KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, “Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi-

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 36-40)

TALEP:

İlgi yazı ile; “Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi- Kıraç Esenyurt Yolu- Balıklı Yolu Caddesi Kesişim (Doğan Araslı Cumhuriyet Meydanı) Revize 6 Yol Kavşak Uygulama Projesi” ne ilişkin Revize UTK kararı doğrultusunda hazırlanan NİP-3951,23 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-1263,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftalarının dosyasında mevcut olan kurum görüşleri ile değerlendirilerek 5216 sayılı yasanın 7-c maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

İlgi yazı eki, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikli teklifi;

13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi Nazım İmar Planı, 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı ve 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 3. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kalmaktadır.

Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nca yapılan incelemede; 14.06.2011 tarihli Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü raporu ve eki projeye göre uygulama yapılması, ulaşım ve trafik açısından uygun görülmüştür…” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2012 gün ve M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02 -310.01.04-49926 sayılı yazısında altyapıya ilişkin;

“1- Söz konusu alan yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmaktadır. Söz konusu alan ve civarına ilişkin mevcut atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu tesislerimizi gösterir cd'ler yazımız ekinde gönderilmektedir.

2- Yazımız ekinde gönderilen cd'ler de görüldüğü gibi bahse konu alanda mevcut tesislerimiz bulunmakta olup, bu güzergahlar dikkate alınarak imar plan ve uygulamalarında imar yolu olarak korunması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu parsel önünden mevcut 6OODF, 12OODF, 015ODF, 01OODF içmesuyu isale ve şebeke hatlarımız geçmekte olup, bugüzergahlar dikkate alınarak imar plan ve uygulamalarında imar yolu olarak korunması gerekmektedir.

3- Yapılacak uygulamalarda ve İnşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ' de kaydı bulunmayan, Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.

4- Ana İsale hatlarımız ve kollektörlerimiz dışındaki yeri değişecek mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin bulunması halinde, bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase

edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projeleri İdaremize tasdik ettirilmelidir.

5- Mevcut ve planlanan atık su ve yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar plan ve uygulamalarında , 0300 mm - 0600 mm arası çaplar en az 5 m., 700 mm - 1200 mm çaplar için en az 10 m.

01200 mm ve üstü çaplar için en az 15 m. Olacak şekilde imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

6- İmar planlarında mevcut ve planlanan içmesuyu isale borularının geçtiği yol güzergahlarının 600-1000 mm. arası çaplar için min. 10.00 m., 1200-1600 mm. arası çaplar için min. 15.00 m., 1800mm. ve üzeri çaplar için min. 20.00 m. olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

7- Park ve Yeşil alanlardan geçen atıksu hatları için bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılabilmesi için;

Park ve Yeşil alanlardaki atıksu hattı güzergahı boyunca işletme araçlarının girebileceği şekilde (min.5metre) servis yollarının oluşturulması gerekmektedir.

8- Topoğrafik yapı itibariyle bahse konu alan içinden veya çevresinden gelen atıksu ve yağmursuyu hatlarının söz konusu alan içinden geçmesi zarureti halinde yapılacak imar planında atıksu ve yağmursuyu hatları için yer ayrılmalıdır.

9-Atıksu yağmursuyu kolektör güzergahı boyunca 5m. Genişliğindeki koridor ağaç dikimi yapılmamalıdır.

10-Mevcut atıksu, yağmursuyu tesislerimizin baca üzerleri, yapılacak çalışmalar sırasında kesinlikle kapatılmamalı, baca kapakları can ve mal güvenliği açısından kesinlikle yerinden oynatılmamalıdır. Baca kapak üst kotları bordür-tretuar veya asfalt çalışmalarından sonra oluşacak yol kırmızı kotuna getirilmelidir.

11-İdaremiz onayı alınmadan yerinde yapılacak imalatların İdaremizce kabulü yapılamayacağından bahse konu proje güzergahı içinde yeniden planlaması yapılacak alt yapı tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka alınmalıdır.

12-Yapılarda yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu parsel bacası ve hatlarına bağlanmayacaktır.

