KOMİSYON RAPORLARI

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 23-67)

Rapor No:

51 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2177 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Sultangazi, Gazi Mahallesi, 1121 ada 1 parsel, 1122 ada 1 parsel ve 1071 ada 3 parsele ilişkin NİP ve UİP tadilatına itiraz.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/12 /2015 gün ve 2015-8579-9469 sayılı yazısında;

İlgi: a)30.03.2015 tarih, S-2345 sayılı Başkanlık Oluru.

b)21.04.2015 tarih ve 2015-4587 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

c)Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2015 tarih, 2015/787 sayılı kararı.

d)09.10.2015 tarih ve 2015-7010-7598-178765 sayılı dağıtım yazımız.

e)Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 22.06.2015 tarih ve 61129 sayılı yazısı.

İTİRAZ

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülen “İstanbul Geneli 100.000 Araç Kapasiteli Yeni Otopark alanı Projelendirilmesi kapsamında SLT-49 otopark kotu Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi, 1122 ada 1 parsel, 1071 ada 3 parsel ve 1121 ada 1 parselin ve parseller arası tescildışı alanın Belediye Hizmet Alanında kalan kısımlarının “Belediye Hizmet Alanı+Zeminaltı Otopark Alanı+Pazar Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin ilgi a) Başkanlık Oluru alınarak hazırlanan 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik teklifi ilgi b) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi c) Meclis kararı ile kabul edilerek ilgi d) yazımız ile dağıtımı yapılan 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatları 16.10.2015 -16.11.2015 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce ilan edilmek için askıya alınmıştır.

Ancak; 15.05.2015 t.t. li 1/5000-1/1000 ölçekli tadilat planlarının dağıtımı aşamasında tarafımıza iletilen ilgi e) Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısında; İdarenin teknik elemanınca hazırlanan 29.05.2015 tarihli raporda; 3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesi gereğince;

"İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye;

belediye ve mücavir alan sınırları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın hâlihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur." hükmü dikkate alınarak, söz konusu parsellerin meri plan fonksiyonunun aynı kalması gerektiği, zeminaltı katlı otopark alanının plan notları ile çözülmesinin Hazine menfaati yönünden uygun olacağının bildirildiği, inceleme raporunda belirtilen hususlar dikkate alındığında, plan değişikliği teklifine konu edilen Hazine hissesinin bulunduğu 1121 ada, 1 parsel ve 1122 ada, 1 parsel no.lu taşınmazların meri plan fonksiyonunun aynı kalması gerektiğinden, söz konusu plan değişikliği teklifinin Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nca uygun görülmediği şeklinde kurum görüşü verildiğinden İBB Meclis Kararı alındıktan sonra tarafımıza iletilen İlgi e) yazının itiraz kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden 3194 sayılı yasanın 8.Maddesine göre karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmektedir.

MÜLKİYET

Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama sistemi üzerinden yapılan incelemede;

Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi, 1121 ada 1 parselin 1117 m² yüzölçümü ile hisseli şahıs ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve 14.07.1986/16.11.2006 tarihlerinde edinildiği, 1122 ada 1 parselin 4004 m² yüzölçümü ile hisseli şahıs ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve 14.07.1986/16.11.2006 tarihlerinde edinildiği ve 1071 ada 3 parselin 501,71 m² yüzölçümü ile Sultangazi Belediye Başkanlığı mülkiyetinde olduğu ve 16.08.2012 tarihinde edinildiği tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM

Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014yılı Hava Fotoğraflarında yapılan incelemede planlama alanında kısmi yapılaşmalar olduğu tespit edilmiştir.

