30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

Belgede GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (sayfa 21-31)

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

17 10. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)

30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla ertelenen vergi varlık ve yükümlülüğünün dökümü aşağıdaki gibidir:

İzin yükümlülüğü karşılığı 1.123.877 247.253 654.973 144.094

Kıdem tazminatı karşılığı 379.240 75.848 218.930 43.786

Ticari borç 9.960 2.191 9.960 2.191

Finansal yatırımlar 2.341.888 515.215 - -

Beklenen zarar karşılığı 576.594 126.851 620.535 136.518

Mali zarar (*) - - 4.310.513 948.313

Finansal kiralama işlemlerinden

borçlara ilişkin düzeltmeler 418.803 92.137 382.122 84.067

Ertelenmiş vergi varlığı 4.850.362 1.059.495 6.197.033 1.358.969 Maddi ve maddi olmayan varlıklar (973.434) (194.687) (861.619) (189.556)

Ticari alacaklar (168.422) (37.053) (168.422) (37.053)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (1.141.856) (231.740) (1.030.041) (226.609)

Ertelenmiş vergi varlığı /

(yükümlülüğü), net 3.708.506 827.755 5.166.992 1.132.360

(*) Şirket, ilgili mali zarar tutarını raporlama dönemi itibarıyla kullanmıştır.

Mali zarar 30 Eylül 2020 31 Aralık 2019

2024 yılında sona erecek - 4.310.513

Toplam - 4.310.513

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %22’dir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 3 yıl için geçerli vergi oranı %22 olarak değiştiği için. 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi hesaplamasında 1 yıl içinde (2020 yılı içinde) gerçekleşmesi/kapanması beklenen geçici farklar için %22 vergi oranı kullanılmıştır. Ancak, 2020 yılından sonrası için geçerli kurumlar vergisi oranı %20 olduğu için. 2020 sonrası gerçekleşmesi / kapanması beklenen geçerli farklar için %20 vergi oranı kullanılmıştır. Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir.

Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı,, Yönetim tarafından hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı Yönetim’in koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini baz alır.

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

18 10. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)

30 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:

% Oran

1 Ocak- 30 Eylül

2020 % Oran

1 Ocak- 30 Eylül

2019

Vergi öncesi kar/(zarar) 61.870.495 (5.277.701)

Hesaplanan vergi (%22) (13.611.509) (%22) 1.161.094

Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan

cari dönem mali zararları - - %21 (1.094.479)

Kanunen kabul edilmeyen giderler (%0) (62.117) %0 (22.595)

İndirimler %0 48.646 (%0) 4.975

Diğer %0 18.781 (%5) 245.081

Vergi geliri/(gideri) (%22) (13.606.199) (%6) 294.076

11. Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye

Şirket’in ödenmiş sermayesi 39.000.000 TL (31 Aralık 2019: 39.000.000 TL) olup her biri 1 Kr nominal değerli 39.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirket’in 30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla imtiyazlı hisse senetleri bulunmamaktadır. 12 Aralık 2011 tarihinde ticaret siciline tescil edildiği ilan olunan Şirket’in sermayesinin tamamı “Ticaret Sicili’nde tescilinden itibaren 2 ay içerisinde ödenecektir.” ibaresine uygun olarak 4 Ocak 2012 tarihinde 12.700.000 TL olarak Şirket hesaplarına yatırılmıştır. Şirket’e daha önce taahhüt edilen 1.200.000 TL tutarındaki taahhüt 19 Temmuz 2012 tarihinde ödenerek Şirket’in sermayesi 13.900.000 TL’ye çıkarılmıştır. 2013 yılı içerisinde Şirket sermayesinde 4.100.000 TL. 2015 yılında 11.000.000 TL. 2016 yılında ortaklardan sağlanan 10.000.000 TL fon ile sermaye 39.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Şirket’in 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 29.885.946 TL’dir (31 Aralık 2019: 29.885.946 TL).

30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter değerleriyle aşağıdaki gibidir:

Hisse Hisse

(%) 30 Eylül 2020 (%) 31 Aralık 2019

Werner Josef Allemann 100,00 39.000.000 100,00 39.000.000

Ödenmiş sermaye (Tarihi maliyet) 100,00 39.000.000 100,00 39.000.000

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

19 11. Özkaynaklar (devamı)

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler Yasal yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamaz; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilir. 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in yasal yedekleri 2.189.811 TL tutarındadır (31 Aralık 2019: 2.189.811 TL).

Olağanüstü yedekler

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in olağanüstü yedekleri 27.696.135 TL tutarındadır (31 Aralık 2019: 27.696.135 TL).

Geçmiş yıllar karları

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in geçmiş yıllar karları 24.321.213 TL’dir (31 Aralık 2019:

26.923.618 TL tutarındadır).

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 42.374 TL vergi sonrası aktüeryal kazanç tutarı bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 152.580 TL tutarındadır).

12. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (a) Borç karşılıkları

Dava karşılıkları, Şirket’in aleyhine açılan ve devam eden davalara ilişkin doğabilecek olan yükümlülüklere ilişkin olarak, Şirket yönetimin en iyi tahminine göre hesaplanıp finansal tablolara yansıtılmıştır. 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in 820.612 TL tutarında dava karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

(b) Verilen teminat mektupları

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla üçüncü şahıslara verilen Türk Lirası ve yabancı para teminat mektubu bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

(c) Saklama hizmeti / diğer

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla müşteriler adına yapılan repo/ters repo işlemleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

13. Çalışanlara sağlanan faydalar

30 Eylül 2020 31 Aralık 2019

Kısa vadeli karşılıklar

İzin karşılığı 1.123.877 654.973

Uzun vadeli karşılıklar

Kıdem tazminatı yükümlülüğü 379.240 218.930

Toplam 1.503.117 873.903

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

20 13. Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı)

Kıdem tazminatı karşılığı hesabının hareketi aşağıda sunulmuştur:

30 Eylül 2020 30 Eylül 2019

1 Ocak bakiyesi 218.930 357.476

Hizmet maliyeti 249.872 97.095

Faiz maliyeti 11.293 7.448

Dönem içi ödemeler (238.612) (159.843)

Aktüeryal (kazanç)/kayıp (*) 137.757 (99.151)

Toplam 379.240 203.025

(*) Aktüeryal farklar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiştir.

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.

Ayrıca. halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih. 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih. 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.

TFRS, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasına yönelik aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır.

30 Eylül 2020 31 Aralık 2019

İskonto oranı (%) 4,15 4,86

Varsayılan maaş artış/ enflasyon oranı (%) 7 7

Emeklilik olasılığı hesaplamada kullanılan devir hızı oranı (%) 12,20 12,20 Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olan 7.117,17 TL üzerinden hesaplanmaktadır (31 Aralık 2019: 6.379,86 TL).

Yönetim kuruluna ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler:

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 919.948TL’dir (30 Eylül 2019: 542.254 TL).

14. Hasılat ve satışların maliyeti

1 Ocak- Forex işlemlerinden komisyon gelirleri (*) 78.797.134 16.198.200 22.485.369 9.430.856 VİOP işlemlerinden komisyon gelirleri 31.783.910 11.946.348 15.345.507 5.826.959 Brüt kar/zarar 110.581.044 28.144.548 37.830.876 15.257.815

(*) Müşterilerin net komisyon gelirlerinden oluşmaktadır.

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

21 15. Niteliklerine göre giderler

Genel yönetim giderleri Personel giderleri 25.883.936 9.200.741 17.607.957 5.806.836 Vergi, resim ve harçlar 5.150.833 1.437.529 1.278.128 542.554

İşyeri kira giderleri 1.926.259 857.809 1.382.283 248.516

Bina yönetim giderleri 1.762.680 591.142 1.016.683 381.939 Danışmanlık ve denetim giderleri 1.688.735 545.401 1.548.724 421.953

Bilgi işlem giderleri 1.227.290 281.634 195.286 46.118

Amortisman ve itfa giderleri 1.136.869 373.890 1.163.268 604.706

Haberleşme giderleri 949.237 323.383 672.218 228.699

Dışarıdan sağlanan hizmetler 823.368 278.888 698.773 294.674

Ulaşım giderleri 517.681 181.053 775.358 288.706

Kanunen kabul edilmeyen giderler 282.351 70.055 102.704 14.303

Banka masrafları 178.372 60.010 73.119 23.826

Toplam 42.661.806 14.519.118 27.982.642 9.301.476

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri Reklam ve ilan giderleri 7.947.188 3.087.207 11.182.238 2.779.443 Takasbank, MKK, VİOP işlem

giderleri 5.394.394 2.323.888 2.692.060 1.233.444

Data sağlayıcı giderleri 5.282.913 1.653.023 4.075.312 427.528

Diğer 136.332 49.057 102.670 31.199

Toplam 18.760.827 7.113.175 18.052.280 4.471.614

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

22 16. Esas faaliyetlerden diğer gelirler

Veri yayın ücreti gelirleri 925.715 312.400 730.430 284.095

Faiz gelirleri 235.409 101.820 340.391 121.834

Diğer 1.952.168 730.972 1.062.798 110.429

Toplam 65.947.557 27.955.125 37.313.338 9.314.534

17. Esas faaliyetlerden diğer giderler

18. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler Yatırım faaliyetlerinden gelirler

Finansal yatırımların gerçeğe uygun değer zararı Finansal yatırımların gerçeğe uygun

değer zararı 2.341.888 1.144.385 - -

Toplam 2.341.888 1.144.385 - -

19. Finansman giderleri

Banka kredileri faiz giderleri 487.609 415.196 - -

Toplam 487.609 415.196 - -

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

23 20. İlişkili taraf açıklamaları

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraf borç alacak bakiyesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2019:

Bulunmamaktadır).

