• Sonuç bulunamadı

Hasta Güvenliği Kültürü Geliştirmeye Dayalı Güçlendirme Programının SSH’lerin Yapısal Güçlendirme, Psikolojik

Araştırmanın 2. Aşaması (Uygulama)

4. BULGULAR

4.2. Hasta Güvenliği Kültürü Geliştirmeye Dayalı Güçlendirme Programının SSH’lerin Yapısal Güçlendirme, Psikolojik

4.2. Hasta Güvenliği Kültürü Geliştirmeye Dayalı Güçlendirme

Grafik 4.2.1. SSH’lerin Yapısal Güçlendirme Puan Ortalamalarının Değerlendirme Sırasına Göre Değişimi (n:38).

SSH’lerin değerlendirme sırasına göre 1., 2. ve 3. değerlendirmeden elde edilen Yapısal Güçlendirme Ölçeği toplam puanı ve alt boyut puan ortalamaları arasındaki fark tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (ileri analizi Bonferroni testi) ile değerlendirilmiştir (Tablo 4.2.1).

Üç değerlendirmeden elde edilen yapısal güçlendirme toplam puan (F=3,306, p=0,048) ve alt boyutlardan formal güç puan ortalaması (F=4,421, p=0,019) arasında anlamlı düzeyde fark olduğu (p<0,05), informal güç puan ortalaması (F=15,887, p=0,000) arasında çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0,001). Farkın hangi değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan ileri analizde; Yapısal Güçlendirme Ölçeği toplam puan ortalaması 3.

değerlendirmesinin (23,16±3,31) 1. değerlendirmeye (21,50±3,48) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0,05), 3. değerlendirme formal güç alt boyut puan ortalamasının (3,54±,71) 2. değerlendirmeye (3,20±0,86) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0,05), 2. ve 3. değerlendirmedeki informal güç alt boyut puan ortalamasının 1.değerlendirmeye göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<,05) belirlenmiştir. Güçlendirme programının Yapısal Güçlendirme Ölçeği toplam puanı üzerindeki değişikliğin etki büyüklüğü ,16, formal güç düzeyindeki değişikliğin etki büyüklüğü ,20, informal güç düzeyindeki değişikliğin etki büyüklüğü ,47 olarak bulunmuş, her üç puanı yüksek düzeyde etkilediği görülmüştür.

21,50

22,22

23,16

20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50

1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme Yapısal Güçlendirme Toplam Puanı

SSH’lerin üç değerlendirmeden elde edilen Yapısal Güçlendirme Ölçeğinin fırsat, bilgiye erişim, destek, kaynaklara ulaşma alt boyut puan ortalamaları ve genel güçlendirme puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır (p>0,05). Güçlendirme programının Yapısal Güçlendirme Ölçeği alt boyutlarından destek ve kaynaklara ulaşma puanlarındaki değişime etkisi orta düzeyde (etki büyüklüğü için eta kare ,06 ile,08 arası), fırsat ve bilgiye erişim boyutları ile genel güçlendirme puanına etkisi ise düşük düzeyde (eta kare ,03 ile ,05 arası) bulunmuştur. H0-1 hipotezi, toplam puan, formal güç ve informal güç alt boyutu için red edilmiş, diğer boyutlar için kabül edilmiştir.

Tablo 4.2.2. SSH’lerin Değerlendirme Sırasına Göre Psikolojik Güçlendirme Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n:38).

Ölçek ve Alt Boyutları

1.Değerlendirme 2.Değerlendirme 3.Değerlendirme İstatistiksel Değerlendirme

±SS ±SS ±SS F

P

(fark) Eta Kare Güç Psikolojik

Güçlendirme Ölçeği (PGÖ)

73,66±7,24 74,87±7,20 75,95±6,35 1,480 ,241 ,08 ,30

Alt Boyutlar

Anlamlılık 19,61±1,39 19,66±1,76 20,24±1,26 4,172 ,023

(1 < 3) ,19 ,70 Yetkinlik 19,71±1,75 19,92±1,55 20,32±,96 3,563 ,039

(1 < 3) ,17 ,63

Özerklik 17,29±3,20 17,92±2,60 17,58±3,26 ,825 ,446 ,04 ,18

Etki 17,05±2,77 17,37±3,03 17,82±2,74 ,978 ,386 ,05 ,21

F: Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi sd: 2 (ileri analizi Bonferroni testi)

Grafik 4.2.2. SSH’lerin Psikolojik Güçlendirme Puan Ortalamalarının Değerlendirme Sırasına Göre Değişimi (n:38).