PLANLARDAKİ DURUMU

Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi, 1121 ada 1 parsel, 1122 ada 1 parsel, 1071 ada 3 parsel ve tescil dışı alanın planlamaya konu kısmı, 24.01.2011 t.t. li 1/5000 Sultangazi Nazım İmar Planında ve 30.12.2011 t.t. li 1/1000 Sultangazi Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda kalmakta iken 15.05.2015 t.t. li 1/5000-1/1000 ölçekli tadilat imar planı ile Belediye Hizmet Alanı+Zeminaltı Otopark Alanına alınmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülen İstanbul Genelinde 100.000 Araç Kapasiteli Yeni Araç Park Alanları Planlanması” toplantıları kapsamında “SLT-49 olarak Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi, 1122 ada 1 parsel, 1071 ada 3 parsel ve 1121 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanında kalan kısmı ve parseller arasında kalan tescil dışı alanın “Belediye Hizmet Alanı+Zeminaltı Otopark Alanı+Pazar Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin ilgi a) Başkanlık Oluru alınarak hazırlanan 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik teklifi,

“İstanbul’da hızla gelişen kentleşme hareketleri ve buna bağlı olarak araç sayısının artması ile yol üzerinde parklanma yapılması ulaşım sorununa yol açmakta bu da otopark problemini beraberinde getirmektedir.

Otopark alanlarının yeterli sayıda düzenlenmesi, ulaşım sorununun da çözümlenmesine olanak sağlayacak teklifin kamu yararı niteliğinde olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 14 Haziran 2014 gün, 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar planlarına dair esaslar başlıklı 21. Maddesinin 12. Bendinde ; “İmar planlarında araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma ve yaya öncelikli bir ulaşım sisteminin kurgulanması esastır. Toplu taşım araçlarının kullanımının teşvik edilmesi amacıyla park et - devam et sisteminin yaygınlaştırılmasına ve toplu taşım duraklarının veya istasyonlarının bulunduğu etki alanında otopark alanları ayrılması ve birbirine entegre olmasına ilişkin imar planlarında kararlar getirilir.” denildiği görülmektedir.” değerlendirmesini içeren ilgi b) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi c) Meclis kararı ile kabul edilerek 15.05.2015 tarihinde onaylanan 1/5000-1/1000 ölçekli tadilat imar planlarının ilgi d) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

Plan dağıtımı aşamasında Müdürlüğümüze iletilen, Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın ilgi e) yazısında; söz konusu parsellerin meri plan fonksiyonunun aynı kalması gerektiği, zeminaltı katlı otopark alanının plan notları ile çözülmesinin Hazine menfaati yönünden uygun olacağı, plan değişikliği teklifine konu edilen Hazine hissesinin bulunduğu 1121 ada, 1 parsel ve 1122 ada, 1 parsel nolu taşınmazların meri plan fonksiyonunun aynı kalması gerektiğinden, söz konusu plan değişikliği teklifinin uygun görülmediği belirtilmiştir. ” Denilerek.

İlgi e) Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı yazımız ekinde olup;

yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesine göre itiraz kapsamında değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultangazi ilçesi, Gazi Mahallesi, 1121 ada, 1 parsel, 1122 ada, 1 parsel ve 1071 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatına itiraz incelenmiş olup ilgili plan kamu yararı niteliği taşıdığından yapılan itiraz komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

52 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2138 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, Yeşilbayır Mah., T.C.D.D. Lojistik Alanı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 10/ 12 /2015 gün ve 2014/7999 -6980 sayılı yazısında;

"İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2012 tarih ve 2432 sayılı Kararı, b)22/03/2013 tarih ve 21613 sayılı dağıtım yazımız,

c)T.C.D.D. 1. Bölge Müdürlüğünün 02/05/2013 tarih ve 754-377 sayılı yazısı ve ekleri, d)08/07/2013 tarih ve BN: 8111 sayılı Başkanlık Makamına yazımız,

e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2013 tarih ve 1844 sayılı kararı f)11/12/2013 tarih ve 12088 sayılı dağıtım yazımız,

g)İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17/07/2014 tarih 20852321/ 300/16702 sayılı yazısı.

İTİRAZ KONUSU:

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararı ile tadilen kabul edilen 1/5000 Ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı 11/02/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmış ve ilgi (b) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup, söz konusu plan, Müdürlüğümüzde 02/04/2013-02/05/2013 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

1/5000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı'na askı süreci içinde, T.C.D.D. 1.

Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (c) yazısı ile itiraz edilmiş olup, 11/02/2013 onaylı meri planda T.C.D.D. 2013 yatırım programında bulunan Yeşilbayır Lojistik Köy Projesinin dikkate alınarak, ilgi (c) yazı eklerinde belirtilen 1.000.000 m2 alanın mutlak tarım arazisi vasfından çıkarılarak "Demiryolu Odaklı Ana Yükleme Boşaltma Merkezi" olarak gösterilmesi talep edilmiştir. İlgi (c) yazı ve ekleri incelenmek ve karar alınmak üzere ilgi (d) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilerek, söz konusu talep hakkında ilgi (e) meclis kararı alınmıştır.

İlgi (e) meclis kararında "...T.C.D.D. 1. Bölge Müdürlüğü'nün itirazının ilgili kurumlardan görüş alınarak İBB Meclisi'ne tekrar sunulması uygun görülmüştür. " denilmekte olup, konuyla ilgili olarak ilgi (f) yazımız ile Arnavutköy Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden görüş talep edilmiştir.

PLAN DURUMU:

İlgi (c) yazıya konu 1.000.000 m²'lik Lojistik Merkez talep edilen alanın, 15/06/2009 t.t'li 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda;

Bir kısmı Büyükçekmece Gölü Havzası Orta Mesafe Koruma Alanında, bir kısmı Uzun Mesafe Koruma Alanında,.

Tamamı Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda,

11/02/2013 t.t'li Arnavutköy İlçesi 1/5000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı'nda;

• Bir kısmı Büyükçekmece Gölü Havzası Orta Mesafe Koruma Alanında, bir kısmı Uzun Mesafe Koruma Alanında,

• Bir kısmından 20 m ve 15m genişliklerinde Dere Koruma Bandı bulunan dere geçmekte,

•Tamamı Jeolojik Açıdan Özel Önlem Gerektiren (Teoi - YÖ) Alanda,

• Yeşilbayır 211,212,.... 223, 224 parseller ve 1486 sayılı parsel Askeri Alanda, • Askeri Alanda kalan alan dışındaki kısmı Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda,

17/02/2014 t.t'li Arnavutköy İlçesi 1/1000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Uygulama İmar Planı'nda;

■ Bir kısmı Büyükçekmece Gölü Havzası Orta Mesafe Koruma Alanında, bir kısmı Uzun Mesafe Koruma Alanında,

■ Bir kısmından 20 m ve 15m genişliklerinde Dere Koruma Bandı bulunan dere geçmekte,

■ Tamamı Jeolojik Açıdan Özel Önlem Gerektiren (Teoi - YÖ) Alanda, ■ Yeşilbayır 211 parsel ve 1486 sayılı parsel Askeri Alanda,

■Askeri Alanda kalan alan dışındaki kısmı Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kaldığı tespit edilmiştir.

KURUM GÖRÜŞLERİ:

İlgi (e) meclis kararı gereği talep edilen;

• İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 17/07/2014 tarih 20852321/300/16702 sayılı yazısında;

"1/5000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı'nda Demiryolu Odaklı Ana Yükleme ve Boşaltma Merkezi projesinin bulunduğu bölgenin kısmen tarım alanında kısmen askeri alanda kaldığı bilgisinin yer aldığı görülmekte olup, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli görüşlerin alınmak suretiyle 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile uyumlu olmasının sağlanması, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması, söz konusu planlama alanı içerisinde Doğal Sit Alanı bulunması halinde bölgeye ait planların 648 sayılı KHK'nın 51. maddesinin Ek-4 maddesi gereği ve söz konusu planlama alanında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren alanlar bulunması halinde Bakanlığın görev alanına gireceği, ayrıca söz konusu plan onaylandıktan sonra da uygulama aşamasına geçilmeden önce planlanan faaliyetler ile ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. " denilmektedir.

• İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 17/01/2014 tarih ve 245316-2254 sayılı yazısında;

"... T.C.D.D. 1. Bölge Müdürlüğü tarafından şartları yerine getirecek Toprak Koruma Projesi henüz hazırlatılmadığı için söz konusu bölgenin tarım dışı kullanılmasının uygun olduğuna dair Müdürlük görüşünün verilemediği" bildirilmektedir.

• Arnavutköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 04/02/2014 tarih ve 170347-1450 sayılı yazısında;

"İtiraz kapsamında talep edilen Demiryolu Odaklı Ana Yükleme Boşaltma Merkezi Alam ile ilgili olarak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 'nden tarım dışı amaçlı kullanılmasının uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. Hadımköy sanayi alanına yakın oluşu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları aracılığı ile erişebilir/iğinin kolay olması açısından ve askeri alanlar ile ilgili olumlu kurum görüşünün alınması, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği 'nin 9 (e) ve 9 (f) maddelerinde belirtilen hususların göz önünde bulundurulması ve Yeşilbayır Köyü ve çevresine olan etkilerinin de irdelenmesi koşulu ile söz konusu alanda Demiryolu Odaklı Ana Yükleme Boşaltma Merkezi Alanı yapılması uygun görülmüştür." denilmektedir.

• İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 29/01/2014 tarih ve 50523 sayılı yazısında;

"Söz konusu Arnavutköy İlçesi 1/5000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği teklifi hazırlanırken, İSKİ Genel Müdürlüğü Altyapı görüşünde belirtilen maddelere ve 23/01/2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve 24/01/2013tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine uyulması, plan paftaları, plan notları ve plan raporunun gönderilerek İSKİ Genel Müdürlüğü 'nün görüşünün alınması gerekmektedir. " denilmektedir.

• Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 17/12/2013 tarih ve 2605 sayılı yazısında;

"Söz konusu alan, Hadımköy Belediyesi tarafından hazırlattırılan Hadımköy İlçesi'ne ait İmar Planlarına esas 1/1000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritaları'nda genel olarak Teoi-YO lejantlı 'İhsaniye Formasvonu-Yerlesime Önlemli Alanlar'da, bir kısmı ise inceleme alanı dışında kalmaktadır. 'Önlemli Alanlar' (Teoi-YÖ)lejantlı sınırlar içerisinde kalan alanlarda yazı ekinde yer alan açıklama raporunda belirtilen koşullara ve alınması gereken önlemlere bağlı kalınması koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak 'inceleme alanı dışında' kalan alanda isei yerleşime uygunluk amaçlı imar planına esas zemin etüt raporu hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi tarafından onaylanması gerekmektedir."

denilmektedir.

• Planlama Müdürlüğü'nün 28/01/2014 tarih ve 15599-819 sayılı yazısında;

"11/02/2013 t.t'li 1/5000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı'nda itiraza konu edilen 1.000.000 m2 'lik alana ilişkin müdürlük işlem dosyasında planlamaya dönük herhangi bir kararın bulunmadığı görülmekte olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda konunun değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

• Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 25/12/2013 tarih ve 1285953-4370 sayılı yazısında;

"Söz konusu alanın cepheli olduğu yollar ve bölgesel ulaşım sistemi üzerinde oluşturduğu ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut ve planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin değerlendirildiği, bu doğrultuda Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu'nun 24/12/2013 tarih ve UP2013/52-10 sayılı kararında: T.C.D.D. 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Yeşilbayır Lojistik Köy Projesi kapsamında mutlak tarım arazisi vasfındaki 1.000.000 m2'lik alanın Demiryolu Odaklı Ana Yükleme Boşaltma Merkezi olmasına yönelik yapılan teklifin, bölgesel

ulaşım sistemi açısından uygun olup, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" bildirilmektedir.

• Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 29/06/2015 tarih ve 4220- 715 sayılı yazısında;

"... söz konusu planlamada paftaya işaretli askeri alanların, "Askeri Alan" lejantıyla gösterilmesini, askeri alan için plan notlarına, "Bu Bölgede 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri Geçerlidir. " plan notunun eklenmesini, planların onanmasını müteakip lejant ve plan notları ile beraber onanlı birer suretinin, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığına (Ankara) ve Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına (Selimiye/İstanbul) gönderilmesi... " denilmektedir.

• İmar Müdürlüğü'nce söz konusu bölgeye dair kurum görüşü talebimize cevap verilmemiştir.

