4.1. Kadınların Sosyodemografik Özellikleri

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 46,44±9,28’dır (Tablo 1). Medyan değerleri 46 ile aritmetik ortalamaya paraleldir. Mod değerlerine göre kadınların çoğu 35 yaştadır.

Tablo 1. Katılımcıların Yaş Dağılımı

Ortalama Yaş 46,44±9,28

Ortanca Yaş 46

Mod (Yaş) 35

Min. (Yaş) 35

Max. (Yaş) 64

Yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde en yüksek oranı % 35,6 ile 35-39 yaş, % 14,4 ile 45-49 yaş ve % 13,6 ile 50-54 yaş arasındaki katılımcılar oluşturmaktadır (Tablo 2).

Kadınların medeni durumu incelendiğinde “bekarım” cevabını veren 45 (% 12,5) kadın, “evliyim” diyen 257 (% 71,4) kadın, eşi ölmüş olan 40 (% 11,1) kadın, boşanmış olan 10 (% 2,8) kadın, eşinden ayrı yaşayan 3 (% 0,8) kadın, evlilik dışı ilişkisi olan 5 (% 1,4) kadın vardı.

Kadınların eğitim durumlarına baktığımızda 10 (% 2,8) kadının okuryazar olmadığı, 22 (% 6,1) kadının okuryazar olduğu,178 (% 49,4) kadının ilkokul mezunu olduğu, 77 (% 21,4) kadının ortaokul mezunu olduğu, 68 (% 18,9) kadının lise mezunu olduğu, 5 (% 1,4) kadının ise yüksekokul mezunu olduğu saptanmıştır.

Kadınların çalışma durumları incelendiğinde; 27 (% 7,5) kadının gelir getiren bir işte çalışıyor olduğu, 333 (% 92,5) kadının işsiz olduğu belirlendi.

Tablo 2. Kadınların Sosyodemografik Özellikleri

Sosyodemografik özellikler Sayı Yüzde (%)

YAŞ

Kadınların 333’ü (% 92,5) ev hanımı, 5’i (% 3,1) emekli, 8’i (% 2,2) memur,11’i (% 3,1) işçi ve 3 (% 0,8) kadın serbest çalışıyor idi.

Kadınların sosyal güvence durumu incelendiğinde; herhangi bir güvencesi olmayan 18 (% 5,0) kadın, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’na bağlı olan 339 (% 94,2) kadın, özel sigortası olan 3 (% 0,8) kadın vardı.

Kadınların 257 ’sinin (% 71,4) aylık geliri 501-1000 TL, 64’ünün (% 17,9) 1001 TL üstünde ve 39 ’unun (% 10,8) 500 TL’nin altındadır.

Kadınların 335’i (% 93,1) çekirdek aileye sahipti. Geniş aile özelliğine sahip 18 (% 5,0), parçalanmış ailesi olan 4 (% 1,1), yeniden kurulmuş aileye sahip 3 (% 0,8) kadın vardı.

4.2. Kadınların Evlilik Bilgileri

Kadınların ilk evlilik yaşı incelendiğinde evlilik yaşı ortalama 19,67±3,89 ‘dur.

Mod değerlerine göre kadınların çoğu 19 yaşında evlenmiş. (tablo 3) Kadınlar ortalama 27,48±11,08 yıldır evlidir (min=0,max=49) (Tablo 4).

Tablo 3. Katılımcıların İlk Evlilik Yaşı Dağılımı

Ortalama Yaş 19,67±3,89

Ortanca Yaş 19

Mod (Yaş) 19

Min. (Yaş) 14

Max. (Yaş) 46

Tablo 4. Katılımcıların Evlilik Sürelerinin Dağılımı

Ortalama Yıl 27,48±11,08

Ortanca Yıl 27

Mod (Yıl) 19

Min. (Yıl) 0

Max. (Yıl) 49

Evli kadınların 124 (% 39,9) ’ü 20 yaş ve üzerinde ilk evliliklerini gerçekleştirmiş olup, 18-19 yaş grubunda evlenen 105 (% 33,8), 16-17 yaş grubunda evlenen 71 (%

Kadınların 85 (% 27,3)’i 20-29 yıl, 79 (% 25,4) ’u 10-19 yıl, 74 (% 23,9) ’ü 30-39 yıldır evlidir. 40 yıldan fazla süredir evli olan 61 (% 19,6) kadın varken, 9 yıldan az süredir evli olan 12 (% 3,8) kadın vardır. Kadınlardan 308’i (% 99,0) 1 kez evlilik yapmışken, 3 kadın (% 1,0) 2 kez evlilik yapmıştır. Kadınların % 39,2(n=122)’sinin eşleriyle akrabalık durumu varken, % 89,4 (n=278) kadın görücü usulü evlenmiştir.

Eşiyle akraba olan 122 (% 39,2) kadın, görücü usulü evlenen 278 (% 89,4) kadın vardı.

Çalışmamızda eş ile ilgili soruları yanıtlamak istemeyen 4(% 1,1), eşi/partneri olmayan 45 (% 12,5) kadın saptandı.

