İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Belgede ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (sayfa 22-63)

AMAÇ 3: Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek

C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2021

Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 18

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Gerekçe ve Açıklamalar

Çankırı Karatekin Üniversitesi, deneyimli personelinin bilgi ve tecrübeleri ile ileri teknolojiyi birleştirerek, bilim ve teknolojinin gelişmesini ve dünya standartlarını yakalayabilmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, ulusal ve uluslararası iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan projelere önderlik eden ve destek olan araştırmalara destek olmayı, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı amaçlamaktadır.

Alt Program Hedefi:

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin

toplam bütçeye oranı Oran 22 0 60 60 60 60

Göstergeye İlişkin Açıklama :Yıl içinde Ar-Ge çalışmaları için harcanan bütçenin toplam bütçe içindeki yerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi :Ar-Ge Harcamalarının toplam kurum bütçesi içindeki payı.

Verinin Kaynağı :2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar.

İlgili yılın bütçe kanununda kurumumuza verilen ödenek.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan

ürünlere ilişkin alınan patent

sayısı Sayı 0 0 0 0 1 1

Göstergeye İlişkin Açıklama :Üniversitemiz bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu patent alınan ürün sayısının tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Ar-Ge Sonucu ortaya çıkan ürün sayısı.

Verinin Kaynağı :2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar.

İlgili yılın bütçe kanununda kurumumuza verilen ödenek.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen

ürün sayısı Sayı 0 0 0 2 2 2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu ticarileştirilen ürün sayısının tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi : AR-GE sonucu ticarileştirilen ürün sayısı.

Verinin Kaynağı : Proje Yönetim Biriminden elde edilen veriler.

Sorumlu İdare :

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 19

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 4- Araştırma merkezleri gelir

miktarı TL 100.248 0 100.000 150.000 175.000 200.000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Araştırma merkezlerimizin yürüttüğü faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler İzlenecektir.

Hesaplama Yöntemi : Araştırma merkezlerinin faaliyetleri sonucunda elde edilen gelir.

Verinin Kaynağı :Araştırma Merkezlerinden elde edilen veriler.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 5- Araştırma merkezlerinin

sanayi ile yaptığı proje sayısı Sayı 0 0 0 1 1 1

Göstergeye İlişkin Açıklama : Araştırma merkezlerimizin Sanayi işbirliği sonucunda yürütülen projelerin yıl içerisinde takibi yapılacaktır.

Hesaplama Yöntemi :Araştırma Merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı.

Verinin Kaynağı :Araştırma merkezleri Sanayi işbirliği açısından yürütülen projeler hakkında düzenlenen raporlar ve veriler.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 6- BAP kapsamında desteklenen

araştırma projeleri sayısı Sayı 62 0 171 300 330 400

Göstergeye İlişkin Açıklama : Bap projesi kapsamında desteklenen projelerin takibi yıl içerisinde BAP birimiyle koordineli olarak takip edilecektir.

Hesaplama Yöntemi : Bap kapsamında desteklenen araştırma proje sayısı.

Verinin Kaynağı : Bap birimi tarafından verilen bilgiler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 7- Öğretim elemanı başına düşen

ar-ge proje sayısı Sayı 0,11 0 0,26 0,45 0,49 0,79

Göstergeye İlişkin Açıklama :Üniversitemiz öğretim elemanları başına düşen Ar-Ge projesi sayısının tespiti amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi :Ar-Ge proje sayısının öğretim elemanı sayısına oranı.

Verinin Kaynağı :Proje Yönetim Birimi.

Sorumlu İdare:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 20

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 8- Patent, faydalı model ve

endüstriyel tasarım başvuru

sayısı Sayı 0 0 6 2 3 4

Göstergeye İlişkin Açıklama :Üniversitemizde akademisyenlerimizin patent başvurularının takibi sağlanacaktır.

Hesaplama Yöntemi :Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin yapmış oldukları patent başvuruları sayısının hesaplanması.

Verinin Kaynağı :Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin yapmış oldukları patent başvuruları hakkında elde edilen veriler.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 9- Ulusal ve uluslararası

kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı

Sayı 2 0 5 12 11 14

Göstergeye İlişkin Açıklama :Üniversitemiz tarafından yürütülen projelerin Ulusal/Uluslararası Kuruluşlarca desteklenenlerin tespiti amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi :Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projeleri sayısı.

