Geliflim Raporlar›

Belgede LKÖ RET ME HAZIRLIK VE LKÖ RET M PROGRAMLARI (sayfa 166-177)

Geliflim raporlar› çocuklar›n e¤itim dönemi içindeki performanslar›n›n bir özetidir.

Çocu¤un bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal geliflimleri ile dil ve özbak›m be-cerilerinde kazand›¤› bilgi, beceri ve tutumlar›n›n genel bir yorumunun rapor ha-line getirilerek somutlaflt›r›lmas›d›r.

Geliflim raporlar› ö¤retmenlerin, çocuklar› tan›maya yönelik olarak kulland›kla-r› çeflitli araçlardan (görüflme, gözlem, anekdot, geliflimsel kontrol listeleri, standart testler, portfolyo vb.) elde ettikleri bilgilerin bir sentezi olarak da kabul edilebilir.

Geliflim raporunda ailelere özellikle belirtilmesi gereken noktalar varsa (özel yete-nekler, okul d›fl›nda desteklenmesi gereken alanlar, öneriler vb.) onlar›n da belir-tilmesi gerekir.

Geliflim raporlar›, çocuklar›n okulöncesi e¤itimden ve ö¤renme sürecinden na-s›l etkilendi¤ini anlamak aç›s›ndan ailelere yol gösterecektir. Bu nedenle geliflim raporlar›n›n e¤itim dönemi içinde en az iki kez ailelerle paylafl›lmas› önerilmekte-dir. Çizelge 8.5’de “Geliflim Raporu Örne¤i” verilmifltir.

Çocu¤u tan›ma, de¤erlendirme ve ilkö¤retime haz›r bulunufllu¤unu belirleme uzun soluklu ve kapsaml› bir süreçtir. Bu süreç çocukla ilgili, çok yönlü bilgilerin toplanmas› ve bunlar›n yorumlanmas›na dayanmaktad›r.

Geliflim raporlar› ailelerin anlayabilecekleri bir dille yaz›lmal› ve onlara yol gösterici önerileri de içermelidir.

GEL‹fi‹M RAPORU Çocu¤un Ad› Soyad›: Ceren Demirkent

Do¤um Tarihi: 09.02.2000 Ö¤retmenin Ad›: Zübeyde TÜRKER

Cinsiyeti: K›z Rapor Tarihi: 03.01.2006

Okulun Ad›: T.C. MEB Atatürk Anaokulu Okula Bafllama Tarihi: 15.09.2004 Say›n ...

Çocu¤unuzun geliflim durumuna iliflkin olarak haz›rlanan bu geliflim raporu ekte sunulan “Kaza-n›m De¤erlendirme Formu” esas al›narak düzenlenmifltir.

Ceren, bu dönem boyunca okulumuzda yapt›¤› etkinliklerde fiziksel aç›dan genellikle yeterli bir geliflim göstermektedir. Ancak, merdiven inme ç›kma, t›rmanma, atlama becerileri ve nesneleri ba¤lama becerileri aç›s›ndan yard›ma ihtiyaç duymaktad›r. Ceren’in bu yönlerden desteklenmesi için aç›k hava etkinliklerine kat›l›m›n› sa¤layabilir, basit ba¤lama çözme oyunlar› oynayabilirsiniz.

Ceren genel olarak kendini ifade edebilmekte ve baflkalar›n›n haklar›na sayg› gösterebilmektedir.

Kendisinin hata yapabilece¤ini kabul etmekte zorlanmaktad›r. Bu konuda destekleyebilmek için onun hata yapabilece¤ini kabul etmelisiniz ve ona bu konuda önerilerde bulunmal›s›n›z.

Ceren Türkçeyi genel olarak do¤ru kullanmaktad›r. Ceren’in dil geliflimini desteklemek için onunla bol bol öykü kitab› okumak, okunan kitab› anlatmas›n› istemek ve okuldaki yaflant›lar›

hakk›nda sohbet etmek yararl› olacakt›r.

