DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 46-54)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Kartal Belediye Başkanlığınca hazırlanan Kartal, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yaklaşık 1007 ha.’lık bir alanı kapsamaktadır. Planlama alanının bir bölümü Ömerli Baraj Gölü uzun mesafeli koruma alanında kalmaktadır. Kartal Belediye Meclisi’nin ilgi (b) meclis kararı ile tadilen uygun görülerek ilgi (a) yazı ekinde iletilen 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, 08.04.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planı kararlarına uygunluk, plan çalışmaları kapsamında elde edilen kurum ve kuruluş görüşleri ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler açısından incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının plan kararları ve plan notları açısından değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen farklılıklar aşağıda konularına göre sıralanmış olup, bu değerlendirmelere ilişkin bilgi paftası Ek-4’ te sunulmuştur.

1. 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planında “Orman Alanı” lejantında kalan 5 pafta, 84 parsel, 965 ada, 4 parsel ve 905 ada, 9-10-13 parseller 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinde “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmiştir.

2. 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” lejantında kalan, Ek-4 teki bilgi paftasında 2 numaralı alanlar olarak gösterilen alanlar, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinde “Açık Yeşil Alan” olarak düzenlenmiştir.

3. 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planında 1. Derece Doğal Sit Alanının gösterimi tarama şeklinde olup 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinde çizgisel sınır hattı şeklinde gösterildiğinden plan paftalarında sit derecelendirmesi takip edilememektedir.

4. Kartal, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin B.3.1.

Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu başlığı altında yer alan “… Kent Ormanı Sınırı ve Belediye Hizmet Alanları içinde botanik bahçeleri, sera, fidanlık, … alışveriş üniteleri, tesisler ve donatılar, sökülüp takılabilen sistem ile yapılabilir. Bu alanlarda yapılacak yapılar Çevre ve Orman Bankalığı, Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Ocak 2010 tarihli teknik izahname eki içinde belirlenen esaslara göre yapılır. Ayrıca açık ve yeşil alan olarak belirlenen yerlerde açık spor alanı, yürüme alanları, ve rekreasyon alanları yapılabilir.” denilmekte olup, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında Kent Ormanı Alanı ve Belediye Hizmet Alanı fonksiyonları yer almamaktadır.

5. 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” lejantında kalan, Ek-4 teki bilgi paftasında 5 numaralı alanlar olarak gösterilen alanlar, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” düzenlenmiştir.

6. 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planı plan notlarının “Orman Alanı” başlığı altında;

“… Orman İdaresi tarafından ilgili yasanın 2b maddesinin uygulaması yapıldığı taktirde orman alanlarından çıkartılacak alanlar Ağaçlandırılacak Alanlar olarak düzenlenecek olup bu alanlarda hiçbir yapı yapılamaz.”

denilmekte olup, Kartal 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin B.2.1. “Orman Alanı” başlıklı plan notunda “… Orman alanlarında planın onay tarihinden itibaren yasal haklar dışında, Orman İdaresi tarafından ilgili yasanın 2b maddesinin uygulaması yapıldığı taktirde orman alanından çıkartılacak alanlar “Tarımsal niteliği Korunacak Alanlar olarak düzenlenecek olup bu alanlarda sabit yapı yapılamaz.” denilmektedir.

7. 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planı plan hükümlerinin Genel Hükümlerinde geçen

“6. Sosyal ve teknik altyapı alanları ( yol, yeşil alan, park ve spor alanları gibi) kamu mülkiyetine geçmeden uygulama yapılamaz.” hükmü Kartal, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinde bulunmamaktadır.

8. 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planı plan hükümlerinin Genel Hükümler bölümünde

“11. 1/5000 ölçekli Ykacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda yapılacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onama sınırları içinde yapılan tespitler ve II No’lu K.T.V.K. Kurulu kararları ile tescil olunan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları korunacak, bunların dışında kalan ve tespit edilen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları II No’lu K.T.V.K. Kurulunca tescil edilecektir.”

Plan notu bulunmakta olup Kartal, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinde tescilli kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin bir plan notu önerilmemiştir.

9. Kartal, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin B.3.1.

Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu başlığı altında “111 numaralı parselde hayvan barınağı yapılacak olup, uygulama avan proje doğrultusunda ilçesince yapılacaktır.” plan notu önerilmiştir.

Ancak 2 pafta, 111 parsel plan paftasında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” lejantında kalmaktadır.

