İLÇE MECLİS KARARI

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 56-70)

KOMİSYON RAPORLARI

İLÇE MECLİS KARARI

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın 9.12.2011 gün ve 133 sayılı meclis kararında; “Ataşehir Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 16.10.2011 gün ve 372453/2010 sayılı yazısında; “….ilgilisinin 11.10.2011 gün ve 372453 sayılı dilekçesi ekinde sunmuş olduğu, mer’i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında, 232 pafta, 1968 ada 1 parsel, Hmax:Serbest, TAKS:0.25, KAKS:2.25 yapılanma şartlarında “Özel Huzurevi Alanı” olarak önerilmiş olup plan notlarında;

1-Tasdik hududu içerisinde kalan 232 pafta, 1968 ada, 1 parsel Özel Huzurevi Alanıdır..

2-max Taks:0.25, maxKaks:2.25, H:Serbesttir.

3-Komşu bahçe mesafeleri (yan ve arka bahçe mesafeleri) 3.00 m.

4-Beş kata kadar yan ve arka bahçe mesafeleri 3 metre olup; beş kattan sonraki her kat için, yan ve arka bahçe mesafelerine 0.30 m. ilave edilir.

5-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği, konuya ilişkin yönetmelikler ve mer’i Küçükbakkalköy Mahallesi Revizyon 1/1000 ölçekli İmar Planı notları geçerlidir.

6-Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydı, bir bodrum kat sosyal tesis amaçlı iskan edilebilir.

7-İskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz, konaklama odaları bulunamaz.

8-Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi Yönetmeliği’ne uyulacaktır.” denilmektedir.

İlgi dilekçe ekinde sunulmuş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinin plan notlarının;

2.maddesine “ön bahçe mesafesi 5 metredir.”

9.madde olarak “İlgili kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” ibarelerinin eklenerek değerlendirilmesi Müdürlüğümüz görüşüdür” şeklindeki teklifi Komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne ilişkin 8.12.2011 gün ve 71 sayılı İmar Komisyonu Kararı’nın oyçokluğu ile kabul edildiği görülmektedir.

KURUM GÖRÜŞLERİ

İlgi a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen;

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 28.6.2010 gün ve M.34.0.İBB.0.32.70. 310.06/42701-1492 sayılı ilgilisine yazısında; “…..İlgili alan, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan ve Başbakanlık Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığınca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında kısmen ÖA-4a lejantlı “Önlemli Alanlar 4a” da, kısmen de ÖA-4b lejantlı “Önlemli Alanlar 4b” da kalmaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda, ÖA-4a Alanları için;

“Alüvyon ve Kuşdili Formasyonu Alanları: Bu alanlar; yumuşak tabaka kalınlığı 4 m < Th < 50m olan Alüvyon ve Kuşdili Formasyonu birimlerinden oluşan bölgelerdir.Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy'deki bazı dere yataklarında ve Maltepe, Kartal, Tuzla'daki, kalın sedimentlerin kapladığı deniz kenarlarında yer almaktadır.

- İçerdiği malzemelerin özelliğine bağlı olarak oturma sorunları görülebilir. Bu alanlarda;

- Kalın yumuşak tabakalar nedeniyle uygulama öncesinde yapılacak zemin etütlerinde ayrıntılı çalışmalar yapılıp, yukarıda belirtilen problemlerin varlığı ve oluşturacakları risklerin dereceleri saptanmalı ve bu problemlere karşı alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir.

- Hazırlanacak geoteknik rapor sonucuna göre, gerekli görülen tüm zemin iyileştirmeleri yapılmalı, yumuşak tabaka kalınlığına ve zemin özelliklerine bağlı olarak gerekmesi halinde yeterli sayıda, uzunlukta ve çapta kazık tasarımları yapılmalı yada yumuşak tabakaların çok kalınolmaması (genel olarak l0 m’den az) durumunda temellerin sert tabakaya oturması şartıyla bodrum katlarının oluşturulması planlanmalıdır.

- Planlama aşamasında yukarıda belirtilen ayrıntılı araştırmaların yapılması ve gerekli önlemlerin alınacağı planlarda plan notu olarak belirtilmelidir.

- Yapı planlanması aşamasında bu alanlar için ilgili kuruluşlardan (İSKİ, DSİ gibi) uygunluk görüşü alınmalıdır.

