DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 58-63)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

İlgi a) yazı ve ekleri ile; 15.10.2012 onanlı 1/1000 ölçekli plana yapılan itirazın 07.02.2013 tarih 17 sayılı ilçe meclis kararı ile uygun görülmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatında “Plan tasdik sınırı içerisinde kalan 1000m2’den küçük parsellerde E:2.50, Hmaks:4 kattır.1000 m2’den küçük parsellerin tevhidi sonucu oluşacak 5000 m2’den büyük parsellerde emsal değeri %20 arttırılarak Hmaks:45,50 m tasdik sınırı içinde kalan alanın tamamının tevhid edilmesi halinde ise %40 arttırılarak Hmaks:80.00 m uygulama yapılır. Tevhid edilen parsellerde emsal artışı bir defa uygulanabilir.”

plan notunun

“Plan tasdik sınırı içerisinde kalan 1000m2’den küçük parsellerde E:2.50, Hmaks:4 kattır.1000 m2’den küçük parsellerin tevhidi sonucu oluşacak 5000 m2’den büyük parsellerde emsal değeri %20 arttırılarak Hmaks:45,50 m tasdik sınırı içinde kalan alanın tamamının tevhid edilmesi halinde ise %50 arttırılarak Hmaks:80.00 m uygulama yapılır. Tevhid edilen parsellerde emsal artışı bir defa uygulanabilir.” şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

Dosyasında yapılan incelemede; 3566 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 3567 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parseller, 3570ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 parsellere ilişkin 04.10.2012 onanlı 1/5000 ölçekli plan notları incelendiğinde “Hmax” yükseklik değerine ilişkin genel bir karar bulunmadığı, Ancak 15.10.2012 onanlı 1/1000 ölçekli planda yapı yüksekliği ile ilgili olarak "Plan tasdik sınırı içerisinde kalan 1.000 m²’den küçük parsellerde E:2.50 hmaks:4 kattır. 1.000 m²'den küçük parsellerin tevhidi sonucu oluşacak 5.000 m²’den büyük parsellerde emsal değeri %20 arttırılarak hmaks:

45.50 m., tasdik sınırı içinde kalan alanın tamamının tevhid edilmesi halinde ise % 40 arttırılarak hmaks:80.00 m. uygulama yapılır. Tevhid edilen parsellerde emsal artışı bir defa uygulanabilir " şeklindeki plan notlarının 13.01.2012 gün ve 173 sayılı,12.09.2012 gün ve 1823 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Tarihi Kent Merkezi Görünümünü(silüetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik Kararlarında belirtilen hükümler doğrultusunda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği silüet kararlarında belirtilen yapı yüksekliği sınırı aşılamaz.” plan notunun eklenmesi hususunda Müdürlüğümüzce yapılan itirazın Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nca değerlendirilmediği görülmektedir.

Söz konusu parsellerin meri plandaki inşaat alanı ~ 52500 m2 iken itiraz sonucu oluşan teklif ile inşaat alanı ~ 56250 m2 çıkartılarak, ~ 3750 m2’lik inşaat artışı getirilmiştir.

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

19 Tarih:

11.06.2013 Dosya No:

2013/873 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane ilçesi, merkez mahallesi, 2 ada, 113, 114, 115 ve 259(12607) parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar plan değişikliği hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 04 /2013 gün ve 2013-S-4113 sayılı yazısında;

“ İlgi : (a) 28.12.2012 gün, 8743 sayılı İETT Genel Müdürlüğüne ait yazı ve eki plan paftası.

(b) 04.12.2012 gün, 1672 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü yazısı.

(c) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi(a) yazı ile Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113, 114, 115 ve 259(12607) parsellerin bir kısmının Park Alanından çıkarılarak Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar plan değişikliği teklifi 5216 sayılı yasanın 7c maddesine göre işlem yapılmak üzere Meclise iletilmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki Plan Açıklama Raporunda; Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi; 2 ada/l13 parsel, İSKİ; 2 ada/l14 parsel, İSKİ- Maliye Hazinesi; 2 ada/l15 parsel: hisseli şahıs mülkiyetinde 259(12607) parsel Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu belirtilmektedir.

MEVCUT DURUM:

İlgi (a) yazı eki Plan Açıklama Raporunda; Kağıthane İlçesi; Merkez Mahallesi,2 ada/ 113-114-115, 259 parsellerin bir kısmı 2670,009 m2 büyüklüğünde olup, 7 hat-50 araç ile İETT Peron Alanı olarak hizmet verdiği belirtilmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

- Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113-114-115, 259 parseller tasdik sınırı içerisinde kalan kısmı 13.09.2009 tarihli 1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi + Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim - Geçiş Alanı Nazım İmar Planında ve 30.01.2013t.t.li 1/1000 ölçekli Sadabad Tarihi + Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında "park" alanında kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

-Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 04.12.2012 gün, 1672 sayılı yazısında; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile uygun bulunduğu belirtilmektedir.

-İlgi (a) yazı ekinde;

-Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 31.10.2012 gün, 1165347-3987 sayılı yazısı eki 19.10.2012 tarih,

Önlemli Alanlar 1 de, YÖ2 lejantlı "Yerleşime önlemli Alanlar 2 de", ÖA3 lejantlı "Yerleşime Önlemli Alanlar 3de", ÖA4 lejantlı "Yerleşime önlemli Alanlar 4 de" kalmaktadır. 10 nolu peron alam ise Müdürlüğümüz tarafından hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk çalışmalarında ÖA1 lejantlı "Yerleşime önlemli Alanlar 1 de" kalmaktadır. Bu çalışmalara ait açıklama raporlarında söz konusu alanlar için alınması gereken önlem ve öneriler belirtilmiş olup kat sınırlaması getirilmiş olup, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik, yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin temel-yapılması, yukarıda ve rapor örneklerinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, getirilen kat sınırlamalarına uyulması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak 10 Nolu Peron Alanında ise 1/5000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun olup 1/1000 ölçekli plan tadilatı hakkında Müdürlüğümüz görüşünün verilebilmesi için söz konusu alanda İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün ilgili birimince onaylanması gerektiği belirtilmektedir.

- İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2012 gün, 571142 sayılı yazısında; Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi 2 ada, 113-114-115-259 parseller için, listesindeki veriler ile plan tadilat dosyasındaki veriler birbirini tutmamaktadır. Plan tadilatı paftasında 0 ada 113-114 parseller olarak belirtilen ve harita üzerinde işaretlenen alan için (F21C20A3C pafta - İETT Kağıthane Hareket Müdürlüğü) görüşü verildiği ayrıca

“Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı İzni verilmesi durumunda (dere yapı yaklaşma sınırları haricinde); bu bölgelerde dere ıslah çalışmalarının tamamlanması teknik altyapı kapsamında öncelikli ele alınmalıdır. Plan konusu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmursuyu vb.) inşaat ve kullanma izinlerinin verilmesi, dere yapı yaklaşma sınırı ve İmar ve taşkın koruma önlemlerinin İhlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında sorumluluk konunun müsebbipleri İle ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.” denilmekte olup, yere ilişkin 13 maddelik alt yapı görüşü verilmiştir.

- Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü’nün 07.12.2012 gün, 1873 sayılı yazısında; söz konusu parselden 07.11.2010 t.t.li 1/5000 ve 1/1000’lik planlarında olan Kabataş Mahmutbey Metro Hattı ekteki planda gösterildiği şekilde viyadük olarak geçtiği belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi(a) yazı ile Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113, 114, 115 ve 259 parsellerin bir kısmının Park Alanından çıkarılarak Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/1000-1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi 5216 sayılı yasanın 7c maddesine göre işlem yapılmak üzere Meclise iletilmektedir.

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifi F21C20A paftası incelendiğinde;

teklifin 13.09.2009 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan paftası üzerine hazırlandığı, tasdik sınırı içerisinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği, plan notları olarak da;

“ 1-Plan onama sınırı içindeki alan, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mah., İETT Peron Alanı olarak kullanılan 2 ada, 113, 114, 115 ve 259 parsellerin bir kısmıdır.

2 -Plan onama sınırı içindeki alan; Belediye Hizmet Alanı’dır. Belediye Hizmet Alanında; İdari yapılar, Toplu Taşım durakları, İETT peron alanları Bakım ve Onarım yapıları gibi söz konusu fonksiyona hizmet edebilecek yapılar yer alabilir.

3- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çevre yapılaşma şartlarına göre onaylanacak Avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

4-1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

5-Uygulama aşamasında hazırlatılacak olan ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik raporlarda belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

6- Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’’ şeklinde plan notları önerildiği görülmektedir.

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi F21C20A3C paftası incelendiğinde; teklifin 30.01.2013 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan paftası üzerine hazırlandığı, tasdik sınırı içerisinde kalan alanın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği, plan notları olarak da;

“1-Plan onama sınırı içindeki alan, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mah., İETT Peron Alanı olarak kullanılan 2 ada, 113, 114, 115 ve 259 parsellerin bir kısmıdır.

2 -Plan onama sınırı içindeki alan; Belediye Hizmet Alanı’dır. Belediye Hizmet Alanında; İdari yapılar, Toplu Taşım durakları, İETT peron alanları Bakım ve Onarım yapıları gibi söz konusu fonksiyona hizmet edebilecek yapılar yer alabilir.

3- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çevre yapılaşma şartlarına göre onaylanacak Avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

4-Uygulama aşamasında hazırlatılacak olan ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik raporlarda belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

5- Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’’ şeklinde plan notları önerildiği görülmektedir.

İETT Peron alanları fonksiyonuna ilişkin alınan Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğünün, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğünün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı uygun görüşü bulunmakta olup, teklif plan paftaları Belediye Hizmet Alanı olarak revize edilmiştir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda park alanı olan mevcutta İETT Peron Alanı olarak kullanılan alanın teklif ile Belediye Hizmet Alanına alındığı görülmektedir. ” Denilerek.

Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada, 113, 114, 115 ve 259 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar plan değişiklik teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin İlgi(b) Başkanlık Onayı ve Genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 ada 113-114-115 ve 259 (12607) parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup kamu yararı taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

ölçekli plan tadilatı teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 04 /2013 gün ve 2013-3674 sayılı yazısında;

" İLGİ: a)14.03.2013 gün ve 2013-183791 sayılı Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 07.03.2013 gün ve 2013/65 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Bağcılar İlçesi, Güneşli Mah. F21c22b4a Pafta, 3175 ada 21 parselin güney çekme mesafesinin 5 mt’den 10 mt’ye çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 3194 ve 5216 sayılı yasalar uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET

Dosyasında yapılan incelemede; Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b4a Pafta, 3175 ada 21 parselin 984,83 m² büyüklüğünde hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu ve 02.06.2006 ile 15.06.2012 tarihleri arasında edinildiği görülmüştür.

MEVCUT DURUM

Hava fotoğraflarından; Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b4a Pafta, 3175 ada 21 parselde bina bulunduğu görülmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 58-63)