10. 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Nazım İmar Planı plan hükümlerinin Genel Hükümler bölümünde

“7. 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması sırasında ağaç revizyonu yapılacak ve mevcut ağaçlar korunacaktır. Planlama alanında anıt ağaçların tanımı ve korunmasına ilişkin Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararınca tespit ve tescil edilen anıt ağaçlar korunacaktır.” plan notu bulunmakta olup, Kartal Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazı ekinde ağaç revizyonu çalışması yer almamaktadır.

11. Kartal, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapım aşamasında Kartal Belediye Başkanlığı’na iletilen İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısında plan hazırlandıktan sonra nihai görüş alınması gerektiği belirtilmiş; ancak ilgi (a) yazı eki işlem dosyasında İSKİ Genel Müdürlüğü’nün söz konusu uygulama imar planına ilişkin nihai görüş yazısı bulunmamaktadır.

Kartal, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin incelenmesi neticesinde yapılan değerlendirmeler 11 madde sıralanmıştır. 1,2,4,5,6 numaralı maddelerde açıklanan hususlar 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır. 3 numaralı maddede açıklanan husus doğrultusunda, sit derecelendirmesinin plan paftalarında takip edilebilmesi için plan paftalarına rumuz eklenmesi veya sit derecelendirmesinin tarama şeklinde gösterilmesi gerekmektedir. 7 ve 8 numaralı maddelerde belirtilen ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında bulunan plan notunun 1/1000 ölçekli planın plan notları bölümüne eklenmesi gerekmektedir. 9 numaralı maddede açıklanan husus doğrultusunda teklif uygulama imar planında hayvan barınağı yapılması öngörülen alan, plan paftasında tarımsal niteliği korunacak alan lejantında kaldığından plan notu ile plan paftasındaki fonksiyon çelişmektedir. Ayrıca tarım alanında bu tür bir yapı yapılmasına ilişkin ilgili kurumun olumlu görüşü dosyasında bulunmamaktadır. 10 numaralı maddede belirtilen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notu gereğince planlama sahasında ağaç revizyonu yapılması gerekmektedir.

Planlama sahasının bir bölümü Ömerli Baraj Gölü uzun mesafeli koruma alanında kaldığından 11 numaralı maddede açıklanan husus gereğince, plan çalışmasına ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü’nden nihai görüş alınması gerekmektedir. ” denilerek.

Kartal Belediye Meclisi’nin ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal ilçesi, 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı incelenmiş olup 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda 5 pafta, 84 parsel, 965 ada, 4 parsel ve 905 ada, 9-10-13 parsellerin "Orman Alanına" alınması, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan EK-4 teki bilgi paftasında 2 ve 5 numara ile gösterilen alanların "Ağaçlandırılacak Alan"

olarak düzenlenmesi, I. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalan kısmın gösteriminin tarama şeklinde planda düzenlenmesi, B.2.1 ve B.3.1 nolu plan notlarında 1/5000 ölçekli plana aykırılık teşkil eden kısımların iptal edilerek bu plan notlarının 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, "Sosyal ve teknik altyapı alanları ( yol, yeşil alan, park ve spor alanları gibi) kamu mülkiyetine geçmeden uygulama yapılamaz ", "1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onama sınırları içinde yapılan tespitler ve ilgili kurul kararları ile tescil olunan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları korunacak, bunların dışında kalan ve tespit edilen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ilgili kurul veya komisyonca tescil edilecektir."

şeklindeki plan notlarının 1/1000 ölçekli planlara eklenmesi, 1/1000 ölçekli plan paftasında yer alan Kent Ormanı ve BHA lejant ve fonksiyon sınırlarının iptal edilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

b) Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 7.6.2010 gün, M.34.6.SAN.0.13/Pl.2010-298046- 642/11984 sayılı yazısı ile Sancaktepe Belediye Meclisinin 7.5.2010 gün, 2010/214 sayılı kararı 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları ve ekleri.

c) 11.10.2010 gün, M.34.0.İBB.0.13.41.01.04.01/2010-15409-15617 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2010 gün, 2595 sayılı kararı.

e) Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11.02.2011 gün 2011/3871253-23366 sayılı yazısı ve eki bilgi paftası.

