• Sonuç bulunamadı

b İncillere Göre Tanrı

İncillere bakıldığında Tanrı, Eski Ahit Tanrısının özelliklerine benzer birtakım sıfatlara sahiptir. Bu sıfatların yanı sıra Tanrı'nın, misyona sahip bir şekilde ortaya konması için, Onun değişik özelliklerinden bahsedilir.

İncillerde Tanrı denilince. Ona bir misyon yüklemeyi ima eden belli başlı sıfatlar şunlardır:126

1 1 2 Kitab-ı Mukaddes, Hoşea 13:4. 1 1 3 Kitab-ı Mukaddes, Yoel 2:27. 1 1 4 Kitab-ı Mukaddes, Mika 7:18. 1 1 5 Tümer, Dinler Tarihi, s. 227. 1 1 6 Kitab-ı Mukaddes, Sayılar 20:19.

1 1 7 Kitabı- Mukaddes, Yaratılış, 6;2, Yaratılış, 6;4, Job,1:6, Eyüp;2:1, Eyüp.38:7. 1 1 8 Kitabı- Mukaddes, Yasa, 7:10, Mısrdan Çıkış, 20:5, Sayılar, 14:18, Sayılar, 25:4. 1 1 9 Kitabı- Mukaddes, Hezekiel , 20:26.

1 2 0 Kitabı- Mukaddes, Mısrdan Çıkış, 27:19, Sayılar 15:1-7. 1 2 1 Kitabı- Mukaddes, Mısrdan Çıkış, 31:17.

1 2 2 Kitabı- Mukaddes, Yaratılış, 18:1-8. 1 2 3 Kitabı- Mukaddes, 2.Samuel, 22: 7-9,14,16.

1 2 4 Kitabı- Mukaddes, Mezmurlar, 44:23, Mezmurlar 78:65. 1 2 5 Kitabı- Mukaddes, Mezmurlar, 13:1.

Gökte olan Tanrı: İsa, yemin edilmemesini belirtirken şöyle der: "Hiç ant

içmeyin, ne gökyüzüne -çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır- ne de Kudüs üzerine, çünkü

orası O'nun ayaklarının basamağıdır".127 Ayrıca İsa, "Göklerde olan Babanızın oğulları

olasınız"128, "Göksel Babanızın yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun"1 2 9 demektedir.

Tanrı'nın gökte olması, O'nun her zaman insanları izleyip gözettiğini ima etmektedir. Ayrıca gökte olan bir Tanrı, otoriterliği de simgelemektedir.

Her şeye gücü yeten: İsa, havarilerinin kim kurtulabilir? Sorusuna "İnsanlar için

bu imkânsız ama Tanrı için her şey mümkün"1 3 0 der. Her şeye gücü yeten bir Tanrı,

kendi misyonu gereği belli zamanlarda tarihe müdahale edebilmektedir. Çünkü O, kimsenin gücü yetmeyen, insanları kurtarma işini yönetmekte ve bu konuda kimse O'na bir şey diyememektedir.

Bilinebilir bir Tanrı: Oğul’un gönderilmesi ve Baba-Oğul ilişkisi, Matta'da

şöyle dile getirilir: "Oğul’u, Baba'dan başka kimse tanımaz. Oğul'dan ve Oğul’un

Baba'yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Babayı tanımaz"1 3 1 Tanrı'nın bilinebilir

bir varlık olması, O'nun, kendini bildirme ve insanların O'nun isteklerini yerine getirmelerini sağlamak için, islediği şekilde ve istediği zamanda bilinme arzusuna bağlı olarak birtakım kişilerle iletişime geçmesini belirtir. Çünkü metinde geçtiği üzere Baba, kendinin bilinmesi için Oğul'u gönderir.

Lütufkâr bir Tanrı: İsa, havarilerine geçim derdinden dolayı

kaygılanmamalarının gerekliliğini açıklarken şöyle söyler: "Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler Göksel babanız yine de onları

doyurur"132, "göklerde olan Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği

çok daha kesin değil mi?"1 3 3. Her şeye gücü yeten, bilinebilir ve lütufkâr bir Tanrı, -

metinde geçtiği şekilde- gökte uçan kuşları nasıl maddî açıdan doyuruyorsa, insanları da maddî açıdan doyurabilecek bir varlıktır. Ancak insanın, bir de ruhanî ihtiyaçları vardır ki bunları misyonu ve lütfü gereği, kendi misyonu çerçevesinde yerine getirmektedir.

1 2 7 Kitab-ı Mukaddes, Matta, 5:35; Markos, 16:19.

1 2 8 Kitab-ı Mukaddes, Matta, 5:45; Matta 6:1; 6:14; 16:17; Markos 1:11; Luka 11:13. 129Kitab-ı Mukaddes, Matta 5:48; Matta 23:9.

1 3 0 Kitab-ı Mukaddes, Matta 19:26; Markos 10:27; 14:36; Luka 1:37; Yuhanna 10:29. 1 3 1 Kitab-ı Mukaddes, Matta 11:27; Luka 10:27.

1 3 2 Kitab-ı Mukaddes, Matta 6:26; Luka 12:28.

