KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 54-64)

KOMİSYON RAPORLARI

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Esenyurt İlçesi, 1337 ada, 9 parselde ve 1338 ada, 28 parselde kayıtlı yerlere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğinden komisyonumuzca müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, F21cl7c3a pafta, 1705 ada, 5 parsele (eski 1705 ada, 1 parsel ve 1706 ada, 24 parsel arasında kalan kadastral alan ile 1705 ada, 1 ve 2 parseller) ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 2012-8635 sayılı yazısında;

İLGİ: a)Bağcılar Belediye Başkanlığı' nın 07.06.2012 gün ve M.34.BAĞ.0.29.00.00-310.01.04-41726 sayılı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli plan tadili teklifi. b)Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) yazı eki ile; 19.05.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda, Özel Sağlık Tesisi Alanında kalan Bağcılar İlçesi, F21cl7c3a pafta, 1705 ada, 5 (eski 1705 ada, 1 parsel ve 1706 ada, 24 parsel arasında kalan kadastral alan ile 1705 ada, 1 ve 2 parseller) parsel sayılı taşınmazın Hmax:5 kat yapılaşma şartlarından Hmax:6 kat yapılaşma şartlarına alınmasına ilişkin hazırlanan ve 07.06.2012 gün ve 76 sayılı İlçe Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET

Dosyasında yer alan mülkiyet bilgisinde 1705 ada 5 parselin; hisseli Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde, 1.165,83 m2 yüzölçümünde ve 30.12.2011 tarihinde edinildiği görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planında 650 k/h yoğunlukta "Konut Alanı" nda kalmakta iken 17.06.2011 gün ve 1434 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen 22.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı ile Tali İş Merkezi Alanına alınmış olup Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.12.2011 gün ve 2907 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.12.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile "Özel Sağlık Alanına" alınmıştır.

1-Plan tasdik sınırı içindeki alan İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 246DT4A pafta, 1705 ada 1 parsel ve 1706 ada 24 parsel arasında kalan kadastral alan ile 1705 ada 1, 2 parsellerin sınırıdır.

2-Plan tasdik sınırı içindeki alan "Özel Sağlık Tesisi Alanı" dır.

3-Özel Sağlık Tesisi Alanında Hmax = 5 kat olup, kat yükseklikleri avan proje ile belirlenecektir.

4-Özel Sağlık Tesisi Alanının otopark ihtiyacı, Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak teklif edilen alanın güney - güneybatısında yer alan Rekreasyon Alanındaki Zeminaltı Katlı Otopark Alanından karşılanacaktır.

5-Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.

6-Belirtilmeyen hususlarda 18.04.2008 t.t. meri Nazım İmar Planı hükümleri geçerlidir. Plan notlarına ilave olarak 16.12.2011 gün ve 2907 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince;

-Özel Sağlık Tesis Alanı dışında iskan edilemez.

-Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz. Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz.

-"1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz." notu bulunmaktadır.

16.12.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan, 09.02.2012gün, 23 sayılı İlçe Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek tarafımıza iletilmiş olup karar alınmak üzere Meclise iletilen plan Notları;

1-Plan tasdik sınırı içindeki alan İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 246 DT 4A pafta, 1705 ada, 1 parsel ve 1706 ada, 24 parsel arasında kalan kadastral alan ile 1705 ada, 1 ve 2 parsellerin sınırıdır.

2- Plan tasdik sınırı içindeki alan "Özel Sağlık Alanı" ve "Yol Alanı" dır.

3-Özel Sağlık Tesis Alanında Hmax=5 kat olup, kat yükseklikleri Avan Proje ile belirlenecektir.

4-Özel Sağlık Tesis Alanı dışında iskan edilemez.

5-Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz. Bağımsız bölüm olarak Konut ve Ticaret birimleri yer alamaz.

6-Çatı şekli ve formu serbest olup, çatı arası iskan edilebilir.

7-1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

8-Özel Sağlık tesis Alanının otopark ihtiyacı, Özel Sağlık Tesis Alanı olarak teklif edilen alanın güney-güneybatısında yer alan rekreasyon alanındaki zeminaltı katlı otopark alanından karşılanacaktır.

9-Uygulama aşamasında ayrıntılı jeololjik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.

10-Belirtilmeyen hususlarda 15.09.2008 t.t.li meri uygulama imar planı hükümleri geçerlidir."

şeklinde plan notlarına Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2012 gün, 348 sayılı kararı ile "Bağcılar İlçesi, 1705 ada, 1 parsel ve 1706 ada, 24 parsel arasında kalan kadastral alan ile 1705 ada 1 ve 2 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup 16.12.2011 tt. li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından 6 nolu plan notunda "şekli" ibaresinden sonra "eğimi, yüksekliği"

ibaresinin eklenmesiyle tadilen uygun görülen planlar Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.02.2012 tarihinde aynen onanmıştır.

