C

Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?

Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür?

2.

Yaratıcı akıl A)

Teorik akıl B)

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek yoktur.

A)

Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.

B)

Sadece siyasi denetime tabidirler.

C)

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirler.

D)

Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.

E)

Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?

4.

Mülkilik ilkesi A)

Eşitlik ilkesi B)

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi C)

Objektiflik ilkesi D)

Şahsilik ilkesi E)

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır?

5.

Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Tarihsel yorum teorisi A)

Objektif yorum teorisi B)

Sözel yorum teorisi C)

Amaçsal yorum teorisi D)

Sistematik yorum teorisi E)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir?

7.

Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?

8.

İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?

2016 GÜZ ARA 1115-C

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?

Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir?

11.

Bölge adliye mahkemesi A)

Sulh ceza hâkimliği B)

Yazı işleri müdürlüğü C)

Cumhuriyet savcılığı D)

Asliye ceza mahkemesi E)

I. İdari yargı kolunda yer alır.

II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu tarafından başka mahkemelerde görevlendirilemez.

III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler.

Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

12.

Pandekt Hukukunun İngiltere'deki adıdır.

A)

Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku ifade eder.

B)

İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.

C)

İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.

D)

Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.

E)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir?

14.

Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı kollarından hangisinde çözülür?

15.

Anayasa yargısı A)

Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde etkili olmuş halidir.

A)

Roma Hukukunun Bizans'ta uygulanmış halidir.

B)

Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş halidir.

C)

Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.

D)

Roma Hukukunun Gaius tarafından Institutiones’te işlenmiş halidir.

E)

Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Hukuk düzeninin, yasamadan çok yargı kararlarına dayalı olması

A)

Roma Hukukunun yeniden

canlandırılmasına dayalı olması B)

Yasamanın parlamenter rejimin ürünü olması

C)

Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı olması

D)

Hukuk düzeninin Avrupa Konseyinin ilkelerine dayalı olması

E) 2016 GÜZ ARA 1115-C

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

18.

İdare mahkemesi A)

Bölge adliye mahkemesi B)

Tüketici mahkemesi C)

Sulh hukuk mahkemesi D)

Asliye hukuk mahkemesi E)

Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?

19.

Ceza Hukuku A)

İdeal Hukuk B)

Kamu Hukuku C)

Özel Hukuk D)

Doğal Hukuk E)

Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Bölge adliye mahkemesi A)

Yargıtay B)

Uyuşmazlık mahkemesi C)

Bölge idare mahkemesi D)

Danıştay E)

2016 GÜZ ARA 1115-C

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I

C

Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen, günümüz geleneksel veritabanları ve yazılımları ile düzenlenemeyecek ve işlenemeyecek veriye ne ad verilir?

1.

Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi işlemede kullanılan zihinsel yapılardan biridir?

2.

Kısa süreli bellek A)

VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?

3.

Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad verilir?

Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara ne ad verilir?

Kişisel bilgisayarlar ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce yerlerinden başlayarak zamanla toplumun geneli tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme ve bastırma işlemleri için kullanılan yazılımlara ne ad verilir?

6.

Word uygulamasında belgeye “İçindekiler Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve komut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

7.

BAŞVURULAR> Tablo> Tablo 1 A)

BAŞVURULAR> Ekle> Altbilgi 1 B)

BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik Tablo 1

C)

EKLE> Tür: İçindekiler D)

EKLE> Altbilgi> Tablo 1 E)

Genel sözcük işlemcilerde satır başına gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?

9.

Microsoft Word E)

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak sözcük işlemcilerinden biridir?

10.

Mac Writer A)

Quick Office Text B)

WordStar Office C)

Libre Office Writer D)

Microsoft Office Word E)

2016 GÜZ ARA 1115-C

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği, katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum adımı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

PowerPoint yazılımında slaytların arka plan stil ve renklerini ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

12.

Ekle> Arka Plan Stilleri> Renkler A)

Tasarım> Arka Plan Stilleri> Renkler B)

Geçişler> Stil> Renkler C)

Biçim> Stil> Şekil D)

Görünüm> Arka Plan Stilleri> Tema E)

Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Sunumu takip edenler görsel destek kullanan konuşmacıları daha ikna edici bulabilirler.

A)

Sunumların iyi planlanması ve hazırlanması gerekir.

B)

Görsel malzemeler sunumun anlaşılmasını kolaylaştırır.

C)

Sunumlar günümüzde eğitim ve iş yaşamının vazgeçilmez ögesi olmuştur.

D)

Sunumda farklı duyu organlarına hitap edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz etkilenir.

E)

PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb.

ekleneceği alana ne ad verilir?

14.

Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir?

15.

Çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması A)

Çok fazla slayta yer verilmesi B)

Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması

C)

Sunucunun dinleyiciye sırtını dönmesi D)

Sunum sonunda anlatılanların en önemli noktalarını içeren bir özet yapılması E)

Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1 Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol aşağıdakilerden hangisidir?

16.

A) PgDn

Shift + (Boşluk) B)

Aşağı Ok C)

CTRL + (Boşluk) D)

CTRL + Home E)

İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?

17.