Ceren yafl›na uygun zihinsel becerilere sahiptir. Bu konuda yap›lan çal›flmalar›n yeterli oldu¤u düflüncesindeyiz.

Ceren do¤ru beslenmenin önemini fark edebilmektedir. Ancak yiyecekleri ayr›m yapmadan ye-me konusunda bilinçlendirilye-melidir.

Okula bafllad›¤› günden bu güne kadar Ceren’in her gün büyüdü¤ünü, geliflti¤ini ve yeni bir fley-ler ö¤rendi¤ini gözlemek bizi mutlu ediyor. Çocu¤unuzla birlikte keyifli paylafl›mlarla dolu gün-ler diliyoruz.

Çizelge 8.5 Geliflim Raporu Örne¤i Kaynak: MEB.

(2006). Okulöncesi E¤itim program›

(36-72 Ayl›k Çocuklar

‹çin) Ö¤retmen K›lavuz Kitab›.

Ankara: Devlet Kitaplar›

Müdürlü¤ü.

Okulöncesi ö¤retmenlerinin ilkö¤retim programlar›n› inceleyerek ve ilkö¤retim ö¤retmenleri ile görüflerek ilkö¤retimde çocuklardan beklenen temel bilgi ve be-cerileri belirlemeleri gerekmektedir. Bu belirlemeler do¤rultusunda ö¤retmenler kendi gruplar› için y›ll›k ve günlük planlar haz›rlarken ilkö¤retime temel olufltura-cak bilgi ve becerileri kazand›raolufltura-cak etkinliklere yer verme konusunda özel çaba harcamal›d›rlar.

Okulöncesi dönem çocuklar›n› son birkaç ayda yo¤un çal›flmalarla ilkö¤retime haz›rlamaya çal›flmak son derece yanl›fl bir yaklafl›md›r. Asl›nda okula haz›r bulu-nuflluk süreci do¤umla bafllamaktad›r. ‹lkö¤retim program›nda kazand›r›lmaya ça-l›fl›lan iletiflim, karar verme, giriflimcilik, çevre bilinci ve çevredeki kaynaklar› etkin kullanma, bilinçli tüketici olma, planlama ve üretim, yarat›c› düflünme, kendini ta-n›ma ve kiflisel geliflimini izleme, duygu yönetimi, sorumluluk, ifl birli¤i ve tak›m çal›flmas›, liderlik, farkl›l›klara sayg›, araflt›rma, bilgi teknolojilerini kullanma, Türk-çeyi do¤ru, etkili ve güzel kullanma, etik davranma, problem çözme becerileri okulöncesi e¤itim programlar›n›n da amaçlar› aras›ndad›r ve bu beceriler için ön haz›rl›k denilen bilgi, beceri ve tutumlar› kazand›rmak için çeflitli e¤itim durumla-r› düzenlenmektedir.

Çocuklar›n ilkö¤retime haz›r bulunufllu¤unun belirlenmesi dikkatli bir çal›flma-y›, iyi haz›rlanm›fl ve uygun belgeler içeren portfolyolar›, anne, baba, ö¤retmen ve kurumda varsa uzmanlar›n birlikte konuflarak nesnel kararlar vermelerini gerekti-rir. Karar verme sürecinde özellikle ö¤retmen ve uzmanlar›n ›srarc› tutum yerine uzlaflmac› ve yol gösterici tutum içinde olmalar› önemlidir. Unutulmamas› gereken ifl birli¤i yapan herkesin çocu¤un ilkö¤retime uyum sa¤lamas› ve o kurumda mut-lu ve baflar›l› bir e¤itim ö¤retim yaflam› sürdürmesi için iyi niyetli çabalar içinde ol-du¤udur.