Verinin Kaynağı :Proje Yönetim Birimi.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 10- Uluslararası endekslerde yer

alan bilimsel yayın sayısı Sayı 143 0 126 215 227 240

Göstergeye İlişkin Açıklama : Uluslararası yayın yapan bilimsel dergilerdeki yayın sayısının tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi : Uluslararası yayın yapan bilimsel dergilerdeki yayın sayısı.

Verinin Kaynağı :Proje Yönetim Birimi.

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler 2020

Bütçe Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel

Araştırma Projeleri 331.000 479.622 361.000 381.000 400.000

Bütçe İçi 331.000 479.622 361.000 381.000 400.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

T O P L A M 331.000 479.622 361.000 381.000 400.000

Bütçe İçi 331.000 479.622 361.000 381.000 400.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretim Kurumları Temel Araştırma Hizmetleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesi kapsamında yürütülen faaliyetlerdir. Üniversitemiz

bünyesinde kurulan merkezi araştırma laboratuvarının alt yapısının geliştirilmesi.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 21

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

Tübitak kapsamında yürütülen projelerin tabi oldukları tüm kanun, kanun hükmünde kararnameler ve yönetmelikler kapsamında yürütülen faaliyetlerdir. ÇAKÜ’de; ulusal ve küresel sorunlara odaklanan çok disiplinli alanlarda uluslararası düzeyde bilime ve topluma yenilikçi ve nitelikli katkı sağlamak üzere bilimsel araştırma projeleri desteklenecektir.

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

Gerekçe ve Açıklamalar

Çankırı Karatekin Üniversitesi, deneyimli personeli ve nitelikli laboratuvar olanakları ile multidisipliner araştırmaların merkezi bir organizasyonda gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. Ayrıca, 3.000 m2 kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile araştırmacıların verimli bir ortamda çalışmalarını destekleyerek üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmayı, Üniversitelerin, diğer kamu kurumlarının ve sanayinin analiz ihtiyaçlarını güvenilirlik ilkesine bağlı kalarak hızla gerçekleştirmeyi, İlimizin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamayı, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek il, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Alt Program Hedefi:

Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 1- Araştırma altyapısı projesi

tamamlanma oranı Oran 0 0 0,25 0,35 0,2 0,2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Araştırma altyapı projelerinin yıllık olarak fiziki gerçekleşmeleri takip edilecektir.

Hesaplama Yöntemi : Araştırma altyapısı için yürütülen projelerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının ilgili yıl içerisinde fiziki gerçekleşme raporları.

Verinin Kaynağı : Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilen fiziki gerçekleşme raporları.

Sorumlu İdare :

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler 2020

Bütçe Yükseköğretim Kurumları Araştırma

Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi 10.000 1.510.000 300.000 282.000 345.000

Bütçe İçi 10.000 1.510.000 300.000 282.000 345.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

T O P L A M 10.000 1.510.000 300.000 282.000 345.000

Bütçe İçi 10.000 1.510.000 300.000 282.000 345.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesi kapsamında yürütülen faaliyetlerdir. Yurt dışı fonların

daha fazla ülkemize kazandırılması, ileri düzey araştırma merkezlerinin kurulması, laboratuvar ve araştırma

merkezleri alt yapısının gerçekleştirilmesi

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 22

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2021

Program Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Gerekçe ve

Açıklamalar

ÇAKÜ Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yabancı dil kursları ile beraber sayıları binleri geçen uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe (TÖMER) kursları açılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimize yönelik kariyer planlama ve hedeflerini belirleme konularında yardımcı olmak üzere kariyer merkezi kurulması da planlanmaktadır. Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yürütülen anlaşma sayısı artırılmaktadır. Bologna sürecine uyum kapsamında gereken çalışmalar ilgili komisyonca yürütülmektedir.

Alt Program Hedefi:

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 1- Dezavantajlı gruplara yönelik

sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı

Sayı 3 0 3 4 8 2

Göstergeye İlişkin Açıklama :Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin olarak düzenlenen faaliyetlerin tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin olarak düzenlenen faaliyetlerin sayısı.

Verinin Kaynağı :Akademik Birimler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 2- Eğitim programlarına

başvuran kişi sayısı Sayı 379 0 450 600 660 726

Göstergeye İlişkin Açıklama :Eğitim programlarına başvuran kişi sayısının tespiti ve yıllar itibariyle gelişimi.

Hesaplama Yöntemi :Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı.

Verinin Kaynağı :Edebiyat Fakültesi, Yabancı Dil Eğitim Merkezi.

Sorumlu İdare :

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 23

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 3- Mezunlara yönelik

gerçekleştirilen faaliyet sayısı Sayı 5 0 3 6 6 6

Göstergeye İlişkin Açıklama :Mezun öğrencilere yönelik yapılan toplam faaliyet sayısının tespiti.