- Olası bir depremden fazla etkilenecek yerler olması nedeniyle, yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır.

- Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir."

ÖA-4b Alanları için;

“Alüvyon ve Kuşdili Formasyonu Alanları: Bu alanlar; yumuşak tabaka kalınlığı Om < Th < 4m olan Alüvyon ve Kuşdili Formasyonu birimlerinden oluşan bölgelerdir. Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy’deki bazı dere yataklarında ve Maltepe, Kartal, Tuzla'daki, ince sedimentlerin kapladığı deniz kenarlarında yer almaktadır.

- Kuvatemer yaşlı, taneli ve karasal kökenli kil, şilt, kum ve çakıllardan oluşmaktadır.

- Morfolojik olarak dere yataklarının hakim olduğu alanlardır.

- Yer altı suyu yüzeye yakındır.

- Zemin büyütmesi riski gösterirler.

- Temel mühendisliği yönünden zayıf zeminlerdir.

- İçerdiği malzemelerin özelliğine bağlı olarak oturma sorunları görülebilir.

Bu alanlarda;

- Yumuşak tabakalar nedeniyle uygulama öncesinde yapılacak zemin etütlerinde ayrıntılı çalışmalar yapılıp, yukarıda belirtilen problemlerin varlığı ve oluşturacakları risklerin dereceleri saptanmalı ve bu problemlere karşı alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir.

- Hazırlanacak geoteknik rapor sonucuna göre, gerekli görülmesi halinde zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır.

- Yumuşak tabaka kalınlığına (muhtemelen, Th<4m) ve zemin özelliklerine de bağlı olarak temellerin sert tabakaya oturması şartıyla bodrum katlarının oluşturulması ile sorun ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, planlamanın diğer kriterleri de göz önüne alınarak bu alanlarda yapılar bodrumlu planlanmalıdır.

- Olası bir depremden etkilenebilecek yerler olması nedeniyle, yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır.

- Yapı planlanması aşamasında bu alanlar için ilgili kuruluşlardan (İSKİ, DSİ gibi) uygunluk görüşü alınmalıdır.

- Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.”

Söz konusu 1/1000 ölçekli plan tadilatı yukarıda belirtilen hususlara uyulması koşuluyla jeolojik açıdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 28.6.2010 gün ve M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/ 877638-3053957 Gd:3080851-1895 sayılı ilgilisine yazısında; “KARAR: Ataşehir İlçesi, K.Bakkalköy Mah., 1968 ada, 1 parselin İBB Meclisi’nin 15.1.2010 tarih ve 351 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi ile max Taks:0.25 maxKaks:2.25 H:Serbest ve komşu bahçe mesafeleri (yan ve arka bahçe mesafeleri) = 3.00 m. yapılanma şartlarında “Özel Huzurevi Alanı” lejantına alınması,

-İmar planlarına uygun olarak yola gerekli terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

-Teklif alanının otopark ihtiyacı, “İstanbul Otopark Yönetmeliği” dikkate alınarak ve her 100 m²’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark kapasitesi sağlayacak şekilde parsel içinde sağlanması,

-Uygulama aşamasında giriş-çıkışlar hususunda UTK Kararı alınması

hususlarının yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 22.7.2010 gün ve M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.02-363655 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; 12 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirildiği görülmektedir.

İstanbul Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.6.2010 gün ve B.02.1.

SÇE.4.34.36.01.852-26231 sayılı ilgilisine yazısında; “…..özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi yapılmak istenilen yerde 7.8.2008 tarih ve 26960 sayılı “Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği”nin 21.22.23.24 maddeleri ile 2/6/2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazetedeki değişikliklere de uyumunun sağlanması halinde uygun olabileceği kanaatine varılmıştır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İlgilisinin ilgi b) dilekçesi ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 pafta, 1968 ada, 1 parselin “Konut Alanı”ndan çıkartılarak “Özel Huzurevi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ilgi c) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve söz konusu teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin “….2-3-4-5-6-10-11 nolu plan notlarının iptal edilerek “tasdik sınırı içerisinde kalan alanda TAKS:0.25, KAKS:2.25, H: serbesttir”, “otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydı bir bodrum kat sosyal tesis amaçlı iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz, konaklama odaları bulunamaz”, 1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken kalanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz”, “özel Huzurevleri ile Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi yönetmeliğine uyulacaktır” plan notlarının ilavesi ile tadilen uygun görülmüştür.”

