• Sonuç bulunamadı

3. BÖLÜM: HOFSTEDE’İN KÜLTÜREL BOYUTLARININ

4.5. KOD ANALİZİNE İLİŞKİN BULGULAR

4.5.3. Kavram Haritası Analizi

Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde 525 frekans düzeyi ile boyutlar arasında en yüksek kodlamaya sahip bulunmaktadır. AK Parti 2011 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde Belirsizlikten Kaçınma Boyutu ve Güç Aralığı Boyutuna 525 frekans seviyesi ile eşlik etmektedir. Hofstede’in çalışmasında Belirsizlikten Kaçınma Boyutu Türkiye %85 yüzdesi ile oldukça yüksek seviyede olması çalışmamızla paralel bir seviye bulunmaktadır. Güç Aralığı Boyutunun ise Hofstede’in çalışmasında (Şekil 35.) Türkiye’yi konumlandırdığı %66 puanının oldukça yüksek seviyede olması analiz sonuçlarımızla paralel olması AK Parti’nin seçim beyannamelerinde Belirsizlikten Kaçınma Boyutu ve Güç Aralığı Boyutu bağlamında Hofstede’in Türkiye için belirlediği boyutlar etrafında şekillendiği izlenmektedir.

MAXQDA11 yazılım programı aracılığıyla AK Parti’nin altı (6) adet Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannameleri üzerinde Hofstede’in Ulusal Kültürel Boyutlarının kullanım sıklığı, kullanım şekli ve Hofstede’in Türkiye’yi konumlandırıldığı ulusal kültürel boyutlar açısından incelenmiştir. Tezde ortaya çıkarılan sayısal bulgular, AK Parti’nin beş (5) adet Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannameleri’nin Hofstede’in Türkiye’yi konumlandırıldığı ulusal kültürel boyutlar bakımından ilişkisel yoğunluğunu görselleştirerek ortaya koymuştur.

.

Şekil 47. AK Parti 2002 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi'nde Hofstede'in Kültürel Boyutlarının Yoğunluğunu gösteren

Kavram Haritası

MAX Maps tek-vaka modeli ile görselleştirilen kavram haritaları üzerinde çizgilerin kalınlıkları Hofstede’in Ulusal Kültürel Boyutlarının AK Parti’nin beş (5) dönemi kapsayan Milletvekilleri Genel Seçim Beyannameleri içerisinde bulunma sıklıkları görselleştirilmektedir.

Şekil 48. AK Parti 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi'nde Hofstede'in Kültürel Boyutlarının Yoğunluğunu gösteren

Kavram Haritası

Türkiye’deki mevcut siyasal yapı, hoşgörü yetersizliği ve güvensizlik gibi toplumsal ve kültürel sorunlardan etkilendiği yukarıdaki haritamızda net olarak görülmektedir. AK Parti 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nin görselleştirildiği haritamızda; Türkiye’de müsamaha-hoşgörü boyutunun;

 AK Parti 2002 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde 41,

 AK Parti 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde 257,

 AK Parti 2011 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde 215,

 AK Parti 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde 161,

 AK Parti 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde 136 kodlama ilişkisi bulunmaktadır.

Şekil 49. AK Parti 2011 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi'nde Hofstede'in Kültürel Boyutlarının Yoğunluğunu gösteren

Kavram Haritası

2002’den 2015’e kadar geçen dönemde Türkiye’nin müsamaha-hoşgörü boyutunun seviyesinde her seçim beyannamesini kendi içerisinde değerlendirdiğimizde yükselme olduğu görülmektedir. Bu yükselmenin nedeni ülkemizde bu süreçte yaşanan ekonomik büyüme ve gelişmedir. Lipset, Siyasal İnsan isimli eserinde ekonomik büyüme bir toplumun eğitim seviyesini arttırmakta, toplumun bireyleri esnek ve hoşgörülü fikirlere sahip olduğunu savunmaktadır (Ercins, 2012).

Şekil 50. AK Parti “7 Haziran 2015” Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi'nde Hofstede'in Kültürel Boyutlarının Yoğunluğunu gösteren

Kavram Haritası

Türkiye’de birey siyasal yapıdan haberdar olmasına karşın siyasal merkezde etkili olabileceğini düşünmemekte, kendisini bir tebaa olarak algılamaktadır. “Almond ve Verba’nın siyasal birimlere katılım dereceleri çerçevesinde” toplumdaki siyasal kültürü

“cemaatçi ve yerel siyasal kültür, tabiiyet kültürü ve katılımcı kültür” olmak üzere üçe ayırmaktadır (Oktay, 2003). Türkiye bu bağlamda değerlendirildiğinde tabiiyet kültürüne sahip olduğu görülmektedir. Türk toplumunun Türk siyasi hayatında daha çok devlet seçkinleri tarafından organize edilen siyasal yapıları bireyi edilgen hale getirmiş, birey siyasal yapılara katılım konusunda geri planda durmaktadır. Ülkemizdeki bu siyasal toplumsallaşma şekli sonucu güç aralığı boyutunun düzeyi yükselmektedir.