SSH’lerin değerlendirme sırasına göre 1., 2. ve 3. değerlendirmeden elde edilen Psikolojik Güçlendirme Ölçeği ve alt boyut puan ortalamaları arasındaki fark tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (ileri analizi Bonferroni testi) ile değerlendirilmiştir (Tablo 4.2.2).

SSH’lerin üç değerlendirmeden elde edilen Psikolojik Güçlendirme Ölçeğinin anlamlılık (F=4,172, p=0,023) ve yetkinlik (F=3,563, p=0,39) alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olduğu saptanmıştır (p<0,05). Farkın hangi değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan ileri analizde;

3.değerlendirme Psikolojik Güçlendirme Ölçeği anlamlılık alt boyut puan ortalamasının (20,24±1,26) 1. değerlendirmeye (19,61±1,39) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu, 3. değerlendirme Psikolojik Güçlendirme Ölçeği yetkinlik alt boyut puan ortalamasının (20,32±0,96) 1. değerlendirmeye (19,71±1,75) göre, anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Güçlendirme programının Psikolojik Güçlendirme Ölçeği, anlamlılık ve yetkinlik alt boyut puanındaki değişime etkisinin yüksek düzeyde (eta kare ,19 ve ,17) olduğu görülmüştür.

SSH’lerin üç değerlendirmeden elde edilen Psikolojik Güçlendirme Ölçeği toplam puan, özerklik ve etki alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır (p>0,05). Güçlendirme programının, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği toplam puandaki değişim üzerine etkisi orta düzeyde (eta kare ,08), özerklik

73,66

74,87

75,95

72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5

1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme Psikolojik Güçlendirme Toplam Puan

ve etki alt boyut puanına etkisi ise düşük düzeyde (eta kare ,04 ve ,05) olduğu görülmüştür. H0-2 hipotezi anlamlılık ve yetkinlik alt boyutları için reddedilmiş, psikolojik güçlendirme toplam puanı, özerklik ve etki alt boyutları için kabul edilmiştir.

Tablo 4.2.3. SSH’lerin Değerlendirme Sırasına Göre Hemşirelik Uygulamaları Üzerinde Kontrol Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n:38).

1.Değerlendirme 2.Değerlendirme 3.Değerlendirme İstatistiksel Değerlendirme

±SS ±SS ±SS F

P (fark)

Eta

Kare Güç Hemşirelik

Uygulamaları Üzerinde Kontrol Ölçeği

117,26±24,07 120,68±23,49 125,89±19,45 3,466 ,042

1< 3 ,16 ,61

F: Tekrarlı ölçümlerde tek faktörlü varyans analizi, sd:2.

Grafik 4.2.3. SSH’lerin Hemşirelik Uygulamaları Üzerinde Kontrol Puan Ortalamalarının Değerlendirme Sırasına Göre Değişimi (n:38).

SSH’lerin 1., 2. ve 3. değerlendirmeden elde edilen Hemşirelik Uygulamaları Üzerinde Kontrol Ölçeğinin puan ortalamaları arasındaki fark tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (ileri analizi Bonferroni testi) ile değerlendirilmiştir (Tablo 4.2.3).

117,26

120,68

125,89

112,00 114,00 116,00 118,00 120,00 122,00 124,00 126,00 128,00

1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme Hemşirelik Uygulamaları Üzerinde Kontrol Toplam Puan

SSH’lerin üç değerlendirmeden elde edilen Hemşirelik Uygulamaları Üzerinde Kontrol Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir (F=3,466, p=0,042). Farkın hangi değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan ileri analizde, 3. değerlendirme (125,89±19,45) hemşirelik uygulamaları üzerinde kontrol puan ortalamasının 1.değerlendirmeye (117,26±24,07) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Güçlendirme programının Hemşirelik Uygulamaları Üzerinde Kontrol Ölçeği puanındaki değişime etkisinin yüksek düzeyde (eta kare ,16) olduğu görülmüştür. H0-3 hipotezi güçlendirme programının servis sorumlu hemşirelerinin uygulamalar üzerinde kontrolüne etkisi yoktur hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 4.2.4. SSH’lerin Değerlendirme Sırasına Göre HGK Pozitif Cevap Yüzde Ortalamalarının Karşılaştırılması (n:38).

