Kurgunun oluĢumu ve sunumu hâl değiĢimi kalıbında, bir hâlden diğer bir hâle geçiĢle sağlanır; iyi hâlden kötü hâle sonra tekrar iyi hâle geçilir ve bu böylece devam eder.

“Bu hâl değiĢimi kalıbı, ilk insanın yaratılması, yasağı çiğneyip günah iĢlemesi, cennetten kovularak yeryüzüne gönderilmesi ve tasavvuftaki devir nazariyesi ile de iliĢkilendirilebilir. Ġlk yaratılıĢta yasaklanan bir meyveden uzak durmak Ģartıyla cennetin mekân edilmiĢliği görülür. Ancak, bu yasaktan uzak durma sınavını insanın baĢaramaması üzerine insan nesli bir yolculukla cezalandırılır. Yolculuk, insana ilahî emre itaati öğrenme ve olgun bir insan/insan-ı kâmil olma noktasında verilen tanrısal bir cezadır. Ancak bu yolculuk sürecini baĢarıyla tamamlayan insanlar, ilk günahın bedelini ödemiĢ olarak ödüllendirileceklerdir. Bu noktada hâl değiĢimi kalıbıyla arayıĢ yolculuğu kalıbının birbiriyle bağlantılı hatta neredeyse iç içe geçmiĢ olduğu da söylenebilir. Yolculuk için hâl değiĢiminin olması gerekir. Bu hâl değiĢiminin sınav dönemi arayıĢ yolculuğu kalıbına tekabül eder. Ġnsan nesli kendi iradesi dıĢında çıkmak zorunda kaldığı bu yolculukta belirli bir süre, kıyamete kadar, kendisini doğru yoldan alıkoyacak her türlü engelle mücadele etmek ama sapkınlığa düĢmeme sınavını baĢarmak zorundadır”112.

Varka ve GülĢâh hikâyesinde de hep hâl değiĢimi yaĢanır ve iyi hâlden kötü hâle, kötü hâlden iyi hâle geçilir. Hikâyenin kurgusu Varka‟nın hâl değiĢiminin üzerine kurulu

111 Ayrıntı için Bkz. Birinci Bölüm/ A ve YM‟nin özetleri.

112 Yıldız, a.g.tz. , ss. 292-293.

88 olduğu açıklanabilmektedir. Hikâyede bu kalıbın içinde olması gereken arayıĢ yolculuğu kalıbı da daha önce belirttiğimiz gibi vardır ve Varka hikâye boyunca iyi hâlden kötü hâle geçilirken üç kez yolculuğa çıkar.

Hikâyede, asıl erkek kahraman olan Varka, özel bir amaca ulaĢmak, yani GülĢâh ile evlenmek, için çalıĢır. Amacına ulaĢmak yolunda karĢına çıkan engeller vardır. Hep iyi hâlden kötü hâle geçer. Ancak kahraman ona yardım edenlerin yardımıyla düĢmanlarının üstesinden gelmeyi baĢarır ve iyi hâli, kendi ve kabilesinin hayatına geri getirmeye baĢarır.

Hikâyede bir iyi hâlden diğer iyi hâle geçilirken arada kötü hâller yaĢanır. Ġyi hâller hikâyenin kurgusunda beĢ aĢamanın oluĢmasını sağlar.

1. Hikâyenin ilk aĢaması aĢağıdaki olaylardan oluĢur:

a. Ġlk iyi hâl: Varka ve GülĢâh evlenmek isterler.

b. A‟da Rebi, YM‟de ise Benî Amr ordusu Benî ġeybe kabilesine gece baskını yapıp GülĢâh‟ı kaçırır;

c. Varka, kabilesinin ordusunun eĢliğinde GülĢâh‟ı kaçıranlar, yani A‟da Benî Zabbe YM‟de ise Hayyu Benî Hayf kabilesi ile savaĢmaya gider;

d. Mücadeleler sırasında Varka‟nın babası öldürülür;

e. Benî Zabbe yenilip kaçar.

