Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-24)

B

Aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplumda ekonomik yapıda görülen değişimlerden biri değildir?

1.

Malların üretiminden hizmetlerin üretimine yönelim

A)

Hizmetlere olan talebin artması B)

Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi insani hizmetlerin artışı

C)

Enformasyon teknolojilerinin önemini kaybetmesi

D)

Bilgisayar, bilimsel hizmetler gibi mesleki hizmetlerin artışı

E)

Aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplum teorisine yöneltilen eleştirilerin odak noktasında yer almaz?

2.

Tüm mesleklerde profesyonelleşme normunun sulandırılması

A)

Sınıfsal eşitsizliğin kalıcılığı B)

Sınıf çatışması C)

Mavi yakalı işlerin vasıfsız niteliği D)

Ekonomik kaynakların bir kaç elde yoğunlaşması

E)

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda

“sanayi sonrası toplum” veya “post endüstriyalizm” kavramını ortaya atan düşünürlerden biridir?

Daniel Bell’e göre aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplumda yer almaz?

4.

Din adamlarının etkinliği A)

Hizmet sektörünün devinimi B)

Teknolojinin değişimdeki itici gücü C)

Yeni bir yönetici elit D)

En önemli bilgi türü olarak teori E)

Aşağıdakilerden hangisi Daniel Bell’in sanayi sonrası toplumun kültürü ile ilgili görüşünü yansıtmaz?

5.

Sanayi sonrası toplumun toplumsal yapısı ile kültürünü farklı ilkeler temellendirir.

A)

Sanayi sonrası toplumun toplumsal yapısı ile kültürü arasında kopukluk vardır.

B)

Sanayi sonrası toplumun hedonistik düşüncelerle ilişkili kültürü toplumsal yapıyla uyumlu bir özellik arz eder.

C)

Sanayi sonrası toplumun kültürü toplumsal yapıya aykırı düşmektedir.

D)

Sanayi sonrası toplumun kültürel alanında irrasyonel, kendini gerçekleştirme ve tatmin etme ilkeleri hakimdir.

E)

Alain Touraine çalışmalarında toplumsal aktörler kavramını daha çok aşağıdaki kavramlardan hangisi için kullanmıştır?

6.

Yönetici sınıf-Erkeklerden oluşan gruplar A)

Toplumsal sınıf B)

Orta sınıf-Sanatçı gruplar C)

Çıkar grupları D)

Burjuva sınıfı-Arkadaş grupları E)

Soyoloji literatüründe toplumsal hareketler sosyoloğu olarak tanınan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

2016 GÜZ ARA 1523-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Alain Touraine’e göre, demokrasi ve toplumsal hareketlerin kendilerini özgür ve adil bir toplum fikri ile özdeşleştirmeleri aşağıdaki sonuçlardan hangisine götürmüştür?

8.

Böyle bir demokrasi ya da toplumsal hareketin otoriteryenliğe yol açmasına A)

Toplumsal hareketlerin sağlıklı gelişebilmelerinin ancak siyaset dışı veya siyaset üstü amaçların edinilmesiyle mümkün olmasına

B)

Modern ve post-modern toplumlarda özgürlük ve adaletin aynı anda sağlanamamasına

C)

Adaletin sağlanmasına ve toplumsal hareketlerin özgür yaşamın bir parçası olmasına

D)

Toplumsal hareketleri siyasal sistem karşısında aşırı derecede güçlendirmesine E)

Touraine'e göre gelişmekte olan ülkeler açısından demokrasinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Birey ya da özel özgürlükleriyle toplumsal bütünleşmenin uzlaştırılmasıdır.

A)

Özne ile aklın uzlaştırılmasıdır.

B)

Devlet gücünün sınırlandırılarak temel haklara saygı gösterilmesidir.

C)

Sivil toplum ile siyasal toplum arasında ilişkilerin nasıl kurulduğudur.

D)

Özel özgürlükler ile toplumsal bütünleşmenin uzlaştırılmasıdır.

E)

Alain Touraine’e göre ülkenin tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru tarihsel dönüşümüne ne ad verilir?

10.

Aydınlanma A)

Postmodernizmin ne olduğunu kavrayabilmenin en emin yolu, onu öncelikle tarihsel yönden düşünmeyi unutmuş bir çağda yaşanan zaman üzerinde tarihselci bir bağlamda düşünmeye yönelik bir çaba şeklinde ele almak gerektiği görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

11.

J. F. Lyotard E)

“Gücün İstenci” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

12.

Aşağıdakilerden hangisi modern sanatın özelliklerinden biridir?

13.

Ürünlerinde metalaşmanın söz konusu olmaması

A)

Halk için olması B)

Özgür ve özgün olması C)

Dadaizmin modern sanatın bir biçimi olması D)

Kesin olmayan çizgilerin hâkim olması E)

2016 GÜZ ARA 1523-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Lyotard’a göre, aşağıdakilerden hangisi artık büyük anlatılara ihtiyaç duyulmadığını gösteren nedenlerden biridir?

14.

Modernizmin yeni bir epistemolojisinin oluşması

A)

Postmodern bilginin böyle bir meşruluğa ihtiyaç duymaması

B)

Modern bilginin zaten bu gereksinimi karşılıyor olması

C)

Modern toplumun büyük anlatılarının insanı doğru temsil etmesi

D)

Postmodern bilginin temelci iddiaları meşrulaştıracak yeni teoriler geliştirmesi E)

Jameson’a göre postmodernizmi en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Modern sanatın dönüşümüdür.

A)

Bilginin dönüşümüdür.

B)

İktidar ilişkileridir.

C)

Kapitalist toplumun gelişiminde bir aşamadır.

D)

Dil oyunlarıdır.

E)

Zygmunt Bauman’ı postmodernitenin peygamberi olarak ilan eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Bauman “Holocaust” kavramını hangi toplumun fertlerinin topluca öldürülmesi ile sonuçlanan zulüm ve soykırımı anlatmak için kullanmıştır?

Zygmunt Bauman’a göre modernitenin hoşnutsuzluk nedeni aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

18.

Modern dönemin insan anlayışı, özgür ve yaratıcı birey ilkesine dayanmasından A)

Modern dönemdeki düşüncenin çoğunlukla işaret ettiği şeyin dünyanın ortadan kaldırılması ve imkânsız çoğulluğunun kabul edilmesinden

B)

Modern dönemin farklılıkları suç olarak görmemesinden

C)

Bireysel mutluluk arayışında çok az bir özgürlüğe tahammül edebilen güvenlik anlayışından

D)

Modern dönemin postmodern dönemin hazırladığı koşullar üzerine inşa edilmiş olmasından

E)

Bauman'a göre Batı Avrupa’da, XVII.

yüzyıldaki bir dizi derin toplumsal, yapısal ve entelektüel dönüşümle başlayan ve Aydınlanmanın gelişmesiyle kültürel bir proje olarak; kapitalist ve daha sonra da komünist endüstri toplumunun gelişmesiyle de toplumsal olarak kurulan bir yaşam biçimi olarak olgunluğa erişen tarihsel dönem aşağıdakilerden hangisidir?

"Yaşadığımız çağ belki postmodern çağdır, belkide değildir; ancak kesin olan kabileler ve kabilecilik çağında yaşadığımızdır" görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

20.

2016 GÜZ ARA 1523-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-24)