SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No

MATEMATİK-I 20 02

GENEL MUHASEBE-I 20 05

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 20 08

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I 20 11

C 1107

2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30

1. YARIYIL

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

MATEMATİK-I

C

işleminin sonucu kaçtır?

1.

A) 2 B)

4 C) D) E)

fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A) B) C) D) E)

işleminin sonucu kaçtır?

3.

A) 2 3 B) C) 4

5 D)

6 E)

fonksiyonu için

değeri kaçtır?

4.

2 A)

1 B)

0 C)

1 D)

2 E)

kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

5.

0,2 A)

0,3 B) C) 0,4 D) 0,5

0,7 E)

ve fonksiyonları veriliyor.

Buna göre, değeri kaçtır?

6.

A) 0 2 B) C) 4

6 D) E) 8

Aşağıdakilerden hangisi

kümesinin bir alt kümesi değildir?

7.

A) B) C) D) E)

I.

II.

III.

Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur?

8.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

I ve III C)

II ve III D)

I, II ve III E)

2016 GÜZ ARA 1107-C

2 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

veriliyor.

Buna göre, f fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

9. fonksiyonları veriliyor.

Buna göre, değeri kaçtır?

parabolü y-eksenini aşağıdaki noktalardan hangisinde keser?

11. maddeden kaç gram kalır?

12.

doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

1000 sayısının 10 tabanına göre logaritması kaçtır?

doğrusu ile doğrusunun

kesiştiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Aşağıdaki polinom fonksiyonlardan hangisinin derecesi 3'tür?

16. 2016 GÜZ ARA 1107-C

3 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

ve olduğuna göre, kaçtır?

17.

23 A)

25 B) C) 30 D) 33 E) 50

Richter ölçeğine göre 8,1 büyüklüğündeki bir depremin genliği, 6,1 büyüklüğündeki depremin genliğinden kaç kat büyüktür?

18.

A) 2 5 B) C) 10

50 D)

100 E)

Aşağıdakilerden hangisi bir polinom fonksiyon değildir?

19.

A) B) C) D) E)

olduğuna göre, x kaçtır?

20.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5 E) 2016 GÜZ ARA 1107-C

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

GENEL MUHASEBE-I

C

Aşağıdakilerden hangisi varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramıdır?

1.

Maliyet Esası Kavramı A)

Dönemsellik Kavramı B)

Kişilik Kavramı C)

Önemlilik Kavramı D)

İhtiyatlılık Kavramı E)

"A" İşletmesinin 2016 dönemine ilişkin toplam satış geliri 100.000 TL ve bu satışların elde edilebilmesi için katlandığı toplam satış giderleri 80.000 TL dir. "A" işletmesi, gelir tablosunda satışlarını 100.000 TL ve satış giderlerini 80.000 TL olarak ayrı ayrı göstermesinin temel nedeni aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

2.

İşletmenin sürekliliği A)

Sunuluşun tutarlılığı B)

Karşılaştırmalı bilgi C)

Raporlama sıklığı D)

Netleştirme E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmede gerçekleşen finansal nitelikli faaliyetleri muhasebeleştirme sürecinde yer alan öğelerden biri değildir?

3.

Kaydetmek A)

Fiyatlama yapmak B)

Özetleme C)

Sınıflandırmak D)

Analiz etmek E)

"A" İşletmesinin dönem sonu bilançosunda aktif tutarı ile pasif tutarı arasında 5 TL lik fark ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Temel muhasebe eşitliği söz konusu değildir.

A)

Tüm muhasebe işlemleri hatasız bir şekilde yapılmıştır.

B)

Varlıklar 5 TL artmıştır.

C)

Borçlar 5 TL azalmıştır.

D)

Öz Kaynaklar 5 TL artmıştır.