Ölçek ve Alt Boyutları 1.Değerlendirme 2.Değerlendirme 3.Değerlendirme İstatistiksel Değerlendirme

±SS ±SS ±SS F p (fark) Eta Kare Güç

Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi

(Toplam) 69,42±14,67 64,97±18,28 70,30±15,57 1,978 ,153 ,10 ,38

HGKHA Alt Boyutları

Hastane birimleri içinde takım çalışması 76,97±32,04 82,89±2670 89,47±21,46 3,320 ,047

(1<3) ,16 ,59

Hasta güvenliği ile ilgili yönetici beklentileri ve

eylemleri 80.26±19,42 67,76±30,71 76,97±26,88 2,488 ,097 ,12 ,47

Hastane birimleri arasında takım çalışması ve

yönetimin desteği 83,77±20,32 75,88±25,61 77,63±24,59 2,172 ,129 ,11 ,42

Örgütsel öğrenme 60,53±24,33 56,14±23,39 63,16±16,96 1,910 ,163 ,10 ,37

Genel güvenlik algısı 75,66±26,94 73,03±28,70 75,66±26,94 ,274 ,762 ,02 ,09

Hatalar hakkında açık iletişim ve geri bildirim 85,96±16,22 77,63±29,83 84,21±20,85 1,413 ,257 ,07 ,28

Raporlanan olayların sıklığı 58,77±44,81 43,86±46,57 56,14±47,84 2,096 ,138 ,10 ,40

Personel sağlama 33,33±23,25 36,84±24,25 40,35±25,89 1,193 ,315 ,06 .24

Hasta teslimleri 75,26±26,07 66,84±29,87 74,74±30,38 2,066 ,141 ,10 ,40

Hatalara karşı cezalandırıcı olmayan yaklaşım 32,89±29,70 42,11±32,93 40,13±26,98 2,076 ,140 ,10 ,40

F: Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi sd: 2 (ileri analizi Bonferroni testi)

Grafik 4.2.4. SSH’lerin HGK Pozitif Cevap Yüzde Ortalamalarının Değerlendirme Sırasına Göre Değişimi (n:38).

SSH’lerin 1., 2. ve 3. değerlendirmeden elde edilen HGK Hastane Anketi ve alt boyutlarının pozitif cevap yüzde ortalamaları arasındaki farkın değerlendirilmesinde tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (ileri analizi Bonferroni testi) kullanılmıştır (Tablo 4.2.4).

SSH’lerin üç değerlendirmeden elde edilen HGK pozitif cevap yüzde ortalamaları incelendiğinde, yalnız “hastane birimleri içinde takım çalışması” alt boyutu pozitif cevap yüzde ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olduğu (F=3,320, p=0,047) (p<0,05) bulunmuştur. HGK anketinin hastane birimleri içinde takım çalışması alt boyutundaki farkın hangi değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan ileri analizde, 3. değerlendirme (89,47±21,46) “hastane birimleri içinde takım çalışması” pozitif cevap yüzde ortalamasının 1.değerlendirmeye (76,97±32,04) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0,05), bulunmuştur. Güçlendirme programının

hastane birimleri içinde takım çalışması”ndaki değişim üzerine etkisinin yüksek düzeyde (eta kare ,16) olduğu görülmüştür.

HGK toplam ve dokuz alt boyutunun pozitif cevap yüzde ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı bulunmuştur (p>,05).

69,42

64,97

70,3

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

1. Değerlendirme 2. Değerlendirme 3. Değerlendirme Hasta Güvenliği Kültü Hastane Anketi Toplam Puan

İlk ve son ölçümden elde edilen sonuçlara göre, HGK toplamı ile “genel güvenlik algısı”, “hatalar hakkında açık iletişim-geri bildirim” ve “hasta teslimleri”

alt boyutlarının pozitif cevap yüzde ortalamaları arasında önemli bir değişim görülmez iken, “hasta güvenliği ile ilgili yönetici beklentileri ve eylemleri”,

“hastane birimleri arasında takım çalışması ve yönetimin desteği”, “raporlanan olayların sıklığı” alt boyutlarında pozitif cevap yüzde ortalamalarında azalma,