şeklindeki kararı ile tadilen uygun görülerek 25.2.2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca aynen onanmıştır. Harita Müdürlüğü’nün ilgi f) yazısı ve eki söz konusu 1/5000 ölçekli planın 05.04.2010 tarihi mesai başlangıcında askıya çıkartılmış olup, 05.05.2010 tarihi mesai bitiminde askıdan indirildiği belirtilerek askı tutanağı tarafımıza iletilmiştir. Askı süresi içerisinde 25.2.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli plana yapılmış bir itiraz bulunmamaktadır.

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi a) yazısı ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 pafta, 1968 ada, 1 parselin “Özel Huzurevi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği Teklifinin Ataşehir Belediye Meclisi’nin 9.12.2011 gün ve 133 sayılı Meclis Kararı ile

uygun görüldüğü belirtilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgi a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi incelendiğinde; teklifin 18.1.1994 t.t.’li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy Revizyon U.İ.Planı üzerine hazırlandığı, gerekli iptaller yapılarak 1968 ada 1 parselin “Özel Huzurevi Alanı”na alındığı ve plan notları olarak;

1-Tasdik hududu içerisinde kalan 232 pafta, 1968 ada, 1 parsel Özel Huzurevi Alanıdır.

2-max Taks:0.25, maxKaks:2.25, H:Serbesttir.

3-Komşu bahçe mesafeleri (yan ve arka bahçe mesafeleri) 3.00 m.

4-Beş kata kadar yan ve arka bahçe mesafeleri 3 metre olup; beş kattan sonraki her kat için, yan ve arka bahçe mesafelerine 0.30 m. ilave edilir.

5-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği, konuya ilişkin yönetmelikler ve mer’i Küçükbakkalköy Mahallesi Revizyon 1/1000 ölçekli İmar Planı notları geçerlidir.

6-Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydı, bir bodrum kat sosyal tesis amaçlı iskan edilebilir.

7-İskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz, konaklama odaları bulunamaz.

8-Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi Yönetmeliği’ne uyulacaktır.”

hükümlerinin eklendiği görülmektedir.

İlgi a) yazı teklife ilişkin olarak; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü ve İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 12 madde halinde teknik altyapı görüşü bulunmaktadır.

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi a) yazısı ve ekleri ile tarafımıza iletilen; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 pafta, 1968 ada, 1 parselin “Özel Huzurevi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği Teklifi’nin 25.2.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Tadilat N.İ.Planı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. Ancak; ilgi a) yazı eki İlçe Meclis Kararı incelendiğinde;

Ataşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün;

2.maddesine “ön bahçe mesafesi 5 metredir.”

9.madde olarak “İlgili kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” ibarelerinin eklenerek değerlendirilmesi Müdürlüğümüz görüşüdür” şeklindeki teklifinin imar komisyonunca müdürlüğünden geldiği şekli ile kabul edildiği; ancak 1/1000 ölçekli teklif plan paftalarına yukarıdaki hükümlerinin eklenmediği; dolayısıyla meclis kararı ile plan paftaları arasında çelişki olduğu görülmektedir. ” denilerek.

İlgi a) teklif ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, 232 pafta, 1968 ada 1 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 25.2.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından “Ön bahçe mesafesi 5 m.dir.”, “Özel Huzurevi (Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı) dışında iskan edilemez.”, “Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz.”, “İlgili kurum görüşlerine uyulacaktır.”, “Otopark giriş-çıkışları için UTK kararı alınmadan uygulama yapılamaz.”,

“Otopark ihtiyacı iskan edilen her 100 m² alan için 1 adet otopark yeri ayrılacak şekilde hesaplanacaktır.”