Okulöncesi dönem çocu¤unu tan›ma ve de¤er-lendirmenin önemini aç›klayabilmek

Okulöncesi dönem çocuklar›n› tan›mak, onlar›n e¤itim ortam›ndan etkili biçimde yararlanmas›n›

sa¤lamak bak›m›ndan önemlidir. Çocu¤un geli-flim özelliklerini ve bu özellikler aç›s›ndan nere-de bulundu¤unu, ilgi ve gereksinimlerinin neler oldu¤unu bilmek ona uygun e¤itsel ortam ve de-neyimleri haz›rlamak için gereklidir. Okulöncesi dönemde çocuk çok h›zl› geliflti¤i, bu y›llar›n ya-flam›n en kritik y›llar› oldu¤u, bu dönemdeki yön-lendirmelerin onun gelecekteki yaflam›n› biçim-lendirece¤i için yap›lacak tan›ma ve de¤erlendir-me çal›flmalar› çok önemlidir.

Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme sürecinde dik-kat edilmesi gereken noktalar› kavrayabilmek Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme kapsaml› ve uzun bir süreçtir. Ö¤retmenin bu süreçte dikkat etmesi gereken birçok önemli nokta bulunmak-tad›r. Bunlardan birkaç› flöyle s›ralanabilir:

• Çocu¤u tan›ma çal›flmalar› çocuk okula baflla-d›¤› andan itibaren bafllat›lmal›d›r.

• Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme çal›flmalar›

tüm çocuklar› kapsamal›d›r.

• Çocu¤u tan›ma çal›flmalar› sürekli olmal›, fark-l› zaman ve mekânlarda yinelenmelidir.

• Çocu¤un neleri bilmedi¤i de¤il, neleri bildi¤i anlamaya çal›fl›lmal›d›r.

• Çocuklar›n ne bildikleri kadar neleri merak ettiklerine de dikkat edilmelidir.

• Çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme sürecinde çeflitli araçlar kullan›larak bilgi toplanmal›d›r.

• Çeflitli yöntem ve araçlarla toplanan bilgiler bir araya getirilerek de¤erlendirilip yorumlan-mal›d›r.

Çocu¤u tan›mada ve haz›r bulunufllu¤unu de¤er-lendirmede kullan›lan araçlar› aç›klayabilmek Çocu¤u tan›ma ve haz›r bulunufllu¤unun de¤er-lendirilmesi sürecinde uygun ve do¤ru bilgile-rin elde edilmesi için çeflitli araçlar›n kullan›l-mas› gerekmektedir. Okulöncesi e¤itimde yay-g›n olarak kullan›lan bilgi toplama araçlar›, “gö-rüflme formlar›”, “gözlem kay›tlar›”, “anekdot kay›tlar›”, “geliflim kontrol listeleri ve standart testler”, “portfolyolar” ve “geliflim raporlar›” bi-çiminde s›ralanabilir. Bu araçlar›n her birinin çocukla ilgili bilgi elde etmede di¤eriyle karfl›-laflt›r›ld›¤›nda olumlu bir özelli¤i vard›r. Bu ne-denle çocu¤u tan›ma ve haz›r bulunufllu¤unu de¤erlendirmede farkl› araçlardan elde edilen bilgilerin birlefltirilmesi, yani çoklu de¤erlendir-me yap›lmas› önerilde¤erlendir-mektedir.

Özet

N

A M A Ç1

N

A M A Ç2

N

A M A Ç3

1. Afla¤›daki ifadelerden hangisi ölçme ve de¤erlendir-me aras›ndaki iliflkiyi aç›klamaktad›r?

a. Ölçme daha kapsaml› olup de¤erlendirmeyi içerir.

b. Önce de¤erlendirme, sonra ölçme yap›l›r.

c. De¤erlendirme daha nesneldir, ölçme ise özneldir.

d. De¤erlendirmenin do¤ru olmas› ölçmenin do¤-ru olmas›na ba¤l›d›r.

e. Ölçme bir yarg› içerir, de¤erlendirme betimseldir.

