Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-29)

B

Sufilerin “Bütün benliği ile Hakk’a teslim olan ve böylece Allah’ın kendisinden razı olduğu nefistir.” dedikleri mertebe aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Nefs-i Kâmile A)

Nefs-i Radiye B)

Nefs-i Mardiyye C)

Nefs-i Mülheme D)

Nefs-i Mutmainne E)

İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10.

İşletmecilik ve ticari faaliyetlere para kazanma hırsı, yalan ve dolan karışmış varsayılır ve barbar tüccarlarla ilişki sonunda medeniyetlerin bu toplumlardan bulaşacak yolsuzluklarla dejenere edileceği düşünülürdü.

A)

Yahudilerde faiz konusu yoktur.

B)

Yahudilik, serveti Tanrının bir lütfu olarak görüyor ve kişinin işindeki başarısını tanrısal bir onay olarak kabul ediyordu.

C)

Eski Yunan ve Roma dünyasının yazar ve filozofları işletmecilik ve ticari faaliyetlere iyi gözle bakmazlardı.

D)

İş ve çalışma kölelerin ve aşağı sınıfların bir özelliği olarak bilinirdi, bu tutum ticari faaliyetler için de sürdürülmüştü.

E)

Hazcılık yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Haz alma ile mutluluk arasında doğru orantı vardır.

A)

İçinde iyi olan her şey aynı zamanda bir haz taşır.

B)

Acı bile iyi bir yol olabilir.

C)

Hazlar ancak dışarıya vurulduğunda iyi, doğru ve güzeldir.

D)

Hayatın en önemli değeri haz almaktır.

E)

Teoriler aracılıyla ahlakın düşünme şekli aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

12.

Felsefe, kavrama, düşünce A)

Felsefe, düşünce, metafizik B)

Tanımlayıcı, meta-etik, metafizik C)

Tanımlayıcı, normatif, meta-etik D)

Tanımlayıcı, betimleyici, açıklayıcı E)

Deontolojik teori ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Bir insanın kullandığı cümlelerin tümü ahlak açısından daima yükümlülüktür.

A)

Faydalar ile olaylara yaklaşmak basit bir bakış açısı verir.

B)

Sonuçlarına bakılmaksızın bazı ilkeler bağlayıcıdır.

C)

Bir davranışın doğru olup olmadığını karar vermede sonuçlar her zaman yeterli bilgi verememektedir.

D)

Bazen bir eylem, sonuçları iyi olsa bile yanlış olarak değerlendirilebilir.

E)

“Ahlaki olarak iyi ve doğru ifadelerin anlamı ve işlevi nedir?” sorusunu çalışma konusu yapan ahlak yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Lonca sistemi A)

Tanımlayıcı ahlak B)

Eflatun yaklaşımı C)

Ahilik sistemi D)

Meta-etik yaklaşım E)

Kant’a göre, bir davranışın doğru olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

15.

Akli olmasına A)

Dürüst olmasına B)

Erdemli olmasına C)

Yasal olmasına D)

Ahlaki olmasına E)

2016 GÜZ ARA 3343-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Patricia Werhane’a göre, bir grubun bir diğerinin çıkarını gözeterek davranmasının dayandığı temel aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Sorumluluk ve görev bilinci A)

Etkilenenlere sorumluluk B)

Etik ve sorumluluk C)

Güven ve bağlılık D)

Sosyal sözleşme E)

Aşağıdakilerden hangisi “İşletmelerin vicdanı vardır.” görüşünü savunan bilim adamlarından biridir?

17.

Adam Smith A)

Thomas Hobbes B)

Manuel Velasquez C)

Peter French D)

Milton Friedman E)

Etkilenenler analizi işletmelere aşağıdakilerden hangisini sağlar?

18.

Yasalara uymayı A)

İşletmenin ve etkilenenlerinin etik prensiplere uyum sağlamasını

B)

Haklara saygılı olmayı C)

Doğru ve yanlışı değerlendiren belli bir etik prensibi elde etmeyi

D)

Etik kodlara ulaşmayı E)

Etkilenenler bakış açısı göz önüne alındığında, işletmeler ve yöneticiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.

İşletme faaliyetlerinin tüm yönetsel yönlerini belirleyerek kılavuz görevi görür.

A)

İşletme yöneticilerin çalışanları değerlendirmesinde ceza ve ödül sisteminde denetimi sağlar.

B)

İşletmeler ve liderleri için açık planlar ve prosedürler hazırlar.

C)

Araştırmacılara ve işletme çalışanlarına pratik ve uygulanabilir bütçe rakamları verir.

D)

İşletmelerin ekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmesini hem de etik prensiplere göre hareket etmesini sağlar.

E)

İşletmenin amaçlarının, hedeflerinin, politika ve planlarının odaklandığı iş alanlarını belirleyen strateji düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Yatırım A)

Fonksiyonel B)

İşletme C)

Departman D)

Firma E) 2016 GÜZ ARA 3343-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Hedef kitleye “herkes bunu yapıyor” diyerek bir hareket tarzını kabul ettiren propaganda oluşturma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Sloganlar A)

Tren etkisi B)

Bir otoriteye referans C)

Rasyonalizasyon D)

Doğrudan emir E)

Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Propaganda tarafsız bilgi sağlamada etkili bir yöntemdir.