16.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planına askı tarihleri arasında itiraz edilerek plan notlarında yer alan "Hmax:5 kat" ibaresinin "Hmax:6 kat" olarak değiştirilmesi talep edilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2012 gün ve 945 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan ve 19.05.2012 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan ile "Hmax:6 kat" ibaresi eklenmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI

"Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 19.05.2012 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı doğrultusunda hazırlanan Özel Sağlık Tesisi Alanında kalan Göztepe Mahallesi F21cl7c3a (246DT4A) pafta, 1705 ada, 5 (eski 1705 ada, 1 parsel ve 1706 ada, 24 parsel arasında kalan kadastral alan ile 1705 ada, 1 ve 2 parseller) parsel sayılı taşınmazın Hmax:5 kat yapılaşma şartlarında Hmax:6 kat yapılaşma şartlarına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklinde hazırlanan İmar Komisyon raporu; Belediye Meclisinin 5. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı Haziran ayı toplantısının 07.06.2012 tarihli olağan toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle görüşmeye açıldı, Has Parti üyesi ve CHP grubu meclis üyelerinin red oyu vereceklerine dair beyanlarından sonra raporun kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi." denilmektedir.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün görüşleri bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

İSKİ Genel Müdürlüğünün 05.06.2012 gün ve 292222 sayılı yazısı ve eki;

İSKİ Genel Müdürlüğü, söz konusu 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı teklifini, genel hususları içeren 4 maddede değerlendirmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nü 06.06.2012 gün. 597259-2120-110506 sayılı yazısında;

"Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah. 1705 ada 5 parselin Hmax: 5 Kat "Özel Sağlık Tesisi Alanından Hmax: 6 Kat "Özel Sağlık Tesisi Alam"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine yönelik 16.05.2012 tarih ve 945 sayılı İ.B.B. Meclisi kararı alındığı ve bu karar doğrultusunda 19.05.2012 tarihinde 1/5000 ölçekli plan tadilatının onaylandığı belirlenmiş olup söz konusu teklifin ulaşım sistemine etkisinin minimuma indirilmesi için;

•Meri plana göre yola terk işlemlerinin yapılması,

•Çekme mesafeleri vol rezerv alanı olarak değerlendirildiğinden teklife konu alanın çekme mesafelerinin imar yolları yönünde 5.00 mt. olacak şekilde düzenlenmesi,

•Teklif edilen parselin otopark ihtiyacının karşılanması için "Özel Sağlık Tesisi Alanı" nın her 60 m2' lik inşaat alanı için 1 (bir) araçlık otopark yerinin planlama alanı İçerisinde karşılanmasına yönelik plan notu ilave edilmesi,

•Araç dönüşlerinin rahat yapılabilmesi için teklif "Özel Sağlık Tesisi Alanı" nın cephe aldığı yolların kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren 5.00 metre çekilerek (ekli bilgi paftasında gösterildiği gibi) köşe kırıklarının oluşturulması

•Özel Sağlık Tesisi Alanının acil giriş-çıkışları ile poliklinik giriş-çıkışlarının ayrı noktalardan yapılması,

•Tesisin giriş-çıkışlanna ilişkin uygulama(ruhsat) aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı alınması

hususlarının yerine getirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğümün 29.05.2012 gün. 1080-104316 sayılı yazısında;

"Söz konusu alan, Bağcılar Belediyesince hazırlanan, 1/1000 Ölç.U.İ.Planına Esas "Yerleşime Uygunluk Haritaları" nda "Trakya Formasyonu'na ait birimlerle temsil edilen Yerleşime Uygun Alanlar (U4)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu alanlarda Trakya Formasyonu'nun kumtaşı aratabakalı şeyleri mostra vermektedir. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı eki teklif ilel9.05.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda, Özel Sağlık Tesisi Alanında kalan Bağcılar İlçesi, F21cl7c3a pafta, 1705 ada, 5 (eski 1705 ada, 1 parsel ve 1706 ada, 24 parsel arasında kalan kadastral alan ile 1705 ada, 1 ve 2 parseller) parsel sayılı taşınmazın Hmax:5 kat yapılaşma şartlarından Hmax:6 kat yapılaşma şartlarına alındığı görülmekte olup, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi plan paftasına;

"İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 1705 ada, 5 parsele ait Nazım İmar Planı Tadilatı Plan Notu

1.Plan tasdik sınırı içindeki alan İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 1705 ada, 5 nolu parselin sınırıdır.

2.Plan tasdik sınırı içindeki alan "Özel Sağlık Tesis Alanı" dır.

3.Özel Sağlık Tesis Alanında Hmax:6 kattır.

