• Sonuç bulunamadı

çok kullanılan 9 farklı teknik gösterge verileri kullanılmıştır. Bu veriler kullanılarak model test edilmiş ve geçerliliği gösterilmiştir. Söz konusu veriler Bloomberg veri terminali kullanılarak elde edilmiştir. BIST 30 endeksinde yer alan 30 adet hisse senedine ait verilerin zaman aralığı değişkenlik göstermekle birlikte köklü şirketlerin verileri 1996 yıllarının başına kadar gitmektedir. Ancak bazı şirketlere ait hisse senedi verileri için, söz konusu şirketlerin görece yeni şirketler olması bakımından 2010 yılı veya hatta 2013 yılı gibi göreceli olarak oldukça kısa sayılabilecek bir veri seti kullanılmıştır. Hibrit modelin bir parçası olan yapay zeka algoritmaları modelin öğrenme gücüne göre tahmin gücünün değiştiği modellerdir. Söz konusu modellerin öğrenmesi ise modele girdi olarak ne düzeyde geçmiş verinin tanıtıldığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda görece daha az sayıda verisi bulunan hisse senetleri için getiri tahminlemesinde dezavantajlı bir durum söz konusu olmuştur. Hisse senetleri getirileri ve hisse senedi teknik gösterge verileri için günlük veri kullanılmıştır. Bu sayede veri sayısı artmıştır. Nitekim, gerek destek vektör makineleri ile ilgili akademik çalışmalarda (Kavzoğlu ve Çölkesen, 2012; Sordo ve Zeng, 2005) gerekse bu tez sırasındaki uygulamalarda, veri miktarı arttıkça modelin başarısının arttığı ve bu kapsamda ortalama 5000 veri noktasının olmasının modelin öğrenmesini oldukça iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Kullanılan günlük veriler ile günlük bazda teknik gösterge verilerinin her bir hisse senedi için her bir teknik gösterge tahmini yapılmış olup;

bu veriler yapay zeka modelinde girdi olarak kullanılarak her bir hisse senedinin günlük getiri verisi örneklem dışı tahmini yapılmıştır. Yapılan bu tahmin BL modelinde yatırımcı mutlak görüşü olarak değerlendirilmek suretiyle portföy optimizasyonu yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile BIST 30 endeksinin getirileri ile bu endekste yer alan hisse senetleri kullanılarak rassal dağılım yapıldığında elde edilen getiri miktarları ile günlük, kümülatif ve kayan periyotlarla değişen elde tutma süreleri ile yapılan analizler sonuçları kıyaslanmıştır. Elde edilen nihai sonuçlara göre, bu tezde ortaya konulan hibrit model ile elde edilen kümülatif getiri 250 günlük test döneminde 10 günlük kayan periyot için işlem maliyeti ihmal edilerek ve dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda sırasıyla yüzde 19 ve 9 iken, buna tekabül eden BIST 30 endeksi getirileri sırasıyla yüzde 5 ve negatif yüzde 5 olduğu gözlemlenmektedir.

Sonuç olarak, son yıllarda giderek finans ve ekonomi araştırma soruları için de kullanımı artan yapay zeka modeli ile ekonometrik model birleştirilerek hibrit bir model oluşturulmuş ve elde edilen veriler portföy optimizasyonu konusunda Markovitz modelinden sonra ortaya konulan en önemli modellerden birisi olan Black-Litterman modelinin bir eksikliği giderilmiştir. Buna göre sistematik bir şekilde söz konusu portföy optimizasyonu modeline yatırımcı görüşü oluşturulabilmiş ve elde edilen yatırımcı görüşlerinin getirisi BIST 30 endeksinin getirilerine göre daha iyi bir düzeyde olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, söz konusu modelin önerdiği hisse senedi getiri tahminlerinin sadece belli ve kısa bir döneme ilişkin değil bir yıldan daha uzun bir süre için günlük bazda test edilerek güvenirliği ve geçerliği test edilmiştir. İlaveten, rassal olarak hisse senedi ağırlıkları atanan portföylerin 1000 kez simüle edilerek elde edilen getiri oranları ile bu tez çalışmasında önerilen hibrit modelin getirisi karşılaştırılmış ve hibrit modelin sonuçlarının rassal bir sonuçtan ibaret olamayacağı ortaya konmuştur.

