mm. arası çaplar için minimum l0.00m., 01200 mm.- 01600 mm. arası çaplar için minimum 15.00m., 01800mm. ve üstü çaplar için minimum 20.00m. olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

9.İSKİ görüşleri alınmadan hazırlanan imar planlan ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmamalıdır.

10.1/1000 ölçekli uygulama İmar planı hazırlanırken İdaremizin görüşü alınmalıdır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 22/12/2011 gün 1955015-4157 sayılı yazısı eki 19/12/2011 gün UP2011-19/02 sayılı İnceleme Komisyonu Kararı’nda;

“KARAR: Ümraniye İlçesi, M.Akif Mahallesi, 23 pafta 1967-1968-1969-1970-1971-1972-1981-1982-1983-1984-1985 ve 1986 parseller meri planda Ortaöğretim Tesisleri alanında kalmakta iken söz konusu parsellerin - İlköğretim Alanı lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, kamu yararına olduğu ve bölgenin ulaşım ve trafik talebini arttırmadığı tespit edilmiş olup,

-Bahse konu planlama alanının cephe aldığı yolların meri plandaki genişliklerinin sağlanabilmesi için yola gerekli terklerinin bedelsiz yapılması,

-Söz konusu plan tadilatı kapsamındaki teklif İlköğretim Tesisleri Alanının oluşturacağı otopark ihtiyacının yürürlükteki "İstanbul Otopark Yönetmeliği" gereğince planlama alanı içerisinde karşılanması, şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 23/11/2011 gün, 2118-164812 sayılı yazısında;

“Planlama alanı, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum -Yönetimi Başkanlığı'nca 19.01.2010 tarihinde onaylanan ve Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında "UA" (Uygun Alanlar) lejantlı alanda kalmaktadır. Ayrıca, bu haritalara ait raporda bu alanlar; Kurtköy formasyonun, Süreyyapaşa üyesinden oluşan ve yapılaşma açısından mühendislik problemi içermeyen alanlardır.

Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında olası farklı mühendislik davranışı gösteren litolojilerin, yapısal unsurların konumlan ve özellikleri ile diğer lokal olarak görülebilecek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunularak uygulama projelerinin bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02/03/2011 gün ve B.08...715/4153 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hitaben yazısında;

“İlçemiz Mehmet Akif Mahallesi, çok katlı binalarla yapılaşmanın yoğun yaşandığı ve hızlı göç alan bir bölgedir. Mahalle sınırları içerisinde İlköğretim Okulu bulunmadığı gibi ilköğretim alanı olarak ayrılmış kamuya ait okul yapılabilecek bir arsa da bulunmamaktadır.

Mahallede oturmakta olan öğrencilerimiz 1,5 km ve 2 km mesafedeki okullara gitmekte ve bu okullarımızın da mevcutları 2.500 öğrenciden fazla olduğu için sınıf mevcutları kalabalıklaşmaktadır.

Bu nedenlerle mahalle sınırlan içersinde bulunan 23 pafta, 8 adada 12.004 m2 alandan oluşmakta olan 12 parselli Maliye Hazinesine ait Orta Öğretim Tesis alanı arsanın 1971, 1972, 1981 ve 1982 nolu parsellerin oluşturduğu 3.980 m2 lik alanın ilköğretime devredilerek İl Özel İdaresine geçmesi ve bir ilköğretim okulu yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.” denilmektedir.

İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 16/05/2011 tarih ve M.34…18735 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hitaben yazısında;

“İlgi yazınızda; mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ümraniye İlçesi, Mehmet Akif (Yukarı Dudullu) Mahallesinde kain 23 pafta 8 ada 1967,1968,1969,1970,1971,1972,1981,1982,1983,1984,1985 ve 1986 parsel sayılı taşınmazların Ortaöğretim Tesis alanında kaldığı, ancak bölgenin İlköğretim Okulu ihtiyacı olması nedeniyle 1971,1972,1981 ve 1982 parsel sayılı taşınmazlar üzerine okul yapılacağı belirtilerek, idaremiz adına devrinin yapılması talep edilmiştir.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, imar planında ortaöğretim tesis alanında kalan taşınmazların plan değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerinin müdürlüğünüzce yapılması gerekmektedir. Ayrıca idaremizce yapılan incelemede okul alanının yetersiz olacağı düşünülerek 1970 ve 1983 parsel sayılı taşınmazların da 16/01/2008 t.t.li 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanına alınması gerektiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 8 ada 1970,1971,1972,1981,1982 ve 1983 parsel sayılı taşınmazlar üzerine İlköğretim okulu yapılacağı göz önüne alınarak söz konusu taşınmazların Ortaöğretim Tesis Alanı olan fonksiyonunun İlköğretim Tesisi Alanına alınmasına müteakip idaremiz adına bedelsiz devri hususunda gereğinin yapılarak sonucunda bilgi verilmesini…”denilmektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 13/06/2011 tarih ve B.08…/10471 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hitaben yazısında;

“Maliye Hazinesine ait olan İlçemiz Mehmet Akif (Yukarı Dudullu) Mahallesi 23 pafta 8 ada 1970 ve 1983 parsellerin İl Özel İdaresine devri uygun görülmektedir.”denilmektedir.

İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 26/09/2011 tarih ve 700/2470 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hitaben yazısında;

“İlgi a) yazınızda (29/04/2011-54478sayı) ; mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ümraniye İlçesi, Mehmet Akif (Y.Dudullu) Mahallesinde kain 23 pafta 8 ada 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 parsel sayılı taşınmazların Ortaöğretim Tesis Alanında kaldığı, ancak bölgenin İllköğretim Okulu ihtiyacı olması nedeniyle 1971, 1972, 1981 ve 1982 parsel sayılı taşınmazlar üzerine okul yapılacağı belirtilerek, idaremiz adına devrinin yapılması talep edilmiştir.

Bu kere, ilgi b) yazımızda (16/05/2011-19735sayı) , mülkiyeti Maliye Hazinesi adına Kayıtlı olup, imar planında ortaöğretim tesis alanında kalan taşınmazların plan değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerin müdürlüğünüzce yapılmasının gerekmekte olduğu, ayrıca idaremizce yapılan incelemede, okul alanının yetersiz olacağı düşünülerek 1970 ve1983 parsel sayılı taşınmazların da 16/01/2008 t.t.li 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim tesisi alanına alınması gerektiği belirtilerek, 8 ada 1970, 1971, 1972, 1981, 1982 ve 1983 parsel sayılı taşınmazlar üzerine ilköğretim okulu yapılacağı göz önüne alınarak söz konusu taşınmazların ortaöğretim tesis alanı olan fonksiyonunun ilköğretim tesisi alanına alınmasına müteakip idaremiz adına bedelsiz devri hususunda gereğinin yapılması talep edilmiş ancak bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı alınmamıştır.” denilmektedir. plan tadilatı ile ilköğretim alanına dönüştürülmesi halinde gereğinin yapılacağı bildirilmiş olup buna ait yazı örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

Yukarıda sözü edilen taşınmazların plan tadilatı ile ilköğretim tesis alanına dönüştürülmesi hususunda gereğini…”denilmektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16/11/2011 gün ve B.08...03/20867 sayılı Ümraniye Belediye Başkanlığı’na hitaben yazısında;

“İlçemiz Mehmet Akif Mahallesinde bulunan 23 pafta, 8 ada, 1967, 1968, 1985 ve 1986 parsel sayılı taşınmaz üzerine İl Özel İdaresi tarafından İlköğretim Okulu yapılması planlandığından 12004m2 alandan oluşan arsanın Ortaöğretim Alanı lejantında bulunması nedeniyle plan değişikliği gerektirmektedir.

Aynı pafta ve adada bulunan 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983 ve 1984 parsel sayılı taşınmazlar Ortaöğretim Tesis Alanı; 1967, 1968, 1985 ve 1986 parsel sayılı taşınmazın İlköğretim Tesis Alanı lejantı olarak plan tadilatının yapılması kaymakamlığımızca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 08/03/2012 gün ve B.08...01/4282 sayılı Ümraniye Belediye Başkanlığı’na hitaben yazısında;

“İlçemiz Yukarı Dudullu (Mehmet Akif) Mahallesi 23 pafta, 8 ada, 1967-1968-1969-1970-1971-1972-1981-1982-1983-1984-1985-1986 parsel sayılı taşınmaz Ortaöğretim tesis alanında kalmaktadır. Söz

konusu taşınmazın imar durum belgesindeki madde bulunan 1967-1968-1969-1970-1971-1972-1981-1983-1984-1985-1986- nolu parseller tevhit edilmeden uygulama yapılamaz şartı bulunmaktadır. Adı geçen arsa üzerinde okul yapılabilmesi için tevhit şartının kaldırılması için gereğinin yapılmasını rica ederim.”

denilmektedir.

Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15/03/2012 gün ve M.34.6.ÜMR…2012/6730-1702102 sayılı yazısında;

“…söz konusu taşınmazların imar durum belgesindeki "1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 nolu parseller tevhid edilmeden uygulama yapılamaz" maddesinin kaldırılması istenilmektedir.

Bahse konu taşınmazlar "18/08/2004-19/03/2005 t tarihli 1/5000 ölçekli "Ümraniye A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı" ve bu plan doğrultusunda hazırlanan "16.01.2008 t tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye Çakmak, Ihlamurkuyu, Yukarı Dudullu ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin Havza Dışında Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planı"

kapsamında "Ortaöğretim Alanı" lejantında kalmaktayken ilgi (b) yazımız ile söz konusu alanının Ortaöğretim Tesis Alanından çıkarılarak İlköğretim Tesis Alanı lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanarak onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.

İlgi (a) yazıda belirtilen maddenin kaldırılmasına ilişkin talep, ancak plan tadilatı ile mümkündür ve yasa gereği öncelikli olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında değerlendirilmesi gerekmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında tadilat yapma yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığında bulunmaktadır.” denilmektedir.

Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2012 gün ve B.07.4.DEF…01/169/34250108466-023736 sayılı yazısında:

“Yapılan incelemede; söz konusu plan tadilatı çalışmasının Ümraniye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bölgede öğrenci sayısının çok olması ve öğrencilerin 1,5-2km'lik mesafedeki okullara gitmek zorunda kaldığı gerekçeleriyle talep edildiği anlaşılmış olup söz konusu plan değişikliği kamu yaran taşıdığı, şehircilik ve planlama ilkeleri açısından uygun olduğu, itirazı gerektirir bir husus olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.” denilmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 64-67)