KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 63-67)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, görüşleri bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğünün 17.01.2013 gün ve 2013-25262 sayılı yazısında;

“Bahse konu alanda önerilen plan tadilatıyla ilgili idaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.

-...Mevcut ve planlanan içmesuyu ve atıksu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

-…dairemize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.

-Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değiştirilmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin bulunması halinde; bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair yapılacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce idaremizle mutabakat sağlanması gerekmektedir.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 22.01.2013 gün, 2013-76201-318-14570 sayılı yazısında;

“Bağcılar ilçesi, Güneşli Mah. 3175 ada 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile söz konusu parselin Koçman caddesi yönündeki çekme mesafesinin 5.00 m’den 10.00 m’ye çıkarılması ön bahçe mesafesini arttıracak olup çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak değerlendirildiğinden söz konusu düzenleme bölgesel ulaşım sistemi açısında Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur..” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 29.01.2013 gün, 2013-209-19125 sayılı yazısında;

"..söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b4a pafta ,3175 ada 21 parselin güney çekme mesafesinin 5.00 m’den 10 mt.’ye çıkarıldığı görülmektedir.

F21c22b4a pafta 3175 ada 21 parsele ilişkin teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat paftasında “Açıklanmayan hususlarda meri plan notları geçerlidir.” şeklinde plan notu getirildiği ve söz konusu değişikliklerin 15.09.2008 ttli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası üzerine işlendiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ve Ulaşım Müdürlüğü’nün olumlu görüşü bulunmaktadır.

Söz konusu teklif, üst ölçekli plana uygunluk ve fonksiyon açısından 18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı kararlarını etkilememekle birlikte, ilgili kurumlardan görüş alındığı ve alınan görüşlerin olumlu olduğu görülmüştür.

Ayrıca söz konusu plan tadilatı teklifi ile komşu adalarda uygulanan 10 mt.lik yapı yaklaşma sınırının imar istikametinin devamlılığını sağlayacak şekilde 3175 ada 21 sayılı parseldeki 5 mt.’lik yapı yaklaşma sınırının 10 mt. olarak düzenlendiği, bu düzenlemenin tapu sahibi lehine olan inşaat alanında azalmaya sebebiyet oluşturacağı görülmektedir. "denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar ilçesi, Güneşli Mah. F21c22b4a pafta, 3175 ada, 21 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediğinden ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca ilçesinden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR

KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar Müdürlüğünün 13/12/2012 gün ve 1337516 sayılı yazısında;

“ 23.06.2007 tarihli İstanbul İmar Yönetmeliğinin bazı maddeleriyle ilgili, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların ve tereddütlerin giderilmesi ile yeni oluşan ihtiyaçların karşılanması amacıyla ekte yer alan tadilatların yapılması gerekmektedir. ” Denilerek.

Meri İstanbul İmar Yönetmeliğinin "2.04.4 Taban Alanı (TA)", "2.04.5 Taban Alanı Katsayısı (TAKS) "2.04.7 Katlar Alanı Kat Sayısı (KAKS)(EMSAL)" maddelerinin yeniden düzenlenmesi, yönetmeliğe "2.04.7.1" ve "Geçici Madde 5" maddelerinin eklenmesi ve yönetmelikten "3.04.2-D"

maddesinin çıkarılmasını içeren 6 maddelik ekteki tadilatların yapılması konusunda meclis kararı alınması için Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İstanbul İmar Yönetmeliğinde tadilat yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş olup konu ile ilgili olarak İBB Meclisi tarafından 17.05.2013 tarih 1075 sayılı karar alınmış olduğundan müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Av. Abdullah GÜLER Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ Av. Çetin ELEVLİ Hukuk Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL Av. İlyas ÇELİK Av.Hilmi TÜRKMEN Üye Üye Üye

Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ Av. A.Ayhan ALGANTÜRK Üye Üye Üye

23.06.2007 TARİHLİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN TADİLATLARI İÇEREN EK LİSTE

Çıkartılan kısımlar: koyu ve üstü çizili Eklenen kısımlar: koyu ve altı çizili

1- İstanbul İmar Yönetmeliğinin 2.04.4 maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“2.04.4. Taban Alanı (TA): Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanına dâhildir. Taban alanı hesabında, yapıları çevreleyen kolonlar ve/veya dış cepheler esas alınır.