Hikâye iyi hâl ile baĢlar; Benî ġeybe kabilesi barıĢ ve huzurda yaĢarlar ve kabilenin emirlerinin çocukları için düğün töreni düzenlemek isterler. Ama bu iyi hâlin değiĢmesi ve kötü hâle geçmesine GülĢâh‟ın güzelliği neden olur. Onun güzelliğinin nâmı bütün Arap kabilelerinde yayılmıĢtır, her taraftan GülĢâh‟ı istemeye gelirler ve bu durum kahramanların ve kabilelerinin hâlini kötüye geçmesine neden olur. Hikâyenin olaylarının akıĢında etkileyici olan ve kötü hâllerin oluĢmasına da neden olan ilk durum GülĢâh‟ın güzelliği ve Varka ile evlenmesidir. Bu durum iyi bir hâl olan düğün gecesinde GülĢâh‟ın görücülerinden olan Rebi‟nin onlara gece baskını yapıp GülĢâh‟ı kaçırmasına neden olur.

Rebi‟nin gece baskını yapması ve GülĢâh‟ı kaçırılmasının nedeni ise A‟da Ģöyledir:

GülĢâh‟ın nâmını duyarak ona âĢık olan Rebi, GülĢâh‟ı istemek üzere babasına birkaç kez mektup gönderir. Ancak Hilâl ona cevap vermez. Bu yüzden Rebi ona kin tutar. Varka ve GülĢâh‟ın aĢkından haberdar olduğunda kabilelerine saldırmak için onların düğün töreni zamanını bekler. YM‟de ise: GülĢâh‟ın gelin olarak Varka‟ya geleceği gece, Hayyu Benî Hayf kabilesinin beyi Benî Amr, daha önce GülĢâh‟ın güzelliğini duyduğu için, altmıĢ bin

89 asker ile GülĢâh‟ı babasından istemeye gelir. Oraya giderken GülĢâh‟ın düğünü olduğunu öğrenip onu kaçırmaya karar verir. Gece baskınında Benî ġeybe kabilesi saldırmayı beklemediği için savunmasızdır ve düĢman onlardan birçok kiĢiyi öldürür, mallarını da yağmalayıp GülĢâh‟ı kaçırırlar. A‟da Varka‟yı da kaçırmak isterler. Ancak onu bulamadıkları için sadece GülĢâh‟ı kaçırırlar. Sonra da Varka, kabilesinin ordusu ile A‟da Benî Zabbe YM‟de ise Hayyu Benî Hayf kabilesi ile savaĢmaya gider. Bu kısımda aĢk ve hamase birbirine karıĢır ve Ģairler hamasî bir anlatıĢ ile iki kabilenin meydan okumaları, yiğitlikleri ve kahramanlıklarını anlatırlar. Sonunda Varka‟nın babası Hümâm, A‟da Rebi ve iki oğlu, YM‟de ise Benî Amr‟ın öldürülmesinden sonra Benî ġeybe savaĢı yener.

SavaĢta önemli olan nokta GülĢâh‟ın etkileyici olmasıdır. A‟da Rebi ve büyük oğlunu GülĢâh öldürür, YM‟de ise Benî Amr‟ın eline esir düĢen Varka‟yı o kurtarır ve böylece Varka, Benî Amr‟ı öldürür. Yenilen düĢman kabilesi de kaçar.

2. Hikâyenin ikinci aĢaması ise aĢağıdaki olaylardan oluĢur:

a. Ġkinci iyi hâl: DüĢmanı yenen Varka ile GülĢâh, ordunun eĢliğinde kabilelerine dönerler.

b. A‟da GülĢâh‟ın babası, YM‟de ise GülĢâh‟ın annesi Varka‟nın maddi durumunun kötü olmasını ileri sürerek Varka ile GülĢâh‟ın evlenmesine engel olur;

c. Varka dayısından maddi yardım almak üzere Yemen‟e gider.

d. Varka, dayısını esir alan A‟da Bahreyn ve Aden, YM‟de ise Bahreyn ve KîĢ ordusu ile savaĢır.

e. Bu mücadelenin sonunda galip gelen Varka, A‟da Bahreyn ve Aden Ģahlarının baĢlarını, YM‟de ise Melik Anter‟in baĢını keser.

Birinci aĢamadan sonra GülĢâh‟ın kurtarması ile hikâye iyi hâle geçildiği hâlde A‟da GülĢâh‟ın babası, YM‟de ise GülĢâh‟ın annesi Varka‟nın yoksulluğunu ileri sürerek kızını ona vermek istemezler ve böylece iyi hâlden kötü hâle geçilir. Bu durumda Varka dayısından maddi yardım almak üzere Yemen‟e gider. Orada dayısı ve emirlerinin esir alındığını öğrenir. DüĢman ile savaĢıp dayısını kurtarır.

