Destek Uygulamasından Yararlanma Koşulları

Belgede ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI (sayfa 148-152)

5. AR-GE FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

5.7. Sigorta Primi Teşviki Uygulaması

5.7.10. Destek Uygulamasından Yararlanma Koşulları

5.7.10.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kurum’a Yasal Süresi İçinde Verilmesi

İşveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için, 5746 Sy.

Kanun türü seçilerek düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, yasal süresi içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir240. Ar-Ge Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için istenen belgelerle

240 Ar-Ge Yönetmeliği Md:11/5., SGK Genelgesi:2008-85, Böl:9

133

işverenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Yapılacak müracaatın, 5746 Sy. Kanun kapsamında düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra yapılması halinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla, yasal verilme süresi sona ermemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yararlanılabilecektir.

Örneğin; 5746 Sy. Kanun’da aranılan şartların taşındığına ve destekten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin belgeyi, desteği yapan kamu kurumundan 19.09.2009 tarihinde alan bir şirket, destekten yararlanmak üzere işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 20.11.2009 tarihinde müracaat etmesi halinde, destekten ancak 2009/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi (30.11.2009) geçmemiş bulunduğundan, sigorta primi desteğinden 2009/Ekim ayından itibaren başlayarak yararlanabilecektir.

5.7.10.2. Ar-Ge Merkezlerinde Çalıştırılması Gereken Asgari Ar-Ge Personeli Sayısı

Bir işletmenin Ar-Ge merkezi olabilmesi için; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyor ve en az 50 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam ediliyor olması gerekmektedir. İşveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanmak için ay içinde asgari 50 Ar-Ge personeli çalıştırma zorunluluğu sadece Ar-Ge Merkezleri için geçerli olup, kapsama giren diğer işyerlerinde söz konusu destekten yararlanmak için asgari 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır241.

Ar- Ge merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı ise, fiilen çalışan Ar-Ge personelinin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Buna göre, Ar-Ge merkezlerinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı fiilen çalışan Ar-Ge personelinin üçer aylık dönemler

241 Tahir Erdem, “Ar-Ge Yasası Kapsamında Öngörülen Sigorta Primi Desteği Uygulaması-II”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, S.253(Mayıs-2009)s.27.

134

itibariyle bulunan toplam çalışma süresinin, 90 güne bölünmesi suretiyle aşağıdaki formül çerçevesinde hesaplanacaktır.

Tam zaman eşdeğer Ar-Ge

personeli sayısı =

Ar-Ge personelinin üç aylık dönemdeki Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili prim ödeme gün sayısı

90

Formülde kullanılan üçer aylık dönemler, geçici vergilendirme dönemleri olup, her hangi bir üç aylık geçici vergilendirme dönemi itibariyle asgari 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma şartını yerine getiremeyen Ar-Ge merkezleri, şartların tekrar sağlandığı üç aylık geçici vergilendirme dönemine kadar bu destekten yararlanamayacaklardır242. Üçer aylık dönemler, geçici vergilendirme dönemlerini ifade etmektedir.

Örneğin; Ar-Ge merkezi belgesini almış olan (B) Anonim Şirketinin Ar-Ge merkezinde çalıştırdığı Ar-Ge personelinin, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak 2009 yılı birinci üç aylık dönemdeki prim ödeme gün sayısının;

2009/Ocak ayında; 1.515 gün, 2009/Şubat ayında; 1.425 gün,

2009/Mart ayında; 1.775 gün, olduğu varsayıldığında,

2009 yılı birinci üç aylık dönem itibariyle; toplam prim ödeme gün sayısı (1.515 + 1.425 + 1.775 =) 4.715 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı ise, (4.715 / 90 = )52,38 olacaktır.

Üç aylık geçici vergilendirme dönemi itibariyle asgari 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma şartını yerine getiren Ar-Ge merkezleri 5746 Sy. Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecekler, buna karşın üç aylık geçici vergilendirme dönemi itibariyle asgari 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma şartını yerine getiremeyen Ar-Ge merkezleri, şartların tekrar sağlandığı üç aylık geçici vergilendirme dönemine kadar sözkonusu destekten yararlanamayacaklardır.

242 SGK Genelgesi:2008-85, Böl:10

135

Örneğin; Yukarıdaki örnekteki şirketin Ar-Ge merkezinde çalışan Ar-Ge personelinin 2009 yılının ikinci üç aylık dönemde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili prim ödeme gün sayısının;

2009/Nisan ayında; 1.513 gün, 2009/Mayıs ayında; 1.497 gün,

2009/Haziran ayında; 1.474 gün, olduğu varsayıldığında, 2009 yılı ikinci üç aylık dönem itibariyle toplam prim ödeme gün sayısı (1.513 + 1.497 + 1.474=) 4.484, üç aylık dönemdeki tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı ise; (4.484 / 90=) 49,82 olduğundan, 2009 yılı ikinci üç aylık geçici vergilendirme dönemi itibariyle asgari 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma koşulu yerine getirilememiştir.

Dolayısıyla şirketin 2009/Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 5746 Sy. Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanamayacaktır. Bu noktada, üçer aylık geçici vergi dönemlerini oluşturan aylardan herhangi birinde veya ikisinde 50 ve üzeri Ar-Ge personeli çalıştırılması, sadece bu aylar için sigorta primi desteğinden yararlanılmasını sağlamaz. Sigorta prim desteği uygulamasından yararlanılabilmesi için üçer aylık geçici vergi dönemlerinin her birinde ortalama bazda 50 ve üzeri Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gerekir243.

Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde çalışan Ar-Ge personeline ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 5746 Sy. Kanun türünü seçmek suretiyle Kurum’a (SGK) göndermeleri gerekmektedir. Ancak herhangi bir üç aylık vergilendirme dönemi sonunda asgari 50 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma koşulunun yerine getirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, daha önce aynı vergilendirme dönemine ilişkin 5746 Sy. Kanun türü seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, söz konusu aylar için Kanun türü seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenerek, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne kâğıt ortamında verilmesi gerekmektedir. Bu durumda daha önce Maliye Bakanlığı’nca karşılanmış olan işveren hissesi prim tutarlarının da, ödeme vadesinin bittiği tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

243 Erdem, “Ar-Ge Yasası Kapsamında Öngörülen Sigorta Primi Desteği Uygulaması-II”, s.29.

136

Daha önce 5746 Sy. Kanun türü seçilerek yasal süresi içinde Kurum’a verilmiş olan aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri için, düzeltme amacıyla ve yasal süresi dışında, 5746 Sy. Kanun türü seçilmeksizin Kurum’a verilen asıl veya ek nitelikteki pirim ve hizmet belgelerinden dolayı oluşan idari para cezaları ise, Ünite İtiraz Komisyonu kararı ile iptal edilecektir244.

Belgede ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI (sayfa 148-152)