Hesaplama Yöntemi :ÇAKÜ mezunlarına yönelik yürütülen faaliyetler.

Verinin Kaynağı :Akademik Birimler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 4- Sürekli Eğitim Merkezi

(SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı

Sayı 58 0 100 300 330 363

Göstergeye İlişkin Açıklama : ÇAKÜ tarafından düzenlenen eğitimler sonucunda başarılı olan kursiyerlerin takibi yıl içerisinde yapılacaktır.

Hesaplama Yöntemi : ÇAKÜ tarafından verilen eğitimler sonucunda verilen sertifikalar.

Verinin Kaynağı : ÇAKÜ tarafından verilen eğitimlerden elde edilen veriler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 5- Tamamlanan sosyal

sorumluluk projeleri sayısı Sayı 7 0 30 13 15 11

Göstergeye İlişkin Açıklama :Üniversite bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısındaki değişimler.

Hesaplama Yöntemi :Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında tamamlanan proje sayısı.

Verinin Kaynağı :Üniversitemizde sosyal sorumluluk projelerine ayrılan bütçe.

Sorumlu İdare :

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler 2020

Bütçe

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler

Ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli iş gücü yetiştirmek ve bireylerin kişisel gelişimlerini arttırmak

için uygulamaya yönelik eğitime özel önem vererek mikro düzeyde işletmelerin, makro anlamda ülkemizin

rekabet gücünü arttırmak, insanımızın mevcut kültürüne olumlu katkılarda bulunmak için farklı formatlarda

etkinlikler ile birçok disiplini bir araya getirerek oluşturulan sertifikasyon programlarıyla kişisel gelişim yanında

mesleki gelişime de katkı sağlayacak ve bölgenin eğitim seviyesini yükseltmeye yarayacak kurs, seminer, sınav

gibi etkinlikler bu faaliyet altında izlenecektir.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 24

Yükseköğretim Kurumları Sosyal Sorumluluk Projeleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği kapsamında yürütülen faaliyetler: Ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli iş gücü yetiştirmek ve bireylerin kişisel gelişimlerini arttırmak için uygulamaya yönelik eğitime özel önem vererek mikro düzeyde işletmelerin, makro anlamda ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, insanımızın mevcut kültürüne olumlu katkılarda bulunmak için farklı formatlarda etkinlikler ile birçok disiplini bir araya getirerek oluşturulan sertifikasyon programlarıyla kişisel gelişim yanında mesleki gelişime de katkı sağlayacak ve bölgenin eğitim seviyesini yükseltmeye yarayacak kurs, seminer, sınav gibi etkinlikler bu faaliyet altında izlenecektir.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Göstergeye İlişkin Açıklama : Üniversitemizde doktora eğitimini tamamlayan öğretim elemanlarının takibi yıl içerisinde yapılacaktır.

Hesaplama Yöntemi :Doktora programlarında eğitimini tamamlayan öğrencilerin tespiti.

Verinin Kaynağı :Akademik Birimlerden elde edilen veriler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 2- Eğitim bilimleri kontenjan

doluluk oranı Oran 0 0 0 0 0 0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Bütçe Yılı: 2021

Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı: ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM Gerekçe ve Açıklamalar

17.05.2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Üniversitemiz, hâlihazırda eğitim ve öğretim faaliyetlerini 10 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulu ile sürdürmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi ile geliştirilmesine yönelik olarak kurulmuş bulunan 11 adet uygulama ve araştırma merkezinde de çalışmalar devam etmektedir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde toplam öğrenci sayımız 11.744 olup 3.861 lisansüstü, 540 da formasyon öğrencimiz bulunmaktadır. Mevcut öğrencilerimiz içinde toplam 1.996 yabancı uyruklu öğrenci bulunmakta olup bu sayının artması hedeflenmektedir.

Alt Program Hedefi:

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 1- Doktora eğitimini

tamamlayanların sayısı Sayı 23 0 8 13 23 44

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 25

Göstergeye İlişkin Açıklama : Eğitim gören öğrencilerin programları süresinde bitirilip bitirilmediğinin tespiti.

Hesaplama Yöntemi : Eğitim programlarını normal bitirme süresinde bitiren öğrencilerin sayısının aynı yılda başlayan tüm öğrenci sayısına oranı.