3. Hikâyenin üçüncü aĢaması ise aĢağıdaki olaylardan oluĢur:

a. Üçüncü iyi hâl: dayısını kurtaran Varka, ondan aldığı mallarla kabilesine döner.

90 b. Varka Yemen‟de olduğu sırada GülĢâh‟ın güzelliğini duyarak ona âĢık

olan ġam ġahı, GülĢâh‟ı istemeye gelir;

c. ġam ġahının maddi gücü GülĢâh‟ın annesine cazip gelmesi ile eĢini bu evliliğe ikna eder;

d. GülĢâh‟ın rızası olmadığı hâlde ġam ġahı ile evlendirilip ġam‟a gönderilir;

e. GülĢâh ġam‟a gittiğinde bir koyun kesilip gömülür; A‟da GülĢâh‟ın ġam ġahı ile evlenmesi herkesten gizlenir ve böylece herkes gömülen koyunu GülĢâh zanneder;

f. Varka Yemen‟den döndüğünde ona GülĢâh‟ın öldüğü yalanının söylenir.

Hikâye üçüncü kez kötü hâlden iyi hâle geçer ve Varka, GülĢâh ile evlenebilmek için ihtiyacı olan malları elde etmiĢ bir Ģekilde kabilesine döner. Ancak bu durumda bile GülĢâh‟a kavuĢamaz. Varka Yemen‟de olduğu sırada GülĢâh‟ın güzelliğini duyup ona âĢık olan ġam ġahı bir sürü mal ile Benî ġeybe‟ye gelir. Orada herkese yaptığı bağıĢlamalar ve GülĢâh‟ın anne babasına verdiği mallar ile kızlarını ona vermelerine ikna eder. Böylece ġam ġahı, GülĢâh‟ı ġam‟a götürür. Bu olay hikâyenin iyi hâlden kötü hâle geçilmesine neden olur. Varka döndüğünde ona GülĢâh‟ın ölüm yalanını söyleyebilmek için bir koyun kesilip gömülür. A‟da bütün kabileye yalandan GülĢâh‟ın ölümü söylenir. Varka kabilesine döndüğünde ona koyunun mezarı gösterilir ve o da GülĢâh‟ın ölümüne inanır.

4. Hikâyenin dördüncü aĢaması ise aĢağıdaki olaylardan oluĢur:

a. Dördüncü iyi hâl: A‟da GülĢâh‟ın hayatta olduğundan haberdar olan bir kız, YM‟de ise GülĢâh‟ın kız arkadaĢı gerçeği yani GülĢâh‟ın hayatta olduğunu Varka‟ya söyler. GülĢâh‟ın yaĢadığını öğrenen Varka ġam‟a doğru yola çıkar.

b. Varka, ġam‟a yaklaĢtığında kırk haramiler ile karĢılaĢır, onlardan A‟da otuzu, YM‟de ise otuz ikisini öldürür ve gerisi kaçar. Bu mücadelede Varka kendisi de yaralanır.

c. ġam ġahı Varka‟yı yaralı bir hâlde bulur ve onu sarayına götürür.

A‟da GülĢâh‟ın hayatta olduğundan haberdar olan bir kız, YM‟de ise GülĢâh‟ın kız arkadaĢı bütün gerçekleri Varka‟ya açıklar. Varka, GülĢâh‟ın yaĢadığını öğrendiğinde yine hikâye kötü hâlden iyi hâle geçilir. Bunun üzerine Varka ġam‟a doğru yola çıkar. ġam‟a

91 yaklaĢtığında kırk haramiler ile karĢılaĢır. A‟da onların otuzunu, YM‟de ise onların otuz ikisini öldürür. Bu mücadele sırasında yaralanan Varka bir pınarın kenarında bayılır.

Varka‟nın kırk haramiler ile karĢılaĢması ve pınarın kenarında bayılması hikâyenin iyi hâlden kötü hâle geçilmesidir.

