8. Hafta Çal›flmalar›n de¤erlendirilmesi

• Ö¤retmen aday›n›n portala yükledi¤i etkinlik raporlar› uygulama ö¤retmeni taraf›ndan kontrol edilmeli ve yaz›l› dönüt verilmelidir. Ö¤retmen aday› uy-gulama ö¤retmeni taraf›ndan incelenen raporlar›nda ald›¤› dönütler do¤rul-tusunda de¤ifliklik yapabilir. Ancak, de¤ifliklik sonras› raporlar ö¤retmen aday›na verilen süre içerisinde yüklenmelidir.

De¤erlendirme

Okul Deneyimi dersinin de¤erlendirilmesindeki amaç ö¤retmen aday›n›n yeterlik-lerini de¤erlendirmek de¤il, bu yeterlikleri edinme sürecindeki gözlemleri s›ras›n-da ona yard›m ve k›lavuzluk ederek örnek olmakt›r. Bu nedenle, yetifltirme ve ge-lifltirmeye yönelik de¤erlendirme esast›r. Bu de¤erlendirme uygulama ö¤retmenin-ce afla¤›daki gibi yap›l›r:

• Uygulama ö¤retmeni, ö¤retmen aday›n›n gözledi¤i etkinliklere ait raporlar›-n› Aç›kö¤retim Fakültesi s›nav takviminde belirlenen s›nav tarihlerinde por-tal üzerinden inceler ve de¤erlendirir. Ara s›navda, yukar›da s›ralanan et-kinliklerden 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 9. etkinliklerve bunlara ait ra-porlar ile dönem sonu s›nav›nda di¤er etkinlikler ve bunlara ait rara-porlar

de-¤erlendirilir. Etkinliklerle ilgili tüm belgelerin portala yüklenmifl olmas› ge-rekmektedir.

• Uygulama ö¤retmeni Okul Deneyimi dersi ile ilgili baflar› notunu belirleme-de, ö¤retmen aday›n›n k›lavuzda istenen biçimde haz›rlam›fl oldu¤u rapor-lar› ve uygulama okulunda gerçeklefltirmifl oldu¤u di¤er etkinliklerini temel almakla birlikte, derse devam›n› da göz önünde bulundurur. Uygulama ö¤-retmeni de¤erlendirme s›ras›nda EK 1 ve EK 2 ’de yer alan de¤erlendirme ölçe¤inden yararlanmal›d›r.

• Ö¤retmen adaylar›n›n portala yükledikleri raporlar›n özgün olmas› de¤er-lendirme sürecinde göz önünde bulundurulacak önemli bir ölçüttür. Bu ne-denle, etkinlik raporlar›n›n di¤er ö¤retmen adaylar› ile benzerlik gösterme-mesi yada farkl› kaynaklardan al›nm›fl olmamas› gerekmektedir. Özgün ol-mad›¤› belirlenen etkinlik raporlar›n›n de¤erlendirmesinin farkl›

bir biçimde yap›laca¤› unutulmamal›d›r.

• Uygulama ö¤retmeni taraf›ndan portal arac›l›¤› ile de¤erlendirilen raporlar Aç›kö¤retim Fakültesi’nce tekrar de¤erlendirilir. Bu de¤erlendirmede uygu-lama ö¤retmeninin, ö¤retmen aday›n›n raporlar›na verdi¤i notun %50’si ile Aç›kö¤retim Fakültesi taraf›ndan verilen notun %50’si al›n›r.

OKUL DENEY‹M‹ DERS‹NDE UYGULAMA ETK‹NL‹KLER‹

Etkinlik Raporlar›n›n Yaz›lmas›

Okul Deneyimi dersi etkinlikleri; gözlem, görüflme ve de¤erlendirmeye dayal› et-kinliklerdir. Uygulamalar s›ras›nda ö¤retmen adaylar›ndan beklenen, etkinliklere yönelik aç›klamalar› temel alarak gözlem ve görüflmeleri gerçeklefltirmeleri ve ra-porlaflt›rmalar›d›r. Raporlar; gözlem ve görüflme ile ilgili notlar› ve bu konuda ö¤-retmen aday›n›n kendi düflünce ve yorumlar› olmak üzere iki ana bölümden olufl-mal›d›r. Yaln›zca gözlemler ya da görüflme sorular› ve yan›tlar›n› aktaran raporla-r›n yetersiz olaca¤› unutulmamal›d›r. Önemli olan gözlem ve görüflme verilerine dayanarak ö¤retmen aday›n›n ç›kartt›¤› sonuçlar ve de¤erlendirmeleridir. Bu ne-denle, raporlarda etkinlikler ile ilgili bilimsel ve kitaplarda yer alan bilgilere de ge-reksinim bulunmamaktad›r.

