Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015-2016 Güz DönemiDönem Sonu Sınavı

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-25)

PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ B

Performans yönetimi sürecinin en kritik evresi aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilginin değerlenenlerle paylaşılması

A)

Yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek duydukları iş alanlarını tanımlaması

B)

Çalışanların performanslarının kimler tarafından değerlendirileceğinin belirlenmesi C)

Çalışanların performanslarının hangi yöntemle değerlendirileceğinin belirlenmesi D)

Çalışanların performansının ne derece iyi ya da yetersiz olduğunun ölçülmesi

E)

Değerlendiricinin, astın performansındaki birbirinden bağımsız ve belirgin özellikler arasındaki farklılıkları görememesi sonucu oluşan etki aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Kontrast etki A)

Kişisel önyargı B)

Aşırı hoşgörülük C)

Halo etkisi D)

Merkezi eğilim hatası E)

Aşağıdaki performans değerlendirme yöntemlerinden hangisi takım çalışmaları için daha uygundur?

3.

Kritik olaylar A)

İkili karşılaştırma B)

360 derece değerlendirme C)

Davranış temeline dayalı ölçekler D)

Zorunlu dağılım E)

Danışmanın önce çalışanı dinlediği, sorunları açıklamaya detaylı bir şekilde teşvik ettiği, böylece çalışanın sorunları anlamasını ve çözümler bulmasını sağladığı danışmanlık aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Katılımcı danışmanlık A)

Konumlandırıcı danışmanlık B)

Yönlendirici olmayan danışmanlık C)

Denetleyici danışmanlık D)

Eğitici danışmanlık E)

Bir işletmede performans yönetim sisteminden öncelikle sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Müşteriler A)

İnsan kaynakları B)

Birim yönetici yardımcısı C)

Birim yöneticileri D)

Yönetim kurulu başkanı E)

Bireysel performansın sağlanması için gerekli olan unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yedekleme planı tiplerinden biri değildir?

7.

Yedekleme planı A)

Oryantasyon eğitimi B)

Başvurma C)

Yerleştirme eğitimi D)

Kariyer yönetimine bağlı yedekleme planı E)

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer alan gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Kendini gerçekleştirme gereksinimi A)

Güvenlik gereksinimi B)

Ait olma gereksinimi C)

Saygınlık gereksinimi D)

Fizyolojik gereksinim E)

Kariyer seçimi ve kariyer süreçlerinin oluşumunda bireyi yönlendiren içsel faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Kendini gerçekleştirme olgusu D)

Sosyo-ekonomik durum E)

Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlamasının çalışanlara sağladığı yararlardan biridir?

10.

İstenilen nitelikteki personel yapısını oluşturur.

A)

Terfi, nakil, işten çıkartma ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynar.

B)

Personel devir hızını azaltır.

C)

Ücret politikalarının daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

D)

Daha iyi bir iş, daha çok maddi kazanç sağlar.

E) 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3722-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

İşletmenin çalışanların yaptıkları işleri analiz ederek istihdam edilebilecekleri işleri mantıklı ve uygun bir biçimde sıralamasına ne ad verilir?

11.

Kariyer planlaması A)

İş planlaması B)

Kariyer haritası C)

İş analizi D)

Kariyer yolu E)

Kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları ve “cam tavan sendromuna” örnek oluşturabilecek durum aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Üst düzey yönetim pozisyonuna terfi edememeleri

A)

Hizmet sektöründe çalışmayı tercih etmeleri B)

Aynı iş için erkeklerden daha düşük ücret almaları

C)

İşteki performanslarının düşük olması D)

Yükselme motivasyonlarının düşük olması E)

İşletmedeki insan kaynaklarının kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak eylemlerin oluşturulması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Performans değerlendirme A)

Kariyere yönelik eğitimler B)

Pozisyonu tanımlama C)

Kariyer stratejilerinin geliştirilmesi D)

Personeli belirleme E)

Aşağıdakilerden hangisi kariyer gelişimi için çalışma çevrelerinde belirlenmiş gruplardan değildir?

14.

Üst düzey yöneticiler A)

Yüksek potansiyelli personel B)

Yaygın işgücü C)

Üstün yetenekli çalışanlar D)

Üst yönetime yakın personel E)

Özellikle kariyerinin ortasında olan çalışanların gelişimlerine yardımcı olmak, işletmeye sadakatlerini artırmak ve işletmede kalma sürelerini uzatmak amacıyla yararlanılan kariyer planlama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Kendini geliştirme materyalleri A)

Grup çalışmaları B)

Biçimsel eğitim C)

Psikolojik değerleme teknikleri D)

Performans ölçümleri E)

Özellikle kişilik, tutum ve davranışın önemli olduğu terfi politikalarında yararlanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Kendini geliştirme materyalleri A)

Psikolojik değerleme teknikleri B)

Performans ölçümleri C)

Grup çalışmaları D)

Biçimsel eğitim E)

Aşağıdaki örgüt kuramlarından hangisinde kariyer planlamasına bireylerin katılımı söz konusudur?

17.

Klasik örgüt kuramı A)

Modern örgüt kuramı B)

Neo klasik örgüt kuramı C)

Geleneksel örgüt kuramı D)

İşlevsel örgüt kuramı E)

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların örgütsel gelişimi için gerçekleştirilen bireysel uygulamalardan biridir?

18.

