DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 28-54)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi a) yazı ve ekleri ile; 22/02/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin gereği olarak, Çekmeköy 3 pafta 16 ve 925 parselin, K+T (Konut+Ticaret) alanı olarak planlanan ancak yerinde yapılan incelemede İlçe belediyesine ait Ek Hizmet Binası bulunan 3 pafta 16 parselin bir kısmının B.H.A

olarak ayrılması koşuluyla (ilgililerin taahhüdü bulunan alan) bilgi paftasında görüldüğü şekliyle, ayrıca plan gereği ihdas çıktığı görülen yol kenarı çizgisinin de yolun daraltılmaması için yine bilgi paftasındaki şekline alınmasına ilişkin 16/11/2011 gün, 2011/373 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin, 17/10/2008 t.t.'1i 1/1000 ölçekli Taşdelen Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı ve tasdik sınırının, Çekmeköy 3 pafta 16 ve 925 parselin bir kısmını ve teklif plan notlarında ve raporunda bahsi geçmemiş olmasına rağmen 3 pafta 476 ve 469 parsellerin bir kısmını da kapsadığı görülmüş olup, plan notları olarak;

" 1-Plan tasdik sınırı, Çekmeköy ilçesi, Taşdelen Mahallesi, 3 pafta, 16 ve 925 parsellerin bir kısmının sınırıdır.

2- Plan tasdik sınırı içerisindeki alan (3 pafta, 16 ve 925 parsellerin bir kısmı) kısmen Belediye Hizmet lanı, kısmen Ticaret+Hizmet Alanı ve kısmen Yol ve kısmen Konut Alanıdır.

3- Ticaret+Hizmet Alanında meri imar planı yapılaşma koşulları (Emsal:1,20) geçerlidir.

4- Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

5-Uygulama aşamasında Jeolojik/jeoteknik etüt raporları hazırlanarak bu raporlara uyulacaktır.

6- Açıklanmayan hususlarda meri imar planı, plan notları ve uygulama hükümleri geçerlidir.

7- Konut alanında meri imar planı yapılaşma koşulları (Emsal:1,20) geçerlidir.” şeklindeki plan notları getirildiği görülmüştür.

Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü ve Kamulaştırma Müdürlüğü’nün taşınmaz hissedarlarının adı geçen parsellerin plan gereği kamuya ayrılan kısımlarının ilgili kuruma bedelsiz terk edeceklerini taahhüt ettiklerine dair görüşü bulunmaktadır.

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi incelendiğinde; tadilat teklifi sınırının plan notları ve plan raporunda bahsi geçmemiş olmasına rağmen 469 parseli de etkilediği saptanmış, ilgilisince Çekmeköy Belediyesi’ne iletilen plan teklifi paftalarında meri 22/02/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına uygun olarak ve meri 1/1000 ölçekli 17/10/2008 tasdik tarihli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı için ayrılan yaklaşık 665 m2’lik alan (iki parça halinde) korunarak bir teklif hazırlandığı ancak Çekmeköy Belediyesi İmar Komisyonu kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli plan teklifinin son halinde; meri uygulama imar planında yaklaşık 665m2’lik Belediye Hizmet Alanı fonksiyonun yaklaşık 450m2’ye indirilmiş olduğu, fonksiyonların yerlerini belirleyen meri 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararlarına aykırı plan fonksiyon düzenlemelerin yapıldığı ve dolayısıyla söz konusu 1/1000 ölçekli teklifin meri 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararlarına aykırı ve sosyal donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olduğu saptanmıştır. ” denilerek.

İlgi a) yazı ve ekleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifi yazımız ekinde olup, konunun, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi g) Başkanlık onayı ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Çekmeköy ilçesi, 3 pafta, 16 ve 925 parsellerin bir kısmına ilişin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup BHA’ya yönelik teklifin öncelikle 1/5000 ölçekli planlarda değerlendirilmesi gerektiğinden ilçe belediyesi tarafından hazırlanacak olan 1/5000 ölçekli plan teklifi ile birlikte değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

11 Tarih:

10.04.2012 Dosya No:

2012/589

KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım mahallesi, 3-4/2 pafta, 22607(eski:16606) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 06/03/2012 gün ve 2012/1460 sayılı yazısında; “

İlgi: a)30.01.2012 gün,17-267790-432 sayılı Bayrampaşa Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 05.01.2012 gün, 18 sayılı İlçe Meclis Kararı, teklif plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 3-4/2 pafta, 22607(16606) parselin 3.00mt. olan arka bahçe mesafesinin 0.00mt olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki tapu kayıtın da 3-4/2 pafta, 22607(16606) parselin 09.06.2011 edinme tarihi ile Kerem Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu, 135.40 m² alan kapladığı belirilmektedir.Ayrıca parsel üzerindeki bina 31m2 yola tecavüzlüdür şeklinde beyan bulunmaktadır.