Başta Türkiye sermaye piyasalarında olmak üzere, yapay zeka modelleri ile yapay zeka modeli içeren hibrit modellerin oldukça az sayıda uygulamaları olduğu dikkate alındığında, bundan sonraki araştırmacıların bu modelleri, türevlerini veya alternatiflerini kullanarak sermaye piyasalarında test edip yeni yöntemlerin ortaya çıkarılabileceği düşünülmektedir. Böylece, finans ve ekonomi alanındaki araştırmacıların sıklıkla kullandığı ekonometrik model bağımlılığından kurtularak son yıllarda önemi ve büyüklüğü hızla artan büyük veri analizi çerçevesinde yeni yöntemler kullanılabileceği, geliştirilebileceği ve dolayısıyla daha iyi sonuçlar üretilebileceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Alamili, M. (2011). Exchange Rate Prediction using Support Vector Machines: A comparison with Artificial Neural Networks. Delft University of Technology, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Andersen, A. C. ve Mikelsen, S. (2012). A Novel Algorithmic Trading Framework Applying Evolution and Machine Learning for Portfolio Optimization.

Department of Industrial Economics and Technology Management, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Arestad, C. J. ve Rahmqvist, J. (2012). Applying the Black-Litterman Model on the Swedish Stock Market. Lund University, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Aytuğ, H. ve Sayın, S. (2009). Using support vector machines to learn the efficient set in multiple objective discrete optimization. European Journal of Operational Research. 193, 510-519.

Babu, M.S., Kumari, G. V. R. (2010). Textual Analysis of Stock Market Prediction Using Financial News Articles. The Technology World Quarterly Journal, 4, 38-48.

Ballings, M., Poel D., Hespeels, N., Gryp, R. (2015). Evaluating multiple classifiers for stock price direction prediction. Expert Systems with Applications, 42, 7046-7056.

Barijough, F. M. (2014). A Test of Black -Litterman Portfolio Optimization;

Evidences from BIST. Bahçeşehir Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Beach, S., ve Orlov A. (2007). An application of the Black–Litterman model with EGARCH-M-derived views for international portfolio management.

Financial Markets and Portfolio Management, 21, 147.

Becker, T. (2009). The Black-Litterman Model An Introduction for the Practitioners. Investments and Wealth Manager, 21-24.

Bessler, W., Opfer H., Wolff, D. (2017). Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance: an evaluation of Black–Litterman, mean-variance, and naïve diversification approaches. The European Journal of Finance, 23, 1-30.

Best, M. J., ve Grauer, R. 1991. On the Sensitivity of Mean-Variance-Efficient Portfolios to Changes in Asset Means: Some Analytical and Computational Results. Review of Financial Studies 4 (2): 315–342.

Bertsimas, D., Gupta, V. ve Paschalidis I. C. (2012). Inverse Optimization: A New Perspective on the Black-Litterman Model. Operations Research, 60(6), 1389-1403.

Bevan, A., Winklemann, K. (1998). Using the Black–Litterman Global Asset Allo- cation Model: Three Years of Practical Experience. Fixed Income Research, NY: Goldman Sachs & Company .

Bishop, M. C. (2007). Pattern Recognition and Machine Learning. Information Science and Statistics Series.

Blasi, F. S. (2012). Black Litterman Model In a Skew Normal Market.

Yayımlanmamış Araştırma Makalesi.

Bonanno, G. Lillo, F. Mantegna, R. N. (2001). Levels of complexity in financial markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,1-2, 16-27.

Boyarshinov, V. (2005). Machine Learning in Computational Finance. Rensselaer Polytechnic Institute, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Bozdemir, M. B. (2011). Portfolio Selection and Return Performance: An Application of the Black-Litterman Method in the Istanbul Stock Exchange.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Bruder, B., Dao, T., Roncalli, T. (2011). Support Vector Machine in Finance. Lyxor Asset Management Research Papers.

Chiarawongse, A., Kiatsupaibul, S., Tirapat, S., ve Roy, B. V., (2012). Portfolio selection with qualitative input. Journal of Banking & Finance, 36, 489-496.

Çalışkan, T. (2010). Black Litterman Modeliyle Portföy Optimizasyonu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Markovitz Ortalama Varyans Modeliyle Karşılaştırmalı Portföy Optimizasyonu Uygulaması. Kocaeli Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Das, S. P. ve Padhy, S. (2012). Support Vector Machines for Prediction of Futures Prices in Indian Stock Market. International Journal of Computer Applications, 41:3, 22-26.