Raporlar yaz›l›rken, yaz› dili kullan›lmas› ve rapor haz›rlama ile ilgili temel ilke-lere uyulmas› gerekmektedir. Bu nedenle raporlar Microsoft Word dosyas›nda yaz›lmal›, bafll›k ve gerekli yerlerde alt bafll›klar kullan›lmal› ve etkinliklerle ilgili tüm sorular›n yan›tlar›na yer verilmelidir.

Ö¤retmen aday›, gerçeklefltirdi¤i her etkinli¤in raporunu Aç›kö¤retim Fakültesi taraf›ndan belirtilen tarihler içerisinde portala yüklemelidir. Haz›rlanan her bir ra-pora iliflkin etkinliklerin k›lavuzda belirtilen haftalarda, s›ra numaralar› do¤rultu-sunda ve isimleri belirtilerek portala yüklenmesi önemlidir. Ö¤retmenlerin günlük planlar›nda çok s›k yer almayan Alan gezisi gibi etkinlikleri çal›flma plan›nda yer alan haftada gözlemek bazen mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, ö¤retmen aday› uygulama ö¤retmeninin alan gezisi etkinli¤i yapt›¤› bir baflka hafta gözlem-lerini gerçeklefltirebilir, Raporunu daha önce haz›rlayabilir. Ancak gözlem raporu portala belirtilen haftada yüklenmelidir.

Uygulama ö¤retmeni, ö¤retmen aday›n›n çal›flmalar›n› inceleyerek dönüt ver-melidir. Dönütler ö¤retmen aday›n› gelifltirmeye yönelik, aç›klay›c› ve detayl› bir biçimde verilmelidir. Ö¤retmen aday› ald›¤› dönütlerle çal›flmalar›n› tekrar göz-den geçirerek gelifltirebilir, portala tekrar yükleyebilir. Uygulama ö¤retmeni

de-¤erlendirme s›ras›nda ö¤retmen aday›n›n kendisine verilen süre içerisinde porta-la yükledi¤i raporun son k›sm›n› esas al›r. Okul Deneyimi dersi sürecinde etkin-likler gerçeklefltirilirken ö¤retmen adaylar› afla¤›da verilen yönergeyi dikkate al-mal›d›rlar.

Etkinlik 1. Okulöncesi Ö¤retmeninin Okuldaki Bir Gününün ‹ncelenmesi

Okul Deneyimi Dersinin 2. haftas›nda ilk olarak alan›n›zda çal›flan ö¤retmenin okuldaki bir günlük zaman›n› nelere ve nas›l harcad›¤›n› ö¤renmeye çal›fl›n›z. Bir gün içinde, ö¤retmenin mesle¤i ile ilgili olarak yapt›¤› tüm iflleri, bunlara

harcad›-¤› zaman› gözleyerek not etmeye çal›fl›n›z. Bu amaçla:

• Okuldaki bir gün boyunca, ö¤retmenin s›n›f içinde ve d›fl›nda yapt›¤› tüm ifllerin bir listesini yap›n›z. Listeye yazd›¤›n›z ifllerden her biri için harcanan zaman› tahmin etmeye çal›fl›n›z. Bu size, ö¤retmenin bir günde okulda yap-t›¤› ifllerin çeflitleri ve bunlar›n günlük ifller aras›ndaki a¤›rl›¤› hakk›nda bil-gi verecektir.

• Elde etti¤iniz sonuçlar› raporunuza not ediniz ve günün sonunda bu notla-r›, gözledi¤iniz ö¤retmenle birlikte gözden geçirerek de¤erlendiriniz.

• Gözledi¤iniz ö¤retmene, bu günün onun okulda geçirdi¤i günleri temsil eden iyi bir örnek olup olmad›¤›n› sorunuz. Ayr›ca, ö¤retmene, okuldaki görevi ile ilgili olarak akflamlar› ya da hafta sonlar›nda yapt›¤› baflka ifller bulunup bulunmad›¤›n› da sorunuz ve ald›¤›n›z yan›tlar› not ediniz.