2. Afla¤›dakilerden hangisi çocuk hakk›ndaki bilgilerin kay›t alt›na al›nma gerekçelerinden biri de¤ildir?

a. Çocuklarla ilgili bilgilerin ak›lda tutulmas›n› ko-laylaflt›rmak

b. Çocu¤un durumu ile ilgili karfl›laflt›rma yapma olana¤› vermek

c. Ö¤retmenin çocukla ilgili merak›n› gidermeye yard›mc› olmak

d. Çocuklarda okuma yazmaya karfl› merak uyan-d›rmak

e. Çocuk hakk›nda bir öz geçmifl oluflmas›na ola-nak tan›mak

3. Afla¤›dakilerden hangisi okulöncesi e¤itimde de¤er-lendirme yap›lmas›n›n amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Ö¤retimde bir sonraki ad›m› belirleme b. Okuldaki çocuklar› tan›tan broflür haz›rlama c. Gelecekteki geliflmeyi tahmin etme

d. Çocu¤un güçlü ve güçsüz yanlar›n› belirleme e. ‹zleyen aflamadaki ö¤retmenlere bilgi aktarma

4. Afla¤›daki ifadelerden hangisi çocu¤u tan›ma ve de¤erlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken nok-talar›ndan biridir?

a. Çocu¤u tan›ma çal›flmalar›n›n sürekli olmas›

b. Çocu¤u tan›ma çal›flmalar›n›n hep ayn› zaman-da yap›lmas›

c. Çocu¤u tan›ma çal›flmalar›na yaln›z ö¤retmen ve ailenin kat›lmas›

d. Çocu¤u tan›ma çal›flmalar›nda çocu¤un bilme-diklerini belirlemeye odaklan›lmas›

e. Çocu¤un okula bafllad›¤› birkaç ay sonras›nda çal›flmalara bafllanmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi okulöncesi dönem

çocu-¤unu tan›ma ve de¤erlendirmede kullan›lan araçlar›ndan biri de¤ildir?

6. Afla¤›dakilerden hangisi görüflme s›ras›nda ö¤ret-menin dikkat etmesi gereken bir noktad›r?

a. Ö¤retmenin masas›nda oturup ailenin rahat kol-tuklara oturtulmas›

b. Ö¤retmenin anne babaya belli etmeden not almas›

c. Ö¤retmenin çocukla ilgili yorumlar yapmas›

d. Ö¤retmenin soraca¤› sorular bitince görüflmeyi sonland›rmas›

e. Görüflmenin bitiminde ö¤retmenin teflekkür edip veliyi geçirmesi

7. Afla¤›dakilerden hangisi gözlem yapman›n önemini aç›klayan bir ifade de¤ildir?

a. Çocuktaki her türlü geliflmeyi görmemizi sa¤lar.

b. Çocu¤un ailesi ve çevresini tan›mam›z› sa¤lar.

c. Her çocuk için uygulanabilir.

d. Ö¤renme süreci içinde istenen zamanda yap›l›r.

e. Çocu¤un geliflimini izlememizi sa¤lar.

8. “Sistematik Gözlem Formu”nda afla¤›daki bilgiler-den hangisi yer almaz?

a. Çocu¤un ad› soyad›

b. Etkinli¤in ad›

c. Gözlemle ilgili ayr›nt›lar d. Çocu¤un aile bilgileri e. Gözlem nedeni

9. Afla¤›daki ifadelerden hangisi anekdot kay›tlar› ile ilgili olarak yanl›flt›r?

a. Anekdot kay›tlar› yaln›zca ö¤retmene dönüt sa¤-lamak amac›yla tutulmal›d›r.

b. Her çocuk için günde en az bir anekdot kayde-dilmelidir.

c. Her çocuk için günde en fazla befl anekdot kay-d› yeterlidir.

d. Anekdotlar k›sa notlar fleklinde yaz›lmal›d›r.

e. K›sa notlar gün sonunda anekdot kay›t formuna geçirilmelidir.

