30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 28-33)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

26 30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle, kredilerin detayı aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Para birimi Vade Faiz Türü Faiz Oranı TL Faiz Oranı TL

Teminatsız banka kredileri ABD Doları 2012-2018 Değişken Libor+1,35%-3,75% 2.035.295 Libor+%1,35-%4,60 2.491.081

Teminatsız banka kredileri ABD Doları 2012-2016 Sabit 2,24%-8,0% 884.107 %2,24-%8,0 918.704

Teminatsız banka kredileri TL 2014 Sabit 10,50% 110.954 %15.00 10.349

Teminatsız banka kredileri Avro 2012-2013 Değişken Libor+2,65%-3,465% 35.586 Libor+%2,65-%3,465 37.174

Teminatlı banka kredileri**** BYR 2020 Değişken RR**+2% 14.161 RR**+%2 16.656

Teminatlı banka kredileri ABD Doları 2012 Sabit 5,00% 8.047 %5,00 12.113

Teminatlı banka kredileri*** Avro 2013 Değişken Libor+3,465% 4.831 Libor+%3,465 4.976

Teminatsız banka kredileri* TL 2012 - - 7.851 - 2.048

Finansal kiralama borçları Avro 2012-2024 Sabit 3,35% 31.961 %3,35 33.288

Finansal kiralama borçları ABD Doları 2012-2015 Sabit 4,64%-7,3% 2.263 %4,64-%7,0 3.981

Finansal kiralama borçları TL 2012-2015 Sabit 10,24% 153 %10,24% 302

3.135.209 3.530.672

* Faizsiz spot kredilerden oluşmaktadır.

** Belarus Ulusal Bankası yeniden finanse etme oranını ifade etmektedir.

*** Belarus Cumhuriyeti hükümeti tarafından teminat altına alınmıştır.

**** SCM tarafından teminat altına alınmıştr.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

8 TİCARİ ALACAKLAR Kısa vadeli ticari alacaklar

30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Abonelerden alacaklar 1.546.504 1.313.853

Ticari alacaklar ve alınan çekler 217.519 111.934

Türk Telekom’dan alacaklar 1.046 1.766

Şüpheli alacak karşılığı (682.513) (610.002)

1.082.556 817.551

Ticari alacaklar ve alınan çekler, bayilerden alacaklar ve uluslararası dolaşım (roaming) alacaklarından oluşmaktadır.

Türk Telekom’dan olan alacaklar, Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi’nden kaynaklanmaktadır.

Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi, Türk Telekom’un sabit hatlarından başlayıp Turkcell şebekesinde sonlanan çağrılar için Turkcell’e ödeme yapmasını gerekli kılmaktadır.

Şüpheli ticari alacak karşılığının, 30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 1 Ocak - 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Açılış bakiyesi 610.002 568.793

Dönem içinde ayrılan karşılıklar 79.409 56.474

İşletme birleşmesi yoluyla alımlar - 1.374

Yabancı para çevrim farkları 8.521 (3.839)

Defterlerden silinen alacaklar (15.419) (12.800)

Kapanış bakiyesi 682.513 610.002

9 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

30 Eylül 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlarının karlarındaki payları sırasıyla 176.019 TL, 60.895 TL, 172.086 TL ve 59.558 TL’dir.

Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlediği Fintur ve A-Tel’in 30 Eylül 2012 tarihindeki kayıtlı değerleri sırasıyla 636.804 TL ve 26.158 TL’dir (31 Aralık 2011: 671.543 TL ve 105.491 TL).

Fintur, 2011 yılında 50.000 ABD Doları, 54.000 ABD Doları ve 55.000 ABD Doları tutarlarında olmak üzere üç kez temettü dağıtım kararı almıştır. Turkcell, kendi payına düşen 20.725 ABD Doları, 22.383 ABD Doları ve 22.798 ABD Doları tutarındaki temettüleri nakden, sırasıyla 7 Nisan 2011, 14 Ekim 2011 ve 16 Aralık 2011’de tahsil etmiş ve konsolide finansal tablolarında Fintur iştirakini 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla bu tutarlarda azaltmıştır.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

28

Fintur, 2012 yılında 100.000 ABD Doları, 40.000 ABD Doları, 65.000 ABD Doları ve 85.000 ABD Doları tutarlarında olmak üzere dört kez temettü dağıtım kararı almıştır. Turkcell, kendi payına düşen 41.450 ABD Doları, 16.580 ABD Doları, 26.943 ABD Doları ve 35.233 ABD Doları tutarındaki temettüleri nakden, sırasıyla 19 Ocak 2012, 29 Mayıs 2012, 27 Nisan 2012 ve 29 Eylül 2012’de tahsil etmiş ve konsolide finansal tablolarında Fintur iştirakini 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla bu tutarlarda azaltmıştır.