4.Belirtilmeyen hususlarda 18.02.2012 t.t. meri Uygulama İmar Planı hükümleri geçerlidir." şeklinde plan notları eklenmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadili teklifi için alınan İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü' nün şartlı uygun kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin; ilave inşaat alanı artışı getirdiği ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelik taşıdığı görülmekle birlikte, 19.05.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. " denilerek

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadili teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar ilçesi, F21c17c3a pafta, 1705 ada, 5 parsele (eski1705 ada, 1 parsel ve 1706 ada, 24 parsel arasında kalan kadstral alan ile 1705 ada 1 ve 2 parsellerde) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı incelenmiş olup 19/05/2012 tt 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

101 Tarih:

13.06.2012 Dosya No:

2012/1457

KONUNUN ÖZÜ: Maltepe İlçesi, 2 pafta, 450 ve 453 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 11/06/2012 gün ve 2012-8188 sayılı yazısında; “

İlgi : a) 23.03.2012 gün, 840-5902 sayılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı.

b) 04.04.2012 gün, 2012/5209-64972 sayılı yazımız.

c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.8.2004 gün , S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile ; Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi , 2 pafta 450 ve 453 sayılı parsellerde çevredeki yerleşmelere hizmet etmek üzere Meslek Lisesi yapılması hasıl olduğundan bahisle, söz konusu yerin Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi lejandına alınması istenmiştir.

Söz konusu talep doğrultusunda 2 pafta 450 ve 453 parseller “Bölge Parkı” alanından “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri’ alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi hakkında ilgi (b) yazımız ile ilgili Kurumlardan görüş istenmiş olup, gelen görüşler çerçevesinde teklif plan değişikliği yeniden oluşturulmuştur.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız Tapu Sorgulama Programından 2 pafta, 450 parselin 24700 m2 yüzölçümde, 2 pafta, 453 parselin 7300 m² yüzölçümde olduğu ve her iki parselin de Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Hava Fotoğraflarından söz konusu parsellerin boş olduğu görülmektedir..

PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu parseller 29.08.2003-15.05.2005 tt.’li 1/5000 ölçekli Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planında “Bölge Parkı” alanında kalmakta olup, parsellerin 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 02.05.2012 gün , 225641 sayılı yazısında ; söz konusu parsellerin Ömerli Barajının uzun mesafeli koruma alanında , Bakkalköy deresinin kısmen yapı yaklaşma mesafesi içinde kaldığı, 23.01.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçemesuyu Havzaları Yönetmeliğine göre uygun olmadığı belirtilerek 6 maddelik altyapı görüşü verilmiştir

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 17.04.2012 gün, 395477-1425 sayılı yazısı eki kararda:

“…1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi;

· 1/1000 ölçekli plan tadilatı aşamasında meri plandaki yollardan minumum 10 mt. Çekme mesafesinin düzenlenerek Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden tekrar görüş alınması,

· İmar planına ve Maltepe,Başıbüyük-Samandıra Arası Yol Kavşak Uygulama Projesi göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,” hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. “ denildiği,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 09.04.2012 gün, 714 sayılı yazısında:

Söz konusu alanın Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda genel olarak kısmen “UA” lejantlı ”Uygun Alanlar” da kısmen “ÖA-5b” "Önlemli Alanlar ÖA-5b" de, kısmen“ÖA-4a” "Önlemli Alanlar 4a, kısmen “ÖA-4b” "Önlemli Alanlar

4b” de kaldığı belirtilerek, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel,temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması ,yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin jeolojik bakımdan uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 13.04.2012 gün, TN:384460-5204 sayılı yazısında;

“… konu incelenmiş olup adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır.” denildiği,

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 13.04.2012 gün, 300/323 sayılı yazı eki komisyon kararında; “..söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu , kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.” Denildiği,

Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 16.05.2012 gün, 32134 sayılı yazısında özetle plan tadilatı teklifinin görevli teknik eleman tarafından incelenmesi sonucu düzenlene rapordan bahisle , söz konusu parsellerin boş ve işgalsiz olduğunun belirlendiği, mevcutta uygulama imar planı bulunmadığı anlaşılan alanda mesleki eğitim tesisi alanı ihtiyacını uygulama imar planı bütününde değerlendirilmesinin daha uygun olacağının düşünüldüğü ifade edilmiş olup, konu hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan yazıda ise söz konusu alanların bölge parkı alanından “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis “ lejandına alınması hususunda yatırım programına alındığını bildirildiği, bu nedenle yapılması düşünülen plan tadilatının kamu yatırım programına alınmış olması da göz önünde bulundurularak söz konusu taşınmazların mesleki eğitim tesis alanına ayrılmasının uygun bulunduğu belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Maltepe İlçesi , 2 pafta , 450 ve 453 sayılı parseller, İlgi (a) talep doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ile “Bölge Parkı” alanından ‘Meslek Lisesi Alanı” na alınmış olup, tarafımıza iletilen Kurum görüşleri de dikkate alınarak teklif plan ve plan notları oluşturulmuştur.