10. Afla¤›dakilerden hangisi portfolyo haz›rlaman›n amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Çocu¤a sorumluluk bilinci kazand›rmak b. Aile ile iletiflimi sa¤lamak

c. Çocuklara dünyay› tan›ma f›rsat› vermek d. Çocu¤a özde¤erlendirme yapma f›rsat› vermek e. Çocu¤a özdisiplin kazand›rmak

Kendimizi S›nayal›m

Çocu¤unuz Okula Uyum Sa¤lad› m›?

Okulöncesi dönemde çocuk s›k› bir ö¤retim program›-n›n içinde olmad›¤›ndan, rahat, güvenli ve huzurlu bir sosyal ortamda bulunmas› anne ve babalar için hemen hemen yeterlidir. Bu dönemde çocuk okul yaflam›n›n ve sosyalleflmenin ilk ad›mlar›n› atm›fl olur. Çocu¤un bu dönemdeki “okul” ile ilgili at›flar› ve an›lar›, ileriki yaflam› için büyük önem tafl›maktad›r. Bu dönemde önemli olan çocu¤un zihinsel, bedensel ve duygusal olarak okul yaflam›na haz›r olmas›d›r.

Okul ça¤›, çocu¤un 6 yafl döneminde bafllar. Çocu¤un zihinsel, bedensel ve duygusal becerilerinde büyük ge-liflmeler olur. Düflünme, ö¤renme ve sosyal yap›y› an-lamland›rma becerileri geliflir.

Okula bafllama çocu¤un yaflam›ndaki önemli geçifller-den biridir. Hiç tan›mad›¤›, bilmedi¤i bir sosyal çevre-nin içine girme, uzun bir uyum sürecini gerektirebilir.

Bu uyum süreci 2-3 hafta sürebilir. Çocu¤un kendi ya-fl›na uygun bir ö¤renme, anlama, kavrama düzeyine, ayr›ca anne ve babas›ndan ayr›l›p okula uyum sa¤laya-cak duygusal olgunlu¤a sahip olmas› gereklidir.

Çocu¤un duygusal olarak okula haz›r olabilmesi için okulöncesi dönemde yeterli sosyalleflmeyi yaflam›fl ol-mas› gerekir. Çocu¤un okulöncesi dönemde anne ba-bas›yla olan iliflkisi de büyük önem tafl›r. Ebeveynleri-ne afl›r› ba¤›ml› ve ba¤l› olan çocu¤un okula uyum sü-reci daha uzun zaman alabilir.

‹lkö¤retim döneminde çocu¤un fiziksel görünümü de de¤iflir. Bu dönem çocu¤u, enerjik, canl› ve hareketli-dir. Ço¤unlukla saklambaç, seksek gibi hareketli oyun-lar› tercih ederler. Bu oyunlarda bafoyun-lar›l› olan çocuklar, arkadafl gruplar›nda da daha çabuk kabul görüp daha kolay sosyalleflebilirler. Fiziksel geliflimlerinin yan›nda ince kas becerilerinin de yeterli düzeyde geliflebilmesi, onlar›n yaz› yazma becerilerini etkiler. Birinci s›n›f ço-cu¤una, okulöncesi döneminde ince kas becerilerini gelifltirmesi için grafik ve desenlerin, çizgi çal›flmalar›-n›n yapt›r›lmas› bu aç›dan yararl› olur. Okul ça¤›

çocu-¤unun konuflmas›nda da görülür düzeyde geliflmeler olur. Sözcük da¤arc›¤› geliflir, uzun cümleler kurup ken-dini rahatça ifade edebilir.

Okul haz›rl›¤›na ev deste¤i

• Çocu¤unuzun dil geliflimini desteklemek için resim-li kitaplar okuyup sorular sorun.

• Renkleri ve grupland›rmay› ö¤renebilmesi için oyun-lar oynay›n.

• Çocu¤unuzun okulda matematik derslerine

yak›nl›-¤›n› oluflturmak için onunla say›larla ilgili oyunlar oynay›n.

• Çocu¤unuzun okula daha rahat uyum sa¤layabilme-si aç›s›ndan ona baz› sorumluluklar verin. Kendi kendine yemek yemesi, tuvalet temizli¤i, eflyalar›n›

düzene sokma gibi konularda ba¤›ms›zlaflabilmesi, okula uyumu h›zland›racakt›r.