• Ö¤retmenin okulda bir günde gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar› hakk›ndaki kendi düflüncelerinizi de k›sa k›sa not ediniz. Bunlar›n sizin görmeyi umdu¤unuz çal›flmalara ne kadar benzedi¤ini düflünerek yaz›n›z.

• Yukar›da s›ralanan dört bölümün her birine ait gözlem ve görüflme sonuç-lar›n›z› raporlaflt›rarak portala yükleyiniz.

Etkinlik 2. E¤itim Etkinliklerinin Yönetimi ve S›n›f›n Kontrolünün ‹ncelenmesi

Okul Deneyimi dersini gerçeklefltirece¤iniz s›n›fta bir günlük e¤itim etkinliklerinin tümünü izleyerek, ö¤retmenin etkinliklerin yönetimi ve s›n›f›n kontrolüne iliflkin

ald›¤› önlemleri ve bunlar› nas›l gerçeklefltirdi¤ini gözleyiniz. Gözlemden önce ö¤-retmenle görüflerek nelere dikkat edece¤inizi aç›klamay› unutmay›n›z. Gözlemi-nizde afla¤›daki noktalara dikkat ediniz:

• Ö¤rencilerin sabah s›n›fa gelifllerinde, etkinlik seçmede ve bafllamada, ö¤-retmen kontrolü nas›l sa¤l›yor?

• Etkinlikler s›ras›nda ö¤rencilere nas›l hitap ediyor? Yönergelerin aç›k ve an-lafl›l›r olmas›n› nas›l sa¤l›yor? Ö¤rencilerle konuflurken nas›l davran›yor (Yüzlerine bak›yor mu ya da onlar›n boy olarak düzeylerine iniyor mu vb.)?

S›n›f›n tümünü görüfl alan› içinde nas›l tutuyor; s›n›f›n her köflesinde olup bitenden nas›l haberdar oluyor? Ö¤retmenin rutin etkinlikler, bireysel etkin-likler ve grup etkinetkin-liklerinde ö¤rencileri ve etkinetkin-likleri kontrol ve yöneti-minde farklar var m›?

• Stratejiler; ö¤retmen stratejileri nas›l kullan›yor? S›n›fta ö¤retmene yard›mc›

olmak için her çocu¤un sorumluluk alabilece¤i haftal›k görev da¤›l›m› yap-ma, her çocu¤a ad› ile hitap etme, günlük yap›lan etkinlikler için çocuklar›n da anlayabilece¤i zaman çizelgesi haz›rlama, dikkat çekmek için el ç›rpma,

›fl›¤› aç›p kapama gibi iflaretler kullanma, yüzünü s›n›fa dönük tutma, hare-ketli olma ve s›n›f içinde dolaflma, vb. önlemleri nas›l al›yor? Etkinlikler ara-s›ndaki geçiflleri nas›l sa¤l›yor? Özellikle, grup etkinliklerinde tüm ö¤renci-lerin ilgisini toplamak için nelerden yararlan›yor? Övgü ve cesaretlendirme-leri nas›l kullan›yor?

• Etkinliklerin sonunda, ö¤rencilerin toparlanmas› ve araç-gereçlerin yerlerine yerlefltirilmesini nas›l sa¤l›yor? Ö¤retmenin bu konuda kulland›¤› özel tek-nikler var m›? Çocuklar›n okuldan ayr›l›fllar›nda kontrolü nas›l sa¤l›yor, ne-lere dikkat ediyor?

• Yukar›daki tüm bölümleri ve sorular›n yan›tlar›n› içeren gözlemlerinizi raporlaflt›r›n›z.

Etkinlik 3. Ö¤retmenin Kulland›¤› Yöntemler ve ‹letiflim Biçiminin ‹ncelenmesi

Bu etkinlik kapsam›nda, ö¤retmenin uygulad›¤› etkinlikler s›ras›nda kulland›¤›

yöntem ve teknikler ile iletiflim biçimini incelemeniz gerekmektedir. Bunun için uygulama ö¤retmeninizin etkinlikler s›ras›nda kulland›¤› yöntem ve teknikler ile iletiflim biçimini gözlemlemeye çal›fl›n. Gözlemleriniz s›ras›nda:

• Uygulama ö¤retmeninizin o gün boyunca yapt›¤› e¤itsel etkinlikler ile her bir etkinlikte kulland›¤› yöntem ve tekniklerin bir listesini yap›n›z.

