DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 67-75)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME:

İlgi a) yazı ile; Ümraniye, Y.Dudullu Mahallesi, 23 pafta, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 parsellerin “Ortaöğretim Alanı”ndan “İlköğretim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifinin Plan Notları olarak;

“1-Plan tasdik sınırı, 23 pafta, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 parseller olup, plan tasdik sınırı içerisinde kalan alan ilköğretim tesis alanıdır.

2- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

3- Açıklanmayan hususlarda 18/08/2004-19/03/2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Y.Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı plan notları geçerlidir.”

hükümleri önerilmiştir.

Teklife ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşünün bulunduğu tespit edilmiştir.

İlgi a) yazı eki İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü yazıları incelendiğinde;

· İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Mart 2011’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazısında 1971-1972-1981-1-82 parsellerin ilköğretim alanına alınmasının talep ettiği,

· İl Özel İdaresinin Mayıs 2011’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazısında 1970-1971-1972-1981-1982-1983 parsellerin ilköğretim tesis alanına alınmasının talep ettiği,

· İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Haziran 2011’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazısında 1970-1983 parsellerin İl Özel İdaresine devrinin yapıldığını bildirdiği,

· İl Özel İdaresinin Eylül2011’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazısında 1970-1971-1972-1981-1982-1983 parsellerin ilköğretim alanına alınmasının talep ettiği,

· İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ekim 2011’de Ümraniye Belediye Başkanlığına hitaben yazısında 1967-1968-1969-1970-1971-1972-1981-1982-1983-1984-1985-1986 parsellerin ilköğretim alanına alınmasının talep ettiği,

· İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kasım 2011’de Ümraniye Belediye Başkanlığına hitaben yazısında 1967-1968-1985-1986 ilköğretim alanına ve 1969-1970-1971-1972-1981-1982-1983-1984-parsellerin ortaöğretim alanına alınmasının talep ettiği,

· İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Mart 2012’de Ümraniye Belediye Başkanlığına hitaben yazısında 1967-1968-1969-1970-1971-1972-1981-1983-1984-1985-1986 nolu parseller tevhit edilmeden uygulama yapılamaz şartının kaldırılmasını talep ettiği tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; 23 pafta, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 parsellerin bulunduğu 18/08/2004-19/03/2005 t.tarihli 1/5000 ölçekli Ümraniye A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı incelendiğinde; yaklaşık 500 m. yarıçap alan içinde dört adet ilköğretim tesis alanı bulunmakta olup bunlardan sadece bir adedi mevcutta uygulanmıştır ve konu alana 700m. uzaklıkta bir adet ortaöğretim tesis alanı bulunmaktadır.

İmar mevzuatına göre ilköğretim tesis alanlarını 8000-15000m2, orta öğretim tesis alanlarının 10000-15000m2 arasında bir büyüklüğe sahip olması gerektiğinden, plan teklifine konu olan ve 12000m2 büyüklükte olan alanın her iki fonksiyona yönelik kullanılması da minimum alan büyüklüğü bakımından mümkün değildir.

Planlanan nüfusa hitap edecek projeksiyonlar neticesindeki ihtiyaçlar dahilinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, meri plandaki orta öğretim tesis alanının ilköğretim tesis alanına alınmasının talep edildiği ve teklifin eğitim donatısı içinde kademeleme dönüşümünü içerdiği görülmektedir. " denilerek

İlgi a) dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli değişiklik teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye ilçesi, Y. Dudulu Mahallesi, 23 pafta, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup tasdik sınırı içerisindeki alanın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/10/2011 B:08…127536 sayılı yazısı doğrultusunda ilköğretim tesisi alanına alınmasına yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

104 Tarih:

13.06.2012 Dosya No:

2012/1287

KONUNUN ÖZÜ: Kartal,Yakacık, 119 pafta, 948 ada, 1 parsele ilişkin1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/05/2012 gün ve 2012-6564 sayılı yazısında; “

İLGİ : a) Kartal Belediye Başkanlığının 24.04.2012 gün, 2011/P.Ş:416 sayılı yazısı ve Kartal Belediye Meclisinin 07.03.2012 gün, 2012/25 sayılı kararı ile teklif plan paftaları ve ekleri.

b) İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.12.2011 gün ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/700 sayılı yazısı ve 08.12.2011 gün ve 16- 208 sayılı kararı.