f) 14.02.2011 gün, M.34.0.İBB.0.13.41.01.04.01/2011-2617-1715 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. İlçesi, Sarıgazi 738 ada 1 sayılı parsel ve park olarak tescili bulunan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntülerinden, 738 ada 1 sayılı parselde yapı bulunduğu, park olarak tescili bulunan alanın ise peyzaj düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre, Sarıgazi 738 ada 1 sayılı parselin hisseli şahıs mülkiyetinde 4431,03 m² olduğu ve imar uygulaması sonucu 10.12.2001 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında , Sarıgazi 738 ada 1 sayılı Temel Eğitim Tesis Alanları, park olarak tescili bulunan alan ise Park Alanları lejantında kalmakta iken 18.04.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 738 ada 1 sayılı parselin K2 simgeli 190 kişi/ha yoğunlukta konut alanına alındığı, Temel Eğitim Tesis Alanının ise park olarak tescili bulunan alanın güney kısmında düzenlendiği, alanın kuzey kısmının ise Park Alanı olarak bırakıldığı görülmektedir.

15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında, Sarıgazi 738 ada 1 sayılı parsel İlköğretim Tesis Alanında, park olarak tescili bulunan alan ise Park Alanları lejantında kalmaktadır.

yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi d) Meclis kararı ile “….müktesep haklar göz önüne alınarak 1/5000 ölçekli planlarda Şehir Planlama Müdürlüğü

tarafından yapılacak düzenleme ile birlikte değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.” şeklinde karar alınmıştır. İlgi e) Şehir Planlama Müdürlüğü yazısında, 738 ada 1 parselin eski parsel numarasının 219 olduğu ve 18.01.1993 onanlı 1/1000 ölçekli Islah İmar Planına göre yapılan uygulama sonucu 219 parselden donatı olarak park ve yol kesintisinin, 738 ada 1 parselin de konut alanı olarak düzenlendiği ve tescil edildiğinin tespit edildiği, söz konusu parselden uygulama sonucu gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan net parsel kısmında da 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında Temel Eğitim Tesis Alanları fonksiyonunda kaldığı, bu kapsamda 738 ada 1 parselin çevre yapılanma şartlarında konut alanına (190 kişi/ha), 738 ada 1 parselin güneyindeki kadastral parkın bir kısmının ise Temel eğitim Tesis Alanlarına alınması şeklinde bilgi paftası doğrultusunda düzenleme yapılmasının uygun olacağı mütalaa edildiği belirtilmiştir. Şehir Planlama Müdürlüğü’nün ilgi e) yazısı eki bilgi paftası değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi f) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi g) Meclis kararı ile uygun görülerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 18.04.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca da aynen onanmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi a) yazı ekinde iletilen 06.04.2012 gün, 50 sayılı İlçe Meclis Kararında,

‘‘Sarıgazi 738 ada 1 parsel ile ilgili, 14.02.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan ilgili parselin İlköğretim Tesis Alanından çıkarılarak TAKS:0,40 KAKS:0,90 ayrık nizam 4 kat Konut Alanına (K2) alınması ve 738 ada 1 parsel üzerinde kaldırılan İlköğretim Tesis Alanının ise parselin güneyinde yer alan park tescilli alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür.’’ şeklindeki İmar Komisyonunun 2012/20 nolu raporu oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

İlgi a) yazı eki meclis kararının karar kısmında,18.04.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tarihinin sehven 14.02.2011 olarak yazıldığı görülmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi a) yazı eki Sancaktepe Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülen 1/1000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde; 738 ada 1 sayılı parseldeki İlköğretim Tesis Alanı fonksiyonunun iptal edilerek TAKS:0,40 KAKS:0,90 ayrık nizam 4 kat yapılanma koşullarında Konut Alanına alındığı, park tescilli alandaki Park Alanları fonksiyonunun güney kısmında Park Alanları fonksiyonun bir kısmının iptal edilerek İlköğretim Tesis Alanı olarak düzenlendiği ve

-15.02.2010-22.08.2010-14.10.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı plan notları ve 13.10.2010 tarih ve 2290 sayılı İBB Meclis kararı geçerlidir.

-Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Plan notlarının getirildiği görülmektedir.

22.02.2010-24.03.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılan 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan ilişkin itiraz sonucu oluşan 738 ada 1 parselin İlköğretim Tesis Alanından, Konut Alanına alınmasına ilişkin ilgi b) yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişiklik teklifi, ilgi c) meclis kararı ile müktesep haklar göz önüne alınarak 1/5000 ölçekli planlarda Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından yapılacak düzenleme ile birlikte değerlendirilmek üzere Müdürlüğe iade edilmiş ve Şehir Planlama Müdürlüğü’nün ilgi e) yazısı ekinde tarafımıza iletilen bilgi paftasında konu, 738 ada 1 parsel ve park tescilli alan ile birlikte değerlendirilerek düzenleme yapılmış ve ilgi f) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen ve ilgi g) meclis kararı ile uygun görülerek 18.04.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda da yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ilgi a) yazı eki olarak tarafımıza iletilmiştir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile İlköğretim Tesis Alanı fonksiyonunun iptal edilerek Konut Alanına alınması ve İlköğretim Tesis Alanının, Park Alanının güney kısmına kaydırılması, meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı, yeşil alan donatısını azaltıcı nitelikte olduğu ancak teklifin 18.04.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. ” denilerek.