“hastane birimleri içinde takım çalışması”, “örgütsel öğrenme”, “personel sağlama” ve “hatalara karşı cezalandırıcı olmayan yaklaşım” alt boyutlarında pozitif cevap yüzde ortalamaları arasında ise artma görülmüş, ancak aradaki farklar anlamlı düzeyde bulunmamıştır (p>0,05). Güçlendirme programının HGK “genel güvenlik algısı” boyutundaki değişikliğe etkisi düşük düzeyde (eta kare ,02), toplam puan ve diğer sekiz boyuttaki değişim üzerine etkisi ise orta düzeyde (eta kare ,06 ile ,12 arası) bulunmuştur. H0-4 hipotezi yalnız “hastane birimleri içinde takım çalışması” alt boyutu için red edilmiş, toplam ve diğer alt boyutlar için kabul edilmiştir.

Tablo 4.2.5. SSH’lerin Değerlendirme Sırasına Göre HGK Hastane Anketi Hasta Güvenliği Derecesi Dağılımı (n:38).

Hasta Güvenliği Derecesi (E1)

1. Değerlendirme 2.Değerlendirme 3.Değerlendirme

n % n % n %

Mükemmel/ Çok iyi 24 63,2 20 52,6 23 60,5

Kabul edilebilir 13 34,2 18 47,4 13 34,2

Zayıf/ Başarısız 1 2,6 - - 2 5,3

Hasta Güvenliği Derecesi (E1)

1. Değerlendirme 2.Değerlendirme 3.Değerlendirme

n % n % n %

Olumlu cevap

(mükemmel/çok iyi) 24 63,2 20 52,6 23 60,5

Olumsuz cevap (kabul edilebilir /zayıf/

başarısız)

14 36,8 18 47,4 15 39,5

Cochran's Q testi (sd: 2) 1,857

p ,395

SSH’lerin üç değerlendirmede hasta güvenliği derecesi dağılımı arasındaki farkın karşılaştırılmasında Cochran Q testi kullanılmıştır (Tablo 4.2.5).

Üç değerlendirmeden elde edilen “hasta güvenliği derecesi”ne olumlu cevap verenlerin oranı (sırasıyla %63,2, %52,6, %60,5) arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır (p>0,05). H0-5 hipotezi güçlendirme programının SSH’lerin hasta güvenliği derecesine ilişkin değerlendirmeleri üzerinde etkisi yoktur hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 4.2.6. SSH’lerin Değerlendirme Sırasına Göre HGK Hastane Anketi Raporlanan Olay Sayısı Dağılımı (n:38).

Raporlanan Olay

Sıklığı (G1) 1.Değerlendirme 2.Değerlendirme 3.Değerlendirme

n % n % n %

Hiç 18 47,4 14 36,8 4 10,5

1-2 olay 13 34,2 10 26,3 17 44,7

3-5 olay 4 10,5 11 28,9 10 26,3

≥ 6 olay 3 7,9 3 7,9 7 18,4

Yok 18 47,4 14 36,8 4 10,5

Var (Pozitif) 20 52,6 24 63,2 34 89,5

Cochran's Q (sd: 2) 17,333

p (fark) ,000 (1,2<3)*

*pozitif cevaba göre değerlendirilmiştir.

SSH’lerin raporlanan olay sayısı dağılımı arasındaki farkın karşılaştırılmasında Cochran Q testi kullanılmıştır (Tablo 4.2.6).

SSH’lerin raporlanan olay sayısı ilk değerlendirmede (20) %52,6 iken, 2.

değerlendirmede (24) %63,2 ve 3. değerlendirmede (34) %89,5 olarak bulunmuştur.

1., 2. ve 3. değerlendirmedeki “raporlanan olay sayısı” oranı arasında çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,001). İleri analizde, 3.

değerlendirmedeki “raporlanan olay sayısı” oranının hem ilk hem de 2.

değerlendirmeye göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0,05), ilk ile 2.

değerlendirme arasında ise anlamlı düzeyde fark olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.

H0-6 hipotezi güçlendirme programının SSH’lerin raporlanan olay sayısı üzerinde etkisi yoktur hipotezi red edilmiştir

4.3. Hasta Güvenliği Kültürü Geliştirmeye Dayalı Güçlendirme