Islam bDyCklerInIn sozlerIne gelInce :

Belgede ihyau 'ULOmI'D-DIN TERCUMESi (sayfa 22-25)

Aziz ve Celil olan Allah'i bilmektir. Onlar

:

— Hang!

bilgiyl kasdediyorsunux? dediler.

Peygamber

Efendi-miz (S.A.) :

— Noksan

sifatlardan miinezzeh,

kemal

sifatlariyie bezenmig olan Allahu Teala'yi bilmegi kasd ediyorum, diye cevab verdiler.

On-lar:

— Ey

Allah'ra Resulii, biz

amelden

soruyoruz, siz ilimden cevab veriyorsunuz, deyiace,

Peygamber

Efendimiz (S.A.) :

lyi biliniz ki, Allahu Teala'yi bilerek yapilan az amel fayda

verlr. Fakat cehaletle yapilan amel, cok da olsa fayda saglamaz. Bu-yurmu§laxdir.» (29) .

«Allahu TeaJa kiyamet giinu, btitiin kullarcm ve alimleri diiiltir.

Sonia alimlere:

Ey

alimler,

ben

halinizi bilerek, ilmi size verdim;

bu-nu

size azab

etmek

icin vermedim.

Kasurlannm

bagigladim. Buyu-run Cennete...» (30)

Islam bDyCklerInIn sozlerIne gelInce

:

Hazret-i Ali (R.A.) Kumeyl'e hltap ederek: «Ey

Kumeyl,

ilim

maldan

hayirhdir. Qtinkii mail sen koruyacaksin, fakat ilim seni ko-rur.

tUm

hakim,

mal mahkwndur. Mai

sarf etmekle azahr, ilim sarfi-yatla cogalir.» buyurmu§tur. Vine Hazret-i Ali (R.A.) : «Bir alim, gundQzleri oruclu oldugu halde harb eden, geceleri de ibadetle gegi-ren miicahid abid'den

daha

fistundtir. Bir alimin olumtt He Islam

ale-minde

agilan bo§lugu,

onungibi

yeti§ecek bir alimden ba§kasi

dol-duramaz.» derai§tir. Yine Hazret-i Ali (R.A.) fair manzflmesinde §6y-le buyuruyor

:

(29) Ibn Abdiitberr. Enes'<ten.

(30) Tabertol Ebu

MilAn.

54 tHYAU 'ULtiMl'D-DtN

Cilt: 1

RUB'U'L - IBADAT

oOvunmek

ancak ehl-i ilme mahsustur. Qtinkii onlar dogru

yol-4a

oldublan gibi arzu edenlere de dogru yolu gosterirler.

Herkesin derecesi bilgisi lie ol$ultir. Cahiller ise, alimlere

dii§-mandirlar.

Alim ol ki, olmeyesin. Qiin!:u insanlar oliir, fakat alimler diridir-ler.»

Ebu'l-Esved: «llimden daha degerli bir sey olamaz; Qiinkii sul-tanlar insanlara

hukm

ederken, alimler sultanlara da hakimdir.» di-yor.

tbn Abbas

(R.A.) : «Siileyman Aleyhisselam mal, ilim ve

hii-ktimdarhk arasinda

muhayyer

iken ilm'i terclh etti ve

bu

sayede diger Usisine de mallk oldu.» buyuruyor.

tbn Milbarek'e sordular

:

/

«

Kamil

insanlar kimdir? tbn

Mubarek

:

Allmlerdir, dedi. Yine sordular

:

Melikler kimlerdir? ibn Mtibarek :

Zahidler [Dunyayi terk edip Allah igin gahsanlar]'dir, dedi.

Al^ak seviyeli insanlar kimlerdir? diye sorulunca tbn Mubarek:

Din

kisvesi altinda diinya menfaati sagliyanlardir,» diye

ce-vab vermis ve alimden baskasim kamil insan saymamistir. Qunkii insanin diger canh mahluklardan aynligi, ilmi sayesindedir. Insan hangi hususiyetle digerlerinden aynlirsa, kemall de o sayededir.

§upheslz, insanin diger

manlukattan

imtiyazli olmasi, giig ve kuv-vetiyle degildir! Qiinkii deve kendisinden kuwetlidir. Vttcud iriligiy-le de degildir. Qiinkii fil insanlarin hepsinden buyiiktiir. Yigitlikle de degil; rira arslan herkesden yureklidir.

Qok

yemesiyle de degil!

Qun-ku

fikiizun karni

daha

buyiiktur.

Bunun

gibi cinsi mtinasebet

baki-mindan

da degil. Qiinkii

bu

hususta da, en kiigiik

manlukattan

olan serge kusu, insanlardan

daha

kudretlidir.

§u

halde insan,

ancak

ilim Ijin [Allah'i bilmek igln] yaratilmis.tir.

Diger bazilan: «Cahillerin kazanglan ile alimlerin zararlarinin ne oldugunu bilemedim» demisterdir. Hatta

bu

hususta

Feygamber

Efendimiz (S.A.) de soyle buyuruyorlar

:

, t\_ * .itI

< .

(JUJ

dii\

4*&& U

"jJu>-oKur'an'i

okuyup anhyan

bimse

buna

karsriik bagkasindaki

var-figi

daha

ustiin gimirse;

AUahu

Teala'mn buyuttugiinu kuciiltmiis.

trior.*

X inci KITAB ~ 1 inci

BAB

- iLMtN FAZlLETl 25

- .