Tablo 5. Kadınların Evlilik Bilgileri

Evlilik bilgileri Sayı Yüzde (%)

İlk evlilik yaşı

15 ve altı 11 3,5

16-17 71 22,8

18-19 105 33,8

20 ve üstü 124 39,9

Evlilik süresi

9 yılve altı 12 3,8

10-19 yıl 79 25,4

20-29 yıl 85 27,3

30-39 yıl 74 23,9

40 yıl ve üstü 61 19,6

Evlilik sayısı

1 308 99,0

2 3 1,0

Akrabalık durumu

Yok 189 60,8

Var 122 39,2

Evlilik şekli

Görücü usulü 278 89,4

Anlaşarak 33 10,6

Toplam 311 100,0

4.3. Kadınların Birliktelik Durumları

Kadınların evliliklerinin resmiyet durumlarına bakıldığında 257 (% 71,4) kadın resmi nikahlı, 50 (% 13,9) kadının nikahı yoktu (Tablo 6).

Kadınların partner durumlarına bakıldığında 263 (% 73,1) kadının partneri varken, 45 (% 12,5) kadının partneri yoktu.

Çalışmamızda eş ile ilgili soruları yanıtlamak istemeyen 4 (% 1,1) kadın vardı.

Çalışmaya aldığımız 5 (% 1,4) kadın resmi nikahsız partneri olan kadınlar iken, 1

(% 0,3) kadının eşi ölü ancak partneri var, 1 (% 0,3) kadın kocasını aldatıyor, 2 (% 0,6) kadın şuan partneri yok ancak cinsel deneyimi vardı.

Tablo 6. Kadınların Birliktelik Durumları

Beraberlik bilgileri Sayı Yüzde (%)

Resmiyet durumu Nikah yok Nikah var

Eşi ölü/ayrı/boşanmış

50 257 53

13,9 71,4 14,7 Partner durumu

Yok Var

Eşi ölü/ayrı/boşanmış

45 263 52

12,5 73,1 14,4

Toplam 360 100,0

4.4. Kadınların Eş Bilgileri

Eşlerin yaş ortalaması 52,91±10,80’dir ve Eşin yaşı için mod değeri 40’dir.

Medyan değerleri 52 ile aritmetik ortalamaya paraleldir.(Tablo 7)

Tablo 7. Katılımcıların Eşlerinin Yaş Dağılımı

Ortalama Yaş 52,91±10,80

Ortanca Yaş 52

Mod (Yaş) 40

Min. (Yaş) 28

Max. (Yaş) 75

Kadınların eşlerinin yaş grupları incelendiğinde 108 (% 34,7) kadının eşi 40-49 yaş, 105 (% 33,8) kadının eşi 60 yaş üstü ve 76 (% 24,4) kadının eşi 50-59 yaş grubundadır (Tablo 8). Eşi 39 yaş ve altı grupta olan kadın sayısı 22 (% 7,1)’dir. Eşi 2 kez evlilik yapmış 13 (% 4,2) kadın vardı. Eşlerin eğitim düzeyleri kadınlara göre biraz daha düşük olup, ilkokul mezunu olanların oranı % 47,9, ortaokul mezunu olanların oranı % 24,4, lise mezunu olanların oranı %22,5 üniversite eğitimi almışların oranı

% 1,9, okuryazar olmayanların oranı ise % 1,0’di.

Kadınların eşlerinin mesleği incelendiğinde; 117 (% 37,6) kadının eşi emekli iken,

Tablo 8. Kadınların Eş Bilgileri (N=311)

EşBilgileri Sayı Yüzde (%)

Eş yaş

39 ve altı 22 7,1

40-49 108 34,7

50-59 76 24,4

60 ve üstü 105 33,8

Eş evlilik sayısı

1 298 95,8

2 13 4,2

Eş eğitim

Okur-yazar değil 3 1,0

Okuryazar 7 2,3

İlkokul 149 47,9

Ortaokul 76 24,4

Lise 70 22,5

Üniversite 6 1,9

Eş meslek

Emekli 117 37,6

Memur 55 17,7

İşçi 105 33,8

İşsiz 2 0,6

Serbest 32 10,3

Toplam 311 100,0

4.5. Kadınların Doğurganlık Durumlarına Ait Bilgiler

Tablo 9’da kadınların doğurganlık durumu ile ilgili bilgileri yer almaktadır.

Kadınların ortalama ilk adet yaşı 12,94±1,19 olup, 275’inin (% 76,4) 12-14 yaş, 46’sının (% 12,7) 11 yaş ve altı, 38’inin (% 10,5) 15 yaş ve üstü grubunda olduğu görülmektedir. İlk adet yaşı median ve mod değerleri 13’tür (min=10 yaş, max=16 yaş).

Kadınların ilk gebelik yaşı ortalaması 21,02±3,52‘dir. İlk gebelik yaşı için mod değeri 19 iken, median değeri 20’dir (min=15 yaş, max=39 yaş). Kadınların ilk gebelik yaşına göre 147’si (% 40,9) 20-24 yaş, 120’si (% 33,3) 15-19 yaş grubunda yer almaktadır.