MEVCUT DURUM:

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararında 3-4/2 pafta, 22607(16606) parselin üzerinde bodrum kat+zemin kat+3 normal kattan oluşan bir yapı olduğu belirtilmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

- Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 3-4/2 pafta, 22607(16606) sayılı parsel 21.03.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planında; ‘‘Ticaret alanında’’ kalmakta,

- 21.03.2003 onanlı plan notlarına itiraz sonucu oluşan 21.09.2004 t.t.li 1/5000 ölçekli Plan notu tadilinde; ‘2000m²’den küçük parsellerde Ticaret Bölgelerinde; 01.04.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli plan yapılanma şartları geçerlidir.

- 01.04.1998t.t.li 1/1000 ölçekli planda bir kısmı 0/B-5/0 yapılanma koşulunda Ticaret alanında ve bir kısmı da yol boyunca Ticaret alanında kalmaktadır.

- 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Blok nizam, 6 kat, ön bahçe 0.00m, yan bahçe 3.00m, arka bahçe 3.00m yapı yaklaşma mesafesi içerisinde Ticaret Alanında”

kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlçe İmar Komisyonunun 2012/64 sayılı raporuyla;

Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım mahallesi, 3-4/2 pafta, 22607(16606) sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup komşu parsel ruhsatlı ve iskanlı olarak, yan bahçe 0.00mt olacak şekilde yapılmış bina bulunduğundan Komisyonumuzca uygun görüldüğü belirtilerek, 05.01.2012 tarih, 18 sayılı İlçe Meclis Kararıyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

- İlgi(a) yazı ekinde ki;

- Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 16.11.2011 gün, 2061-161436 sayılı yazısında; Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan İlçenin tamamına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Esas jeolojik ve yerleşime uygunluk haritalarında Önemli alanlar-3 (ÖA-3) lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, yarı stabil alanlardır. Çukurçeşme, Güngören ve Çamurluhan formasyonların da yaygın olarak izlenen kalın kum tabakalarının yer altı suyu taşıması durumunda, deprem yükleri altında sıvılaşma beklenmektedir.

Doğal şev eğimlerinin 10 ye yakın olduğu kesimlerde yapılacak ayrıntılı etütlerde, sondaj çalışmaları(eğim aşağı-eğim yukarı) yapılarak, şev stabilite analizleri yapılmalı, kayma düzlemi tespit edilmeli, üst seviyelerde gözlenen yapay dolgu ve kumlu bölümlerin geçilerek kazıklı bölümlerin geçilerek kazıklı yöntemlerle yapıların anakya/taşıyıcı zemine taşıtılması sağlanmalıdır. Parsel bazında yapılan etlerde sıvılaşma analizleri yapılmalı, sıvılaşma riski tespit edildiği takdirde gerekli zemin iyileştirme önlemleri belirtilmeli, ayrıca bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç itibariyle, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğundan teknik müdahalelerinin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması ve uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu hususları da içerecek şekilde hazırlanması koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

- Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 16.11.2011 gün, 4825520-3738-161557 sayılı yazısında;

Bayrampaşa İlçesi, Sağmacılar mahallesi, 3-4/2 pafta, 22607(16606) sayılı parselin; Blok nizam 6 kat, ön bahçe:0.00m, yan bahçe:3.00m, arka bahçe:3.00m yapılaşma koşullarında ‘Ticaret alanından’, Blok nizam 6 kat, ön bahçe:0.00m, yan bahçe:3.00m, arka bahçe:0.00m yapılanma koşullarında Ticaret alanına alınmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının; teklif yapılanma şartlarının bölgeye emsal teşkil ederek ek ulaşım talebi getirecek olmasından dolayı bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

- İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2012 gün, 20458 sayılı yazısı ile 3 maddelik İSKİ görüşü bildirilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

- Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 3-4/2 pafta, 22607(16606) parsele ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile 3.00mt. olan arka bahçe mesafesinin 0.00mt olarak düzenlendiği ve plan notları olarak da;

1. Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği onama sınırı Kadastronun 3-4/2 pafta, eski(16606 nolu) yeni 22607 nolu parselin mülkiyet sınırıdır.