c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün S/89 sayılı genelgesi ve S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; Kartal, Yakacık Mahallesi, 119 pafta, 948 ada,1 parsele, G22A10C1D rumuzlu plan paftasına ilgi (b) yazı ve eki karar doğrultusunda ‘15 adet korunacak ağaç, 11 çam, 1 servi, 2 defne, 1 ceviz ağacı’ ibaresi konularak, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddesi gereği tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız Tapu Sorgulama Programından 119 pafta, 948 ada,1 parselin 2218 m2 yüzölçümü ile şahıslar adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

2011 yılı uydu fotoğrafından söz konusu parselin üzerinde yapı olduğu anlaşılmaktadır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

Kartal, Yakacık Mahallesi, 119 pafta, 948 ada,1 parsel 18.08.2004-16.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kuzeyi Nazım İmar Planında ‘Konut (k2)’ alanında; 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında 5/A/3, 0.20-0.40/1.10 yapılanma koşullarında ‘konut’ alanında kalmaktadır.

Söz konusu planın notlarında:

‘B.5 Tescilli Kültür ve Tabiat Varlıkları:

* simgeli parseller ve bu parsellere her yönden komşu parsellerde yapılacak uygulamalarda koruma bölge kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz.’denilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

‘Kartal, Yakacık, 119 pafta, 948 ada,1 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne’ Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2012/Mart ayı toplantısının 07.03.2012 tarihli 2.

birleşiminde oybirliği ile karar verildiği ilgi (a) yazı ekinde ile tarafımıza iletilmiştir.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı eki,

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün

16.12.2011 gün ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/700 sayılı yazısı ve 08.12.2011 gün ve 16- 208 sayılı kararında;

“..İstanbul İli,Kartal İlçesi,Yakacık Mahallesi, özel mülkiyete ait, bağ ve bahçesi olan kargir köşk nitelikli, E-5 Kuzeyi İmar Planında ayrık nizamda, hmax:serbest irtifalı, konut alanında kalan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.10.1995 gün 3879 sayılı kararı ile parseldeki yapının II.

Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline...” karar verildiği ifade edilmekte olup,söz konusu

parselde bulunan yeni yapının cephelerinin onaylı projesinden farklı olduğu tespit edildiğinden yapının onaylı projesine göre farklılıklarının ilgili Belediyesinden mevcut yapının kontur, gabari,cepheler vb. gibi hususları içeren bilgilerin ayrıntılı olarak açıklandığı teknik raporun istenmesine, tescilli yapıya ilişkin olarak da ilgili Belediyesinden ve İBB KUDEB’den mevcut durumun onaylı projesi ile karşılaştırılmasını ayrıntılı olarak belirten teknik raporun istenmesine, cins değişikliğinin yapılmasında fonksiyon değişikliği içermemesi sebebiyle 2863 sayılı yasa açısından sakınca bulunmadığına, kat irtifakı talebinin ilgili idarece değerlendirilebileceği belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ile tarafımıza gönderilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile; G22A10C1D rumuzlu paftadaki, 119 pafta, 948 ada,1 parselin tasdik sınırı içerisine alınarak ‘15 adet korunacak ağaç 11 çam, 1 servi, 2 defne 1 ceviz ağacı’ notunun yazıldığı görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki Meclis Kararında 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı hazırlanırken ilgili kurumlardan görüş sorulduğu cevaben gelen Kültür Bakanlığı İstanbul II.

Numaralı K.T.V.K Kurulu Bölge Müdürlüğü’nün ve İmar Müdürlüğü’nün yazıları doğrultusunda tescilli parsellere yıldız simgesi konarak, 948 ada 1 parseldeki yapının ‘Taş Köşk’ olarak tesciline ilişkin de 1/1000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu parsele yıldız simgesi eklendiği ifade edilmiştir.Ancak teklif plan paftasında herhangi bir plan notu ve lejant eklenmediği görülmüştür. ” denilerek.

İlgi a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi b) Başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7.b ve 14. maddeleri ile 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, Yakacık 119 pafta, 948 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, Kültür Bakanlığı İstanbul 2. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’nün ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

105 Tarih:

13.06.2012 Dosya No:

2012/1306

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı itirazı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 30/05/2012 gün ve2012-406068 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 08.11.2010 gün ve 3529802 sayılı Başkanlık Katı’na yazımız.

b) 16.02.2011 gün ve 244 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

c) 27.05.2011 gün ve 4015905 sayılı dağıtımlı yazımız.

d) Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 02.11.2011 gün ve 4781592 sayılı takdim yazımız.

e) Büyükşehir Belediye Meclisi 10.01.2012 gün ve 28 sayılı kararı.

f) 16.02.2012 gün ve 167951 sayılı yazımız.

g) İSKİ Genel Müdürlüğünün 17.04.2012 gün ve 200741 sayılı yazısı.

h) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2009 gün ve 408215 sayılı yazısı.

Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (a) yazımız ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (b) Meclis Kararı ile aynen uygun bulunarak 14.03.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

Söz konusu planın dağıtımı ilgi (c) yazımız ile yapılmış ve 14.06.2011-14.07.2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır.

TALEP:

14.03.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilerek ilgi (d) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ilgi (e) kararı ile; “…6921 ada, 1483 parsel, 442, 443, 846 parseller, 7045 ada 2 parsel, 1986, 1800 parsellerde bulunan dere koruma bandına ilişkin itirazların parsellerde ruhsatlı binalar olması nedeniyle İSKİ tarafından bu husus göz önüne alınarak yeniden incelenmesinin ardından değerlendirilmesi…” şeklinde karar alınmış olup söz konusu meclis kararına istinaden ilgi (f) yazımızla İSKİ Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.

İlgi (e) Meclis Kararına ilişkin olarak ilgi (f) yazımıza cevaben İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (g) yazısı ile; “ Söz konusu parsellerin bulunduğu bölgeden geçen Tuzla Deresi'nin ıslahı tamamlanmamıştır.

Yağmur drenaj problemi çözülmeyen bölgelerin ıslah çalışmaları tamamlanmadan yerleşime açılması taşkınlara neden olmaktadır.

Dere yapı yaklaşma alanlarında idaremizce herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup, imar plan uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir.

Söz konusu planlama alanı ile ilgili revize edilen yapı yaklaşma sınırları ve uyulması gereken hususlar ilgi (e) yazımız ile Tuzla Belediye Başkanlığı Imar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmiş olup;

ilgi (e) yazı ekindeki bilgiler sayısal ortamda gönderilmektedir” şeklinde görüş bildirilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

Söz konusu 6921 ada, 1483 parsel, 442, 443, 846 parseller, 7045 ada 2 parsel, 1986, 1800 parselleri de kapsayan bölgede, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2009 gün ve 408215 sayılı kurum görüşü yazısı doğrultusunda dere yapı yaklaşma sınırları 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı teklifine işlenmiş, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2011 gün ve 68242 sayılı nihai görüşü yazısı ile de söz konusu Nazım İmar Planı teklifi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planında söz konusu parselleri de kapsayan alanlarda; Su Kanalları Koruma Kuşağı derenin her iki tarafından 25’er metre olmak üzere 50m olarak düzenlenmiştir. İlgi (e) Meclis Kararına ilişkin olarak ilgi (f) yazımıza cevaben İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (g) yazı ekinde sayısal ortamda (CD) yer alan ve revize edildiği belirtilen dere yapı

yaklaşma sınırları için; 6921, 846, 1986 ve 1800 parsellerde bulunan koruma kuşağının kaldırılmış olduğu, 1483 parselde 50m. olan koruma kuşağının 30m’ye düşürülmüş olduğu, 442 parselde 50m. olan koruma kuşağının aynı şekilde korunmuş olduğu, 443 parsel ve 7045 ada 2 parselde 50m. olan koruma kuşağının 30m. ve 15m’ye düşürülmüş olduğu görülmektedir.

Ayrıca itiraz konusu parsellerin dışında birçok parseli ilgilendiren kısımlarda söz konusu nazım imar planı çalışmaları sırasında kurum görüşü olarak ilgi (h) yazı ile tarafımıza iletilen dere yapı yaklaşma sınırı ve alanlarından farklı olarak ilgi (g) yazı ile var olan dere yapı yaklaşma alanlarına yenileri eklenmiş, dere yapı yaklaşma alanları bazı kısımlarda daraltılmış, bazı kısımlarda ise tamamen kaldırılmıştır.

