İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yasal kısıtlamalar:

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 73-77)

Çukurova Holding A.Ş. aleyhine TMSF tarafından başlatılan ihtiyati haciz

13 Mayıs 2011 tarihinde Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Şirket’e tebliğ edilen bir yazı ile Çukurova Holding A.Ş.’nin vergi dairesine olan borçları nedeniyle ihtiyati haciz kararı verilmiş olduğu, bu nedenle Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine 1.249.926 TL tutarında ihtiyati haciz uygulanmasının istendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden, Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket’teki hisseleri ile alacakları üzerinde ihtiyati haciz kaydı işlenmiştir. Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde Şirket’e tebliğ edilen yazı ile haczin kaldırıldığı bildirilmiş olup, Şirket tarafından alacakları üzerine konulan ilgili haciz kaydı kaldırılmıştır.

16 Mayıs 2011 tarihinde Şirket’e Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından tebliğ edilen bir yazı ile Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine 450.000 TL tutarında ihtiyati haciz uygulanması istendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden Çukurova Holding A.Ş.'nin Şirket’teki hisseleri ile alacakları üzerinde ihtiyati haciz kaydı işlenmiştir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde Şirket’e tebliğ edilen yazı ile söz konusu borcun ödendiği bildirilmiş olup, Şirket tarafından alacakları üzerine konulan ilgili haciz kaydı kaldırılmıştır.

Çukurova Holding A.Ş. aleyhine Sonera Holding BV tarafından Hollanda’da başlatılan ihtiyati haciz

Sonera Holding B.V. tarafından, Çukurova Holding A.Ş.’den ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından verilen karar nedeniyle alacaklı olduğunu belirttiği 1.030.400 USD tutarındaki (30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 1.838.955 TL) tahsilatını teminat altına alabilmek amacıyla, Çukurova Holding A.Ş.’nin Hollanda’da yerleşik Turkcell iştirak ve bağlı ortaklıklarından mevcut olan veya mevcut bir hukuki ilişki nedeniyle gelecekte doğabilecek olan alacakları ile diğer hak ve malları üzerine ihtiyati haciz uygulanmıştır.

Çukurova Holding aleyhine Erol Aksoy ve Avrupa ve Amerika Holding A.Ş. tarafından başlatılan ihtiyati haciz kararı

30 Nisan 2012 tarihinde Kadıköy 8’inci İcra Müdürlüğü tarafından Şirket’e tebliğ edilen bir yazı ile, Çukurova Holding A.Ş. ve Mehmet Emin Karamehmet’in Erol Aksoy ve Avrupa ve Amerika Holding A.Ş.

adlı şirkete olan borçları nedeniyle Çukurova Holding A.Ş. ile Mehmet Emin Karamehmet’in Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları ile hisseleri üzerine haciz kararı verilmiş olduğu, bu nedenle Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine toplam 68.065 TL tutarında haciz uygulanmasının istendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden Çukurova Holding A.Ş. ve Mehmet Emin Karamehmet’in Şirket Turkcell’deki hisseleri ile alacakları üzerinde haciz kaydı işlenmiştir.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

72

22 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Yabancı Para Riski

Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Şirket için söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri ABD Doları ve Avro’dur. 30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle, Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır.

30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

TL Karşılığı ABD Doları Avro TL Karşılığı ABD Doları Avro

1. Ticari alacaklar 158.647 33.460 42.855 194.673 52.422 39.141

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil) 1.814.787 1.015.372 1.149 1.988.859 1.047.977 3.820

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - -

3. Diğer 24.926 10.927 2.350 41.351 15.441 4.986

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 1.998.360 1.059.759 46.354 2.224.883 1.115.840 47.947

5. Ticari Alacaklar - - - - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 511.136 286.399 - 545.875 288.991 -

7. Diğer - - - 48 26 -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 511.136 286.399 - 545.923 289.017 -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 2.509.496 1.346.158 46.354 2.770.806 1.404.857 47.947

10. Ticari Borçlar 227.448 111.867 12.042 379.535 149.424 39.810

11. Finansal Yükümlülükler 1.670.374 918.320 13.623 1.250.181 660.290 1.211

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 48.454 19.570 5.860 34.026 6.582 8.836

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 1.946.276 1.049.757 31.525 1.663.742 816.296 49.857

14. Ticari Borçlar - - - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 1.041.798 563.913 15.327 2.070.998 1.060.159 28.015

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 155.148 86.932 - 261.607 138.497 -

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 1.196.946 650.845 15.327 2.332.605 1.198.656 28.015