Debasis, P., ve Bandaru, S. (2012). Application of Markowitz Optimization Model.

International Journal of Financial Management, 1, 57-69.

Demirelli, Y. (2014). Yapay Zekâ Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Portföy Optimizasyonu ve İMKB Üzerine bir Uygulama. Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Didenko A., Demicheva S. (2013). Application of Ensemble Learning for Views Generation in Meucci Portfolio Optimization Framework. Review of Business and Economic Studies, 1, 100-110.

Duqi, A., Franci L., ve Torluccio G. (2014). The Black–Litterman model: the definition of views based on volatility forecasts. Applied Financial Economics, 24, No. 19.

Ersan, O., Ekinci C. (2016). Algorithmic and high-frequency trading in Borsa Istanbul. Borsa Istanbul Review, 16-4, 223-248.

Evans, J. L., Gruber M. J. (1968). Diversification and the Reduction of Dispersion:

An Empirical Analysis. Journal of Finance, 23, 761-767.

Fernandes, J. L. B., Ornelas, J. R. H., ve Cusicanqui O. A. M. (2012). Combining equilibrium, resampling, and analyst’s views in portfolio optimization.

Journal of Banking & Finance, 36, 1354-1361.

Fernández, P. E. (2015). Monte Carlo simulations on the Black-Litterman model with absolute views: a comparison with the Markowitz model and an equal weight asset allocation strategy. Universitat de Barcelona, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Gaoi, W. ve Yan, R. (2015). Research on the intelligent investment systems based on fuzzy clustering ensemble analysis. 3rd International Conference on Material, Mechanical and Manufacturing Engineering , 3th International Conference, Atlantis Press.

Germán G. C. (2015). Can a corporate network and news sentiment improve portfolio optimization using the Black–Litterman model?. Quantitative Finance, 15:8, 1405-1416.

Gharakhani, M., ve Sadjadi, S. J. (2013). A fuzzy compromise programming approach for the Black-Litterman portfolio selection model. Decision Science Letters, 2, 11–22.

Giulio, P. (2008). Multivariate GARCH models and Black-Litterman approach for tracking error constrained portfolios: an empirical analysis. Global Business and Economics Review, 10, 379-412."

Gotoh, J., ve Takeda, A. (2012). Minimizing loss probability bounds for portfolio selection. European Journal of Operational Research, 217, 371-380.

Grauer, R. R, ve Shen F., C. (2000). Do Constraints Improve Portfolio Performance?. Journal of Banking & Finance, 24, 1253-1274.

Green, C. R., Hollifield , B. (1992). When Will Mean-Variance Efficient Portfolios Be Well Diversified?. Journal of Finance, 47, 1785-1809."

Gupta, P., Mehlawat, M. K., ve Saxena, A. (2013). Hybrid optimization models of portfolio selection involving financial and ethical considerations.

Knowledge-based Systems, 37, 318-337."

Gupta, P., Mehlawat, M. K., ve Mittal, G. (2012). Asset portfolio optimization using support vector machines and real-coded genetic algorithm. Journal of Global Optimization, 53, 297-315."

He, G., ve Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management.

He, P. W. (2011). The Investment Value of Australian Security Analyst Recommendations: An Application of the Black-Litterman Asset Allocation Model. The University of Sydney, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Helmbold, D. P., Schapire, R. E., Singer, S. Y., ve Warmuth, M.K. (1998). On-line Portfolio Selection Using Multiplicative Updates. Mathematical Finance, Vol 8, No:4, 325-347.

Hirani, S. ve Wallström, J. (2014). The Black-Litterman Asset Allocation Model An Empirical Comparison to the Classical Mean-Variance Framework.

Linköping University, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Huang, K. Y., ve Jane C. J. (2009). A hybrid model for stock market forecasting and portfolio selection based on ARX, grey system and RS theories. Expert Systems with Applications, 36, 5387-5392.

Huanga, Wei, Yoshiteru Nakamoria and Shou-Yang Wang (2005). Forecasting stock market movement direction with support vector machine. Computers

& Operations Research, 32, 2513–2522.

Idzorek, T. M. (2004). A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model.

Yayımlanmamış Araştırma Makalesi.

Kavzoğlu, T., Çölkesen İ. (2012). The effects of training set size for performance of support vector machines and decision trees. Proceeding of the 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, Florianopolis-SC, Brazil.