E)

Yukarıda "A" İşletmesinin dönem başı açılış kaydı yer almaktadır. Buna göre açılış kaydında Sermaye Hesabının alacak tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Finansal kullanıcının alacağı kararı etkileme gücüne sahip olan bilgiye ne ad verilir?

6.

Karşılaştırılabilir bilgi A)

İhtiyaca uygun bilgi B)

İnformal bilgi C)

Gerçek bilgi D)

Doğru bilgi E)

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları, uluslararası kuruluşlar, kredi kuruluşları gibi üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan daha uzun vadede ödenmesi düşünülen fon kaynaklarına verilen addır?

7.

Uzun Vadeli Borçlar D)

Hakedişler E)

Bilgi kullanıcıları için düzenlenen bilginin;

ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması aşağıdaki finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisi ile sağlanabilir?

8.

Zamanında sunum A)

Gerçeğe uygun şekilde sunum B)

2016 GÜZ ARA 1107-C

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

İşletme yönetimi, işletme faaliyetlerinin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler olması durumunda finansal tablolarda aşağıdakilerden hangisini yapar?

9.

Finansal tabloların dipnotlarında bu durumu açıklar.

A)

İlgili dönemde finansal tablo düzenlemez.

B)

Finansal tablolarda belirsizlikler gizlenir.

C)

Önceki dönemin finansal tabloları yayımlanır.

D)

İşletme iflasını ilan eder.

E)

Belirli dönemlerde işletme varlıklarının ve kaynaklarının mevcut durumuna ve faaliyet sonucuna ilişkin bilgilerin ölçülmesi, izlenmesi ve ilgili taraflara sunulması aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

10.

İç Denetçi A)

İşletme Üretim Müdürü B)

Bağımsız Denetçi C)

Muhasebe Meslek Mensubu D)

Yeminli Mali Müşavir E)

Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?

11.

Varlık hesaplarındaki kalan bilançonun pasifinde yer alır.

A)

Varlık hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.

B)

Varlık hesapları alacak kalanı verir.

C)

Varlık hesaplarına ilk kayıt alacak tarafına yapılır.

D)

Varlık hesaplarındaki azalışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.

E)

Bir hesabın borç tarafı toplamı 5.000 TL ve alacak tarafı toplamı 8.200 TL ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Hesap, 3.200 alacak kalanı verir.

A)

Hesap, 13.200 borç kalanı verir.

B)

Hesap, 8.200 alacak kalanı verir.

C)

Hesap, 5.000 borç kalanı verir.

D)

Hesap kalan vermez.

E)

"A" İşletmesi sahip olduğu 2.000 TL maliyetli 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL den nakit para karşılığında satmıştır.

Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL dir?

13.

3.000 zarar A)

2.000 zarar B)

3.000 kâr C)

5.000 kâr D)

8.000 kâr E)

İşletmeye kaynak sağlayan üçüncü tarafa ödenecek tutara ne ad verilir?

14.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?

15.

Kapanış kaydı A)

Kaydetme B)

Belgelerin toplanması C)

Sınıflandırma D)

Açılış kaydı E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa zaman içinde paraya dönüşebilecek varlıklarından biridir?

16.

2016 GÜZ ARA 1107-C

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

2015 Yılı Gelir Tablosu

Brüt Satışlar 22.000

Faaliyet Giderleri 5.000 Satış İndirimleri 3.000

Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin Net Satışlar tutarı kaç TL dir?

17.

22.000 A)

19.000 B)

17.000 C)

14.000 D)

8.000 E)

İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Para A)

Ticari Mallar B)

Kâr C)

Demirbaş D)

Sermaye E)

Aşağıdaki defterlerden hangisinin rakamlarının matematiksel doğruluğunu kanıtlamak için mizanlar hazırlanır?

19.

Envanter Defteri A)

İşletme Hesabı Defteri B)

Pay Defteri C)

Büyük Defter D)

Yevmiye Defteri E)

I. Defterlere kayıtlar kurşun kalemle yazılır.

II. Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur.