13-Mevcut hatlarımızın korunması durumunda; planlanan yolun kırmızı kotları, kanalın toprak örtü

kalınlığının en fazla 4m.'yi geçmeyecek şekilde tasarlanması gerekmekte olup, aksi durumlarda İdaremiz görüşü alınmalıdır.

14-Yapılarda yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu parsel bacasına ve hatlarına bağlanmayacaktır.

15- Her baca için yüzeysel suları alabilecek en uygun noktalara, yolun her iki tarafına birer adet olmak üzere bir baca için toplam iki adet yağmursuyu ızgarası konularak ızgaraların bacalara bağlantıları yapılacaktır.

16-Söz konusu yol ve kavşak projesi kapsamında, İdaremize ait deplasesi gereken veya İdaremizce planlanmış altyapı tesislerimizin uygulanmasına yönelik hazırlanacak atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon uygulama projelerinin İdaremize sunulması sırasında, söz konusu yola ait kırmızı kotlarında bulunduğu onaylı vaziyet planının bir nüshasının da gönderilmesi gerekmektedir.

17-Söz konusu proje ve uygulama işlemlerinin tamamlanmasından sonra İdaremiz ile ilgili imalat yapılır ise işsonu (GİS) projeleri hazırlanarak İdaremize gönderilmelidir.

18-Uygulama esnasında İdaremiz İlgili Daire Başkanlığı ve ilgili Şube Müdürlüğümüzden gözlemci eleman istenmelidir.

19- İSKİ'nin görüşleri alınmadan hazırlanan imar yönetmeliği, imar planları ve yerel plan uygulaması yapılmamalıdır.” denilmektedir.

13.10.2011 gün ve 310.06/ 1864 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;

“ Söz konusu ekteki paftada işaretli alanın; Bir kısmı Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 24.12.2007 tarihinde onaylanan Avrupa Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritalarında büyük bir kısmı UA lejantlı "Yerleşime Uygun Alanlarda", bir kısmı ise Yapay Dolgu ÖA-4b lejantlı "Yapay Dolgu" alanlarda kalmaktadır. İlgili haritalara ait açıklama bölümünde; "UA" lejantlı alanlar; Bu alanlar her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da bazı problemlerle karşılaşılabilinir. Bu nedenle uygulama öncesinde parsel bazında yapılacak çalışmalarda sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunulmalı, uygulama projesi bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.

"ÖA-4b" lejantlı alanlar; Bu alanlar yapay dolgu ile temsil edilirler. Yapay dolgular taşıyıcı olarak değerlendirilmediği için uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında dolguların kalınlıkları ve yayılımları tespit edilmeli yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır. Bu nedenle uygulama öncesinde yapılacak etütlerde ayrıntılı çalışmalar yapılıp, gerekli görülen tüm önlemler alınmalıdır. Ayrıca bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır

Talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, raporda belirtilen önlemlerin dikkate alınması uygulama öncesinde ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları hazırlanarak tasarlanan dolgu, derin kazılar, viyadük, tünel, aç/kapa vb. özel önlem gerektiren mühendislik yapıların bu etütlerden

elde edilen bulgular doğrultusunda projelendirilmesi ve uygulanması koşuluyla söz konusu projenin imar planlarına işlenmesi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

07.10.2011 gün ve 753.02.01/5308 sayılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısında; “Söz konusu proje ile alakalı mer’i planda alınan yeşil alan kararlarının değiştirilmemesi ve mevcut yeşil alanlara zarar vermeyecek şekilde uygulama yapılması Müdürlüğümüz görüşüdür.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME;

Söz konusu 1/5000 ölçekli teklife, 13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi Nazım İmar planı, üzerine hazırlanarak, Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi- Kıraç Esenyurt Yolu- Balıklı Yolu Caddesi Kesişim (Doğan Araslı Cumhuriyet Meydanı) Revize 6 Yol Kavşak Uygulama Projesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği şeklinde plan adı ve ilgili lejantlar oluşturularak;

1. Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak uygulama projesine göre yapılacaktır.

2. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan uygulama projesi aşamasında yol güzergahlarına ilişkin kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır. şeklinde hükümler önerildiği,

1/1000 ölçekli teklif alanın 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı ve 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 3. Etap Uygulama İmar Planı üzerine hazırlanarak Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi- Kıraç Esenyurt Yolu- Balıklı Yolu Caddesi Kesişim (Doğan Araslı Cumhuriyet Meydanı) Revize 6 Yol Kavşak Uygulama Projesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği şeklinde plan adı ve ilgili lejantlar oluşturularak, plan notları olarak;

1. Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak uygulama projesine göre yapılacaktır.

2. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3.Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan uygulama projesi aşamasında yol güzergahlarına ilişkin kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır. şeklinde hükümler önerildiği görülmektedir.

Kurum görüşleri incelendiğinde, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumlu görüşü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün “Söz konusu proje ile alakalı mer’i planda alınan yeşil alan kararlarının değiştirilmemesi ve mevcut yeşil alanlara zarar vermeyecek şekilde uygulama yapılması Müdürlüğümüz görüşüdür.” şeklinde görüşü bulunmaktadır.

Yapılan incelemede; söz konusu teklif ile 1825 ada 10 parselin teklif kapsamı içinde kalan kısmında cephe istikameti düzenlemesinin yapıldığı, Akaryakıt İstasyonu’nun yer aldığı 1825 ada 10 parselin cephelerinde yapılan yol düzenlemesi ile; 13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi Nazım İmar planı ve 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı ile söz konusu parselin kuzey ve doğu cephelerinde “Meydan Alanı” düzenlemesi dolayısıyla trafik akışının engellenmesiyle oluşan mağduriyetin giderildiği, diğer alanlarda ise Meydan Alanı altında, Doğan Araslı caddesinde yol istikametinin batı yönünde, Kıraç-Esenyurt Yolu caddesinde ise yol istikametinin kuzey yönünde ötelendiği, teklif planın diğer kısımlarında kalan alanlarda ise Karayolu Kamulaştırma sınırının genişletildiği, bazı yolların iptal edilerek yol istikamet çizgilerinin yeniden düzenlendiği görülmektedir.

Ayrıca dosyasında yapılan incelemede; “Esenyurt 1825 ada 10 sayılı parselin sahibi olan davacı tarafından, ‘12.04.2013 tarih ve 829 sayılı, 13.04.2013 ttli Esenyurt TEM Güneyi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazın zımnen reddi üzerine, 1/5000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi Nazım İmar Planının (NİP) kendi taşınmazlarına ilişkin kısmının; parselin planda Bakım ve Akaryakıt alanında kaldığı, istasyonun önünden geçen yolun araç trafiğine kapatılmasının planlama ve şehircilik ilkeleri ile hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek iptali’ talebiyle iptal davası açılmış ve İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 2013/1973 Esas sayılı 18.09.2014 tarihli kararıyla ‘dava konusu işlemin iptaline’ dolayısıyla nazım imar planının kendi taşınmazlarına ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.” şeklindeki Başkanlığımız Hukuk Müşavirliği’nin mütaalası doğrultusunda dava konusu Nazım İmar Planının 1825 ada 10 parsele ilişkin kısmında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasının başlatılması hususunda Başkanlık Oluru alınmış olup, planlama süreci devam etmektedir. "denilerek.

İlgi yazı eki NİP-3951,23 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-1263,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt İlçesi, “Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi-Kıraç Esenyurt Yolu- Balıklı Yolu Caddesi Kesişim (Doğan Araslı Cumhuriyet Meydanı) Revize 6 Yol Kavşak Uygulama Projesi” ne ilişkin NİP-3951,23 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-1263,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, kamu yararı kapsamında komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Mahmut YETER Hüseyin KARAKAYA Hicran Hamza ÇELİKYAY Ulaşım ve Trafik Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

Abdülnaser ŞİMŞEK Yüksel AKYOL Önder POLATOĞLU Üye Üye Üye

Yunus CAN Zafer POLAT Şafak KIR Üye Üye Üye

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

143

Tarih:

17.04.2015

Dosya No:

2015/386

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 36-40)