Kadınların son gebelik yaşı ortalaması 27,57±3,92‘dir. Son gebelik yaşına göre mod değeri 25 iken, medyan değeri 28 ile ortalamaya paraleldir. Son gebelik yaşına bakıldığında kadınların 162’si (% 44,9) 25-29 yaş grubunda yer almaktadır.

Kadınların ortalama gebelik sayısı 3,30±1,51 olup, 187’sinin (% 51,9) 1-3 kez, 108’inin (% 29,9) 4-6 kez, 7’sinin (% 2,0) 7 kez ve üzerinde gebe kaldığı saptanmıştır.

Örneklemdeki kadınların 58’i (% 16,1) hiç gebe kalmamış kadınlardır. Bu grubu bekarlar, infertil kadınlar, eşi infertil olan kadınlar ve evli, sağlıklı olup henüz gebe kalmamış olan kadınlar oluşturmaktadır.

Tablo 9. Kadınların Doğurganlık Durumlarına Ait Bilgiler

Doğum yapan kadınların ortalama doğum sayısı 2,96±1,28’dir. Medyan değeri 3 ile ortalamaya paraleldir. Mod değeri 2’dir. Hiç doğum yapmamış 58 (% 16,1) kadın

4.6. Katılımcıların İstemli (küretaj) ve İstemsiz Düşük Yapma Durumları Tablo 10’da kadınların düşük yapma ve küretaj olma durumları verilmiştir.

Kadınların 19’u (% 6,0) küretaj (ortalama 1,09±0,38) olmuştur.

Tablo 10. Katılımcıların İstemli ve İstemsiz Düşük Bilgileri

Doğurganlık özellikleri Sayı Yüzde (%) spontan düşük yapmıştır. Partneri olmayan 45 (% 12,5) kadın soruyu yanıtlamamıştır.

4.7. Katılımcıların Doğum Bilgileri

Katılımcıların 136’sı (% 45,0) müdehalesiz normal doğum yapmışken, 95 (% 31,5) kadın sadece sezeryan şeklinde doğum yapmıştır (Tablo 11). Sadece epizyotomili doğum yapan 16 (% 5,2) kadın bulunmaktadır.

Tablo 11. Katılımcıların Doğum Bilgileri epizyotomili doğum yapan 25 (% 8,3) kadın, en az 1 kez sezeryan yapan 141 (% 46,7) kadın, en az 1 kez zor doğum yapan 5 (% 1,7) kadın vardır. Hiç doğum yapmamış olan 58 (% 16,1) kadın analiz dışı bırakıldı.

4.8. Katılımcıların Menopoz Durumlarına Ait Bilgiler

Katılımcıların menopoza girme durumları, postmenopozal dönemde bulunan kadınların kaç yıldır menopozda oldukları, menopoza girme yaşları, menopoza girme şekilleri, menopoz öncesi ve sonrası doktora gitme durumları ve bu dönemde menopoz

ile ilgili Hormon Replasman Tedavisi (HRT) alma, osteoporoz tedavisi ve ateş basması nedeniyle ilaç kullanma durumları Tablo 12’de sunulmaktadır.

Kadınların 178’i (% 49,4) halen düzenli adet görmekte iken, 6’sı (% 1,7) 1 yıldan az süredir düzensiz adet görmektedir. Kadınların 176’sı (% 48,9) en az 1 yıldır adet görmemektedir.

Katılımcılardan menopozda olanlar ve düzensiz adet görenlerin 68’i (% 18,9) menopoz şikayetleri nedeni ile doktora başvurmuştur. Doktora gitmeyen 114 (% 31,7) kadın vardır.

Menopoza giriş yaşı ortalaması 48,01 ± 3,89’dur. Medyan ve mod değeri 49’dur.

(min=30,max=57) Postmenopoz dönemindeki 176 kadının 115’i (% 65,3) menopoza 40-49 yaş arasında, 57’si (% 32,4) 50 yaş ve üstünde menopoza girmiştir. DSÖ tarafından erken menopoz olarak tanımlanan 40 yaş altı menopoza giren 4 (% 2,3) kadın vardır.

Kadınların postmenopozal dönemdeki ortalama süreleri 7,33 ± 4,87 yıldır.

Postmenopoz dönemindeki kadınların 53’ü (% 30,1) 5-9 yıldır, 41’i (% 23,3) 10-14 yıldır postmenopozal dönemde yer almaktadır. Semptomlara HRT tedavisinin en fazla yanıt verdiği dönem olan 5 yıl altı dönemde bulunan kadın sayısı 62’dir (% 35,2).

Menopozun kronik döneme ait sorunlarının ağırlık kazandığı 15 yıl ve üstü dönemde bulunan kadın sayısı ise 20’dir (% 11,4).

Aniden menopoza giren 88 (% 50,0) kadın, zamanla azalarak adetten kesilen 81 (% 46,0) kadın, ameliyatla menopoza giren 7 (% 4,0) kadın bulunmaktadır.

Postmenopozal dönemdeki 176 kadının 61’i (% 34,7) şikayetleri nedeni ile ilaç kullanmış, 115’i (% 65,3) ise ilaç kullanmamıştır. İlaç kullanan kadınların 22’si (% 36,1) bu dönemde eksilen hormon nedeniyle, 34’ü (% 55,7) osteoporoz nedeniyle, 55’i (% 90,2) ateş basması nedeniyle ilaç tedavisi gördüklerini belirtmiştir.