• Çocu¤unuzun s›ralama becerilerini gelifltirin. Nesne-leri, olaylar›, sözcükleri s›ra ile hat›rlamay› ö¤retin.

• Görsel becerilerini gelifltirmek için gördü¤ünüz her fleyin neye benzedi¤ini konuflun.

• Ev iflleri veya basit tamirata yard›m etmesine izin ve-rerek okulda onu baflar›ya götürecek becerileri des-tekledi¤inizi hiç düflündünüz mü?

Okula geç bafllama

Her fleyin yolunda gitti¤ini düflünen birçok anne baba, okulöncesi kurumun “Çocu¤unuzun bu y›l okula baflla-mas›n› uygun görmüyoruz” türünden aç›klamas› ile hâ-yâl k›r›kl›¤›na u¤rayabilir. E¤itim kurumlar›n›n bu tür önerilerini fliddetle reddeden ebeveynler ya kurumun iyi niyetinden flüphe ederler ya da çocuklar›n›n sadece

“biraz zorlanmaya” gereksinimi oldu¤unu düflünürler.

Her çocu¤un geliflim takvimi birbirinden farkl›d›r.

“Do-¤um tarihi ayn› olan çocuklar›n geliflim düzeyleri de ay-n› olmal›d›r” diyemeyiz. Pek çok zeki çocuk, yeteri ka-dar olgunlaflmadan okula bafllaman›n ac›lar›n› ilerleyen okul y›llar›nda çekmektedir. Elbette okula çok iyi bafl-lang›ç yapmak, mutlak bir hayat baflar›s›n›n garantisi de¤ildir. Ancak, baflar›s›z bir bafllang›ç, çocu¤un akade-mik ortama bak›fl›n› bafltan olumsuz hale getirebilir.

Çocu¤unuzun fiziksel, sa¤l›k, motor beceriler, ö¤ren-meye hevesli olma, genel bilgi ve beceriler ve dil geli-flimi alanlar›nda, ilkokula bafllamaya yeterli oldu¤un-dan emin olun. De¤ilseniz e¤itim kurumu ya da uz-manlarla ifl birli¤ine girmekten kaç›nmay›n.

Kaynak: Dizdar, F. (2007). Çocu¤unuz Okula Uyum Sa¤lad› m›? Hürriyet Gazetesi, Kelebek Eki. 5 Aral›k.

Yaflam›n ‹çinden

05.12.2007

E¤itimsel Yaklafl›mlar Aç›s›ndan Okulöncesi E¤itim ve ‹lkö¤retimin Karfl›laflt›r›lmas›

Çevrenin, okul ortam›n›n ve etkileflimde bulunaca¤› in-sanlar›n de¤iflti¤i her durumda çocuk, bir geçifl süreci ile karfl› karfl›yad›r. Bunlar›n en önemlisi de anaokullar›n-dan ilkö¤retime geçifltir. Bu geçifl, ilkö¤retimle okulön-cesi e¤itimin ayn› mekânlarda yer ald›¤› durumlarda da-ha azd›r. E¤er anaokulu ayr› bir kurum ise veya çocuk anaokuluna hiç gitmemifl ise bu deneyim rahats›zl›k ve-rici, travmatik veya nefleli ve ödüllendirici olabilir.

Anaokullar›ndan ilkokula geçiflte yaflanabilecek zorluk-lar› kavrayabilmek için her iki kurumun e¤itimsel yak-lafl›mlar›n› gözden geçirmek yararl› olacakt›r:

Okulöncesi e¤itim:

• Çocu¤u odak noktas› al›r. Çocu¤un çok yönlü geli-flimini ve bunu sa¤layabilecek hedeflerin gerçeklefl-tirilmesini öngörür.

• Çocu¤un rahatça ve güvenle korkmadan hareket edebilece¤i ve üretebilece¤i uygun bir e¤itim ortam›

haz›rlar.