Mart 2011 tarihinde A-Tel Genel Kurulu 26.982 TL tutarında kar dağıtım kararı almıştır ve buna bağlı olarak Şirket, payına düşen 13.491 TL tutarlarındaki kar dağıtımını 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla A-Tel’in kayıtlı değerinden düşmüştür.

31 Ocak 2012 tarihli Şirket’in A-Tel ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin 1 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme hükümlerine uygun biçimde feshine ilişkin tebligatı çerçevesinde, görüşmeler halen devam etmekle birlikte, A-Tel’in ara dönem özet konsolide finansal tablolarda taşınan değeri A-Tel’in 30 Eylül 2012 tarihindeki net varlık tutarının Şirket’e ait kısmına indirilmiş ve bu kapsamda 72.282 TL değer düşüklüğü 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunda diğer giderlere yansıtılmıştır.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

10 MADDİ DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Girişler Çıkışlar Transfer

Yabancı para çevrim farkları ve hiperenflasyon

etkileri 31 Aralık 2011

1 Ocak 2011 Değer düşüklüğü

İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen Maliyet

Operasyonel maddi duran varlıklar 8.564.415 167.234 (568.266) 1.031.598 - 14.249 297.378 9.506.608

Arazi ve binalar 421.636 10.262 - 11.685 - - 5.398 448.981

Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar 415.975 21.569 (3.854) 589 - 2.429 4.249 440.957

Motorlu taşıtlar 24.420 5.198 (1.692) - - - 611 28.537

Özel maliyetler 204.090 6.303 (2.497) 400 - 1.064 987 210.347

Yapılmakta olan yatırımlar 312.909 1.065.650 (986) (930.058) (62) 78 (20.074) 427.457

9.943.445 1.276.216 (577.295) 114.214 (62) 17.820 288.549 11.062.887

Birikmiş amortismanlar ve değer

düşüklükleri

Operasyonel maddi duran varlıklar (4.497.126) (789.555) 562.013 (53.774) (265.049) (4.780) (151.660) (5.199.931)

Binalar (155.093) (15.077) - (11) - - (1.732) (171.913)

Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar (373.337) (15.396) 3.205 501 - (1.170) (2.429) (388.626)

Motorlu taşıtlar (17.402) (3.269) 1.205 - - - (635) (20.101)

Özel maliyetler (171.163) (5.782) 2.457 (128) - (690) (580) (175.886)

(5.214.121) (829.079) 568.880 (53.412) (265.049) (6.640) (157.036) (5.956.457)

Maddi duran varlıklar, net 4.729.324 447.137 (8.415) 60.802 (265.111) 11.180 131.513 5.106.430

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

30

30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap döneminde, maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Girişler Çıkışlar Transfer

Yabancı para çevrim farkları ve hiperenflasyon

etkileri 30 Eylül 2012 1 Ocak 2012

Değer düşüklüğü Maliyet

Operasyonel maddi duran varlıklar 9.506.608 101.135 (416.352) 656.066 - (38.567) 9.808.890

Arazi ve binalar 448.981 8.263 - 2.186 - (851) 458.579

Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar 440.957 20.176 (1.324) 198 - (527) 459.480

Motorlu taşıtlar 28.537 1.556 (690) - - 206 29.609

Özel maliyetler 210.347 2.113 (93) 218 - (226) 212.359

Yapılmakta olan yatırımlar 427.457 676.259 (1.920) (638.683) (10.282) (2.963) 449.868

11.062.887 809.502 (420.379) 19.985 (10.282) (42.928) 11.418.785

Birikmiş amortismanlar ve değer

düşüklükleri

Operasyonel maddi duran varlıklar (5.199.931) (638.228) 414.798 (11.651) (41.657) 6.290 (5.470.379)

Binalar (171.913) (11.874) - - - 30 (183.757)

Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar (388.626) (12.278) 1.219 - - 361 (399.324)

Motorlu taşıtlar (20.101) (2.557) 611 - - (226) (22.273)

Özel maliyetler (175.886) (5.265) 83 - - (82) (181.150)

(5.956.457) (670.202) 416.711 (11.651) (41.657) 6.373 (6.256.883)

Maddi duran varlıklar, net 5.106.430 139.300 (3.668) 8.334 (51.939) (36.555) 5.161.902

30 Eylül 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde, değer düşüklüğünü de içeren amortisman giderleri sırasıyla 722.141 TL, 241.679 TL, 693.585 TL ve 245.408 TL’dir ve satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir.

30 Eylül 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi duran varlıklarda yaşanan değer düşüklüklerine istinaden 51.939 TL amortisman gideri satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir (30 Eylül 2011: 111.039 TL).

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 28-33)