Teklif plan notları ;

1. Plan onama sınırı içerisindeki alan Maltepe İlçesi, 2 pafta, 450 ve 453 parsellerin bir kısmını kapsamakta olup, Meslek Lisesi Alanı ve Dini Tesis alanıdır.

2. Meslek Lisesi Alanında ; eğitim tesisleri kullanımına hizmet edecek yurt, kütüphane, spor tesisi, sergi- konferans salonları, vb. fonksiyonlar yer alabilir.

3. Uygulama; Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak avan projeye göre bu plan üzerinden yapılacaktır.

4. Dere koruma Bandı yapı yaklaşma mesafesi olup, bu bant içerisinde yapılaşma yapılamaz.

5. Açıklanmayan hususlarda meri bölge planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde oluşturulmuştur.

Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin, İSKİ Genel Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün şartlı olumlu, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün olumlu görüşleri bulunmaktadır.

Maltepe İlçesi, 2 pafta , 450 ve 453 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin çevredeki yerleşmelere hizmet etmek üzere Meslek Lisesi yapılması hasıl olduğundan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce talep edildiği ve söz konusu plan tadilatının “Bölge Parkı “ alanı donatısını ‘Eğitim Tesisi’

alanı donatısına dönüştürücü nitelikte olduğu görülmüştür. ” denilerek.

İlgi (a) yazı talep doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişiklik teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (c) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Maltepe İlçesi, 2 pafta 450 ve 453 parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup yapılaşma şartları (Emsal) net olarak belirlenip İSKİ görüşü yeniden alındıktan sonra değerlendirilmesi için komisyonumuzca müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

102 Tarih:

13.06.2012 Dosya No:

2012/1214

KONUNUN ÖZÜ: Pendik İlçesi, Doğu Mh., 99 pafta, 845 ada, 63 parsele ilişkin 1/5000 ölç. N.İ.Planı tadilat teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 05 /2012 gün ve 2012-7093 sayılı yazısında; “

İLGİ: (a) 08.05.2012 Pl. gün, 2012/7093 Pl. sayılı İlgilisinin dilekçesi ve ekleri (b) 03.05.2012 Pl. gün, 2012/6931 Pl. sayılı İlgilisinin dilekçesi ve ekleri.

(c) 05.03.2012 Pl. gün, 2012/2970 Pl. sayılı İlgilisinin dilekçesi ve ekleri

(d) 17.02.2012 gün, B…/165-37839 sayılı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’nün yazısı

(e) 03.05.2012 gün, B…815 sayılı B…815 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yazısı

(f) 27.02.2012 gün, M…/3146 sayılı Pendik Belediyesi- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısı.

(g) 05.03.2012 gün, M…/437-41754 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı.

(h) 12.03.2012 gün, M…/253974-898 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı.

(ı) 09.03.2012 gün, M…/248603-3357 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü’nün yazısı.

(i) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Pendik İlçesi, Doğu Mah., 845 ada, Y:63 parselin Emsal:1.20, H:5 kat yapılanma şartlarında “ Otel Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli plan teklifi ilgi (a) dilekçe ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 99 pafta, 845 ada, 63 parselin Bayegen Dış Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu görülmüş olup, dosyasında bulunan bilgilerden 4255.00 m2 yüzölçümlü olduğu, 04.11.2009 tarihinde edinildiği, parselin 30.09.2010 tarihinde kadastral sınırının yeninden düzenlenerek 63 parsel numarasını aldığı ve 3955.22 m2 olduğu görülmüştür.

MEVCUT DURUM:

Teklif dosyasında yer alan plan açıklama raporunda parsel üzerinde inşaat halinde ruhsatlı bir yapı bulunduğu ifade edilmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu 99 pafta, 845 ada, eski:1 parsel yeni:63 parsel 22.08.2010 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile söz konusu parsel “Özel Yönetim Merkezi Alanı”na alınmış ve

“.. 1- Parsel Özel Yönetim Merkezi alanıdır.

2- Bu alanda büro yapısı ve bu alan hizmet edecek kullanımlar olan lokanta, kafeterya vb.

kullanımlar yer alacaktır.

3- Belirtilmeyen hususlarda meri 1/5000 ölçekli plan şartları ile İBB İmar Yönetmeliği geçerlidir.”

Plan notları getirilmiş olup,

22.09.2011 tarihinde yapılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile Pendik İlçesi, Doğu Mah., 845 ada,

22.09.2011 tarihinde yapılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile Pendik İlçesi, Doğu Mah., 845 ada,

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 54-64)