Tablo 12. Katılımcıların Menopoz Durumlarına Ait Bilgiler

4.9. Kadınların Menstruasyon Durumları ve Menopoz Süreleri

Kadınların 178’i (% 49,4) her ay düzenli adet görmektedir (Tablo 13). Bir yıldan fazla adet görmeyen 150 (% 41,6) kadın, son 1 yıldır düzensiz olarak adet gören 6 (% 1,7) kadın ve son 1 yıldır hiç adet görmeyen 26 (% 7,3) kadın vardır.

Kadınların 178’i (% 49,4) premenopozal dönemde, 176’sı (% 48,9) ise postmenopozal dönemde yer almaktadırlar. Kadınların 6’sı (% 1,7) düzensiz adet görenlerdir.

Tablo 13. Kadınların Menstruasyon Durumları ve Menopoz Süreleri

Menopoz süreleri Sayı Yüzde (%)

1 yıldan fazla menopoz 150 41,6

Son 1 yıldır menopoz 26 7,3

1 yıldır düzensiz 6 1,7

Düzenli adet gören 178 49,4

Toplam 360 100,0

4.10. Katılımcıların Sağlık Sorunları

Tablo 14’de katılımcıların sağlık sorunlarına ait bilgiler mevcuttur. Kadınlardan 173’ünün (% 48,1) herhangi bir sağlık sorunu var iken, bunlardan 138’inin (% 38,3) hipertansiyonu, 120’sinin (% 33,3) diabeti, 50’sinin (% 13,9) kolesterol yüksekliği vardır. Meme kanseri öyküsü olan 5 (% 1,4) kadın, rahim kanseri öyküsü olan 3 (% 0,8) kadın mevcuttu. Bunların dışında sağlık sorunları olan 12 (% 3,3) kadın vardı. Tiroid sorunu olan 5 (% 1,4), migreni olan 2 (% 0,6), infertil olan 1 (% 0,3), kalp hastalığı olan 2 (% 0,6), romatolojik hastalığı olan 2 (% 0,6), çocuk felci geçirmiş 1 (% 0,3), bel fıtığı olan 1 (% 0,3), obez olan 2 (% 0,6), astım ve alerjisi olan 1 (% 0,3), ailesinde kanser olan 5 (% 1,4), damar tıkanıklığı olan 4 (% 1,1) kadın vardı.

Tablo 14. Katılımcıların Sağlık Sorunları

4.11. Katılımcıların Eşlerinin Sağlık Sorunları

Tablo15’de katılımcıların eşlerinin sağlık sorunlarına ait bilgiler mevcuttur.

Eşinde herhangi bir sorunu olan 151 (% 41,9) kadın varken, bunlardan 134’ünün (% 37,2) hipertansiyonu, 132’sinin (% 36,7) diabeti, 94’ünün (% 26,1) kolesterol yüksekliği vardı. Bunların dışında sağlık sorunları olan 23 (% 6,4) eş vardı. Kadınlardan 2 ‘si bu soruyu yanıtlamadı.

Tablo 15. Katılımcıların Eşlerinin Sağlık Sorunları

Tablo 16’da katılımcıların alışkanlıklarına ait bilgiler mevcut. Düzenli günlük çay içen 343 (% 95,3) kadın, haftada 3’ten az çay içen 7 (% 1,9) kadın vardı. Hiç çay içmiyorum diyen 10 (% 2,8) kadın bulunmaktadır. Düzenli günlük kahve içen 242 (% 67,2) kadın, haftada 3’ten az kahve içen 79 (% 21,9) kadın vardı. Hiç kahve içmiyorum diyen 39 (% 10,8) kadın bulunmaktadır. Katılımcıların 133’ü (% 36,9) sigara kullanıyordu. 334 (% 92,8) kadın alkol kullanmıyorken, 20 (% 5,6) kadın ayda 1 veya daha az, 5 (% 1,4) kadın ayda 2-3 kez alkol kullanmaktadır. Daha önce kullanıp bırakan 1 (% 0,3) kadın bulunmaktadır.

Tablo 16. Katılımcıların Alışkanlık Durumları

4.13. Katılımcıların Sürekli Kullandıkları İlaçlar

Tablo17’de ilaç kullanım durumuna bakıldığında, katılımcıların 181’i (% 50,3) düzenli ilaç kullanıyordu. Bunlardan 132’si (% 36,7) antihipertansif, 117’si (% 32,5) antidiabetik, 50’si (% 13,9) kolesterol yüksekliği için düzenli ilaç kullanmaktaydı.

Düzenli analjezik kullanan kadınların sayısı 12 (% 3,3)’dir.

Tablo 17. Katılımcıların Sürekli Kullandıkları İlaçlar İlaç kullanım durumu Sayı Yüzde (%)

4.14. Katılımcıların Halen Kullandıkları Doğum Kontrol Yöntemleri

Halen doğum kontrol yöntemi kullanan 107 (% 34,0) kadın vardı (Tablo 18).