Örne¤in; Fen ve matematik etkinli¤i: Aç›klama yapma, soru sorma, analoji-lerden yararlanma, e¤itsel oyun

Türkçe etkinli¤i: Aç›klama yapma, soru sorma, drama, grup çal›flmalar›

Sanat etkinli¤i-Okuma-yazmaya haz›rl›k çal›flmalar›: Proje çal›flmalar›, e¤itsel oyun vb.

Ayr›ca, bu etkinlikler ve etkinliklerde kullan›lan yöntem ve tekniklerin uy-gulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin nelere dikkat etti¤ini ve ö¤rencilerin neler yapt›klar›n› da belirtiniz.

• Uygulama ö¤retmeninin e¤itsel etkinlikleri uygularken kulland›¤› özel bir iletiflim biçimi olup olmad›¤›na dikkat ediniz ve bu konuda notlar al›n›z.

Günün sonunda gözlemlerinizi uygulama ö¤retmeniniz ile gözden geçirip varsa eksiklerinizi tamamlay›n›z ve gözlemlerinizi raporlaflt›r›n›z.

• Gözlemlerinizden elde etti¤iniz sonuçlar› ayn› etkinli¤i tamamlam›fl olan

di-¤er arkadafllar›n›zla karfl›laflt›rarak tart›fl›n›z ve afla¤›daki noktalarla ilgili ortak görüfllerinizi belirleyerek etkinlikle ilgili oluflturaca¤›n›z rapora ekleyiniz.

√ Ö¤rencilerin gözlenen etkinlikler ve bu etkinliklerde kullan›lan yöntem ve tekniklerle ilgili tepkileri,

√ Ö¤rencilerin ilgilerinin ve kat›l›mlar›n›n sürdürülebilmesi için etkinlikle-rinin uzunluklar›n›n ne kadar olmas› gerekti¤i,

√ Etkinliklerin genellikle belli bir s›ra ile yap›l›p yap›lmad›¤›,

√ Ö¤retmenlerin gün boyunca etkinlikleri uygularken daha çok hangi yön-tem ve tekniklere baflvurduklar›,

√ Ö¤retmenlerin etkinlikler s›ras›nda kulland›klar› iletiflim biçimleri.

Etkinlik 4. Okulöncesi Çocu¤unun Okuldaki Bir Gününün

‹ncelenmesi

Uygulama ö¤retmeninize dan›flarak okuldaki bir günlük çal›flmalar›n› incelemek amac›yla bir çocuk seçiniz. Seçti¤iniz çocu¤un çal›flmalar›na müdahale etmeden, bir gün boyunca yapt›¤› tüm etkinlikleri gözleyiniz. Gözlemleriniz s›ras›nda afla¤›-daki noktalara dikkat ederek raporunuzu yaz›n›z.

• Çocu¤un okula geliflinden eve gidinceye kadar yapt›¤› ifller ve kat›ld›¤› et-kinliklerin neler oldu¤unu s›ralay›n›z.

• Her bir etkinlik için yaklafl›k olarak ne kadar zaman harcad›¤›n› belirtiniz.

• Arkadafllar›n› seçmesinde göze çarpan önemli bir özellik olup olmad›¤›na dikkat ediniz.

• Arkadafllar›yla birlikte ve yaln›z geçirdi¤i zamanlarda neler yapt›¤›n›

aç›klay›n›z.

• Günün sonunda, gözledi¤iniz çocu¤un okuldaki o günü ile ilgili düflüncele-rini ö¤renmeye çal›fl›n›z. Bu amaçla çocu¤a bir-iki soru yönelterek onunla iletiflim kurmaya ve düflüncelerini almaya çal›fl›n›z.

• Çocu¤un bir günü ile ilgili izlenimlerinizi not ediniz ve bu notlar›n›z›, bafl-ka bir çocu¤u gözlemifl olan arbafl-kadafl›n›z›n notlar› ile bafl-karfl›laflt›r›n›z. Elde et-ti¤iniz bulgular aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› tart›flarak raporunuza ekleyiniz.