5. Hikâyenin beĢinci aĢaması ise aĢağıdaki olaylardan oluĢur:

a. BeĢinci iyi hâl: ġam ġahı, Varka‟yı pınarın yanında bulur ve tedavi etmek için sarayına götürür.

b. Sarayda Varka ve GülĢâh birbirlerinden haberdar olup görüĢürler.

c. Varka, GülĢâh‟ın evli olduğu hâlde onunla görüĢmesini doğru bulmaz ve saraydan ayrılır.

d. Varka, GülĢâh‟ın yanından ayrıldıktan sonra yolda ölür.

e. GülĢâh, Varka‟nın ölümünden haberdar olduktan sonra mezarının baĢına gider. A‟da Varka‟nın mezarının baĢında ölür, YM‟de ise kendisini hançerle öldürür.

f. Hz. Muhammed‟in duası ile Varka ve GülĢâh dirilir. Kendilerine A‟da yirmi YM‟de ise kırk yıl ömür verilir ve Hz. Muhammed nikâhlarını kıyar. Böylece iki âĢık birbirlerine kavuĢurlar.

Kötü bir hâlde olan Varka‟yı ġam ġahı bulması ve tedavi etmek için sarayına götürmesi hikâyenin iyi hâle geçilmesini sağlar. Ġyi hâl Varka ve GülĢâh‟ın buluĢmaları ile devam eder. Aradan zaman geçtikten sonra Varka, GülĢâh ile buluĢmasını doğru bulmaz, bu yüzden kabilesine geri dönmek üzere yola çıkar ve böylece iki âĢığın ayrılması hikâyenin iyi hâlden kötü hâle geçilmesine neden olur. GülĢâh‟tan ayrı kalmaya artık tâkatı kalmayan Varka yolda ölür ve hikâyenin kötü hâli devam eder. Varka‟nın ölüm haberini duyan GülĢâh, Varka‟nın mezarının baĢına gelir ve orada ölür. YM‟de A‟dan farklı olarak GülĢâh kendini öldürür. GülĢâh‟ın ölümü hikâyede kötü hâli devam ettirir. GülĢâh ve Varka aynı mezarda gömülürler. Aradan zaman geçtikten sonra Hz. Muhammed ġam‟a gider ve iki âĢık Hz. Peygamber‟in duası ile dirilirler. Hz. Muhammed onların nikâhlarını kıyar ve iki âĢık ömürlerinin sonuna kadar birlikte yaĢarlar. Varka ve GülĢâh‟ın dirilip evlenmeleri hikâyeyi kötü hâlden iyi hâle geçilmesini sağlar ve böylece hikâye iyi hâlle biter.

92 Görüleceği gibi hikâye beĢ aĢamadan oluĢur. Hikâyenin asıl kahramanı ilk Varka, sonra da GülĢâh‟tır ve hikâyede bulunan diğer kiĢiler yardımcı kahramanlardır. Hikâyenin iskeletini, Varka ve GülĢâh‟ın birbirlerine âĢık olmaları ve onların kavuĢmalarına engel olan kiĢi ve olaylar ve bu olumsuz Ģartların ortadan kaldırma çabası oluĢturur. Yardımcı kahramanların arasında iliĢkilerin az oluĢu ve entrik unsurun çok fazla görülmemesi olayların bir zincir halkaları Ģeklinde düz bir Ģekilde ilerlemesini sağlar113.

Sonuç olarak diyebiliriz ki hikâyenin sürekli iyi hâlden kötü hâle, kötü hâlden iyi hâle geçilmesinin ana sebebi GülĢâh‟ın güzelliğidir. GülĢâh‟ın nâmı Arap kabilelerinde duyulur ve GülĢâh‟a birçok kiĢi âĢık olup onu istemeye gelir. Bu görücüler hikâyenin baĢından sonuna kadar iki âĢığın birbirlerine kavuĢmalarını engellerler114.

113 Yıldız, a.g.tz., ss.198-199

114 Bu kısım yazılırken Ģu kaynaklardan faydalanmıĢtır: Yıldız, a.g.tz., ss. 195-199; Furuzende, a.g.m., ss.

65-81.

93

BEġĠNCĠ BÖLÜM

ĠKĠ MESNEVÎNĠN KARġILAġTIRILMASI

I. ĠKĠ MESNEVÎDEKĠ BAġLIKLAR VE BÖLÜMLENDĠRMELER

Ayyukî / Varka ve GolĢâh Yûsuf-ı Meddâh / Varka ve GülĢâh Manzumeye BaĢlangıç (bu bölümde

baĢlık yok) [1- 16]

Dāstān-ı Varḳa ve GülĢāh-

Bismillāhirrahmānirrahīm (manzumeye bu iki baĢlıkla baĢlar.) [1- 36]/ [Varka ve GülĢâh Hikâyesi- Besmele (rahmetli ve

bağıĢlayan Allah‟ın adıyla)]