Bunlardan 61’i (% 19,4) koitus interreptus yöntemini kullanırken, 32 (% 10,2)’si OKS, 8’i (% 2,5) RİA kullanmaktadır. Kondom kullanan 4 (% 1,3) kadın, sterilizasyon yaptıran 4 (% 1,3) kadın bulunmaktadır. Partneri olmayan 45 (% 12,5) kadın cevaplamamıştır.

Tablo 18. Katılımcıların Halen Kullandıkları Doğum Kontrol Yöntemleri

Doğum kontrol yöntemleri Sayı Yüzde (%)

Halen Yöntem kullanımı

4.15. Katılımcıların Farklı Doğum Kontrol Yöntem Kullanım Durumu

Daha önceleri yöntem kullanan 234 (% 74,3) kadın vardı (Tablo19). Bunların

Tablo 19. Katılımcıların Farklı Doğum Kontrol Yöntem Kullanımı

4.16. Kadınların Genital Enfeksiyon Geçirme Durumları

208 (% 58,8) kadın hayatlarının herhangi bir döneminde genital enfeksiyon geçirmiş (Tablo 20). 192 (% 53,3) kadın kandida, 29 (% 8,1) kadın gonore enfeksiyonu geçirmiştir.

Tablo 20. Kadınların Genital Enfeksiyon Geçirme Durumları

Genital enfeksiyon durumu Sayı Yüzde (%)

Hastalık durumu

4.17. Katılımcıların İlk Cinsel Deneyim Bilgileri

Tablo 21’de kadınların cinsel yaşam konusundaki ilk bilgi kaynağı, ilk deneyim yaşı ve ilk deneyim yeri bilgileri mevcut. 176 (% 48,9) kadının ilk bilgi aldıkları kaynak aileleri iken, 108 (% 30,0) kadın eşinden, 33 (% 9,2) kadın kadın arkadaşından, 30 (% 8,3) kadın gazete ve medyadan ilk cinsel bilgisini aldığını ifade etti. Kadınların 201 (% 55,8)’i ilk ilişki korkusu yaşamış ve ilk deneyim yaşı ortalaması 19,77±4,03’dir. 188 (% 52,2) kadın ilk cinsel deneyimini 19 yaş ve altında yaşamışken, 98 (% 27,2) kadın 20-24 yaş grubunda, 18 (% 5,0) kadın 25-29 yaş grubunda yaşamıştı. İlk ilişki yerine bakıldığında 292 (% 81,1) kadın ilk cinsel deneyimi kendi evlerinde, 10 (% 2,8) kadın ailelerinin evinde, 9 (% 2,5) kadın otelde yaşamışlardır. Cinsel deneyimi olmayan 43 (% 11,9) kadın vardı.

Tablo 21. Katılımcıların İlk Cinsel Deneyim Bilgileri

İlk Cinsel Yaşam Sayı Yüzde (%)

4.18. Katılımcıların Eşleri İle Olan İlişki Durumu

Kadınlardan 20 (% 5,6)’si gebelik korkusu yaşayamaktadır (Tablo 22). Ayda girilen ilişki sayısı ortalama 6,84±5,14’dür. Median değeri 6 ile ortalamaya paraleldir.

Ayda en sık 5-9 kez ilişkiye giren 142 (% 39,3) kadın, 0-4 arası ilişkiye giren 94 (% 26,2) kadın, 10-14 kez ilişkiye giren 45 (% 12,5) kadın, 15 ve üstü ilişkiye giren 30 (% 8,3) kadın bulunmaktadır. Soruyu yanıtlamayan 49 (% 13,6) kadın vardır. Bu grup içinde partneri olmayan 45 (% 12,5) kadın, cevaplamak istemeyen 4 (% 1,1) kadın mevcuttu.

Evlilikte cinselliğini yetersiz bulan 17 (% 4,7) kadın varken, iyi diyen kadınların sayısı 191 (% 53,1)’dir.

Evde söz sahibi sorusuna kadınların 183 (% 50,8)’ü eşim ve ben, 69 (% 19,3)’u eşim, 66 (% 18,3)’sı ben demiştir.

Evlilikte mutluluk sorusuna iyi diyen 177 (% 49,2) kadın varken, çok iyi diyen 84 (% 23,3) kadın, orta diyen 28 (% 7,8) kadın vardır.

Eşe olan his değerlendirildiğinde kadınların 200’ü (% 55,6) eşini seviyorken, 94

’ü (% 26,1) eşini çok seviyordu. 53 (% 14,7) kadın ise eşi olmayan veya cevap vermek istemeyen kadınlardı.

Eşlerde cinsel soruna bakıldığında sorun yok diyen kadınların oranı % 84,2’dir.

Evet bende sorun var diyen 4 (% 1,1), evet eşimde sorun var diyen 4 (% 1,1), evet ikimizde de sorun var diyen 4 (% 1,1) kadın vardı.