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi h) Başkanlık onayı ve genelge ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi 738 ada, 1 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 18.04.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına uygun hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 29/05/2012 gün ve 2012/5946 sayılı yazısında;

İLGİ: a)Bahçelievler Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 07.03.2012 gün, B.02.1.DİB.4.34.27.00.251/295 sayılı yazısı.

b) 28.03.2012 gün, M.34.1.İBB.0.13.41.00/2012/4116-59863 sayılı dağıtımlı yazımız.

c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Bahçelievler Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün ilgi (a) yazısında; Bahçelievler, Siyavuşpaşa mevkiinde 1336 ada 2 parselin kuzeyindeki tescil dışı alan olan mevcutta Ulubatlı Hasan Parkının “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar tadilat teklifi tarafımıza iletilerek 5216 sayılı yasaya göre gereği talep edilmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM

Bahçelievler, 1336 ada 2 parselin kuzeyindeki tescil dışı alan 20.01.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Bahçelievler-Yenibosna-Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planında ve 21.06.2009 tt’li 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (b) dağıtımlı yazımız ile Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğünden görüş alınmıştır.

Bahçelievler Belediye Başkanlığının 11.04.2012 gün, M.34.6.BAH.013.310.99/4424 sayılı yazısında;

“…Söz konusu alan, Kocasinan, 8 pafta 12054 parselden 02.12.1981 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre terk edilmiş bir alan olup, 20.01.2008 tt’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 21.06.2009 tt’li 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalmaktadır. Ayrıca üzerinde mevcut Ulubatlı Hasan Parkı bulunmaktadır.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazısı ile plan tadilat teklifi;

bahse konu alanın bölgede vatandaşın kullandığı tek park olmasından dolayı uygun bulunmamıştır.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 16.04.2012 gün, M.34.1.İBB.0.25-69-310.01/391996-1382 sayılı yazısında;

“…Bahçelievler ilçesi, Siyavuşpaşa Mevkii, 1336 ada 2 parselin kuzeyindeki tescil dışı alanın “Park Alanı”ndan “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi;

- Teklif alanın cephe aldığı yolların meri plandaki genişliğinin sağlanabilmesi için gerekli terklerin yapılması,

- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünden görüş alınması koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 03.04.2012 gün, M.34.1.İBB.0.34.70. 310.06/677 sayılı yazısında;

“…Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilat teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 06.04.2012 gün, M.34.1.İBB.0.70.39.030-300/293 sayılı yazısında;

“…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli bilgi paftası incelendiğinde, Bahçelievler, 1336 ada 2 parselin kuzeyindeki tescil dışı alanın tasdik sınırı içine alınarak “Dini Tesis Alanı” lejantı getirildiği ve teklif paftaya;

“1- 1336 ada 2 parselin kuzeyindeki tescil dışı alan “Dini Tesis Alanı”dır.

2- Açıklanmayan hususlarda 20.01.2008 tasdik tarihli Bahçelievler Merkez Yenibosna-Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planı şartları geçerlidir.

3- Kurum görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

4- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde plan notları getirilmiştir.

Söz konusu teklife ilişkin ilgi (b) dağıtımlı yazımıza cevaben tarafımıza iletilen kurum görüşlerinden Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı olumlu, Bahçelievler Belediye Başkanlığının olumsuz görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.

Bahçelievler, 1336 ada 2 parselin kuzeyindeki tescil dışı alanın “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar tadilat teklifi ile, Park alanından bir başka donatı alanı olan Dini Tesis Alanına alınmasına yönelik olduğundan kamu yararı niteliği taşımaktadır. " denilerek

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ekte olup, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler, ilgi (c) Başkanlık Onayı ve 5216 sayılı yasaya göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Bahçelievler İlçesi, 1336 ada, 2 parselin kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup sözkonusu teklif Bahçelievler

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Bahçelievler İlçesi, 1336 ada, 2 parselin kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup sözkonusu teklif Bahçelievler

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 46-54)