Kolm, P. N., Tütüncü R., Fabozzi, F., J. (2014). 60 Years of Portfolio Optimization:

Practical Challenges and Current Trends. European Journal of Operational Research, 234(2), 356-371.

Lee, M. (2009). Using support vector machine with a hybrid feature selection method to the stock trend prediction. Expert Systems with Applications, 36, 10896-10904.

Lia, B., Hoib S., Sahoob, D. ve Liuc, Z. (2015). Moving average reversion strategy for on-line portfolio selection. Artificial Intelligence, 222, 104-123.

Lo, A. W., Mamaysky H. ve Wang, J. (2000). Foundations of Technical Analysis:

Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. Journal of Finance, 55 (4), 1705-1765.

Lwin, K., Qu R. ve MacCarthy, B. (2017). Mean-VaR portfolio optimization: A nonparametric approach. European Journal of Operational Research, 260, 751-766.

Mankert, C. (2010). The Black-Litterman Model Towards its use in practice. The Royal Institute of Technology, KTH Department of Industrial Economics and Management, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Mankert, C. (2006). The Black-Litterman Model mathematical and behavioral finance approaches towards its use in practice. Royal Institute of Technology, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Martinez, J., Santiso J. (2003). Financial Markets and Politics: The Confidence Game in Latin American Emerging Economies. International Political Science Review, 24-3, 363-395.

Mbofana, S. (2011). Alternative Distributions in the Black-Litterman Model of Asset Allocation. University of Cape Town, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

McShane, B. B. (2010). Machine Learning Methods with Time Series Dependence. University of Pennsylvania, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Mostafa, Y. S. ve Atiye A. F. (1996). Introduction to financial forecasting. Applied Intelligence, 6(3), 205–213.

Nair, B., Mohandas, V.P., ve Sakthivel, N. R. (2010). A Decision Tree- Rough Set Hybrid System for Stock Market Trend Prediction. International Journal of Computer Applications, 6, No: 9.

Nikbakht, E. (2009). Black-Litterman's Model: Portfolio's Friend or Foe?

Investment Professional.

Ojagverdiyeva, S. ve Prysyazhnyuk, Y. (2011). Testing the Black- Litterman Model Sensitivity of Weight Vector to Variance of Views. Lund University, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Patel, J., Shah, S., Thakkar P., Kotecha, K. (2015). Predicting stock and stock price index movement using trend deterministic data preparation and machine learning techniques. Expert Systems with Applications. 42, 259-268.

Pesaran, M. H., Uppal, R., ve Zaffaroni, P. (2015). Portfolio Choice with Model Misspecification. Yayımlanmamış Araştırma Makalesi.

Ren, Z. (2005). Portfolio Construction Using Clustering Methods. Worcester Polytecnic Institute, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Roeder, D. (2015). Dealing with Data: An Empirical Analysis of Bayesian Black-Litterman Model Extensions. Duke University, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Royo, C. R., Guijarro, F., Michniuk, K. (2015). Stock market trading rule based on pattern recognition and technical analysis: Forecasting the DJIA index with intraday data. Expert Systems with Applications, 42, 5963-5975.

Salomons, A. (2012). The Black-Litterman Model Hype or Improvement?

University of Amsterdam, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Schöttle, K., Werner, R., ve Zagst, R. (2010). Comparison and robustification of Bayes and black litterman models. Mathematical Methods of Operations Research, 71, 453-475.

Schulmerich, M. (2015). Can the Black-Litterman Framework Improve Asset Management Outcomes?. IQ Insights, 1, 2-5.

Shyng, J., Shieh, H., Tzeng, G., ve Hsieh, S. (2010). Using FSBT technique with Rough Set Theory for personal investment portfolio analysis. European Journal of Operational Research, 201, 601-607.

Silva, A. Lee, W. Pornrojnangkool, B. (2009). The Black-Litterman Model for Active Portfolio Management. Journal of Portfolio Management, 35:2, 61-70.

Silva, A. Neves, R. Horta, N. (2015). A hybrid approach to portfolio composition based on fundamental and technical indicators. Expert Systems with Applications, 42, 2036-2048.

Simonian, J., ve Davis, J. (2011). Incorporating uncertainty into the Black–

Litterman portfolio selection model. Applied Economics Letters, 18:17, 1719-1722.