2. Onama sınırı içinde kalan alan Ticaret alanıdır.

3. Onama sınırı içerisindeki Ticaret Alanı yapılanma hakkı: Blok nizam, 6 kat, Ön Bahçe 0.00m, yan bahçe 3.00m ve arka bahçe 0.00m’dir.

4. Ticaret alanlarında; İş merkezi, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel v.b. konaklama tesisleri; sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar ile istendiğinde zemin üstü konut yapılabilir.

5. Deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

6. Otopark yönetmeliğine uyulacaktır.

7. İ.S.K.İ Yönetmeliğine uyulacaktır.

8. Açıklanmayan hususlarda tasdikli 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları geçerlidir.

9. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.

plan notları önerilmektedir.

- Yapılan incelemede;

- Teklif ile söz konusu yere ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşlerinin şartlı olumlu olduğu, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün yazısında teklif yapılanma şartlarının bölgeye emsal teşkil ederek ek ulaşım talebi getirecek olmasından dolayı bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

-Teklif plan paftasında, 16606 parselin bitişiğinde ki 16605 parselin sınırından 2m içerisine girilerek tasdik sınırının hatalı olarak çizildiği lejantta belirtilen mülkiyet sınırının çizilmediği, teklif plan paftasının hatalı çizildiği görülmüştür.

-İlçe Meclis kararında tadilat teklifine ilişkin ilgilisinin verdiği dilekçede belirtildiği üzere, plan tadilat talebinin gerekçesi olarak teklif parselin güneydoğusunda 3294 nolu parseldeki binanın parsel sınırına kadar bina yaparak yapı izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi aldığı belirtilerek teklif parselinde komşu parsel sınırına kadar yapı yapılabilmesi teklif edilmektedir. Ancak 3294 nolu parseldeki yapı şu an yürürlükte olmayan planlara göre yapı kullanma izni belgesi almış olup mevcut bina müktesep hakkıdır. Söz konusu komşu parsel meri 1/1000 ölçekli planlarda Blok 4 kat ön bahçe 0.00m, yan ve arka bahçe 3.00m, konut alanında kalmaktadır. 3294 nolu komşu parselde yeni bina yapılması durumunda meri plan şartları geçerli

olup, 3m çekeceğinden teklifin komşu parseldeki blok alanı ile birleştirilmesi isteği geçerli bir sebep olmayıp bölge plan kararlarını etkileyici niteliktedir.

- Meri plana göre arka bahçe mesafesi 3.00m iken teklif 3 nolu plan notunda arka bahçenin 0.00m olarak düzenlendiği, ancak 22607 nolu parselin köşe parsel olduğu bu nedenle arka bahçesinin olmadığı ve iki yan bahçesinin olduğu görülmüştür. Teklif ile yan bahçe mesafesinin 0.00mt yapılmak istendiği ancak yan bahçenin arka bahçe olduğu düşünülerek plan notunda ve plan üzerinde arka bahçe mesafesinin 0.00mt yapıldığı ancak yapı nizamında yan bahçe mesafesinin 3.00mt olarak kaldığı görülmüş, teklif bu haliyle yapılanma yönünden çelişki içermektedir.

- Teklif ile (yan bahçe mesafesinin 0.00mt yapılmak istendiği ancak hatalı olarak arka bahçe mesafesinin 0.00mt yapıldığı düşünüldüğünde) meri plan yapılanma koşullarına göre(Blok nizam, 6 kat, Ön Bahçe 0.00m, yan bahçe 3.00m ve arka bahçe 3.00m) inşaat alanı ~ 756m2 iken teklif ile yapılmak istenen plana göre inşaat alanı ~ 882m2 çıkarıldığı dolayısıyla inşaat alanının teklif ile ~ 126m2 arttırıldığı görülmüştür.

-Teklif paftada teknik hatalar ve çelişkiler mevcut olup, söz konusu teklif 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekle birlikte 1/1000 ölçekli bölge plan kararlarını etkilemekte, trafik ve inşaat alanını arttırdığı dolayısıyla çevre parsellere emsal teşkil edeceği görülmektedir. ” denilerek.

Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım mahallesi, 3-4/2 pafta, 22607(16606) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi(b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bayrampaşa ilçesi, Yıldırım Mahallesi, 3-4/2 pafta, 22607 (eski:16606) parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup komşu parselde bitişik nizam yapılaşmış iskanlı bina bulunduğundan komisyonumuzca ilçesinden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C kısım tescil dışı alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2012 gün ve 2012/1637 sayılı yazısında; “

İLGİ :a) Emlak Müdürlüğü’nün 07.06.2011 gün ve 6857-TN:4297870 sayılı yazısı ve eki bilgi paftası.

b) 13.06.2011 gün, /2011-9355-9577 sayılı Başkanlık Katı’na yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2011 gün, 1466 sayılı kararı.

d) 18.08.2011 gün 2011/10287-124027 sayılı İst.II. Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazımız.

e) İst.II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.012012 gün /161 sayılı yazısı eki 11.01.2012 gün 177 sayılı kararı.

f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın,20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada, 11 parsel, 40 ada, 1 parsel ve bir kısım tescil dışı alanın fonksiyon değişikliği yapılmaksızın plan notu değişikliğine ait bilgi paftası olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tekliflerin 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre gereği talep edilmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazıda ve müdürlüğümüz arşivinde bulunan tapu bilgilerine göre 1405 m2 alanlı 29 ada, 11 parsel ile 310,50 m2 alanlı 40 ada, 1 parselin İstanbul Büyükşehir Belediyesine adına tescil dışı olan alanın ise Hazine adına kayıtlı olduğu görülmekte olup, söz konusu parsellerin mülkiyetine ilişkin herhangi bir belge bulunmamaktadır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

20.12.2010 t.t.li Eyüp Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan’ında Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 44 pafta, 29 ada, 11 parsel sayılı yer; STK (Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nda) ,

40 ada, 1 parsel kısmen STK (Sosyal Kültürel Tesis Alanı’nda) , kısmen de 500 ki/ha yoğunlukta Konut alanında, planlama alanının bir kısmı da tescil dışı alanda kalmakta olup, plan notlarında;

“ Planda STK ile belirtilen Sosyal Kültürel Tesis Alanlarında; İBB ve Eyüp Belediyesince , Kültür Merkezleri , Kütüphane, Müze, Müze Niteliğinde Büyük Türbe Alanları ve Hazireleri, Sergi – Konser-Konferans Salonları gibi Kültürel yapılar, Araştırma Merkezleri, Teknik Eğitim Merkezleri, Bilgi Beceri Meslek Edindirme Kursları, vb. gibi Eğitim Yapıları ,Belediye İdari Birim Şubeleri, Muhtarlık Gibi Yönetimsel Yapılar, Huzur Evleri Bakımevleri Kreş, Kadın Sığınma Evleri, Özürlüler Eğitim Merkezleri,Aşevleri gibi Sosyal Yardım Birimleri vb. gibi işlevler ile semt ölçeğinde sağlık birimleri, ( Ana Çocuk Sağlığı , Dispanser, Sağlık Ocağı, Rehabilitasyon Merkezleri, Güçsüzler Evi , Sığınma Evi, Yetiştirme Yurdu, ..vb.) yer alabilir. Sosyal Kültürel Tesis Alanlarında Ticaret-Konaklama-Konut İşlevleri yer alamaz.”denilmektedir.

25.03.1994 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda; 44 pafta, 29 ada 11 parsel, A rumuzlu TAKS:0.20 KAKS:0.60 H:9.50m yapılanma şartlarında Konut Alanı, 40 ada 1 parsel, H:9.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca parseller arasında 7.00 m’lik imar yolu planlanmıştır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.06.2011 gün ve 4305435–1795 sayılı görüş yazısında;

“...İlgi talep kapsamında mevcut durum ve bölgesel ulaşım sistemi ve mer’i plan durumunun değerlendirilmesi neticesinde hazırlanan ulaşım görüşü; parsellerin cepheli olduğu yol ve bölgesel ulaşım sistemi üzerinde oluşturduğu ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut ve planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin belirlenmesini kapsamaktadır.

Bu kapsamda söz konusu plan tadilatı tekliflerine ilişkin yapılan değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir;

o Söz konusu teklif, Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 44 pafta, 29 ada 11 parsel, 40 ada 1 parsel ve bir

o 25.03.1994 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda; 44 pafta, 29 ada 11 parsel, A rumuzlu TAKS:0.20 KAKS:0.60 H:9.50m yapılanma şartlarında Konut Alanı, 40 ada 1 parsel, H:9.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca parseller arasında 7.00 m’lik imar yolu planlanmıştır.

o 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatları ile; 44 pafta, 29 ada 11 parsel, 40 ada 1 parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alanın ve 7.00 m’lik imar yolunun iptal edilerek Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınması teklif edilmektedir.

o Teklif plan notlarında; “.. Bu alanda yapılacak olan yapı kamu veya özel sosyal kültürel tesis olarak da yapılabilir. Özel sosyal kültürel tesis yapılması durumunda E:1.00’dir” denilmektedir.