Tablo 22. Katılımcıların Eşleri İle Olan İlişki Durumu

4.19. Kadınların Cinsel Tacize Uğrama Durumu

Cinsel taciz durumuna bakıldığında toplam 102 (% 28,3) kadın tacize uğramış (Tablo23). Bunlardan 96’sı (% 94,2) sözle taciz, 6 ‘sı (% 5,9) elle taciz, 3’ü (% 2,9) tecavüze yeltenme, 2’si (% 2,0) tecavüzdür.

Tablo 23. Kadınların Cinsel Tacize Uğrama Durumu

Cinsel taciz durumu Sayı Yüzde (%)

4.20. Cinsel Tacizin Gerçekleştiği Yer ve Taciz Eden Kişi Bilgisi

Kadınların 81’i (% 79,4) sokakta tacize uğramıştır (Tablo 24). Toplu taşıma araçlarında tacize uğrayan kadın sayısı 15 (% 14,7), evde tacize uğrayan kadın sayısı 5 (% 4,9), okulda tacize uğrayan kadın sayısı 4 (% 3,9)’tür. Kadınların 90’ı (% 88,2) tanımadıkları kişiler tarafından, 13’ü (% 12,8) tanıdık biri tarafından, 1’i (% 1,0) eşi tarafından tacize uğramıştır.

Tablo 24. Cinsel Tacizin Gerçekleştiği Yer ve Taciz Eden Kişi Bilgisi

4.21. Katılımcıların Evlilik Dışı İlişki Bilgileri

Evlilik öncesi ilişki yaşayan toplam 15 (% 4,2) kadın var (Tablo25). Bunların 6’sı (% 1,7) yakın flört (penetrasyon olmadan cinsel birliktelik), 7’si (% 1,9) kendi rızasıyla, 2’si (% 0,6) zorla cinsel ilişki yaşamıştı. İlk birlikte olunan kişi bilgilerine bakıldığında 310 (% 85,3) kadın eşi ile, 5 (% 1,9) kadın erkek arkadaş, 2 (% 0,6) tecavüz (tanıdık biri) ile ilk ilişkisini yaşamıştı. Evlilik dışı ilişki yaşamış olan 9 (% 2,5) kadın vardı.

Evlilik dışı gebelik yaşamış olan kadın sayısı 2 (% 0,6)’dir.

Tablo 25. Katılımcıların Evlilik Dışı İlişki Bilgileri İlk birlikte olunan kişi

4.22. Kadınların Yaşları ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması

Tablo 26’da kadınların yaşları ile KCFÖ puanları karşılaştırılmıştır. En sık 60 yaş ve üstünde olan 28 (% 73,7) kadında cinsel disfonksiyon izlenirken, 2. Sırada 50-59 yaş grubunda olan 64 (% 66,0) kadında görülmektedir. En az 39 yaş ve altında olan 46 (%

35,9) kadında cinsel disfonksiyon görülmektedir. Yaş grupları ile cinsel disfonksiyon görülmesi arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0,001).

Tablo 26. Kadınların Yaşları ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması Yaş

4.23. Kadınların Eşlerinin Yaşları ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması Kadınların eşlerinin yaşları ile KCFÖ puanları karşılaştırılmıştır (Tablo 27). Eşi 60 yaş ve üstünde olan 69 (% 65,7) kadında cinsel disfonksiyon (CFB) izlenmiştir.

Eşinin yaşı 39 yaş ve altında olan 5 (% 22,7) kadında, 40-49 arası olan 28 (% 25,9) kadında ve 50-59 arası olan 39 (% 51,3) kadında CFB olduğu görülmüştür. Eş yaş grupları ile CFB görülmesi arasında anlamlı bir ilişki saptandı. (p<0,001)

Tablo 27. Kadınların Eşlerinin Yaşları ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması Eş Yaş

KCFÖ puan

Toplam

≤22,7 (CFB) >22,7

Sayı % * Sayı % * Sayı % **

39 ve altı 5 22,7 17 77,3 22 7,1

X²=39,647 SD=3 p=0,000

40-49 28 25,9 80 74,1 108 34,7

50-59 39 51,3 37 48,7 76 24,4

60 ve üstü 69 65,7 36 34,3 105 33,8

Toplam 141 45,3 170 54,7 311 100,0

*Satır yüzdesi **Kolon yüzdesi

4.24. Kadınların Aile Tipi, Gelir Düzeyi ve Sosyal Güvence Durumu ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması

Kadınların aile tipi, gelir düzeyi ve sosyal güvence durumu ile KCFÖ puanları karşılaştırılmıştır (Tablo 28). Aile tipine bakıldığında çekirdek aileye sahip 170 (% 50,7) kadında, geniş ailesi olan 12 (% 66,7) kadında, parçalanmış ailesi olan 4 (%

57,1) kadında CFB gözlendi. Gruplar arasındaki bu fark istatistiksel açıdan anlamlı saptanmadı. (p>0,05)

Gelir düzeyine bakıldığında aylık geliri 500 TL altında olanlarda CFB görülme

% 64,1 ile en sık iken, 501-1000 TL olanlarda % 52,1 ile 2 sırada, 1001 TL ve üzeri olanlarda % 42,2’dir. Kadınların gelir düzeyleri ile cinsel disfonksiyon görülmesi arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı. (p>0,05)

Sağlık güvence durumu ile cinsel disfonksiyon görülmesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05).