Sordo, M. ve Zeng, Q. (2005). On Sample Size and Classification Accuracy: A Performance Comparison. Biological and Medical Data Analysis, Lecture Notes in Computer Science, vol 3745. Springer, Berlin, Heidelberg.

Stetman, M. (1967). How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22, 353-363.

Süer, S. (2014). Optimal Portföy Seçiminde Black-Litterman Modeli: Borsa İstanbul Üzerine bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Tansiritanes, J. (2009). Modern Portfolio and Optimization Application: Mean Variance and BL Model with two different views. Thammasat University, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Trafalis, T. B., ve İnce, H. (2009). Support Vector Machine for Regression and Applications to Financial Forecasting. Conference.

Tversky, A., ve Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185, 1124-1131.

Utrera, A. M. (2013). Parameter Uncertainty in Portfolio Optimization.

Universidad Carlos III de Madrid, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Vojinovic, Z. Kecman, V. Seidel, R. (2001). A data mining approach to financial time series modelling and forecasting, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 10-4, 225-239.

Walters, J. (2014). The Black-Litterman Model In Detail. Yayımlanmamış Araştırma Makalesi.

Wojt, A. (2012). Portfolio Selection and Lower Partial Moments. Royal Institute of Technology, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

EKLER

EK 1: Seçilmiş Literatür Çalışmaları Özet Tablosu

No Yıl Yazar(lar) Makale/Çalışma Dergi Metot Piyasa/Veri

1 2005 Huang vd. Forecasting Stock Market Movement

Direction with Support Vector Machine Computers&Operations Research Destek Vektör

Makineleri NIKKEI 225 Endeksi

2 2007 Beach ve Orlov

An Application of the Black-Litterman Model with EGARCH-M derived views for

International Portfolio Management

Financial Markets and Portfolio Management

Black-Litterman Modeli ve GARCH

Metotları

Global Markets

3 2011 Simonian ve Davis Incorporating Uncertainty into the

Black-Litterman Portfolio Selection Model Applied Economics Letter

Black-Litterman Modeli ve

Kullback-Leibler Ayrıştırma Metodu

Uygulama yapılmamıştır.

4 2015 German C.Creamer

Can a Corporate Network and News Sentiment Improve Portfolio Optimization

Using the Black-Litterman?

Quantitative Finance

Black-Litterman Model i ve Otomatik metin

analizi

STOXX 50 Şirketleri Verileri

5 2010 Shyng vd.

Using FSTB technique with Rough Set Theory for Personal Investment Portfolio

Analysis

European Journal of Operational Research

İleri arama ve geriye

doğru İz Yöntemi Taiwan piyasası

6 2012 Alexandre M.Baptista Portfolio Selection with Mental Accounts

and Background Risk Journal of Banking and Finance Zihinsel Hesaplara

göre Portföy Seçimi S&P 500

7 2012 Chiarawongse vd. Portfolio Selection with Qualitative Input Journal of Banking and Finance Black –Litterman

Modeli Deneysel veri

No Yıl Yazar(lar) Makale/Çalışma Dergi Metot Piyasa/Veri

8 2012 Fernandes vd. Combining Equilibrium, Resampling and

Analyst’s Views in Portfolio Optimization Journal of Banking and Finance

Black-Litterman Modelinin yeniden

örnekleme ile geliştirilmesi

Gelişmiş ülkeler hisse senedi ve devlet tahvili

piyasaları

9 2012 Gotoh ve Takeda Minimizing Loss Probability Bounds for Portfolio Selection

European Journal of Operational Research

Koşullu riske maruz değer ve destek vektör makineleri

NIKKEI225 Endeksi

11 2012 Arulraj vd.

Global Portfolio Optimization for BSE Sensex Using the Enhanced

Black-Litterman Model

International Conference on Modelling, Optimization and Computation

Ortalama-Varyans Modeli ve Black-Litterman Modeli

Bombay Hisse Senedi Piyasası

12 2015 Xiao ve Valdez A Black-Litterman Asset Allocation Model

Under Elliptical Distributions Quantitative Finance

Black-Litterman Modelin Eliptik

Dağılımla Uygulanması

S&P 500, FTSE 100, Cac 40, Dax Endeksleri

13 2010 Huang vd.