• Raporunuza son olarak, planlar›n›z› yaparken bu çal›flmadan sa¤lad›¤›n›z bilgilerden nas›l yararlanabilece¤iniz ve ö¤rencilerin gereksinimlerini dikka-te almaya çal›fl›rken neleri unutmaman›z gerekti¤i konusundaki düflüncele-rinizi de ekleyiniz.

Etkinlik 5. E¤itim Ortamlar›n›n ‹ncelenmesi

Bu etkinlik kapsam›nda, Okul Deneyimi dersini gerçeklefltirece¤iniz okulun fizik-sel yap›s›n› ve bölümlerini incelemeniz gerekmektedir. Bu amaçla:

• Okulun yemek odas›, oyun odas›, tuvaletler, lavabolar, vestiyer, mutfak, bahçe gibi tüm bölümlerinde gördüklerinizin bir listesini yap›n›z.

• ‹ncelemeleriniz s›ras›nda, o bölümde kullan›lan araç ve gereçler, özellikleri, hangi amaçla kullan›l›yor olabilece¤i vb. noktalara özellikle dikkat ediniz.

Örne¤in; uygulama yapt›¤›n›z kurumdaki s›n›f› inceleyiniz. S›n›f›n içi nas›l döflenmifl? Hangi araç-gereçlere yer verilmifl ve bunlar›n özellikleri neler?

Hangi ilgi köflelerine yer verilmifl ve bunlar haz›rlan›rken nelere dikkat edil-mifl? ‹lgi köflelerinde hangi araç ve gereçler kullan›lm›fl? S›n›f ortam›nda

pa-no, grafik, resim vb. materyallerden hangilerine yer verilmifl ve bunlar han-gi amaçla nas›l kullan›l›yor olabilir? vb. sorulara yan›t aray›n›z.

• Uygulama yapt›¤›n›z kurumdaki her bölümü ayn› bak›fl aç›s› ile inceleyip el-de etti¤iniz bilgileri raporlaflt›r›n›z.

• ‹nceleme sonuçlar›n›zdan yola ç›karak, fiziksel olanaklar›n çocuklar›n ge-reksinimlerini karfl›lamadaki yeterli¤ini düflününüz ve düflüncelerinizi uygu-lama ö¤retmeninizle paylafl›n›z. Elde etti¤iniz sonuçlar› ve önerilerinizi ra-porunuza eklemeyi unutmay›n›z.

Etkinlik 6. Planlama ve Zümre Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda, ö¤retmenlerin y›ll›k ve günlük plan olmak üzere iki farkl› planlama yapmalar› gerekmektedir. Ayr›ca, okulöncesi e¤itimi ö¤retmen-leri kimi konularda ortak kararlar alabilmek amac›yla kendi aralar›nda zümre top-lant›lar› yapmaktad›rlar. Bu etkinlik kapsam›nda, haz›rlanan y›ll›k ve günlük plan-lar ile zümre etkinliklerini incelemeniz ve sonuçplan-lar›n› raporlaflt›rman›z gerekmek-tedir. Bu amaçla uygulama ö¤retmeninizden y›ll›k plan›n›, bir günlük plan›n› ve zümre toplant›s› tutana¤›n› isteyerek birer örne¤ini al›n›z. Elde etti¤iniz belgeleri incelerken:

• Planlarda bulunan tüm bölümlerin bir listesini yaparak bu bölümlerde nele-re yer verildi¤ini yaz›n›z.

• Bu planlar›n ne için yap›lm›fl olabilece¤ini, sa¤lad›¤› yararlar› düflünerek not ediniz ve bu konuda uygulama ö¤retmeninizin de görüfllerini al›n›z.

• Zümre toplant›s› tutanaklar›n› inceleyerek gördü¤ünüz bölümleri yaz›n›z.

• Bu çal›flmalar›n okulöncesi e¤itim aç›s›ndan önemini ve gereklili¤ini düflüne-rek inceleme sonuçlar›n›z ile düflüncelerinizi içeren raporunuzu haz›rlay›n›z.

• Planlar ile zümre çal›flmalar›ndan ald›¤›n›z örnekleri de portala yüklemeyi unutmay›n›z.

Y›ll›k Plan orreginin bir ayl›k bölümünün portala yüklenmesi yeterlidir.