Mentorluk A)

Kariyer merkezi B)

İş genişletme C)

İş rotasyonu D)

İş zenginleştirme E)

Bir örgütün stratejik planındaki amaçlarını ve girişimlerini tamamlamak için öncelikle gerekli olan aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Teknolojik altyapı A)

Büyük yatırımlar B)

Rekabetçilik C)

İyi eğitimli ve nitelikli işgücü D)

İş planı E)

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde etkin bir şekilde kariyer geliştirme faaliyetlerinin gerektiğini ortaya koyan durumlardan biri değildir?

20.

Çalışanların morallerinin düşük olması A)

Çalışanların tutumlarının yetersiz olması B)

Çalışanların örgüt içinde terfilerinin sağlanamaması

C)

Çalışanların devir oranının düşük olması D)

En alt düzeydeki kadroların üstündeki kadroların örgüt dışından sağlanması E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3722-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

TÜRK DİLİ-I B

Kazakça, Karakalpakça ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Kıpçak Türkçesi A)

Sibirya Türkçesi B)

Bulgar Türkçesi C)

Uygur Türkçesi D)

Oğuz Türkçesi E)

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dile ne ad verilir?

2.

Bölge dili A)

Yardımcı resmî dil B)

Ana dili C)

Çalışma dili D)

Lingua franca E)

muşamma > muşamba örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Aykırılaşma E)

“Gözlükçülük” sözcüğünün tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama öbeği vardır?

5.

Çalışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı.

A)

Keskin sirke küpüne zarar sözünü o kavgada anlamıştım.

B)

Yazar kısa öykülerle başlamış işe, romana sonradan geçmiş.

C)

Kardeşim bilgisayar almak için bir yıldır para biriktiriyor.

D)

Sınıfta tek başına oturan bir öğrenci olduğunu söylediler.

E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar öbeği, ismi nitelemiştir?

6.

Dersten çıkıp gülerek kantine gitmişlerdi.

A)

Ne zaman doğru dürüst konuşacaksın bizimle?

B)

Gelecekte neler yapacağını uzun uzun anlattı.

C)

Yeşil gözlerinden iplik iplik yaşlar iniyordu.

D)

Tek düşündüğüm oradan sağ salim çıkıp eve varmaktı.

E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamıştır?

7.

İki tiyatrocu sahnede yıllarca beğenilerek izlenen oyunlarını son kez sergilediler.

A)

Beğenilen sanatçı ayakta alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı.

B)

Portakal çiçeklerinin mis gibi kokusu sarmıştı koca şehri.

C)

Yargıç bütün anlatılanları dinledikten sonra son kararını verdi.

D)

Dün birkaç kişi mahallenin sorunlarını çözmek için valiyle görüştü.

E) 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3722-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?

8.

Anadolu türkülerini bu güzel kasabada duydum.

A)

Gecenin bir yarısı yokuştan aşağı inerken şehrin sustuğunu hissetim.

B)

Yazdıklarına bakılırsa, Ayşe ile Sema önceden tanışıyorlardı.

C)

Atatürk Meydanı’nın bir arka sokağındaki küçük bir evde büyüdüm.

D)

Şehrin en kalabalık semtlerinde yaşayan bu insanlar hep bir telaş içindeydi.

E)

Türk dünyasında atasözü yerine kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

9.

Makal, nakıl A)

Makal, mecaz B)

Nakıl, mecaz C)

Tabir, mecaz D)

Tabir, ıstılah E)

Türk argosunda kullanılan alıntı sözcüklerin çok büyük bir kısmının alındığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Yüzde iki yabancı sözcük oranıyla Türkçenin en sade metinlerinden biri kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Dîvânu Lugâti’t-Türk A)

Kutadgu Bilig B)

Dede Korkut Oğuznameleri C)

Orhun Yazıtları D)

Atabetü’l-Hakâyık E)

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?

12.

Birleşik söz A)

Türkçenin içinde bulunduğu coğrafyadaki farklı kültürlerle yaşadığı ilişkiler sonucunda söz varlığındaki etkileşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13.

Gelişme A)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye marka adı olarak gelen, zamanla Türkçenin söz

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcüklerden biri değildir?

15. 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3722-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Türkçedeki akrabalık adları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Kimi akrabalık adları, bu adla bir yakınını tanımlayan kişinin medeni durumunu da belirtir.

A)

Türkçede en uzak akrabaya kadar ayrı ayrı akrabalık adları vardır.

B)

Cinsiyet bildirmez.

C)

Akrabalık düzeylerini bildirir.

D)

Aile bireylerinin belirlenmesinde ayırt edicidir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe konuşurlarının sorunlarından biri değildir?

17.

Türkçenin yazım kurallarını kavrayamaması A)

Diller arası etkileşim sonucu bir dilden başka dile sözcüklerin geçmesi

B)

Türkçenin anlatım gücü ile donanmamış olması

C)

Türkçenin dil bilgisi kurallarını kavrayamaması

D)

Yabancı kökenli sözcükler kullanma eğilimi göstermesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi dilin kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

18.

Sözcüklerin yanlış söylenmesi A)

Dilin sözcük sayısının az olması B)

Sözcüklerin yanlış yazılması C)

Sözcüklere yanlış anlam yüklenmesi D)

Cümlenin ögeleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan anlatım bozukluğu

E)

Günümüzde dünya dilleri arasında etkileşimde en çok rol oynayan dil aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İngilizce A)

Rusça B)

Fransızca C)

İspanyolca D)

Almanca E)

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyonlarda Türkçenin bozuk biçimde kullanılmasını önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir?

20.

Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi A)

Sunucu ve muhabir seçiminde titizlik gösterilmesi

B)

Dil konusunda duyarlı davranılması C)

Yayımcı kuruluşun öz denetimini yapması D)

Günlük izleme oranının artırılması E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3722-B

9 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-25)