Şekil 51. AK Parti “1 Kasım 2015” Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi'nde Hofstede'in Kültürel Boyutlarının Yoğunluğunu gösteren

Kavram Haritası

Ülkemizde siyasal toplumsallaşma kaynaklarını oluştursan aile, okul, eğitim, siyasal partiler ve kitle iletişim araçların her biri farklı yönlerde bu süreci etkilemektedir.

Bölüntülü toplumsallaşma, önemli bunalımlar veya hızlı toplumsal değişiklikler geçiren Türkiye gibi ülkelerde görülmektedir. Türkiye’de bir faktör bir önceki faktörün geçerliliğini etkileyebilmekte birey toplumsal ilişkileri tanımlayabilmek için yeni bir arayış süreci içerisine itilmektedir. Toplumumuzun belirsizliğe karşı toleransı düşük olmasına ve eski ile yeninin sürekli bir devinim içerisinde olmasına karşın örgütler bu dönemlerde başarılı olanları hızla taklit etme yeteneklerinden ötürü başarıya ulaşabilmektedirler.

Yukarıdaki şekiller değerlendirildiğinde; Hofstede’in Türk toplumunun kültürel profiline ilişkin belirttiği;

 Belirsizlikten Kaçınma Boyutu % 85,

 Güç Aralığı Boyutu % 66,

 Müsamaha Hoşgörü Boyutu % 49,

 Uzun Döneme Yönelim Boyutu % 46,

 Erkeksilik Boyutu %45,

 Bireycilik Boyutu % 37

Çıkarımları ile 11.896 kodlama ile oluşturduğumuz tez araştırması sonucu oluşan yoğunluk haritamızın birbirleri ile paralellik göstermesi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 14 yıllık tek başına iktidarının hedeflerini belirlerken; AK Parti 2011 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde;

“Elinizdeki Beyanname, gelecek tasavvurumuzun, Türkiye için tahayyül ettiğimiz ufkun, belirlediğimiz hedeflerin bir yol haritasıdır. Bu Beyanname, sadece önümüzdeki dönemin değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılına giden yolda her Türk vatandaşının hayal ettiği Türkiye ideali için Ak Parti iktidarının atacağı adımların ve gerçekleştireceği atılımların bir yol haritasıdır.”

Güç aralığı boyutu incelendiğinde, toplumun kültürel yapısına uygun kodlamalar Beyannamelerde kullanıldığı güç aralığı yüksek olan ülkemizin güçler arasındaki eşitsizliği kabullenerek içinde bulunduğu yönlendirilme isteğine uygun uygulamalar izlendiği yapılan içerik analizi sonucu ortaya konulmuştur. Ortaklaşa davranış boyutunda ise; Türk toplumu bireysel davranmaktan çok daha çok belirli bir topluluğun içerisinde, toplulukla kendini özdeşleştiren bir kültürel kodlamaya sahiptir. Araştırmamıza konu olan beş (5) adet AK Parti Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Beyannameleri’nde oluşturulan 11.896 kodlama sonucu; Hofstede’in Türk toplumunun kültürel yapısı için belirttiği ortaklaşa davranış boyutuna paralel kodlamaların kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu şekilde; bireylerin AK Parti ile özdeşleşmesi sağlanarak, kendisini liderine benzetmeye çalışan bireyler sadakat ile partilerine ve Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılıklarını sürdürmektedirler. Ortaklaşa davranış boyutunun yoğunluğunun yüksek olması müsamaha-hoşgörü boyutunun düşük yoğunluğa sahip olmasını ortaklaşa ihtiyaç ve hedefler için bireysel önceliklerin kısıtlama boyutuyla yasalarla çevrelendiği görülmektedir. Bu durum, belirsizlikten kaçınma boyutunda ise yine aynı şekilde toplumumuzun risk almaktan kaçınan kültürel kodlamaları ve dolayısıyla evlatlarını bu şekilde yetiştirmesi geleceğe endişeli bakan nesilleri çoğalmasının doğal bir sonucudur.

Bu boyut Hofstede’in çalışmasında %85 tez araştırmasında tüm beyannamelerde en yüksek yoğunluk düzeyine sahip boyut olarak ortaya çıkmaktadır. Belirsizlikten kaçınma boyutunun yaygın olduğu toplumlarda bireyler katı kurallar ile statik, istikrarlı güvenli bir ortam arayışındadır.

İnsan ilişkilerinin başarıdan daha fazla önemsendiği Türk toplumundaki erkeksilik boyutu beyannamelerimizde yapılan içerik analizimiz sonucu Hofstede’in oranına paralel dişilik boyutu’nun gerisinde kalmaktadır. Ülkemizde çalışırken gösterilen başarıdan daha çok süreç odaklı kültürel kodlamaya sahip olduğumuzdan sonuçtan çok işi gerçekleştirirken gösterilen emek dikkate alınmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan, halkın iradesiyle demokratik yollardan ulaşılan güç ve yetkiyi Türk toplum yapısına uygun olarak AK Parti’de yürüttüğü politika Türk toplumu ile özdeşleşmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi artık Türk toplumunun aile yapısı içerisinde özel bir yeri bulunan bir kurumdur.