Tablo 28. Kadınların Aile Tipi, Gelir Düzeyi ve Sosyal Güvence Durumu ile KCFÖ Puanlarının

4.25. Cinsel Partner Varlığı ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması

Tablo 29’da cinsel partner varlığı ile KCFÖ puanları karşılaştırılmıştır. Partneri olmayan 45 (% 12,5) kadının 44’ünde (% 97,8) CFB varken, partneri ölü-ayrı-boşanmış olan 52 (% 14,4) kadının tamamında CFB olduğu görüldü. Partneri olmayan ve partneri ölü-ayrı-boşanmış olan kadınlarda, partneri olan kadınlara (% 34,2) göre CFB’nun daha yüksek olduğu gözlendi.(p<0,001)

Tablo 29. Cinsel Partner Varlığı ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması PARTNER

4.26. Medeni Durum ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması

Tablo 30’da medeni duruma göre KCFÖ puanlarının dağılımı verilmiştir. Hiç evli olmayan kadınlarda CFB % 92,0 iken, eşi ölü-ayrı-boşanmış kadınlarda CFB % 98,1, evli kadınlarda % 34,2 oranındadır.(p<0,001)

Tablo 30. Medeni Durum ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması Medeni durum

KCFÖ PUAN

Toplam

≤22,7 (CFB) >22,7

Sayı % * Sayı % * Sayı % **

Resmi nikah yok 46 92,0 4 8,0 50 13,9 X²=109,606

SD=2 p=0,000

Resmi nikah var 88 34,2 169 65,8 257 71,4

Ölü-ayrı 52 98,1 1 1,9 53 14,7

Toplam 186 51,7 174 48,3 360 100,0

*Satır yüzdesi **Kolon yüzdesi

4.27. Evlilik Şekli ile KCFÖ Puanının Karşılaştırılması

Görücü usulü evlenen kadınlarda CFB % 47,8 iken, anlaşarak evlenen kadınlarda CFB % 24,2 idi (p<0,05) (Tablo 31). Akrabalık ile CFB arasındaki ilişkiye bakacak olursak eşiyle akraba olanlarda CFB %52,5 oranında iken, akraba olmayanlarda % 40,7 oranındaydı (p<0,05).

Tablo 31. Evlilik Şekli ve Akrabalık Durumu ile KCFÖ Puanının Karşılaştırılması KCFÖ PUAN

Toplam

≤22,7 (CFB) >22,7

Sayı % * Sayı % * Sayı % **

Evlilik

şekli Görücü 133 47,8 145 52,2 278 89,4 X²=6,629 SD=1 p=0,010

Anlaşarak 8 24,2 25 75,8 33 10,6

Akrabalık durumu

Yok 77 40,7 112 59,3 189 60,8 X²=4,108

SD=1 p=0,043

Var 64 52,5 58 47,5 122 39,2

Toplam 141 45,3 170 55,7 311 100,0

*Satır yüzdesi **Kolon yüzdesi

4.28. Evliliğin Cinsellik, Mutluluk Yönünden Algılanışı, Eşe Olan Hissin ve Evlilik Süresinin KCFÖ Puanları ile Karşılaştırılması

Kadınların evlilik değişkenleri ile ilgili özelliklerinin KCFÖ puanı ile karşılaştırılması Tablo 32’de verilmiştir. Evliliği cinsellik yönünden algılayış, kadının eşine olan hisleri, evlilikteki mutluluk durumları ile CFB görülmesi arasında anlamlı ilişki vardı (p<0,001).

Evliliğini cinsellik yönünden yetersiz-orta bulan 52 (% 16,7) kadından 31’inde (% 59,6) CFB varken, iyi-çok iyi-mükemmel diyen 259 (% 83,3) kadından 110 (%

42,5) kadında CFB saptandı (p<0,05).

Tablo 32. Evliliğin Cinsellik, Mutluluk Yönünden Algılanışı, Eşe Olan Hissin ve Evlilik Süresinin KCFÖ Puanları ile Karşılaştırılması

Kadınların eşlerine olan hisleri sorgulandığında; eşiyle anlaşamayan 13 (% 4,2) kadının 11’inde (% 84,6) CFB varken, eşini seven 200 (% 65,2) kadının 91’inde (% 45,5) CFB saptandı (p<0,05).

Evlilikte cinsellik dışı mutluluk sorulduğunda; çok mutluyum diyen 266 (% 86,6) kadından 113’ünde (% 42,5) CFB varken, mutluluğunu yetersiz-orta bulan 41 (% 13,4) kadının 25’inde (% 61,0) CFB saptandı (p<0,05).

Evlilik sürelerine bakıldığında evliliğinin ilk 9 yılında olan kadınlarda CFB

% 41,7 iken, 10-19 yıl arasında % 24,1, 20-29 yıl arasında % 34,1, 30-39 yılda % 55,4, 40 yıl ve üstünde artış göstererek % 77,0 bulundu ve bu fark anlamlı idi (p<0,001).