-i

Feth-iMftsilt: «Yemek

i^mekten kesilen hasta misali, gibi, ilim ve hikmetten

mahrum

kalb de

olume mahkumdur»

diyor.

Bu

soz dogrudur; ctinku viicudun gidasi

yemek

i^mek oldugu gibi, kalbin gidasi da ilim ve hikmettir. Kalb de bunlarla yasar. llimsiz kalb

Glu-me mahkumdur.

Fakat

asm

korku,

yaranm

acisim duyurmadigi gi-bi, a§in diinya sevgisi de

bu

hissi ibtal etmistir.

Olum,

diinya tela-sesini kaldinnca, ayilan sarhos, veyk

korkuyu

atan insanin sizilanni aci aci duymasi gibi, bu hastalik da, butiin giplakhgiyle ortaya

51-kar, insan helak oldugunu anlar, tahassiir ic,inde kalir. Fakat ne fayda? Nitekim «tnsanlar uykudadir; oliince uyamrlar» buyurulmusjf, fakat

bu

son nedametin fayda vermiyecegi de anlatilmis.tir. Perdenin

•aradan kaldinlacagi btiyiik

gunden

Allah'a sigininz.

Hasan-i Basri:

«Alimlerin mtirekkebi sehidlerin kaniyle

tartilir ve agir gelir.» demi§tir.

tbn Mes'ud

(R.A.) :

«Uim

yok

olmadan

okuyun; ilmin yoklugu, alimlerin vefatiyladir.

Varhgim

kudretinde olan Allahu Teala'ya

yemin

ederim ki, Allah

Ugrunda

olen hakiki sehidler, alimlere verilen yiiksek dereceleri goriince, alim

olmak

iein tekrar diinyaya gelmegi arzu edeceklerdir.

Dogrusu

su ki,

"kimse alim olarak dogmamis,tir. ilim, £ali§ip ogrenmekle elde edilir»

buyuruyor.

ibn Abbas

(R.A.) :

aBenim

iein gecenin, azicik bir vaktini

il-me

ayirmak, biitiin geceyi ibadetle gegirmekten daha sevimlidir.» de-mistir.

Hasan-i Basri:

«Allahu Teala'nin,

hEv Babbimiz, bize diinyada

da

hasene ver, ahirette de hasene

ver.it (2-Bakara: 201) ayet-i celilesinde zikredilen diinyadaki hase-neden murad, ilim ve ibadet, ahiretteki hasene'den

murad

da Cen-nettim buyurmustur.

Hakimin

[olgun ki§ij birisine : «Neyi sermaye edinellm?» diye sormuslar. Cevabinda:

«Gemi

battigi

zaman

sizinle kalabilecek serma-yeyi se?in.» demi§tir. Gemi'nin batmasi insanin bliimiiyle te'vll edil-digine gore, kendisiyle kalacak sermayesinin de, ilim oldugu anlasUir.

Diger banian: nHikmete

uyan

kimseye insanlar uyar ve

onu

Sncu kabfll ederler.

Hikmet

sahibleri,

daima

tazim ve htirmet gbrur.w uemislerdir. .

26 1HYAU 'ULCMl-D- DlN

Cat : 1

RUB'UX -IbADAT

imam §afii:

(Allah ona

rahmet

etsin) §6yle buyurmustur;

atlmin hususiyetindendir ki, az

da

olsa

ondan

payi olan sevinir,

ol-miyanlar da

daima mahzun

kahr.u

Hazret-i Omer

(R.A.) : «

Ey

insanlar! tlim Sgrenin, Al-lahu Teala htisn-I niyyetle okuyanlara yticelik hll'ati giydirir. Hata-lan varsa,

bu

hil'ati geri-almamak igin, kendisine tig def'a hitab eder.

Bu

hatalar dliinceye kadar

devam

etse de, yine boyle olur.» demi§Ur.

Ahnef

(Allah

rahmet

etsin) : aAliraler efendi olmaya layilc klmselerdlr. ilimsiz ululugun sonu zillettir.n demistir.

S

a1 i

m

b.

Cad:

«Ben k&le idim. Beni iigyfiz dirheme sa-tin alan blr zat azad edince,

kendime

aradim ve

okumagi

tercih ettim. tlim sayesindedir ki, aradan gok

zaman

gegmeden, beni zlya-rete gelen. padi§ahi kabul etmedim.» demi§tir.

Zubeyr

b.

Ebubekir: «Babam

Irak'da bana yazdigi bir mektfibda §6yle diyordu: Oku. Qunkii iliir, fakirliginde servet, zen-ginliginde ziynettir» demi§tir.

Hz.

Lokman

da, ogluna ayni tavsiyelerde bulunmus. ve demi§tir

ki: dOglum! Alimler meclisine

devam

et.

Bahar yagmuru

Ue yeri ye-sillendiren Allah, hikmet

nUru

ile de, mu'minlerin kalbini aydinlatir.n

Dlger bazilan: «Alimin olumune, denizde baliklar ve

havada

kus^

tara

vanncaya

kadar her sey aglar.

Daima

simasi canlandinhr ve hatiralan anihr» demiglerdir.

Zuhri:

«ilim lafzi muzekkerdir.

Onu

hakiki yigitler sever» de-mistir.

Belgede ihyau 'ULOmI'D-DIN TERCUMESi (sayfa 22-25)