Ayrıca ilgi (g) yazı ile revize edilen yapı yaklaşma sınırları ve uyulması gereken hususlar, İSKİ Genel Müdürlüğünün 06.12.2011 tarih ve 504833 sayılı yazısı ile Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda söz konusu düzenlemeler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı aşamasında çözülebilecek nitelik taşımaktadır. " Denilerek

1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazla ilgili İSKİ Genel Müdürlüğü ilgi (g) yazısı yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar ile ilgili olarak İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2012 tarih ve 200741 sayılı görüşü incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli planda yer alan dere yapı yaklaşma sınırlarının ve dere koruma bandlarının 1/5000 ölçekli planlarda İSKİ görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve dere yapı yaklaşma sınır ve dere koruma bandı dışında kalan kısımlara plan bütünlüğü sağlanacak şekilde fonksiyon verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

106 Tarih:

13.06.2012 Dosya No:

2012/1347

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi Küçükkılıçlı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 7970 sayılı yazısında;

İlgi: a) 15.12.2008 gün ve T.N.393195 sayılı Başkanlık Katı’na yazımız.

b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 13.02.2009 tarih ve 111 sayılı kararı

c) Silivri Belediye Başkanlığı’nın 16.12.2010 gün ve M.34.6.SİL.0.34-1106-72478 sayılı yazısı ve ekleri,

d) 09.05.2011 gün ve TN 4491617 sayılı Başkanlık Katına yazımız,

e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2011 gün ve 1647 sayılı kararı.

f) 30.04.2012 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.47-310.01.02/2012-BN:6228 İBB:82327 sayılı yazımız.

g)İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 10.05.2012 tarih ve B.12.İLM.0.34.0100-235.06.01-22584-731 sayılı yazısı.

Başkanlığımızca hazırlanan Silivri Küçükkılıçlı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve ekli raporu ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.03.2009 tarihinde onanmıştır.

Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (c) yazısı ile 14.03.2009 tt ile onanlı 1/5000 ölçekli Silivri Küçükkılıçlı Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda ilgili kurum görüşleri ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Silivri Belediye Meclisinin 10.12.2010 gün ve 2010/150 sayılı Meclis Kararı ile kabul edildiği belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7b maddesi uyarınca gereğinin yapılması istenilmiştir.

1/1000 Ölçekli Silivri Küçükkılıçlı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi İlgi (d) Başkanlık Katına yazımız ile değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgi (e) Meclis Kararında; “…268, 269 nolu parsellerde İl Tarım Müdürlüğü’nün son görüşüne uygun olarak Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli planlarda düzenleme yapılması… tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir. Bu Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 23.12.2011 tarihinde onanmış ve Müdürlüğümüzce dağıtımı yapılmıştır.

İlgi (f) yazımız ile bahse konu Meclis Kararı doğrultusunda 268,269 nolu parsellere ilişkin olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında değerlendirilmek üzere İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kurum görüşü istenmiştir.

İlgi (g) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşünde “söz konusu alan, bahse konu alan yerleşim lejantında kalmakta ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği çalışmasında kullanılmak üzere 5403 sayılı Kanun kapsamında geçerlidir.” denilmektedir.

Söz konusu ilgi (e) Meclis Kararının 1/5000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin olarak 14.03.2009 tt ile onanlı 1/5000 ölçekli Silivri Küçükkılıçlı Mahallesi Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalan 268, 269 nolu parseller, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilgi (g) kurum görüşüne uygun olarak 268 nolu parselin bir kısmı park alanı bir kısmı 20 Kişi/HA yoğunluklu konut alanı 269 nolu parselin tamamı 50 Kişi/HA yoğunluklu konut alanına alınmış ve 18.madde uygulama sınırı 268 nolu ve 269 nolu parselleri içine alacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. " Denilerek

Silivri İlçesi Küçükkılıçlı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda Büyükşehir Belediyesinin ilgi (e) Meclis Kararı doğrultusunda, Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mah, 268 ve 269 parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 10.05.2012 tarih ve 731 sayılı görüşü doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

107 Tarih:

13.06.2012 Dosya No:

2012/1349

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Riva Köy Merkezi K.A.N.İ.P. itirazları

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 7959 sayılı yazısında;

İlgi:a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 797 sayılı kararı

b) İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 tarih ve 3305 sayılı kararı c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2011 tarih ve 951 sayılı kararı

d) Harita Müdürlüğü’nün 15.09.2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.22.754.000/4713 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı

e) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 12.09.2011 tarih ve 161843 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi ile ekleri

KONU:

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile kabul edilerek ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (b) kararı ile düzeltmelerle uygun görüldükten sonra, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile Koruma Bölge Kurulu’ndan geldiği şekliyle kabul edilerek 29.06.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve ilgi (d) yazı eki tutanak ile 12.08.2011-12.09.2011 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Söz konusu Plana ilgi (e) dilekçe ile askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 67-75)