DEĞERLENDİRME:

Arnavutköy İlçesi Yeşilbayır Mahallesinde 1.000.000 m2'lik alanın Demiryolu Odaklı Ana Yükleme Boşaltma Merkezi yapılmasına yönelik, ilgi (e) meclis kararı gereği Arnavutköy Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığından kurum görüşleri alınmıştır. 1/5000 ölçekli planda 1.000.000 m2 alanın Lojistik Merkez olarak gösterilmesi talebine yönelik; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün "Toprak Koruma Projesi henüz hazırlatılmadığı için söz konusu bölgenin tarım dışı kullanılmasının uygun olduğuna dair Müdürlük görüşünün verilemediği" şeklinde olumsuz görüşü bulunmakta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ise "...bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli görüşlerin alınmak suretiyle 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile uyumlu olmasının sağlanması... " şeklindeki görüşü de dikkate alınarak, konunun öncelikle 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. " denilerek

İlgi (e) meclis kararı kapsamında alınan kurum görüşleri yazımız ekinde iletilmekte olup, Arnavutköy İlçesi 1/5000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı'nda 1.000.000 m2 lik alanın Lojistik Merkez olarak gösterilmesi talebinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. ve 14. maddelerine göre yeniden değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy ilçesi, Yeşilbayır Mah, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine aykırılık teşkil ettiğinden yapılan itiraz komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

53 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2075 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Pendik İlçesi, Kurtköy Mah., 3974 ada 3 parsele ilişkin “NİP-4960,2” plan işlem numaralı 15.05.2015 t.t.’li 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine itiraz hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün / /2015 gün ve 2015-13142 sayılı yazısında;

İLGİ: a) 07.09.2015 tarih 55201/160241 sayı ile Yazı İşleri Müdürlüğünde, 11.09.2015 tarih 11655 sayı ile Müdürlüğümüzde kayda alınan itiraz dilekçesi.

b) 12.08.2014 tarih ve 9016 sayı ile Müdürlüğümüzce kayda alınan ilgilisinin dilekçesi ve eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi dosyası.

c) 10.11.2014 tarih, 2014-9016 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

d) 21.11.2014 tarih, 1745 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

e) 08.12.2014 tarih, 2014-11667-8645 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

f) 10.12.2014 tarih, 1806 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

g) 27.03.2015 tarih 2015-1533 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

h) 13.05.2015 tarih 760 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

ı) 28.07.2015 tarih 2015-6765 sayılı dağıtımlı yazımız i) 09.10.2015 tarih, 2015-11656 sayılı yazımız.

j) 20.10.2015 tarih, BN:2548 sayılı Meclis Müdürlüğü yazısı.

İTİRAZ:

05.03.2012 t.t.li Pendik İlçesi Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planında “T4 rumuzlu Maks. KAKS=1.50, Maks. H=30.50 m., Min. Parsel büyüklüğü 5000 m² yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı”nda kalan Pendik İlçesi, Kurtköy Mah., 3974 ada 3 parsel sayılı taşınmazın, “Maks KAKS:1.65, Maks TAKS:0.40, Maks H:30.50 m yapılaşma şartlarında Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 15.05.2015 t.t.’li NİP-4960,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 07.08.2015-07.09.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine ilgi (a) dilekçe ile itiraz edilmektedir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sistemi ile; ilgi (c) dilekçe ekinde yer alan belgeler üzerinde yapılan incelemede, 5000 m² yüzölçümlü 3974 ada 3 parsel sayılı taşınmazın şirket mülkiyetinde olduğu ve 21.11.2012 tarihinde satış işleminden edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız kullanımındaki 2014 yılı uydu görüntüsü sokak panoraması ile halihazır harita üzerinde ve ilgi (b) dilekçe ekinde yer alan bilgi ve belgelerde yapılan incelemede; bahse konu taşınmazın yapılaşmamış olduğu anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

05.03.2012 t.t.li Pendik İlçesi Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı ile meri 10.07.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına Ait Revizyon Uygulama İmar Planında, “T4 rumuzlu Maks. KAKS=1.50, Maks. H=30.50 m., Min. Parsel büyüklüğü 5000 m² yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı kalmakta iken 15.05.2015 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Turizm Alanı”na alınmış olup, söz konusu planda,

1. “Plan değişikliği onama sınırı, Kurtköy Mah., 3974 ada, 3 parsel sınırıdır.

1. “Plan değişikliği onama sınırı, Kurtköy Mah., 3974 ada, 3 parsel sınırıdır.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 23-67)

Benzer Belgeler