21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Sermaye yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Şirket sermaye yeterliliğini Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V. No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ’i çerçevesinde takip etmektedir.

Şirket, 30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla ilgili sermaye yeterlilikleri gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

i) Piyasa riski açıklamaları

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

Şirket’in 30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla faize duyarlı varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

ii) Kur riski açıklamaları

Dövize dayalı varlıklar Şirket’in kur riskine maruz kalmasına sebebiyet vermektedir. Dövize dayalı varlıkların detayı aşağıda sunulmuştur.

30 Eylül 2020 31 Aralık 2019

Bankalar 8.832.418 1.056.350 64.026 2.421.775 285.279 109.338

Ticari alacaklar 240.413.506 24.820.611 5.106.668 114.559.857 17.558.745 1.542.327

Dönen varlıklar 249.245.924 25.876.961 5.170.694 116.981.632 17.844.024 1.651.665 Finansal kiralama işlemlerinden

borçlar - - - (84.403) - (12.691)

Ticari borçlar (179.261.363) (20.086.714) 2.456.623) (77.225.316) (11.882.866) (998.213) Kısa vadeli finansal

yükümlülükler

(179.261.363) (20.086.714)

(2.456.623) (77.309.719) (11.882.866) (1.010.904) Net yabancı para varlık/

(yükümlülük) pozisyonu

69.984.561 5.790.247 2.714.071 39.671.913 5.961.158 640.761

Şirket, ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

24

21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) ii) Kur riski açıklamaları (devamı)

Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve EUR kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir, %10’lik oran, yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.

Duyarlılık analizi sadece raporlama dönemi sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin dönem sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir.

30 Eylül 2020

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı paranın

değer kazanması Yabancı paranın

değer kaybetmesi Yabancı paranın

değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi

değer kazanması Yabancı paranın

değer kaybetmesi Yabancı paranın

değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi

Döviz Kurlarının %10 Değismesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 3.541.046 (3.541.046) 3.541.046 (3.541.046)

2- ABD Doları riskinden korunan kısım - - - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 3.541.046 (3.541.046) 3.541.046 (3.541.046)

1- Euro net varlık/ yükümlülüğü 426.145 (426.145) 426.145 (426.145)

2- Euro riskinden korunan kısım - - - -

3- Euro Net Etki (1+2) 426.145 (426.145) 426.145 (426.145)

Toplam 3.967.191 (3.967.191) 3.967.191 (3.967.191)

iii) Hisse senedi fiyat riski

Hisse senedi fiyat riski. hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi sonucunda hisse senetlerinin piyasa değerlerinin düşmesi riskidir.

Borsa İstanbul’da işlem gören, ilişikteki finansal tablolarda bağlı menkul kıymetler arasında gösterilen ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin. endeksteki olası dalgalanmalardan dolayı gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerin (tüm diğer değişkenler sabit olmak kaydıyla) Şirket’in özkaynakları üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2020 31 Aralık 2019

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

25

21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) iv) Likidite riski açıklamaları

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Likidite riski tabloları

İhtiyatlı likidite riski yönetimi. yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir.

yükümlülükler 403.844.782 403.882.208 403.516.189

206.686 159.333 -

yükümlülükler 198.670.201 198.697.426 198.412.505 284.921 - -

Kiralama işlemlerinden

v) Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.

Şirket, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’ in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz.

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

26

21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) v) Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri (devamı)

Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:

i. Finansal varlıklar:

Kasa ve bankalardan alacaklar ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıklar bu finansal tablolarda iskontolu değerleri ile kayıtlara alınmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.

ii. Finansal yükümlülükler:

Kısa vadeli olmaları sebebiyle finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.

Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:

İtfa edilmiş

30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar

(Para birimi: Türk Lirası (“TL”))

27

21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) v) Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri (devamı)

Gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçlar, kullanılan değerleme tekniklerine göre aşağıdaki seviyeler şeklinde sınıflandırılmıştır.

Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;

Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

5Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).

Finansal araçların kategorileri

30 Eylül 2020 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Finansal yatırımlar

- Hisse senetleri 21.761.418 - -

vi) Faiz pozisyonu riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2020 31 Aralık 2019 Sabit faizli finansal araçlar

Finansal varlıklar

Finansal yükümlülükler - -

- Finansal borçlanmalar 16.650.000 -

- Kiralama işlemlerinden borçlar 418.803 382.122

Toplam 17.068.803 382.122

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in değişken faizli finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2020 31 Aralık 2019 Finansal yükümlülükler

- Finansal borçlanmalar %8,55 -

- Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar ile kiralama

işlemlerinden borçlar %12,44-%21 %21,00

22. Raporlama döneminden sonraki olaylar Bulunmamaktadır.

Belgede GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (sayfa 21-31)