Etkinlik 7. Çocuklar› Tan›ma ve De¤erlendirme Çal›flmalar›n›n ‹ncelenmesi

Okulöncesi ö¤retmenleri çocuklar› yak›ndan tan›mak, geliflimsel düzeylerine uygun amaçlar› belirlemek ve bu amaçlar do¤rultusunda planlad›klar› ve uygulad›klar› e¤i-tim etkinliklerinin onlar›n davran›fllar›nda oluflturdu¤u de¤iflikli¤i ölçebilmek ama-c›yla bir tak›m tan›ma ve de¤erlendirme çal›flmalar› yapmaktad›rlar. Tan›ma ve

de-¤erlendirmeye yönelik bu çal›flmalar s›ras›nda kimi araçlar›n kullan›lmas› ve formla-r›n doldurulmas› gerekmektedir. Bu araç ve formlar aras›nda gözlem kay›tlar›, anek-tod kay›tlar›, geliflim kontrol listeleri, portfolyolar ve geliflim raporlar› say›labilir.

Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda sizin de, çocuklar› ta-n›ma ve de¤erlendirme amac›yla uygulama ö¤retmeniniz taraf›ndan yap›lan çal›fl-malar›n ve tutulan kay›tlar›n örneklerini incelemeniz ve ö¤retmeniniz ile bir görüfl-me gerçeklefltirgörüfl-meniz gerekgörüfl-mektedir. Bu amaçla, uygulama ö¤retgörüfl-meninizden, ço-cuklar için tuttu¤u kay›tlar›n (oyun gözlem formu, sistematik gözlem formu, anek-tod kay›tlar›, kazan›m de¤erlendirme formlar›, geliflim raporlar› vb.) birer örne¤ini isteyerek inceleyiniz. Elde etti¤iniz belgeleri incelerken:

• Tutulan kay›tlar›n bir listesini yap›n›z. Kay›tlarda ne gibi bilgilere yer

verdi-¤ine dikkat ediniz.

• Uygulama ö¤retmeniniz ile bir görüflme yaparak her bir belge için bu kay›t-lar› hangi ortamlarda, niçin ve nas›l tuttu¤unu sorunuz. Elde etti¤iniz bilgi-leri raporunuza yaz›n›z.

SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

• Bu kay›tlar›n okulöncesi e¤itim aç›s›ndan önemini ve gereklili¤ini düflüne-rek düflüncelerinizi raporunuza ekleyiniz.

Etkinlik 8. Okul Müdürü ve Okul Kurallar›n›n ‹ncelenmesi

Etkinlik kapsam›nda, okulun genel yönetimsel yap›s› ve iflleyifli hakk›nda bilgi edinmeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Okul Deneyimi dersini gerçeklefltirece¤iniz okulun müdüründen bir randevu alarak kurumun genel yönetimsel yap›s›, iflleyifli ve kurallar› konusunda sizi bilgilendirmesini ve sorular›n›z› yan›tlamas›n› rica edi-niz. Okul müdürüne yöneltmek istedi¤iniz sorular›n›z› haz›rlayarak bir görüflme gerçeklefltiriniz. Okul müdürüne görüflmede sorman›z gereken sorulardan kimile-ri flunlar olabilir:

• Okulun genel yönetimsel yap›s› ve iflleyifli nas›ld›r?

• Okul müdürünün okulda yapt›¤› çal›flmalarla ilgili bafll›ca amaçlar› nelerdir?

• Okul müdürünün okuldaki ö¤retmenlerden beklentileri nelerdir?

• Okul müdürünün, yeni ö¤retmenlerin okula ve görevlerine uyum sa¤lama-daki rolü nedir?

• Okul müdürüne göre, baflar›l› ö¤retmenlerin özellikleri nelerdir?

• Okul müdürünün, ö¤renci ve ö¤retmenlerde görmek istedi¤i davran›fllar nelerdir?

Bu sorular› çeflitlendirebilir, akl›n›za tak›lan di¤er sorular› ekleyebilirsiniz. Okul müdürü ile görüflürken söyledikleri ile ilgili notlar al›n›z. Daha sonra, bu notlar›n›-z› gözden geçirerek ö¤retmen olarak göreve bafllad›¤›n›zda sizin için önemli ola-bilecek noktalar› belirlemeye çal›fl›n›z. Sizden nelerin beklenebilece¤i, okula kat-k›da bulunmak için neler yapabilece¤iniz vb. konularda yapt›¤›n›z görüflmeyi ve düflüncelerinizi içeren raporunuzu haz›rlay›n›z.