Portfolio Selection Under Distributional Uncertainty: A Relative Robust CVaR

Approach

European Journal of Operational Research

Koşullu Riske Maruz Değer Yaklaşımı

30 adet endüstri portfolyosu

14 2013 Cheung, Wing

The augmented Black-Litterman Model: a ranking-free Approach to factor-based

Portfolio Construction and Beyond

Quantitative Finance Black-Litterman

Modeli ve geliştirilmesi FTSE EUROTOP 100

Ek 2: Hisse Senedi Teknik Göstergeleri Gerçekleşme ve Tahminleri Grafikleri

0.2 0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, ATR

0.0 0.5

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, ADXR

15 20 25 30 35

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, Fear Greed

14 15 16 17 18 19

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, Hurst

-2 -1 0 1 2

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, MACD

0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, SMAVG

-0.5 0.0 0.5 1.0

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, RSI

30 40 50 60 70 80

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, EMAVG

14 15 16 17 18 19

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Akbank, MACD Sinyal

0.2 0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, ATR

0.0 0.5

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, ADXR

15 20 25 30 35

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, Fear Greed

14 15 16 17 18 19

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, Hurst

-2 -1 0 1 2

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, MACD

0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, SMAVG

-0.5 0.0 0.5 1.0

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, RSI

30 40 50 60 70 80

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, EMAVG

14 15 16 17 18 19

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Arçelik, MACD Sinyal

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, ATR

-1 0 1

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, ADXR

20 30 40

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, Fear Greed

-4 0 4

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, Hurst

0.2 0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, MACD

-1 0 1 2

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, SMAVG

30 40 50 60 70

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, RSI

45 50 55 60

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, EMAVG

45 50 55 60

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Bimas, MACD Sinyal

0.5 1.0 1.5 2.0

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, ATR

20 30 40

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, ADXR

30 35 40 45

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, Fear Greed

-7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, Hurst

0.2 0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, MACD

-2 -1 0 1

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, SMAVG

20 40 60

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, RSI

30 35 40 45

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, EMAVG

-1 0

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ccola, MACD Sinyal

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, ATR

20 30 40

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, ADXR

-4 -2 0 2

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, Fear Greed

0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, Hurst

-1.0 -0.5 0.0 0.5

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, MACD

30 40 50 60 70

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, SMAVG

-1.0 -0.5 0.0 0.5

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, RSI

11 13 15 17

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, EMAVG

10 12 14 16

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Doas, MACD Sinyal

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, ATR

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, ADXR

15 20 25 30 35

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, Fear Greed

2.6 2.8 3.0

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, Hurst

0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, MACD

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, SMAVG

40 60 80

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, RSI

2.6 2.8 3.0 3.2

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, EMAVG

-0.6 -0.3 0.0 0.3

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Ekgyo, MACD Sinyal

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, ATR

-0.1 0.0 0.1

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, ADXR

10 20 30 40 50

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, Fear Greed

4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, Hurst

-0.25 0.00 0.25 0.50

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, MACD

0.2 0.4 0.6

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, SMAVG

-0.1 0.0 0.1 0.2

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, RSI

20 40 60 80

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, EMAVG

4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Enkai, MACD Sinyal

0.05 0.10 0.15 0.20

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, ATR

-0.1 0.0 0.1

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, ADXR

15 20 25 30 35

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, Fear Greed

3.0 3.5 4.0 4.5

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, Hurst

-0.6 -0.3 0.0 0.3 0.6

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, MACD

-0.1 0.0 0.1

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, SMAVG

20 40 60

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, RSI

3.0 3.5 4.0 4.5

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, EMAVG

0.25 0.50 0.75

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Eregl, MACD Sinyal

0.8 1.2 1.6

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, ATR

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, ADXR

20 30 40

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, Fear Greed

29 31 33 35

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, Hurst

-4 -2 0 2 4 6

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, MACD

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, SMAVG

40 60 80

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, RSI

30.0 32.5 35.0

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, EMAVG

0.2 0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Froto, MACD Sinyal

0.1 0.2 0.3 0.4

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, ATR

10 20 30

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, ADXR

7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, Fear Greed

-1.0 -0.5 0.0 0.5

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, Hurst

0.4 0.6 0.8

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, MACD

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, SMAVG

30 40 50 60 70

Apr 2015 Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, RSI

7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

Apr 2015Jul 2015 Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, EMAVG

-0.2 -0.1 0.0 0.1

Apr 2015Jul 2015Oct 2015Jan 2016Apr 2016

Garan, MACD Sinyal