Plan notlarının ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

22 Tarih:

10.04.2012 Dosya No:

2012/556

KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Burhaniye mah., 719 ada, 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 2011-16538 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) Üsküdar Belediye Başkanlığının 01.12.2011 tarih ve 2011/241/2921-Ç sayılı yazısı ve eki İlçe Belediye Meclisinin 09.03.2011 tarih ve 35 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli

U.İ.P. teklifi ile kurum görüşleri.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile Üsküdar Burhaniye mahallesi 719 ada, 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Üsküdar Belediye meclisinin 09.03.2011 tarih ve 35 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7b maddesi gereğince tetkiki ve karar alınması istenmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı ve ekinde mülkiyet bilgisi bulunmamakta olup, başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden yapılan sorgulamada parselin 3948 m² ve şahıs mülkiyetinde olduğu, 19.06.2011 tarihinde edinildiği görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Üsküdar, Burhaniye mahallesi, 719 ada, 20 parsel 09.10.2009 tasdik tarihli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planında Kısmen, TAKS:0,15 KAKS:0,30 Hmax:6,50 metre yapılanma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

9.10.2010 tasdik tarihli plan doğrultusunda hazırlanmış bir 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki teklifin İlçe Plan Proje Müdürlüğünün 07.02.2011 tarih ve 2010-1043-2011-2 sayılı yazısı ile ilçe belediye meclisine iletildiği görülmüştür.

a) İlçe İmar Komisyonu Görüşü: 18.02.2011 tarih ve -9-(124/V-R/805694) sayılı İlçe İmar Komisyon raporunda; “Üsküdar İlçesi Burhaniye mahallesi 719 ada, 20 parsel sayılı yere ilişkin olarak ilgilisince hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi komisyonumuzca incelenmiş olup; söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifinin plan notları bölümünün 5. maddesindeki +0 kotu altında açığa çıkan iskan edilebilir alanlar inşaat emsal alanı haricidir” şeklindeki plan notu ile 6.

maddesindeki “Toplam inşaat alanının %10’una tekabül eden açık ve kapalı çıkmalar inşaat emsaline dahil değildir.”şeklindeki plan notlarının iptal edilerek teklifin tadilen kabul edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmekte olup, söz konusu komisyon raporunda bir üyenin görüşe katılmadığı yönünde şerhi ve bir diğer üyenin “5216 sayılı kanunun sayı 12734-41-03-000/2004/S-98 genelgenin II. maddesindeki A bendindeki noksanlıklardan dolayı Komisyon görüşüne katılmıyorum” şeklinde şerhi bulunmaktadır.

b) İlçe Meclis kararı: 09.03.2011 tarih ve 35 sayılı İlçe meclis kararı ile teklifin komisyondan geldiği şekliyle yapılan işaretle oylama neticesinde oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.12.2010 tarih ve TN.3624667-3494 sayılı yazısında;

“Karar: İlgi yazı kapsamındaki, Üsküdar İlçesi, Burhaniye mahallesi, 719 ada, 20 parselin kısmen TAKS:0,15, KAKS:0,30 ve Hmax:6,50 m. yapılanma koşullarında konut alanı ve kısmen de yol alanı fonksiyonuna alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli plan teklifi, 1/5000 ölçekli meri plan kararları doğrultusunda önerildiğinden,

-İmar planlarına uygun olarak yollara terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

-Teklif plan bütünündeki fonksiyonun yaratacağı otopark taleplerinin “İstanbul Otopark Yönetmeliği”

gereğince kendi alanı içinde düzenlenmesi, şartları ile bölgesel ulaşım sistemi açısından tarafımızca uygun bulunmaktadır.” Denilmektedir.

İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2010 tarih ve 593337 sayılı yazısı ile; Söz konusu parseller yüzeysel su kaynaklarının su toplama havzası dışında kaldığı belirtilerek 9 maddelik altyapıya ilişkin görüş verilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 10.12.2010 tarih ve 2667-171353 sayılı yazısında;

Planlama alanı, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan ve 19.01.2010 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanan ve Anadolu Yakasına ait Mikro bölgeleme Projesi kapsamındaki İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda “UA”

(Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.

“UA” alanları; her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle; Uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu alanlarda, uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda kaya ortamlarında sık çatlaklı-kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Çalışma alanında kireçtaşı litolojilerinin yatay ve düşey olarak geniş alanları kaplamaları göz önüne alındığında, bu çalışmada tespit edilemeyen yerel karstlaşma alanları bulunabilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır. Ayrıca; bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması ve uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu hususları da içerecek şekilde hazırlanması koşuluyla söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” Denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı ekinde sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile 1/1000 ölçekli halihazır pafta üzerinde Üsküdar, Burhaniye mah., 719 ada 20 parselin tasdik sınırı içine alınarak kısmen yol kısmen TAKS=0,15 KAKS=0,30 Ayrık Nizam 2 kat yapılanma şartlarında "Konut Alanı" olarak planlandığı pafta üzerinde;

1. Plan onama sınırı, İstanbul İli Üsküdar İlçesi Burhaniye Mahallesi F22 D 22A 4B- F22 D 22A 4c Pafta 719 Ada, 20 parsel ile sınırlıdır.