• Okul aile ifl birli¤ine en fazla gereklilik duyan ve bu-nu di¤er e¤itim basamaklar›na göre en iyi sa¤layan e¤itim evresidir.

• Yap›land›r›lm›fl bir ö¤retimden çok, çocu¤un gerek-sinimlerini ve ilgilerini karfl›lamay› ve deneyimlerini gelifltirmeyi, bu yolla gerekli hedeflere ulaflmay›

amaçlar. Hedeflere ulafl›rken yaflan›lan süre de so-nuç (hedef) kadar önemlidir.

• Program›n, çocuklar›n yaflam ortamlar›na uygun hale getirilmesi temel ilkedir. Belirli konular›n ö¤retilme-sinden çok, çocu¤un gereksinimlerinin karfl›lanmas›-n› esas al›r. Bir baflka deyiflle programlar ö¤renci gru-bunun gereksinimlerine yan›t verecek biçimde haz›r-lan›rken bir yandan da bireysel gereksinimlere göre yeni uyarlamalar gerektirdi¤inden oldukça esnektir.

‹lkö¤retim:

• Ülkemizde Tanzimat’tan bu yana oluflturulan gele-ne¤i çerçevesinde, düzenli bir programla e¤itim ö¤-retim ile temel vatandafll›k bilgi ve becerilerini ka-zand›rmaya çal›flan, ayn› zamanda, ö¤renciyi üst ö¤-renim aflamas›na haz›rlayan bir ö¤retim basama¤›-d›r. Mevcut ilkö¤retim çerçeve program› esnek bir yap›y› öngörüyorsa da uygulamaya esnekli¤in pek yans›mad›¤› dikkat çekmektedir. Daha çok program ve ö¤retmen merkezlidir.

• Okulöncesinde somut ve sürece önem veren yakla-fl›ma karfl›l›k, ilkö¤retim programlar›nda içeri¤i

gere-¤i ö¤rencinin dikkatini daha uzun süre toplamas›n›

gerektiren soyut ve sonuca yönelik beklentiler a¤›r-l›k kazanmaktad›r.

• Ö¤retmenlerinin daha kuralc› ve genellikle otoriter bir tutum izledikleri dikkati çekmektedir.

• Yap›, donan›m ve program uygulan›fl› ve ö¤retmen tutumlar› yönünden okulöncesi e¤itim kurumlar›n-dan çok farkl› yap›da olmalar›, okulöncesi e¤itim al-m›fl çocuklar için çok önemli uyum sorunlar› yarat-maktad›r. Baz› ilkö¤retim ö¤retmenleri, gereksinim-leri do¤rultusunda seçim yapmak konusunda e¤iti-me al›flm›fl olan bu çocuklar› tepki ile karfl›layabil-mekte, disiplinsiz olarak alg›layabilmektedirler.

Kaynak: Oktay, A. (1999). Yaflam›n Sihirli Y›llar›:

Okulöncesi Dönemi. ‹stanbul: Epsilon Yay›nlar›, ss.

287-288.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

1. d Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi Dönem Çocu¤unu Tan›ma ve De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

2. c Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi Dönem Çocu¤unu Tan›ma ve De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

3. b Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi Dönem Çocu¤unu Tan›ma ve De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

4. a Ayr›nt›l› bilgi için “Çocu¤u Tan›ma ve De¤er-lendirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar” konusuna bak›n›z.

5. c Ayr›nt›l› bilgi için “Çocu¤u Tan›mada ve ‹lkö¤-retime Haz›r Bulunufllu¤unu De¤erlendirmede Kullan›lan Araçlar” konusuna bak›n›z.

6. e Ayr›nt›l› bilgi için “Çocu¤u Tan›mada ve ‹lkö¤-retime Haz›r Bulunufllu¤unu De¤erlendirmede Kullan›lan Araçlar” konusuna bak›n›z.