Verinin Kaynağı : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sağlanan veriler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 4- Fen bilimleri kontenjan

doluluk oranı Oran 0,74 0 100 100 100 100

Göstergeye İlişkin Açıklama :Fen bilimlere yerleşen öğrencilerin toplam Fen bilimleri kontenjanı içindeki doluluk oranının tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Fen bilimlerine yerleşen öğrencilerin Fen Bilimleri kontenjanına oranı.

Verinin Kaynağı :Fen Bilimleri programları.

Sorumlu İdare :

Göstergeye İlişkin Açıklama :Üniversite Kütüphanesi envanterinde kayıtlı yayınların detayı.

Hesaplama Yöntemi :Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'nın envanterinde bulunan basılı ve elektronik kaynakların hesaplanması.

Verinin Kaynağı :Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığının envanter bilgileri.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 6- Kütüphanede bulunan öğrenci

başına düşen basılı ve elektronik

kaynak sayısı Sayı 14 0 10 15 15 16

Göstergeye İlişkin Açıklama :Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik yayınların öğrenci başına düşen sayısının tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığının envanterinde bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısının öğrenci sayısına bölünmesi.

Verinin Kaynağı :Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığının envanteri.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 3- Eğitimin program süresinde

bitirilme oranı Oran

0,08

0 100 100 100 100

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 5- Kütüphanede bulunan basılı

ve elektronik kaynak sayısı Sayı 69.300 0 74.000 100.000 115.000 130.000

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 26

Göstergeye İlişkin Açıklama :Yıl içinde Üniversitemiz Kütüphanesinden yararlanan toplam kişi sayısının tespiti.

Hesaplama Yöntemi :ÇAKÜ kütüphanesinden yararlanan kişilerin sayısı.

Verinin Kaynağı :Kütüphane ve Dökümantasyon Daire başkanlığının kullandığı sistemler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 8- Lisansüstü öğrencilerin

toplam öğrenciler içindeki payı Oran 0,24 0 2.774 3.225 3.826 5.027

Göstergeye İlişkin Açıklama :Lisansüstü öğrencilerinin toplam öğrenci sayısına oranının tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına bölünmesi.

Verinin Kaynağı :Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın sisteminden elde edilen veriler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 9- Öğrenci başına düşen eğitim

alanı Metrekare 1,73 0 1 1,85 1,95 2,1

Göstergeye İlişkin Açıklama :Üniversitemiz eğitim alanlarındaki fiziki kapasite artışı ile öğrenci

sayımızdaki artış oranının tespit edilmesi ve kıyaslamalara imkan sağlanması.

Hesaplama Yöntemi :Öğrenci sayısının eğitim alanlarına oranı.

Verinin Kaynağı :Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 10- Öğrenci başına düşen kapalı

alan Metrekare 8,85 0 100 9,29 9,4 9,5

Göstergeye İlişkin Açıklama :Bu gösterge ile Üniversitemiz fiziki kapasite artışı ile öğrenci sayımızdaki Artış oranının takip edilmesi, böylece kıyaslamalara imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi :Toplam kapalı alanların öğrenci sayısına bölünmesi.

Verinin Kaynağı :Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın fiziki alanlarla ilgili verileri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 7- Kütüphaneden yararlanan kişi

sayısı Sayı 700 0 2.500 10.000 11.000 12.000

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 27

Göstergeye İlişkin Açıklama :Değişim programlarından yararlanan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı tespit edilerek yıllık artış-azalışların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi :Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına bölünmesi.

Verinin Kaynağı :Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

Sorumlu İdare:

Göstergeye İlişkin Açıklama :Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısındaki gelişimin tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Toplam öğretim üyesi sayısının öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilen

oran.

Verinin Kaynağı :Personel Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından elde edilen veriler.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 13- Sağlık bilimleri kontenjan

doluluk oranı Oran 0,65 0 100 100 100 100

Göstergeye İlişkin Açıklama :Sağlık bilimlerine yerleşen öğrencilerin toplam sağlık bilimleri kontenjanı içindeki doluluk oranının tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Sağlık Bilimleri ile ilgili bölümlere yerleşen öğrenci sayısının sağlık bilimleri ilgili bölümlerin kontenjan sayısına bölünmesi

Verinin Kaynağı :Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından elde edilen veriler Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 14- Sosyal bilimler kontenjan

doluluk oranı Oran 0,76 0 100 100 100 100

Göstergeye İlişkin Açıklama :Sosyal bilimlerine yerleşen öğrencilerin toplam sosyal bilimler kontenjanı içindeki doluluk oranının tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Sosyal bilimler ile ilgili bölümlere yerleşen öğrenci sayısının sosyal bilimlerle ilgili bölümlerin kontenjan sayısına bölünmesi.