Der-SėtāyėĢ-ė Solṭān Maḥmūd Raḥmetullāhi „Aleyh [17-60]/ (-Allah‟ın Rahmeti Üzerine Olsun- Sultan Mahmud‟un Övgüsü Hakkında)

Āġāz-ė Ḳėṣṣa [61-177]/ (Hikâyeye BaĢlangıç)

El- Meclisü‟l-Ūlā [37- 297]/ (Ġlk Meclis) Borden-ė GolĢāh-rā Ez-Ḥayy [178-221]/

(GülĢâh‟ı Kabileden Götürmeleri)

ġi„r-i GülĢāh [102- 108]/ (GülĢâh‟ın ġiiri) ġė„r Goften-ė Rebi„ Ėbn-ė „Adnân

[222-225]/ (Rebi Ġbni Adnan‟ın ġiir Söylemesi)

ġė„r Goften-ė Varḳa Der-Hėcr-ė Gol-Ģāh [262-266]/ (GülĢâh‟ın Ayrılığında Varka‟nın ġiir Söylemesi)

ġi„r-i GülĢāh [189- 195]/ (GülĢâh‟ın ġiiri) ġė„r Goften-ė Rebi„ Ėbn-ė „Adnân

[342-346]/ (Rebi Ġbni Adnan‟ın ġiir Söylemesi)

(mesnevî) [347-477]

ġė„r Goften-ė Varḳa Der-Merg-ė Peẕer [478-482]/ (Varka‟nın Babasının Ölümü Hakkında ġiir Söylemesi)

94 El- Meclisü‟s -S ānī [298- 592]/ (Ġkinci Meclis)

(mesnevî) [483-668]

Ceng Kerden-ė Poser-ė Rebi„ Bā-Gol-Ģāh [669-774]/ (Rebi‟nin Oğlunun GülĢâh‟la SavaĢması)

Gėrėftār ġoden-ė Gol-Ģāh [775-840]/

(GülĢâh‟ın Tutsak Olması)

Rehāyī Yāften-ė Gol-Ģāh [941-888]/

(GülĢâh‟ın Özgür Olması)

Ṣėfat-ė ġolām-ė Varḳa ve Destūrī Ḫˇāsten Ez-Vey Bė-çāre Sāḫten [889-917] / (Varka‟nın Kölesinin Vasfı ve çare bulmak için ondan izin Ġstemesi)

Ṣėfat-ė Ḫˇānden-ė Varḳa Māder-ė Gol-Ģāh(râ) ve Zārī Kerden [918-981]/

(Varka‟nın GülĢâh‟ın Annesini

Çağırmasının ve Ağlamasının Vasfı )

Peymān Besten-ė Varḳa vü Gol-Ģāh [982-1007]/ (Varka ve GülĢâh‟ın Birbirine Söz Vermesi)

ġi„r-i Varḳa [402- 410]/ (Varka‟nın ġiiri) ġi„r-i GülĢāh [416- 424]/ (GülĢâh‟ın ġiiri)

Reften-ė Varḳa Be-Yemen [1008-976]/

(Varka‟nın Yemen‟e Gitmesi)

Bīrūn Reften-ė Varḳa Ez-ġehr-ė Yemen Be-Ceng Kerden [1077-1224]/

(Varka‟nın SavaĢmak için Yemen ġehrinden DıĢarı Çıkması)

El- Meclisü‟s -S āl s [593- 896]/ (Üçüncü Meclis)

ġi„r-i Varḳa [763- 772]/ (Varka‟nın ġiiri)

95 Ḥikāyet-i Zengī Ġulām u Varḳa-i Pehlevān-ı Cihān [776- 851]/ (Zenci Köle ve Dünyanın En Ġyi Pehlivanı Olan Varka‟nın Hikâyesi)

Reften-ė ġāh-ė ġām Be-Dīden-ė Gol-Ģāh [1225-1347]/ (ġam ġahının GülĢâh‟ı Görmeğe Gitmesi)

El- Meclisü‟r-Rābi„ [897-1178 ]/

(Dördüncü Meclis) Nevḥa Kerden-ė GolĢāh [1348-1360]/

(GülĢâh‟ın ağıt yakması/ Hüzünlü Sözler Söylemesi)