Ayn› okulda uygulama yapan ö¤renci say›s›n›n fazla olmas› durumunda okul müdürünün tam ö¤rencilerle ayr› ayr› grüflmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda ö¤retmen adaylar›

sorular›n› yaz›l› olarak okul müdürüne iletebilir ve sorular›n yaz›l› olarak yan›tlanmas›

da isteyebilir.

Etkinlik 9. Okul-Aile ve Toplum ‹liflkilerinin ‹ncelenmesi

Okulöncesi e¤itimde okul-aile iflbirli¤i önemli bir yere sahiptir. Etkinlik kapsam›n-da, okul ile aile aras›ndaki iflbirli¤i ve iletiflimin nas›l sa¤land›¤›n› belirlemeniz ge-rekmektedir. Bu konuda uygulama ö¤retmeniniz ve velilerden biri ile birer görüfl-me yap›n›z. Görüflgörüfl-me s›ras›nda ö¤retgörüfl-men ve veliye yöneltece¤iniz sorulardan ki-mileri flunlar olabilir:

• Okulöncesi e¤itimde okul-aile iflbirli¤i neden önemlidir?

• Okul-aile iflbirli¤i çerçevesinde iflbirli¤i nas›l gerçeklefltiriliyor? Bu konuda hangi yöntem ve tekniklerden yararlan›l›yor?

• Okul-aile iliflkileri en çok hangi konularda ve hangi zamanlarda yo¤unlafl›yor?

• Ailelerin, e¤itim etkinlikleri ve di¤er sosyal etkinliklere kat›l›mlar› nas›l sa¤lan›yor?

• Bu konuda yap›lan çal›flmalar› ö¤retmen / veliler yeterli buluyorlar m›?

• Okulöncesi e¤itimde okul aile iflbirli¤i en iyi biçimde nas›l gerçeklefltirilebi-lir? Bu konuda ö¤retmen/veliler ne düflünüyorlar?

Bu sorular› çeflitlendirebilir, akl›n›za tak›lan di¤er sorular› ekleyebilirsiniz. Ö¤-retmen ve veli ile görüflürken söyledikleri ile ilgili notlar al›n›z. Notlar›n›za kendi düflüncelerinizi de ekleyerek raporunuzun birinci bölümünü haz›rlay›n›z.

Okulöncesi e¤itim kurumu da di¤er okullar gibi toplumun bir parças›d›r ve top-lumla sürekli iflbirli¤i içinde olmal›d›r. Çünkü, okullar toplumu etkilerken kendisi de bu toplumdan etkilenmektedir. Etkinli¤in okul-toplum iliflkilerine ait ikinci

bö-S O R U

SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

lümü için, uygulama ö¤retmeninizle yine bir görüflme yap›p kendi gözlem ve yo-rumlar›n›z› da ekleyiniz. Görüflme s›ras›nda ö¤retmene yöneltece¤iniz sorulardan kimileri flunlar olabilir:

• Okulun içinde bulundu¤u ve hizmet sundu¤u semti fiziksel, sosyal ve kül-türel yönleriyle nas›l tan›mlars›n›z?

• Okulu veliler d›fl›nda baflka ziyaret edenler var m›?

• Yak›n çevredeki doktor, polis ya da özel becerileri olan kifliler vb. aras›ndan ö¤rencilere konuflma yapmak üzere davet edilenler var m›?

• Çevrede s›n›f›n düzenli olarak gezi yapabilece¤i müze, sergi, süper market-ler vb. yermarket-ler var m›?

• Fen ve do¤a etkinlikleri kapsam›nda çevrede inceleme gezileri yap›labile-cek yerler var m›?

• Okulun topluma katk›lar› konusunda ne düflünüyorsunuz?

• Toplumun okula katk›lar› konusunda ne düflünüyorsunuz?

Bu sorular› çeflitlendirebilir, akl›n›za tak›lan di¤er sorular› ekleyebilirsiniz. Ö¤-retmen ile görüflürken söyledikleri ile ilgili notlar al›n›z. Notlar›n›za kendi düflün-celerinizi de ekleyerek raporunuzun ikinci bölümünü haz›rlay›n›z.