Verinin Kaynağı :Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından elde edilen veriler.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 11- Öğrenci değişim

programlarından yararlanan öğrencilerin oranı

Oran 0,04 0 0,7 0,1 0,15 0,2

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 12- Öğretim üyesi başına düşen

öğrenci sayısı Sayı 0,02 0 11,86 12,95 14,34 15,83

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 28

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 15- Teknokent veya Teknoloji

Transfer Ofisi (TTO) projelerine

katılan öğrenci sayısı Sayı 0 0 0 0 0 0

Göstergeye İlişkin Açıklama : Hesaplama Yöntemi :

Verinin Kaynağı :

Sorumlu İdare :

Göstergeye İlişkin Açıklama : ÇAKÜ'nün uluslararası kuruluşlarla ortak işbirliği neticesinde uygulanan programların tespiti bu göstergeden yapılacaktır.

Hesaplama Yöntemi :Akademik Birimlerin uluslararası kuruluşlarla ortak uyguladığı program sayısı.

Verinin Kaynağı :Akademik Birimlerden elde edilen veriler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 17- Yabancı dilde eğitim veren

program sayısı Sayı 7 0 0 0 0 0

Göstergeye İlişkin Açıklama : Hesaplama Yöntemi :

Verinin Kaynağı :

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 18- Yabancı uyruklu

akademisyen sayısı Sayı 4 0 2 3 4 4

Göstergeye İlişkin Açıklama :Yabancı uyruklu akademisyen sayısının yıllar içindeki değişimi.

Hesaplama Yöntemi :Üniversitemizdeki yabancı uyruklu akademisyen sayısı.

Verinin Kaynağı :Personel Daire Başkanlığından elde edilen veriler.

Sorumlu İdare :

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 16- Uluslararası kuruluşlarla

ortak uygulanan eğitim programı

sayısı Sayı 0 0 0 1 2 3

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 29

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020 19- Yabancı uyruklu öğrenci

sayısı Sayı 1792 0 2.000 2.500 2.750 3.000

Göstergeye İlişkin Açıklama :Toplam öğrenci sayısı içinde yabancı uyruklu öğrencilerin tespit edilmesi.

Hesaplama Yöntemi :Yabancı öğrenci sayısı.

Verinin Kaynağı :Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

Sorumlu İdare:

Göstergeye İlişkin Açıklama :Mezun öğrencilerden Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların oranının tespiti.

Hesaplama Yöntemi :Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı.

Verinin Kaynağı :Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından elde edilen veriler.

Sorumlu İdare :

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler 2020

Bütçe Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs

Hizmetleri 0 90.600 0 0 0

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının

Geliştirilmesi Hizmetleri

2.058.000 466.341 2.414.000 1.929.000 2.199.000

Bütçe İçi 2.058.000 466.341 2.414.000 1.929.000 2.199.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim 115.568.000 60.637.115 156.467.000 166.945.000 182.593.000

Bütçe İçi 115.568.000 60.637.115 156.467.000 166.945.000 182.593.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim 2.082.000 924.368 2.287.000 2.420.000 2.553.000

Bütçe İçi 2.082.000 924.368 2.287.000 2.420.000 2.553.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek

Lisans 0 10.483 0 0 0

Bütçe İçi 0 10.483 0 0 0

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları 0 0 0 0 0

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2019 2020

programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı

Oran 0,002 0 0,003 0,003 0,003 0,004

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 30

Bütçe İçi 0 0 0 0 0

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

T O P L A M 119.708.000 62.205.707 161.168.000 171.294.000 187.345.000

Bütçe İçi 119.708.000 62.205.707 161.168.000 171.294.000 187.345.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

Enstitülerimiz bünyesinde doktora eğitim alan öğrencilerin kurum içi ya da kurum dışı kaynaklardan eğitimleri boyunca desteklenmesi dair tüm süreç ve giderler bu faaliyet alanında izlenecektir.

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Fen ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimi

Üniversitemizde Fen ve Mühendislik alanında eğitim gören öğrencilere yönelik olarak laboratuvar ortamında yürütülen faaliyetler ile mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimini sağlamaya yönelik olarak yapılan teknik gezileri kapsamaktadır.

Galatasaray Üniversitesine Bağlı İlk ve Orta Öğretim Hizmetleri

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

Galatasaray Üniversitesine Bağlı İlk ve Orta Öğretim Hizmetleri

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

Belgede ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (sayfa 22-63)