Form Sistemleri A)

Finans ve Muhasebe İşlem Sistemleri B)

Karar Destek Sistemleri C)

Bilgi Sistemleri D)

İstatistiksel Analiz Sistemleri E)

Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu tablolara ne ad verilir?

18.

Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek, veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarında kullanılan karşılaştırma operatörlerinden biridir? 2016 GÜZ ARA 1115-C

8 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.

Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,

g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,

i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.

Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

15. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.

Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ÖĞRENCİNİN

SOYADI : ……...

ADI : ………...

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ………...

SINAV SALON NO : ... SIRA NO : ……...

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz.

İMZA:……….

Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.

SINAV İÇERİĞİ

SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No

UYGARLIK TARİHİ-I 20 02

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 20 04

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I 20 07

D 1115

2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

UYGARLIK TARİHİ-I

D

Aşağıdakilerden hangisi Natufyen kültürü yerleşim yerlerinden biridir?

1.

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’ın özelliklerinden biri değildir?

2.

Tahılları işlemede kullanılan öğütme taşları ve taş havanların yapılması

A)

Çanak çömlek yapımının başlaması D)

İlk kent devletlerinin kurulması E)

1819 yılında Danimarka Ulusal Müzesi’ndeki eserleri sınıflandırırken ilk defa Üç Çağ Sistemi’ni kullanan arkeolog kimdir?

3.

Theodor Wiegand A)

Frederick William Hasluck B)

Christian Jürgen Thomsen C)

Manfred Korfmann D)

Stephan Blum E)

Neolitik Çağ’da uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Sulu tarımın başlamasıyla birlikte ürün fazlası yani artı ürünün ortaya çıkması hangi çağda

Ateşi bilinçli olarak kullanmaya başlayan insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Mezopotamya’da Halaf, Ubeyd ve Uruk kültürleri hangi çağda yaşanmıştır?

7.

Kalkolitik Çağ D)

Sümerlerin, Eski Mezopotamya’da mimariye kazandırdıkları yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Mezopotamya'da kurulan devletlerden biri olan ve "Kalde Devleti" de denilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Eski Assur Devleti A)

Yeni Assur Devleti B)

Yeni Babil Devleti C)

Elam Devleti D)

Eski Babil Devleti E)

2016 GÜZ ARA 1115-D

2 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

D

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’nın Protohistorik Dönemi olarak kabul edilir?

11.

Yeni Assur Dönemi A)

Samarra Kültürü B)

Halaf Dönemi C)

Hassuna Kültürü D)

Uruk Dönemi E)

Mezopotamya sanatının önemli eserlerinden olan Akbabalar Steli'ni aşağıdaki krallardan hangisi yaptırmıştır?

Akkadlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Ülkeyi merkezi sistem ile yönetmişlerdir.

A)

Gutiler Akkadları yıkmışlar ve yönetimi ele geçirmişlerdir (İ.Ö. 2150).

B)

Sami kökenli bir topluluktur.

C)

Urartu Devleti’ne son vermişlerdir.

D)

Akkad Hanedanı’nın kurucusu Kral I.

Sargon’dur.

E)

Mısır Kültürünü benimseyen Hiksoslar'ın Doğu deltası’nda kurdukları başkentleri aşağıdakilerden hangisidir? gelişmelerden hangisiyle başlar?

15.

Mısır’da Pers egemenliğinin son bulmasıyla A)

I. Ahmose’nin Hiksosları yenip Mısır’da siyasal birliği tekrar kurmasıyla

B)

Mısır’da ilk kez büyük bir donanmanın oluşturulmasıyla

C)

Büyük İskender’in Mısır’ı ele geçirmesiyle D)

Bir kadın firavunun Mısır’ın başına geçmesiyle

E)

Aşağıdakilerden hangisi Erken Devirde Eski Mısır’daki gelişmelerden biri değildir?

16.

Hiyeroglif yazısı geliştirilmiştir.

A)

Krallık modeli geliştirilmiştir.

B)

Tarihte bilinen ilk grev yaşanmıştır.

C)

Mısır sanatı klasik biçimine kavuşmuştur.

D)

Mısır merkezî devlet yönetimi oluşturulmuştur.

E)

Aşağıdakilerden hangisi mumyalama yapılırken kanopik vazolara konulan iç organlardan biri değildir?

17.

Büyük İskender’in ölümünden sonra Mısır’a hakim olan ve bir devlet kuran Büyük İskender’in generali aşağıdakilerden hangisidir?

Hiyeroglif işaretlerin kısaltılması ile ortaya çıkan, Mısır rahipleri ve kâtipler tarafından kayıt tutmak için kullanılan, hiyerogliflerin el yazısı hali olarak tanımlanabilecek Eski Mısır yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Hiyeratik Yazı A)

Zapotek Yazı B)

Linear B Yazısı C)

Linear A Yazısı D)

Çivi Yazısı E)

Adını "Aton'un Hizmetkarı" anlamına gelen

"Eknaton" olarak değiştiren Mısır firavunu aşağıdakilerden hangisidir?

2016 GÜZ ARA 1115-D

3 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

D

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir?

1.

Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Objektif yorum teorisi A)

Tarihsel yorum teorisi B)

Sözel yorum teorisi C)

Sistematik yorum teorisi D)

Amaçsal yorum teorisi E)

Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?

Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?

4.

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?

İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?

Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle

Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 36-64)