ġe„r Goften-ė GolĢāh der-Hėcr-ė Varḳa [1361-1366]/ (GülĢâh‟ın Varka‟nın Ayrılığında ġiir Söylemesi)

(mesnevî) [1367-1400]

ġi„r-i GülĢāh [1140- 1148]/ (GülĢâh‟ın ġiiri)

Borden-ė GolĢāh Be-ġām [1401-1433]/

(GülĢâh‟ın ġam‟a Götürülmesi)

Ḥikāyet-i Hilāl ġāh Aldayup Varḳa‟ı Vefāt Ġtdi GülĢāh [1149- 1178]/ (Hilâl‟in GülĢâh‟ın Ölüm Hikâyesi Varka‟yı aldattı.)

BāzgeĢten-ė Varḳa Be-Ḥayy-ė Benī ġeybe [1434-1481]/ (Varka‟nın Benî ġeybe Kabilesine Geri Dönmesi)

ġė„r Goften-ė Varḳa Der-Hėcr-ė GolĢāh [1482-1488]/ (Varka‟nın GülĢâh‟ın Ayrılığında ġiir Söylemesi)

Zārī Kerden-ė Varḳa [1489-1535]/

(Varka‟nın Ağlaması)

Āgāhī-yė Varḳa Ez-Mekr-ė „Amm [1536-1585]/ (Varka‟nın Amcasının Hilesinden Haberdar Olması)

El- Meclisü‟l-Ḫāmis„ [1179- 1487]/

(BeĢinci Meclis) Reften-ė Varḳa Be-ġām [1586-1733]/

(Varka‟nın ġam‟a Gitmesi)

96 Hikāyet-i Melik Muḥsin ġāh Seyre Çıḳup Varḳa BuluĢdı Gāh [1253- 1469]/ (Muhsin ġah‟ın Gezmeye çıktığında Varka‟yla karĢılaĢmasının Hikayesi)

Dīden-ė Varḳa ve GolĢāh Yek-Dīger-rā [1734-1864]/ (Varka ve GülĢâh‟ın Birbirlerini Görmeleri)

ġi„r-i Varḳa [1470- 1473]/ (Varka‟nın ġiiri)

El- Meclisü‟s-Sādis [1488- 1744]/ (Altıncı Meclis)

ġi„r-i Varḳa [1524- 1530]/ (Varka‟nın ġiiri) ġi„r-i GülĢāh [1531- 1537]/ (GülĢâh‟ın ġiiri)

BāzgeĢten-ė Varḳa Ez-ġām [1865-981]/

(Varka‟nın ġam‟dan Geri Dönmesi)

ġė„r Goften-ė Varḳa [1982-1986]/

(Varka‟nın ġiir Söylemesi) (mesnevî) [1987-2008]

ġė„r Goften-ė Varḳa [2009-2013]/

(Varka‟nın ġiir Söylemesi)

ġi„r-i Varḳa [1565- 1573]/ (Varka‟nın ġiiri)

Morden-ė Varḳa ve Ḫaber Yāften-ė GolĢāh [2014-2050]/ (Varka‟nın Ölmesi ve GülĢâh‟ın Bundan Haberdar Olması)

ġė„r Goften-ė Gol-Ģāh [2051-2057]/

(GülĢâh‟ın ġiir Söylemesi) (mesnevî) [2058-2066]

Reften-ė ġāh-ė ġām Bā-GolĢāh Ber-Ser-ė Gūr-ė Varḳa [2067-2116]/ (ġam ġahı‟nın GülĢâh ile Varka‟nın Mezarının BaĢına Gitmesi)

ġi„r-i GülĢāh [1642- 1650]/ (GülĢâh‟ın ġiiri)

ġekve-yė ġā„ėr [2117-2128]/ (ġairin ġikâyeti)

97 Bākī-yė Ḳėssa-yė Varḳa ve Gol-Ģāh

[2228-2338] / (Varka ve GülĢâh Kıssasından Kalanlar)

Mu„cizāt-ı Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafā

„Aleyhi‟ṣ-Ṣalātu ve‟s-Selām [1682- 1724]/

(Ona Namaz ve Selam olan Hz.

Muhammed‟in Mucizeleri)

A. BAġLIKLAR VE BÖLÜMLENDĠRMELERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Belgede AYYUKĠ ĠLE YUSUF-I MEDDAH’IN VARKA VE GÜLġAH MESNEVĠLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI (sayfa 102-112)