Sığınak Yönetmeliği doğrultusunda, serpinti sığınakları bina ve tesislerin bodrum katlarında yapılır. Mümkün olmadığı takdirde bahçelerinde toprağın yapısına göre yer üstünde veya yer altında yapılır ve taban alanına dâhil edilir.

Taban alanına hesabına dahil edilmeyen alanlar:

 İç bahçe,

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü yangın merdiveni ile sahanlık ve ekleri (şaftlar),

a) Yangın merdivenleri,

 SAS bölümleri (yangın güvenlik hacmi),

 Başka amaçla kullanılmayan yangın kaçış koridoru,

 Işıklık,

 Hava bacaları, b) Asansör boşlukları, c) Bina dışında yapılan trafo,

 Taban alanının %20 sini geçmeyen havuz, havuza ait denge havuzu ve tamamı toprak altında kalan teknik birimler,

d) Bina dışında yapılan ve toplamda bina taban alanının (%10)’unu geçmeyen üstü açık havuz,

 Taban alanının %10 unu geçmeyen pergola ve/veya kameriye,

e) Bina dışında yapılan ve toplamda bina taban alanının (%5)’ini geçmeyen; pergola, kameriye, sundurma,

 Zemine oturan teras ve giriş saçakları için yapılan sundurmaların, (20) m2’ yi aşmayan kısımları,

 Bina konturları dışında ve tamamen toprak altında yapılan su depoları,

 Tamamen toprak altında yapılan otopark.

 Bu yönetmelikte belirtilen ölçülerle yapılabilecek en az alanlı merdiven evine; bu alanın %50’si ölçüsünde yapılacak ilave”

2- İstanbul İmar Yönetmeliğinin 2.04.5 maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“2.04.5. Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde ayrık nizama tabi arsalar ile imar planında yapı nizamı belirtilmeyen durumlarda binaların taban alanı, iç bahçe alanı dahil %40’ı geçemez. Bu miktarların tespitinde mevcut binaların ve müştemilatların taban alanları da hesaba katılır. Bir parsele oturacak yapının azami taban alanını belirlemek amacıyla kullanılan ve kanun, plan veya yönetmelikle belirlenen katsayıdır. Ayrık nizam uygulanan parsellerde bu katsayı 0,40’ı geçemez.”

3- İstanbul İmar Yönetmeliğinin 2.04.7 maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“2.04.7 Katlar Alanı (KA) Kat Sayısı (KAKS)(EMSAL): Yapılaşmaya esas fonksiyon alanı ile emsal değerinin çarpılması sonucu elde edilen alandır. Yapının bütün katlardaki alanları toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar Alanı (KA) Bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların katlar alanına dahil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanların toplamıdır.

Katlar alanı Kullanılabilen katlar deyiminden konut, işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri kullanılabilen alanlar anlaşılır. Kullanılabilen bu alanlar içerisindeki taşıyıcı ve ayırıcı yapı elemanlarının kapladığı alanlar,

kullanılırsa katlar alanına dâhil edilir) (şaftlar) SAS bölümleri (yangın güvenlik hacmi),