o Teklif alan Piyerloti Caddesi ve Hüsam Efendi Sokak arasında bağlantı sağlayan halihazırda 5.00-7.00 m, meri planda 5.00-7.00 m olan Hüsam Efendi Sokak’tan cephe almakta, ayrıca meri planda Hüsam Efendi Sokak ile Gümüşsuyu Caddesi arasında bağlantı sağlayan 7.00 m yol planlanmıştır.

o Planlama alanını etkileyen yatırımımız bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu plan tadilatı teklifine ilişkin görüşümüz; teklif

“Sosyal Kültürel Tesis Alanı” otopark ihtiyacının, “İstanbul Otopark Yönetmeliği” dikkate alınarak kendi alanı içerisinde karşılanması koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Emlak Müdürlüğü tarafından; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada, 11 parsel ile 40 ada, 1 parsel ve bir kısım tescil dışı alanda fonksiyon değişikliği yapılmaksızın 1/5000–1/1000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı İmar Planlarında yapılan plan notu değişikliği teklifi bilgi paftası üzerine hazırlanarak tarafımıza iletilmiştir. Bilgi paftaları incelendiğinde;

20.12.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüp KARNİP örneği üzerine hazırlanan teklif plan değişikliğinde ;

“ Sosyal Kültürel Tesis Alanı ile Plan tasdik sınırı lejantları konularak,

1. Plan Tasdik Sınırı Eyüp, Gümüşsuyu, 40 Ada, 1 Parselin Bir Kısmı, 29 Ada, 11 Parsel ve bir kısım Tescil Dışı Alandır. .

2. Plan Tasdik Sınırı Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanıdır. Bu Alanda Yapılacak Olan Yapı Kamu /Veya Özel Sosyal Kültürel Tesis Olarak da Yapılabilir. Özel Sosyal Kültürel Tesis Yapılması Durumunda E:1.25’dır.

3. +0.00 Kotu, Kat Yükseklikleri, Ön, Yan ve Arka Bahçe Mesafeleri, Blok Ebat, Şekil ve Yükseklikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onaylanacak avan Projesine Göre Belirlenip Uygulama Yapılacaktır.

4.Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilecek olup, bodrum katlarda ortak alan olacak yemekhane,kütüphane,toplantı odası, dinlenme odası, sergi salonu, meslek eğitim merkezi,sinema, tiyatro gibi fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlar emsale dahil değildir.” Notları yazılmıştır.

25.03.1994 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Sit İçi Uygulama İmar Planı üzerine hazırlanan teklif plan değişikliğinde ise ; ” Plan Onama Sınırı, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Fonksiyon Çizgisi lejantları verilerek;

1. Plan Tasdik Sınırı Eyüp, Gümüşsuyu, 40 Ada, 1 Parselin Bir Kısmı, 29 Ada, 11 Parsel

Emsale dâhil değildir. ” şeklinde plan notları önerilmiştir.

İlgi a) yazı eki Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada, 11 parsel ile 40 ada, 1 parsel ve bir kısım tescil dışı alanda fonksiyon değişikliği yapılmaksızın 1/5000–1/1000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı İmar Planlarında yapılan plan notu değişikliği teklifi ilgi b) Başkanlık Katına yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi c) kararı ile “ Eyüp İlçesi, 44 pafta, 29 ada, 11 parsel ve 40 ada 1 parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 - 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatı teklifleri incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli teklifin teklif plan notlarından 4. Plan notunun 1/1000 ölçekli teklifin teklif plan notlarından 5. Plan notunun iptal edilerek yerlerine “ İskan edilen bir bodrum kat emsale dahil değildir.” Plan notunun konulması ve 1/5000-1/1000 ölçekli teklif 3 nolu plan notuna “ Çekme Mesafeleri 3 mt. den az olamaz.”

İbaresinin eklenmesi ile….” tadilen uygun görülmüştür.

İlgi d) yazımız ile; İlgi c) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişikliği paftaları 2863-3386-5226 sayılı yasalar gereği değerlendirilerek plan değişikliği teklifi hakkında yapılacak işleme esas Kurul Kararı alınmak üzere İst. II nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

İlgi e) Koruma Bölge Kurulu Kararında; “İstanbul Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada 11 parsele, 40 ada 1 parselin bir kısmına ve aralarında kalan tescil dışı alana ilişkin iletilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli

İlgi e) Koruma Bölge Kurulu Kararında; “İstanbul Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada 11 parsele, 40 ada 1 parselin bir kısmına ve aralarında kalan tescil dışı alana ilişkin iletilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 28-54)