FİNANSAL ARAÇLAR Finansal Borçlar

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 76-79)

30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

20 FİNANSAL ARAÇLAR Finansal Borçlar

Ana ortaklık paylarına düşen

net kar 854.054 712.491 853.287 492.649

Hisselerin ağırlıklı ortalama

sayısı:

Adi hisselerin ağırlıklı ortalama

sayısı 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000

Nominal değeri 0,001 TL olan hisse başına kazanç/(kayıp)

(kısaltılmamış tam TL) 0,3882 0,3239 0,3879 0,2239

20 FİNANSAL ARAÇLAR Finansal Borçlar

Şirket’in finansal borçları ile ilgili kur riski Not 21’de belirtilmiştir.

30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Kısa vadeli finansal borçlar 2.346.706 1.639.816

Kısa vadeli teminatsız banka kredileri 2.241.259 1.639.816

Kısa vadeli teminatlı banka kredileri 105.447 -

Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları 1.055.733 809.973 Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 994.945 755.953

Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 56.356 48.651

Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısımları 4.432 5.369

Uzun vadeli finansal borçlar 611.742 1.247.868

Uzun vadeli teminatsız banka kredileri 571.503 1.204.833

Uzun vadeli teminatlı banka kredileri 6.029 6.986

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 34.210 36.049

4.014.181 3.697.657

30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, kredilerin detayı aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Para

birimi Vade

Faiz

Türü Faiz Oranı TL Faiz Oranı TL

Teminatsız banka kredileri ABD Doları 2015-2017 Değişken Libor+%0,7-%3,2 3.001.553 Libor+%0,7-%3,5 2.844.757

Teminatsız banka kredileri ABD Doları 2015-2016 Sabit %2,4-%8,0 237.899 %2,4-%8,0 281.157

Teminatsız banka kredileri TL 2015-2017 Sabit %8,3-%10,9 568.255 %8,3-%10,5 474.688

Teminatlı banka kredileri* HRV 2015 Sabit %18,5 105.447 - -

Teminatlı banka kredileri** ABD Doları 2015 Değişken Libor+%3,5 54.651 Libor+%3,5 46.116

Teminatlı banka kredileri*** BYR 2015-2020 Sabit %12-%16 7.734 %12-%16 9.521

Finansal kiralama borçları Avro 2016-2024 Sabit %3,4 38.535 %3,4 40.685

Finansal kiralama borçları ABD Doları 2015-2016 Sabit %18,0-%29,0 107 %0,7-%8,0 733

4.014.181 3.697.657

* Astelit 3G ihale teminat bedelini ödemek için alınan krediye ilişkin bankada tutulan 50.000 ABD Doları (134.315 TL) tutarındaki bloke mevduat ile teminat altına alınmıştır.

** System Capital Management (“SCM”) tarafından teminat altına alınmıştır.

*** Belarus Cumhuriyeti Hükümeti tarafından teminat altına alınmıştır.

30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

76

Astelit’in 1 Şubat 2012 tarihi itibarıyla, Euroasia kredilerinden 150.165 ABD Doları ve Financell kredilerinden 172.799 ABD Doları tutarında kredi borç ödemeleri bulunmaktadır. Haziran 2011’den itibaren Astelit ödeme yükümlülüklerini yerine getirememiş ve Şirket Yönetim Kurulu krediler için Astelit’e feragatnameler vererek ödeme vadelerini 1 Şubat 2012 tarihine kadar uzatmıştır. Ancak Şirket Yönetim Kurulu 1 Şubat 2012 tarihinden sonra ödeme vadelerinin uzatılması konusunda mutabakata varamamış ve vadenin uzatılmasına karar vermemiştir. Sonuç olarak, Astelit toplam 322.964 ABD Doları tutarındaki Euroasia ve Financell kredi borçlarını ilgili vade tarihlerinde ödeyememiş olup, kredi sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememiştir (30 Haziran 2015 itibarıyla, yapılan ara ödemelerin dikkate alınması sonrasında Astelit’in Euroasia ve Financell kredileri ile ilgili tahakkuk eden yükümlülüklerinin toplamı 644.381 ABD Doları’dır). Astelit’in bu temerrüdü, Financell’in 553.886 ABD Doları tutarında (Şirket’in 150.000 ABD Doları tutarındaki garanti ödemesi ve diğer anapara geri ödemeleri sonrasında 44.425 ABD Dolarına düşmüştür) beş kredi anlaşmasındaki (iki kredi anlaşmasına düşmüştür) çapraz temerrüdü tetiklemiştir ve bu krediler ile ilgili feragatnameler 30 Haziran 2015 tarihinden önce alınmıştır. Garanti kapsamda Financell’in Astelit hisseleri ve Astelit’in banka hesapları da dahil olmak üzere tüm varlıkları üzerinde rehini vardır. Ek olarak Financell’in System Capital Management Limited (“SCM”)’ın sahip olduğu Euroasia hisseleri üzerinde ikinci dereceden ipoteği ile birlikte SCM’nin verdiği teminat ve garanti bulunmaktadır. Financell’in belirli durumlarda rehin ve garantinin uygulanmasını başlatma hakkı bulunmaktadır. Yukarda belirtilen Euroasia ve Financell kredilerine ek olarak, Astelit 43.876 ABD doları tutarındaki SCM kredisinde de temerrüde düşmüştür.