 Başka amaçla kullanılmayan yangın kaçış koridoru, e)  Asansör boşluklarığu,

f)  Kalorifer dairesi,

 60 m2’yi geçmeyen kapıcı dairesi,

g)  Bina için gerekli Minimum sığınak alanının 1,3 katını geçmeyen sığınak alanı, h)  Su deposu, su sarnıcı ve buna ilişkin arıtma ünitesi,

i) Son kat üzerinde bulunan teras çatı,

 Çatı piyesleri, ile irtibatlı açık teraslar teras çatılar,

j) Tamamı konut olarak kullanılan ve birden fazla bloktan oluşan konut alanındaki parsellerde, bina bünyesinde yapılmaması ve ticari amaçla kullanılmamak şartıyla katlar alanının (%10)’unu ve (3000) m² yi aşmayacak şekilde bloklara bitişik olmayan, bodrum ve zemin kattan ibaret müstakil bir bina olarak düzenlenen ve konut alanına hizmet eden spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, havuz vb. sosyal alanlar,

 sitelerde; bloklardan bağımsız müstakil bir bina olarak düzenlenmek, tabii zemin üstünde kalan kısmı taban alanına dâhil edilmek üzere bodrum ve zemin kattan ibaret, toplamda katlar alanının (%10)’unu ve (3000) m² yi geçmemek, bağımsız bölüm oluşturmamak, ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla siteye ait sauna, spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, vb. sosyal tesisler,

k) Binaların iskan edilebilme şartlarını sağlayan bodrum katlarında, ticari amaçla kullanılmamak ve bağımsız bölüm oluşturmamak kaydıyla, katlar alanının %5’ini ve 1000 m²’yi aşmayacak şekilde düzenlenen; spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, havuz vb. sosyal alanlar, l) Konut binalarının bodrum katlarında yapılabilen ve ait olduğu bağımsız konut bölüm alanının

%10’unu aşmayan depo mahalleri,

Binaların bodrum katlarında, ticari amaçla kullanılmamak ve bağımsız bölüm oluşturmamak şartıyla toplamda katlar alanının (%10)’unu aşmayacak şekilde düzenlenen; spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, vb. sosyal tesisler, ile konut binalarının bodrum katlarında yapılabilen depo mahalleri

 Yönetmeliğin 6.12 maddesinde belirtilen köprü geçişler,

Bu yönetmelikte belirtilen ölçülerle yapılabilecek en az alanlı merdiven evine; bu alanın %50’si ölçüsünde yapılacak ilave,

m) Mimari, estetik veya iklimlendirme amacıyla yapılan galeri veya boşluklar, Katlar Alanına (KA) katılmazlar.

Bu maddede belirtilen teras çatı hariç, subasman kotu üstünde kullanılan ve katlar alanına dahil edilmeyen alanlar toplamı; katlar alanının %15’ini, hastane, okul, otel, alışveriş merkezi gibi umuma hizmet eden yapılarda ise katlar alanının %25’ini aşamaz.

Bu maddede sayılan alanlar dışında, bir yapının avan ve uygulama projelerinde her ne nam ve suretle olursa olsun önerilen her şey katlar alanına hesabına dahil edilir.”

4- İstanbul İmar Yönetmeliğinin 2.04.7 maddesi devamına 2.04.7.1 alt maddesi eklenmiştir.

“2.04.7.1 Katlar Alanı Kat Sayısı (KAKS-EMSAL): Bir parselde yapılabilecek katlar alanını belirlemek amacıyla kullanılan ve kanun, plan veya yönetmelikle belirlenen katsayıdır.”

5- İstanbul İmar Yönetmeliğine aşağıdaki şekilde “Geçici Madde 5.” eklenmiştir.

“Geçici Madde 5.

Bu yönetmelik tadilatının yürürlüğe girdiği tarihten önce Büyükşehir Belediyesi veya ilgili belediyesine avan proje tasdiki veya yapı ruhsatı almak için müracaat etmiş olanların bu yönetmelik tadilatının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde ruhsat almaları gerekir. Aksi takdirde bu yönetmelik tadilatı hükümleri uygulanır.”

6- İstanbul İmar Yönetmeliğinin 3.04.2 maddesinin D fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“3.04.2-D. (Değişik: 18.05.2012-1110 sayılı Meclis Kararı ile) Yüksek yapılarda “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” şartlarına uygun yapılan yangın merdivenleri ana merdiven olarak kullanılabilir.”

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 63-67)

Benzer Belgeler