2. Plan onama sınırı içindeki alan F22 D 22A 4B- F22 D 22A 4c Pafta 719 Ada, 20 parsel Konut alanıdır.

3. Konut alanında yapılanma koşulları A-2 Ayrık Nizam 2 kat ve TAKS:0,15 KAKS=0,30 olacaktır.

4. Kamu eline geçecek alanlar Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

5. Parselde birden fazla bina yapılabilir. Bu durumda +0.00 kotu her binanın köşe kotu ortalamasıdır.

6. Uygulama aşamasında Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporları hazırlanarak bu rapor hükümlerine uyulacaktır.

7. Bahsedilmeyen hususlarda 09/10/2009 tarihinde onaylanmış, 1/5000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyonu Nazım İmar Planı notları ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notları düzenlenmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan teklifinin ilgilisince hazırlanarak ilçe Belediye Başkanlığına sunulduğu İlçe Belediye meclisinin 09.03.2011 tarih ve 35 sayılı kararı ile teklifin “…1/1000 ölçekli plan teklifinin plan notları bölümünün 5. maddesindeki +0 kotu altında açığa çıkan iskan edilebilir alanlar inşaat emsal alanı haricidir” şeklindeki plan notu ile 6. maddesindeki “Toplam inşaat alanının

%10’una tekabül eden açık ve kapalı çıkmalar inşaat emsaline dahil değildir.”şeklindeki plan notlarının iptal edilerek tadilen kabul edildiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün yazılarında belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması ve uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu hususları da içerecek şekilde hazırlanması koşuluyla söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü şeklinde şartlı olumlu görüşü ile İSKİ Genel Müdürlüğünün şartlı olumlu görüşü bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklif edilen alan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14 Aralık 1974 tarih, 8172 sayılı Kararı ile ilan edilen Boğaziçi Sit Alanında ve 9.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalmaktadır. İlgi (a) yazı eki teklifin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı olarak hazırlanması gerekirken Uygulama İmar Planı olarak adlandırıldığı görülmüştür. İşlem dosyasında yapılan incelemede dosyada, ilgilisince Koruma Amaçlı İmar planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6f maddesi gereği Üsküdar belediye Başkanlığında yapılacak olan toplantı tarihlerini bildiren dilekçesinin bulunduğu ancak toplantı tutanaklarının iletilmediği görülmüştür.

Burhaniye mahallesi 719 ada, 20 parsel F22 D 22A 4c paftada kalmakta olup, teklif plan notlarında pafta rumuzunun F22 D 22A 4B- F22 D 22A 4c olarak yazıldığı görülmüştür.

Burhaniye mahallesi 719 ada, 20 parsel 9.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında TAKS=0,15 KAKS=0,30 ve Hmax=6,50 mt, Konut alanında kalmakta olup, ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile TAKS=0,15 KAKS=0,30 Ayrık Nizam 2 kat yapılanma şartları önerilmiştir.İlgi (a) yazı eki teklifin fonksiyonlar açısından 9.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda olduğu, ancak 1/5000 ölçekli meri planda 6,50metre olarak belirlenen maksimum yüksekliğin teklif ile 1/5000 ölçekli plana aykırı olarak 2 kat şeklinde önerildiği görülmüş olup, parsel bazında sunulan teklifin uygulamada sorunlar ve

Burhaniye mahallesi 719 ada, 20 parsel 9.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında TAKS=0,15 KAKS=0,30 ve Hmax=6,50 mt, Konut alanında kalmakta olup, ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile TAKS=0,15 KAKS=0,30 Ayrık Nizam 2 kat yapılanma şartları önerilmiştir.İlgi (a) yazı eki teklifin fonksiyonlar açısından 9.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda olduğu, ancak 1/5000 ölçekli meri planda 6,50metre olarak belirlenen maksimum yüksekliğin teklif ile 1/5000 ölçekli plana aykırı olarak 2 kat şeklinde önerildiği görülmüş olup, parsel bazında sunulan teklifin uygulamada sorunlar ve

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 56-70)