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 3.143.222 1.700.602 46.852 3.996.347 2.014.952 77.872

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - - -

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - - -

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - - - -

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (633.726) (354.444) (498) (1.225.541) (610.095) (29.925)

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (1.144.862) (640.843) (498) (1.771.416) (899.086) (29.925)

22.İhracat 203.680 42.254 55.398 309.926 144.550 29.371

23.İthalat 245.940 80.996 43.612 607.806 262.403 72.623

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

30 Eylül 2012 ve 31Aralık 2011 tarihleri itibariyle kullanılan döviz kurları aşağıdaki gibidir:

Ortalama Döviz

Kurları Raporlama Tarihi Kapanış

Kurları

30 Eylül 2012 30 Eylül 2011 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

ABD Doları/TL 1,7932 1,6194 1,7847 1,8889

Avro/TL 2,3089 2,2903 2,3085 2,4438

ABD Doları/BYR 8.251,7 4.042,6 8.500,0 8.350,0

ABD Doları/HRV 7,9906 7,9609 7,9930 7,9898

Duyarlılık analizi

30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle TL, HRV ve BYR’nin aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda gelir tablosu aşağıdaki şekilde etkilenecektir. Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 30 Eylül 2012

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı paranın değer

kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi

Yabancı paranın değer

kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi ABD Doları'nın TL Karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (114.371) 114.371 51.114 (51.114)

2- ABD Doları riskinden korunan

kısım (-) - - - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (114.371) 114.371 51.114 (51.114)

Avro'nun TL Karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (115) 115 - -

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - -

6- Avro Net Etki (4+5) (115) 115 - -

Diğer döviz kurlarının TL Karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - - -

8- Diğer döviz riskinden korunan

kısım (-) - - - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki

(7+8) - - - -

TOPLAM (3+6+9) (114.486) 114.486 51.114 (51.114)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

74 ABD Doları'nın TL Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (169.828) 169.828 54.587 (54.587)

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - -

Diğer döviz kurlarının TL Karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - - -

8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) - - - -

TOPLAM (3+6+9) (177.141) 177.141 54.587 (54.587)

Makul Değer Hiyerarşisi:

Aşağıdaki tabloda değerleme yöntemi kullanılarak, makul değer ile taşınan finansal yatırımlar analiz edilmektedir:

Seviyeler şu şekilde belirlenmiştir:

Seviye 1: Benzer varlık ve yükümlülükler için piyasada teklif edilen fiyat (düzeltilmemiş).

Seviye 2: Varlıklar ve yükümlülükler için Seviye 1’de belirtilen, direk ya da endirekt olarak gözlemlenebilen teklif fiyatları dışındaki girdiler.

Seviye 3: Piyasada gözlemlenemeyen varlık ve yükümlülükler için girdiler.

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

30 Eylül 2012

Finansal Yükümlülükler

Satış opsiyonuna ilişkin finansal yükümlülükler - - 18.998 18.998

Riskten korunma amacıyla kullanılan opsiyon

Satış opsiyonuna ilişkin finansal yükümlülükler - - 19.066 19.066

Riskten korunma amacıyla kullanılan opsiyon

sözleşmeleri - 1.639 - 1.639

Riskten korunma amacıyla kullanılmayan opsiyon

sözleşmeleri - 719 - 719

- 2.358 19.066 21.424

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

Aşağıdaki tabloda Seviye 3 hiyerarşisindeki makul değer ile taşınan finansal yatırımların açılış ve kapanış bakiyeleri arasındaki hareket detayı gösterilmektedir:

Satılmaya hazır finansal yatırımlar

Satış opsiyonuna ilişkin finansal

yükümlülükler Toplam

1 Ocak 2012 açılış bakiyesi - (19.066) (19.066)

Toplam kazanç ve kayıplar:

Gelir tablosu - 68 68

30 Eylül 2012 kapanış bakiyesi - (18.998) (18.998)

Dönemin gelir tablosundaki toplam kazanç ve kayıplar kapsamlı gelir tablosunda aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

Satılmaya hazır finansal yatırımlar

Satış opsiyonuna ilişkin finansal

yükümlülükler Toplam

Dönemin gelir tablosunda gösterilen toplam kazanç ve kayıplar:

Finansal giderler, net - 68 68

Raporlama dönemi sonu itibariyle varlık ve yükümlülükler için gelir tablosunda gösterilen toplam kazanç ve kayıplar:

Finansal giderler, net - 68 68

23 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

24 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 73-77)