III. Deftere yazılan hatalı kayıtlar silinir ve daksille düzeltilir.

IV. Yevmiye defterine yapılan yanlışların üzeri çizilir.

V. İşlemler defterlere en geç 10 gün içinde kaydedilmelidir.

Yukarıda yasal defterinin özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

20.

I ve III A)

I ve V B)

II ve III C)

II ve V D)

IV ve V E)

2016 GÜZ ARA 1107-C

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

C

Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?

1.

İptal edilebilirlik A)

Nispi butlan B)

Yokluk C)

Hükümsüzlük D)

Butlan E)

Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür?

2.

Yaratıcı akıl A)

Teorik akıl B)

Betimsel akıl C)

Pratik akıl D)

Üretici akıl E)

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek yoktur.

A)

Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.

B)

Sadece siyasi denetime tabidirler.

C)

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirler.

D)

Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.

E)

Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?

4.

Mülkilik ilkesi A)

Eşitlik ilkesi B)

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi C)

Objektiflik ilkesi D)

Şahsilik ilkesi E)

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır?

5.

İcra müdürü A)

İcra memuru B)

Kolluk kuvvetleri C)

Yargı organı D)

Yürütme organı E)

Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Tarihsel yorum teorisi A)

Objektif yorum teorisi B)

Sözel yorum teorisi C)

Amaçsal yorum teorisi D)

Sistematik yorum teorisi E)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir?

7.

Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?

8.

Takdir yetkisi D)

Hüküm verme E)

İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?

9.

Güvenlik A)

2016 GÜZ ARA 1107-C

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?

Uluslararası andlaşma C)

Tüzük D)

Anayasa E)

Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir?

11.

Bölge adliye mahkemesi A)

Sulh ceza hâkimliği B)

Yazı işleri müdürlüğü C)

Cumhuriyet savcılığı D)

Asliye ceza mahkemesi E)

I. İdari yargı kolunda yer alır.

II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu tarafından başka mahkemelerde görevlendirilemez.

III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler.

Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

12.

Yalnız I A)

Yalnız II B) anlama gelir?

13.

Pandekt Hukukunun İngiltere'deki adıdır.

A)

Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku ifade eder.

B)

İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.

C)

İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.

D)

Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.

E)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir?

14.

Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı kollarından hangisinde çözülür?

15.

Anayasa yargısı A)

İdari yargı B)

Adli yargı C)

Uyuşmazlık yargısı D)

Mali yargı E)

Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde etkili olmuş halidir.

A)

Roma Hukukunun Bizans'ta uygulanmış halidir.

B)

Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş halidir.

C)

Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.

D)

Roma Hukukunun Gaius tarafından Institutiones’te işlenmiş halidir.

E)

Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Hukuk düzeninin, yasamadan çok yargı kararlarına dayalı olması

A)

Roma Hukukunun yeniden

canlandırılmasına dayalı olması B)

Yasamanın parlamenter rejimin ürünü olması

C)

Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı olması

D)

Hukuk düzeninin Avrupa Konseyinin ilkelerine dayalı olması

E) 2016 GÜZ ARA 1107-C

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İdare mahkemesi A)

Bölge adliye mahkemesi B)

Tüketici mahkemesi C)

Sulh hukuk mahkemesi D)

Asliye hukuk mahkemesi E)

Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?

19.

Ceza Hukuku A)

İdeal Hukuk B)

Kamu Hukuku C)

Özel Hukuk D)

Doğal Hukuk E)

Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Bölge adliye mahkemesi A)

Yargıtay B)

Uyuşmazlık mahkemesi C)

Bölge idare mahkemesi D)

Danıştay E)

2016 GÜZ ARA 1107-C

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I

C

Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen, günümüz geleneksel veritabanları ve yazılımları ile düzenlenemeyecek ve işlenemeyecek veriye ne ad verilir?

1.