Aynı şekilde, Astelit’in %100 sermayedarı olan Euroasia, Astelit’i finanse etmek için kullandığı 150.000 ABD Doları tutarındaki kredi ile ilgili yükümlülüklerini vadesi olan 30 Mart 2012 tarihinde yerine getirememiştir.

Kredinin garantörü konumunda olan Turkcell, ilgili bankalara 6 Nisan 2012 tarihinde 150.000 ABD Doları ödemeyi yapmıştır. Şirket’in yapmış olduğu garantörlük sözleşmesi sonucunda SCM’nin sahip olduğu Euroasia hisseleri üzerinde birinci dereceden rehin hakkı bulunmaktadır. Şirket’in belirli durumlarda garantör olarak yaptığı bu ödeme sonucunda Euroasia hisseleri üzerinde Şirket lehine konan bu rehini uygulama hakkı bulunmaktadır. Euroasia’nın bu temerrüdü, mevcut bakiyesi 44.425 ABD Doları tutarında olan dört kredi anlaşmasındaki (yukarıda belirtilenler ile aynı, sayısı ikiye düşmüş olan krediler) çapraz temerrüdü tetiklemiştir.

Astelit’in temerrütteki Turkcell ve Financell kredileriyle ilgili olarak ileride oluşabilecek ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilememesi durumunu da içeren ilgili feragatnamelerin 25 Temmuz 2012 tarihinde alınmasıyla bu krediler 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal durum tablolarında kredi sözleşmelerinde yer alan vadelerine göre sınıflanmıştır. SCM kredilerindeki temerrüt için herhangi bir feragatname alınmamasından dolayı bu krediler kısa vadeli yükümlülükler altında sınıflanmıştır. Bu temerrüt hali sebebiyle, SCM’nin krediye bağlı geri ödemeleri derhal talep etme hakkı mevcuttur ancak bu hakların teminatı olarak tescil edilmiş/mevcut bir rehin hakkı yoktur.

2 Şubat 2012 tarihinde şirket’in Yönetim Kurulu Financell’in Şirket finansmanında kullandığı krediler ile ilgili bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için verdiği garantiyi uzatma kararı almıştır. Bu garanti 410.650 ABD Doları anapara, faiz ve diğer maliyet, gider ve ücretlerin toplamına kadar olacaktır. Bu garanti Astelit’in Financell ile imzalanan kredi sözleşmelerinden doğan ve vadesi gelen ödemeleri ile henüz vadesi gelmemiş olan Financell’in Astelit’e verdiği kredileri içermektedir.

Şirket Yönetimi, 22 Kasım 2014 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile Financell’in Astelit’e grup içi finansman sağlaması amacıyla kullanmış olduğu kredilerin yeniden finansmanı kapsamında 373.000 ABD Doları anapara, faiz, tüm masraf, ücretler ve komisyon tutarların toplamına kadar garantör olunmasına karar vermiştir.

Ek olarak, Astelit 3G ihale teminat bedelini ödemek için yerel bir bankadan mevduat rehni karşılığında Ocak ve Şubat 2015 tarihlerinde toplam 810.000 HRV (30 Haziran 2015 itibarıyla 103.539 TL) tutarında kredi kullanmış ve gerekli ödemeyi gerçekleştirmiştir. Söz konusu kredi için Turkcell’in sağladığı 50.000 ABD Doları (30 Haziran 2015 itibarıyla 134.315 TL) tutarındaki bloke mevduat tutarı, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla özet konsolide finansal durum tablosunda dönen varlıkların altında, diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmıştır.

Astelit’in kredi borçlarının yeniden yapılandırılması konusundaki raporlama tarihinden sonraki gelişmeler Not 22’de belirtilmiştir.

30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

21 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 76-79)