İnsanlara eşit davranan bir Tanrı: İsa, kendisinden önceki yasaya yaptığı eklemeleri ifade ederken "Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerde olan Babanızın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin, hem de eğrilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu da hem

doğruların, hem de eğrilerin üzerine yağdırır"134 der. Tanrı'nın, insanlara eşit

davranması, insanlığı kurtarmak için herkese eşit mesafede olduğunun imasıdır. Hıristiyan teolojisinde, misyon ile ilgilenen araştırmacılar, Hıristiyan olmayanlara İncil'in anlatılmasının gerekliliğini bu tür metinlerden alırlar. Bu metodun daha çok Pavlus'la beraber ortaya çıktığı ve Pavlus’un, İsa’nın İsrailoğulları’na gidilmesi şeklindeki talimatına aykırı bir misyon faaliyetinde bulunduğu şeklindeki bir eleştiriye karşı, söz konusu araştırmacılar, Tanrı'nın, insanlara eşit mesafede olduğunu belirten bu tür metinleri öne sürerler.

İbrahim'in, İshak’ın, Yakup'un Tanrısı: "Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? 'Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı, Yakup'un Tanrısıyım'

diyor".135 Bu tür metinlerle, İsa'nın ve öğretilerinin, öncekilerden çok farklı olmadığı,

aynen İsrailoğulları'nın tarihinde olduğu gibi Tanrı'nın, bu sayılan peygamberlerle yürüttüğü misyonunun, Isa ile devam ettiği imâ edilmekledir.

Bağışlayıcı bir Tanrı: "Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da

sizin suçlarınızı bağışlar".136 Bu metinle Tanrı'nın, her ne kadar insanlar O'na karşı

gelmiş olsalar da onları affedebileceği belirtilip böylece tekrar Tanrı'ya bir dönüşün önü açılmaktadır.

Elçi gönderen bir Tanrı: "Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum; o senin

yolunu hazırlayacak",137 İnsanları kurtuluşa eriştirmek için Tanrı, onlara neler

yapmalarının gerekli olduğunu gösteren elçiler gönderir Bu metin de Tanrı'nın, kurtarıcı misyonunu ifade eden bir yazı olarak karşımıza çıkar.

Dünyayı seven bir Tanrı: "Çünkü Tanrı, dünyayı o kadar sevdi ki, biricik

Oğlunu verdi"138, Hıristiyan inancına göre, Tanrı, dünyayı ve üzerindeki insanları

sevdiği için, biricik oğlu olarak ifade edilen İsa'yı gönderir. Metinde geçen oğul, İsa'dır. Ancak Isa ile ilgili değişik metinlerde, farklı yaklaşımlar vardır. Örneğin, Tanrı'nın,

1 3 4 Kitab-ı Mukaddes, Matta 5:45; Luka 1:48; 20:38; Yuhanna 10:25. 1 3 5 Kitab-ı Mukaddes, Matta, 22:32; Luka 1:32-33.

1 3 6 Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6:14; krş: Yuhanna 3:17. 1 3 7 Kitab-ı Mukaddes, Markos, 1:2-3; Luka 3:4. 1 3 8 Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, 3:16.

İsa'dan üstün olduğunu belirten metinler139 olduğu gibi İsa ile bir olduğunu belirten

metinler140 de vardır.

Tek olan Tanrı: "Birbirinizde övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrı'nın

övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz".141 Tanrı'nın, tek olmasına yapılan vurgu,

misyon teolojisinde Tanrı’nın, tüm insanlığa eşit davrandığını ifade eden anlayışla beraber işlenmektedir. Böylece Tanrı'nın, tüm insanlığın tek Tanrısı olduğu imâ edilmekte ve gentileye yapılan misyona, bir altyapı oluşturulmaktadır.

Kurtarıcı bir Tanrı: Meryem, Zekeriya'nın hanımı Elizabet'i ziyaret ettiğinde

şöyle der: "Canım Rabbi yüceltir; ruhum, kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar"142.

Nasıl ki Tanrı, tüm insanlığın tek Tanrısı ise, onun bu sıfatlarla bağıntılı olan diğer bir özelliği, tüm insanlığı kurtarıcı bir mahiyette olduğudur. Böylece Eski Ahit teolojisindeki aslî günah anlayışı ve Yeni Ahit'teki İsa'da inkarne olan Tanrı anlayışı, birbirini tamamlar bir boyuta çekilmektedir.

Çalışan bir Tanrı: Sept günü bir hastayı iyileştiren İsa'ya eleştiride bulunan

Yahudilere, İsa, "Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum"143 der. Bu metinde İsa,

Tanrı'nın gün ayrımı yapmaksızın çalışmakta olduğunu bildirip kendisinin, cumartesi günü bir hastayı iyileştirmesinin, Tanrı'nın aralıksız çalışmasıyla eş değerde olduğunu ima etmektedir. Yani Tanrı, tarihin her döneminde, her an bir çalışma ve misyon içindedir.

Bunlara ek olarak Tanrı'nın tarihe müdahale ettiği dikkati çeken diğer bir özelliktir. Bu müdahalenin arka planında, Tanrı'nın bir plana sahip olması anlayışı görülür. Çünkü bir plana sahip olan Tanrı, bazı zamanlarda tarihe bizzat müdahale eder. Bu etkinin doruk noktası olarak Hıristiyanlıkta İsa'nın gönderilmesinin önemli bir yeri vardır. Çünkü Hıristiyanlara göre Tanrı, Isa aracılığıyla dünyaya müdahalesinde, dünya ile tekrar birleşip barışır.