4.29. Kadınların ve Eşlerinin Eğitim Durumları ve Mesleklerinin KCFÖ Puanları ile Karşılaştırılması

KCFÖ puanlarının, kadınların ve eşlerinin eğitim durumlarına ve mesleklerine göre dağılımı tablo 33’de verilmiştir. Eğitim durumu okuryazar olmayan ve sadece okuryazar olan kadınlarda cinsel disfonksiyon görülme sıklığı en yüksek iken(% 62,5), en az cinsel disfonksiyon görülen grup lise ve üstü eğitim almış kadınlardı (% 31,5).

Kadınların eğitim durumları ile cinsel disfonksiyon görülmesi arasındaki ilişki anlamlı, idi (p<0,001).

Kadınların eşlerinin eğitim durumları incelendiğinde ilkokul ve altı eğitim almış erkeklerin eşlerinde CFB daha sık (%58,5) iken, orta ve üstü eğitim almış erkeklerin eşlerinde CFB %31,6 oranında bulundu. Kadınların eşlerinin eğitim durumları ile CFB görülmesi arasındaki ilişki anlamlı idi (p<0,001).

Kadının mesleğinin CFB üzerine etkisine baktığımızda özellikle emekli olan 5 (% 100,0), serbest çalışan 2 (% 66,7) ve işçi olan 7 (% 63,6) kadının KCFÖ puanları daha düşüktü (p<0,05). Eş mesleğinin CFB üzerine etkisine baktığımızda özellikle eşi işsiz 1 (% 50,0) ve emekli 33 (% 67,5) kadında KCFÖ puanları daha düşüktü aradaki fark anlamlı bulundu (p<0,05).

Tablo 33. Kadınların ve Eşlerinin Eğitim Durumları ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması

4.30. Evde Söz Sahibi Olma Durumu ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması Tablo 34’de KCFÖ puanlarının kadınların evde söz sahibi olma durumuna göre dağılımı verilmiştir. Evde eşi söz sahibi olan 69 (%19,2) kadında ve eşi ve kendisi beraber söz sahibi olan 183 (% 50,8) kadında CFB görülme en düşük oranda iken (% 37,7), evde söz sahibi diğer aile fertleri (abi, kardeş, kayınvalide, kayın, anne, baba vs.) olanlar CFB görülme oranı en yüksek (% 92,9) olan gruptur. Evde söz sahibi kadın ise CFB % 78,8 bulundu ve bu ilişki anlamlı idi (p<0,001).

Tablo 34. Evde Söz Sahibi Olma Durumu ile KCFÖ Puanlarının Karşılaştırılması Evde Söz sahibi olan

4.31. Kadınların Gebelik, Doğum, Sezeryan ve Çocuk Sayısı ile Düşük ve Küretaj Durumunun KCFÖ Puanları ile Karşılaştırılması

Cinsel fonksiyon puanının, kadınların gebelik ve doğurganlık özellikleri ile karşılaştırılması tablo 35’de verilmiştir. Doğum sayısı, gebelik sayısı ve çocuk sayısı 4 ve üzerine çıktığında cinsel fonksiyon bozukluğu görülme sıklığı artıyor ve bu ilişki anlamlı bulundu (p<0,01). Sezeryen ile doğum yapan 141 kadında CFB % 35,5 oranında iken, normal doğum ile doğum yapan 161 kadında CFB % 55,9 oranındaydı.

Sezeryen ile cinsel disfonksiyon görülmesi arasındaki ilişki anlamlı idi (p<0,05).

Kadınların düşük yapma durumları ile KCFÖ puanlarına bakıldığında en az 1 kez düşük yapmış 74 (% 23,5) kadında CFB % 60,8 iken, düşük yapmamış olan 241 (% 76,5) kadında CFB % 40,2 olduğu görüldü (p<0,01). Küretaj olma ile CFB arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05).

Tablo 35. Kadınların Gebelik, Doğum, Sezeryan ve Çocuk Sayısı ile Düşük ve Küretaj Durumunun KCFÖ Puanları ile Karşılaştırılması

Doğurganlık Bilgileri

4.32. Kadınların Alışkanlıklarının KCFÖ Puanları ile Karşılaştırılması Tablo 36’de kadınların alışkanlıkları ile KCFÖ puanları karşılaştırılmıştır. Çay içme, kahve içme, sigara ve alkol alışkanlıkları ile CFB görülmesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05).

Tablo 36. Kadınların Alışkanlıklarının KCFÖ Puanları ile Karşılaştırılması Alışkanlıklar

Cinsel fonksiyon puanları ile kadınların sağlık sorunları tablo 37’de karşılaştırılmıştır. Herhangi bir sağlık sorunu olan 172 (% 47,8) kadında CFB % 64,5

Cinsel fonksiyon puanları ile kadınların sağlık sorunları tablo 37’de karşılaştırılmıştır. Herhangi bir sağlık sorunu olan 172 (% 47,8) kadında CFB % 64,5

Belgede ADANA İLİ HAVUTLU BELDESİ NDE YAŞ KADINLARDA CİNSEL İŞLEVDE MENOPOZUN ETKİSİ. Dr. Seda TEPE UZMANLIK TEZİ (sayfa 52-100)