Okulöncesi E¤itimde Okul Deneyimi dersi kapsam›nda 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 19. etkinlikleri gerçeklefltirirken, okulöncesi e¤itim kurumlar›

günlük etkinlik program›nda yer alan Rutin Etkinlikler, Serbest Zaman, Türkçe, Müzik, Oyun ve Hareket, Drama, Fen ve Matematik, Okuma-Yazma-ya Haz›rl›k Çal›flmalar›, Alan Gezileri ve Sanat Etkinliklerini gözlemeniz ve raporlaflt›rman›z gerekmektedir.

Etkinlik 10. Rutin Etkinliklerin ‹ncelenmesi

Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda uygulanan Rutin Etkinlikler; kahvalt›, toplanma, temizlik, ö¤le yeme¤i, uyku/dinlenme gibi günlük ve düzenli bir biçimde tekrarla-nan ifllerden oluflmaktad›r. Ancak ikili ya da yar›m gün e¤itim yap›lan kurumlarda, ö¤le yeme¤i ile uyku/dinlenme etkinlikleri yer almamaktad›r. Rutin Etkinlikler, özellikle, çocuklara özbak›m becerilerine yönelik amaçlar›n kazand›r›lmas›nda kullan›labilecek etkinliklerdir. Okul Deneyimi dersindeki bu etkinlik kapsam›nda, sizin de uygulama okulunuzda gerçeklefltirilen Rutin Etkinlikleri incelemeniz ge-rekmektedir.

Bu etkinlikleri incelerken:

• Bir gün boyunca hangi rutin etkinliklerin uyguland›¤›n› s›ralay›n›z.

• Bu etkinliklerin uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin çocuklar› nas›l yönlen-dirdi¤ini, verdi¤i yönergeleri ve davran›fllar›n› gözleyerek not ediniz.

• Rutin etkinliklere günün hangi saatlerinde yer verildi¤ine dikkat ediniz ve not al›n›z.

• Çocuklara özbak›m becerilerinin kazand›r›lmas›nda rutin etkinliklerden na-s›l yaralan›labilece¤ini düflününüz.

• Ç›kard›¤›n›z sonuçlar› uygulama ö¤retmeninizle paylaflarak onun görüflleri-ni de al›p raporunuzu haz›rlay›n›z.

Etkinlik 11. Serbest Zaman Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Çocuklar› di¤er etkinliklere haz›rlama ve etkinlik seçme olana¤› sa¤layan Serbest Zaman Etkinlikleri, genelde, günlük plan›n ilk etkinli¤i olarak yer almaktad›r. Ser-best Zaman Etkinlikleri, ilgi köflelerinde oyun ve sanat etkinliklerinden oluflmakta-d›r. Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda sizin de uygulama

ö¤-retmeninizin yapt›¤› Serbest Zaman Etkinliklerini incelemeniz gerekmektedir. Ön-celikle, uygulama ö¤retmeninizin gözlem yapaca¤›n›z güne yönelik günlük plan›

içerisinde Serbest Zaman Etkinli¤i ile ilgili etkinlik plan›n› inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dikkat ederek gözlemlerinizi yap›n›z ve raporunuzu haz›rlay›-n›z:

• Serbest Zaman Etkinliklerine daha çok günün hangi saatinde yer verilmek-te ve ne kadar zaman ayr›lmaktad›r?

• Bu etkinliklerin uygulanmas›nda ö¤retmen nas›l bir yol izlemektedir? Ö¤-rencileri bu etkinli¤e nas›l haz›rlamakta ve yönlendirmektedir?

• Etkinli¤in uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin tutumu nas›ld›r?

• Etkinli¤in sonunda de¤erlendirme çal›flmalar› nas›l yap›lmaktad›r?

• Etkinli¤in sonunda s›n›f›n toplanmas› ve di¤er etkinli¤e geçifl s›ras›nda ö¤-retmen nas›l bir tutum izlemektedir?

• Serbest Zaman Etkinliklerinin, Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflmada nas›l bir rolü olabilece¤ini, çocuklar›n yarat›-c›l›klar›n›n ve geliflimlerinin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n

• Serbest Zaman Etkinliklerinin, Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflmada nas›l bir rolü olabilece¤ini, çocuklar›n yarat›-c›l›klar›n›n ve geliflimlerinin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n

Belgede TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2214 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1216 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M (sayfa 25-38)