Paylaşımlı Veri A)

Zor Veri B)

Küme Veri C)

Büyük Veri D)

Aktarılan Veri E)

Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi işlemede kullanılan zihinsel yapılardan biridir?

2.

Kısa süreli bellek A)

Aktarılan bellek B)

Anı bellek C)

Yaşantı bellek D)

Veri bellek E)

VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?

3.

Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad verilir?

4.

Ekran A)

PCI Slotu B)

Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara ne ad verilir?

5.

Dijital enformasyon A)

Bilgi aktarımı B)

Bilgi teknolojileri C)

Dijital kayıt D)

Bilgi sunumu E)

Kişisel bilgisayarlar ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce yerlerinden başlayarak zamanla toplumun geneli tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme ve bastırma işlemleri için kullanılan yazılımlara ne ad verilir?

6.

Sözcük işlemci A)

Uygulama B)

Kayıt ortamı C)

Hesap tablosu D)

Veri tabanı E)

Word uygulamasında belgeye “İçindekiler Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve komut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

7.

BAŞVURULAR> Tablo> Tablo 1 A)

BAŞVURULAR> Ekle> Altbilgi 1 B)

BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik Tablo 1

C)

EKLE> Tür: İçindekiler D)

EKLE> Altbilgi> Tablo 1 E)

Genel sözcük işlemcilerde satır başına gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?

9.

WordStar A)

İnternet Explorer B)

MacWrite C)

WordPerfect D)

Microsoft Word E)

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak sözcük işlemcilerinden biridir?

10.

Mac Writer A)

Quick Office Text B)

WordStar Office C)

Libre Office Writer D)

Microsoft Office Word E)

2016 GÜZ ARA 1107-C

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği, katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum adımı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

PowerPoint yazılımında slaytların arka plan stil ve renklerini ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

12.

Ekle> Arka Plan Stilleri> Renkler A)

Tasarım> Arka Plan Stilleri> Renkler B)

Geçişler> Stil> Renkler C)

Biçim> Stil> Şekil D)

Görünüm> Arka Plan Stilleri> Tema E)

Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Sunumu takip edenler görsel destek kullanan konuşmacıları daha ikna edici bulabilirler.

A)

Sunumların iyi planlanması ve hazırlanması gerekir.

B)

Görsel malzemeler sunumun anlaşılmasını kolaylaştırır.

C)

Sunumlar günümüzde eğitim ve iş yaşamının vazgeçilmez ögesi olmuştur.

D)

Sunumda farklı duyu organlarına hitap edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz etkilenir.

E)

PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb.

ekleneceği alana ne ad verilir?

14.

Sekmeler A)

Anahat Bölmesi B)

Slayt ekranı C)

İstekler Bölmesi D)

Not Bölmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir?

15.

Çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması A)

Çok fazla slayta yer verilmesi B)

Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması

C)

Sunucunun dinleyiciye sırtını dönmesi D)

Sunum sonunda anlatılanların en önemli noktalarını içeren bir özet yapılması E)

Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1 Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A) PgDn

Shift + (Boşluk) B)

Aşağı Ok C)

CTRL + (Boşluk) D)

CTRL + Home E)

İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?

17.

Form Sistemleri A)

Finans ve Muhasebe İşlem Sistemleri B)

Karar Destek Sistemleri C)

Bilgi Sistemleri D)

İstatistiksel Analiz Sistemleri E)

Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu tablolara ne ad verilir?

18.

İşlev A)

Veri listeleri B)

Grafik C)

Hücre yapısı D)

Veri aktarımı E)

Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek, veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad verilir?

19.

Hesap tablosu A)

Veritabanı B)

Doğrulama programı C)

Veri madenciliği D)

Sunum yazılımı E)

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarında kullanılan karşılaştırma operatörlerinden biridir?

20. 2016 GÜZ ARA 1107-C

12 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.

Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,

g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,

i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.

Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 33-64)