7. b Ayr›nt›l› bilgi için “Çocu¤u Tan›mada ve ‹lkö¤-retime Haz›r Bulunufllu¤unu De¤erlendirmede Kullan›lan Araçlar” konusuna bak›n›z.

8. d Ayr›nt›l› bilgi için “Çocu¤u Tan›mada ve ‹lkö¤-retime Haz›r Bulunufllu¤unu De¤erlendirmede Kullan›lan Araçlar” konusuna bak›n›z.

9. a Ayr›nt›l› bilgi için “Çocu¤u Tan›mada ve ‹lkö¤-retime Haz›r Bulunufllu¤unu De¤erlendirmede Kullan›lan Araçlar” konusuna bak›n›z.

10. c Ayr›nt›l› bilgi için “Çocu¤u Tan›mada ve ‹lkö¤-retime Haz›r Bulunufllu¤unu De¤erlendirmede Kullan›lan Araçlar” konusuna bak›n›z.

Okuma Parças›

S›ra Sizde 1

Bence çocu¤a ait bilgilerin kay›t alt›na al›nmas›n›n en önemli gerekçesi; çocuklar›n her gün yeni bir davran›fl sergilemesi, yeni bir fleyler ö¤renmesi ve çok h›zl› ge-liflmesidir. E¤er çocukla ilgili bu durumlar› not etmez-sek büyük bir k›sm›n› unutabiliriz. (Kuflkusuz, sizin ge-rekçeniz farkl› olabilir.)

S›ra Sizde 2

Lomax ve Curtis’in belirtti¤i amaçlar›n ortak noktalar›

flunlar olabilir:

• Çocu¤un hangi durumda oldu¤unu belirlemek

• Program›n etkilili¤ini belirlemek

• Gelecekteki geliflmeyi tahmin etmek

S›ra Sizde 3

Çocuklar›n merak ettikleri fleyler önemlidir. Çünkü, çocuklar›n merak ettikleri fleyler bize onlar›n nelere il-gi duyduklar› ve özel yetenekleri hakk›nda ipucu ve-rir. Çocuklar›n merak ettikleri konular›n neler oldu¤u-nu bilirsek, merak etmedikleri; ancak onlar için gerek-li olan bilgi ve becerileri kazand›r›rken merak ettikle-ri bu konular› araç olarak kullanabiliettikle-riz.

S›ra Sizde 4

Görüflmeler s›ras›nda ö¤retmenin görüflme formu kul-lanmas› görüflmelerin kay›t alt›na al›nmas› ve bu bilgi-lerin di¤er araçlarla toplanan bilgilerle birlefltirilmesi-nin sa¤l›kl› yap›labilmesi için gereklidir. Ayr›ca, görüfl-me formu kullan›lmad›¤›nda konuflulanlar›n bir k›sm›

unutulabilir.

S›ra Sizde 5

S›ra Sizde 6

Okulöncesi e¤itimde ve ilkö¤retimde haz›rlanan port-folyolar›n ikisinde yer alan ortak ürünler; anekdotlar, kontrol listeleri, çal›flmalardan örnekler, video kay›tlar›

ve foto¤raflar, projeler biçiminde s›ralanabilir.

Dizdar, F. (2007). Çocu¤unuz Okula Uyum Sa¤lad› m›?

Hürriyet Gazetesi, Kelebek Eki.5 Aral›k.

MEB. (2003). Ö¤renci Merkezli E¤itim Uygulama Modeli. Ankara: Milli E¤itim Bas›mevi.

MEB. (2005). ‹lkö¤retim Fen ve Teknoloji Dersi Ö¤-retim Program› ve K›lavuzu (4-5. S›n›flar). An-kara: Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü.

MEB. (2006). Okulöncesi E¤itim Program› (36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin).Ankara: Devlet Kitaplar›

MEB. (2006). Okulöncesi E¤itim Program› (36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin).Ankara: Devlet Kitaplar›

Belgede LKÖ RET ME HAZIRLIK VE LKÖ RET M PROGRAMLARI (sayfa 166-177)