A)

Propagandada mesaj doğru olsa da yönlü olabilir.

B)

Propaganda kelimesi reklamın tersine kuvvetli bir olumsuz anlam taşır.

C)

Propaganda genelde politikada kullanılır.

D)

Propaganda en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar.

E)

I. Kaynak II. Alıcı III. Amaç IV. Ortam

Yukarıdakilerden hangileri ikna edici iletişim durumunu oluşturan bağımsız değişkenler arasında yer alır?

3.

Yalnız II A) davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir?

4.

Aşağıdakilerden hangisi TARES testi yaparken iknanın etiğe uygunluğunu belirlemede uyulması gereken kurallardan biridir?

Kaynağın inanılırlığı C)

Amaç odaklılık D)

İzleyiciye saygı E)

Aristo’ya göre, bir iknacının sunuşunu kuvvetli bir lisan, özenle seçilmiş kelimeler, hazırlanmış jestler ve iyi bir tonlama ile sunması aşağıdaki hangi artistik kanıtı oluşturur?

Çağdaş iknanın temellerinin atıldığı devir aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Antik Roma A)

İskitler B)

Fenike C)

Antik Yunan D)

Sümerler E)

2016 GÜZ ARA 3343-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

İkna süreçlerinde büyük oranda inanılır olma özelliği yaratan bir ikna edici yöntem olabileceğini ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Festinger A)

Howland B)

McGuire C)

Schein D)

Macoby E)

Aşağıdakilerden hangisi ikna faaliyetlerinde uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

9.

Tutumlar inanışla desteklenir.

A)

Aşırı heyecan problemi olan kişiler daha zor ikna edilir.

B)

Tutumlar, ilgi noktalarını ve standartlarını yeni bilgilerin anlaşılması için destekler.

C)

Tutumlar karmaşıktır ve genellikle pek çok sanı ve diğer tutumlarla ilgilidir.

D)

Kabul ve bağımsızlık azalırsa ikna o derece kolaylaşır.

E)

Reklamlarda “herkes bunu alıyor” mesajıyla bağıntısı olan kitle toplumu özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Totaliterlik A)

Güdülenmeye açıklık B)

İdeolojilere açıklık C)

Yabancılaşma D)

Standartlaşma E)

I. Psikoloji II. Sosyoloji III. Pazarlama IV. Metafizik

Yukarıdakilerden hangileri ikna kuramlarının oluşturulmasında kullanılan kuramlar arasında yer alır?

11.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Yalnız III C)

I, II ve III D)

I, II, III ve IV E)

Temelini, kişilerin davranışlarına etki eden fiziksel unsurlar hakkında yapılan muhakeme

sürecinin oluşturduğu kuram

aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Sosyal öğrenme kuramı A)

Sosyal yargı kuramı B)

Bilişsel tepki kuramı C)

Öykü kuramı D)

Tutarlılık kuramı E)

İkna edecek kişinin iyi bir konuşmacı olması gerektiği kadar iyi de bir insan olması gerekliliğini vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Sokrates A)

Plato B)

Aristoteles C)

Cicero D)

Quintilian E)

2016 GÜZ ARA 3343-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Aşağıdakilerden hangisi iknanın gerçekleştirilmesindeki aşamalardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Foss’a göre iknanın türünü belirleyen unsurlardan biridir?

15.

I. Transfer II. Kaynak III. Kanal IV. Alıcı

Yukarıdakilerden hangileri “SMCR Modeli”nin unsurları arasında yer alır?

16.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Sigara bağımlısının, temiz beyaz dokuya sigara dumanını üfleyerek nikotinin geride bıraktığı lekeyi gözlemlemesiyle sigaranın ciğerlere verdiği zararın etkisini anlaması aşağıdaki ikna edici iletişimde kullanılan kanıt türlerinden hangisine bir örnektir?

17.

Görsel kanıt A)

Katılım ve gösterme B)

Karşılaştırmalar, benzerlikler ve zıtlıklar C)

Tanıklık D)

Akılcı kanıt E)

Verilen tasarının izleyicinin hafızasında beş duyudan biriyle bir yol açmak için kullanıldığı ikna edici iletişim taktiği aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Evet-evet A)

Yer etme B)

Sadece o değil C)

Önce ver sonra al D)

Giderek artan ricalar E)

Mesajı canlı ve hatırlanabilir yapan ve sessiz harflerin tekrarına dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Aşağıdakilerden hangisi Reynolds ve Burgoon’un yapmış oldukları araştırmalarda kanıt ve ikna bağlantısına dair elde ettikleri sonuçlardan biri değildir?

20.

Kanıt göstermek kanıt göstermemekten çok daha etkilidir.

A)

Alıcı/hedef kitlenin, kanıtların doğruluğu, yanlışlığı ve niteliği hakkında bilgileri yoksa ikna olmaları o denli kolay olmaktadır.

B)

Kanıt göstermek, basit kıyaslar ileri sürmekten çok daha etkilidir.

C)

Kaynağın güvenirliği çok fazla değilse, konuyla ilgili kanıtlar sunmaya gerek kalmadan ikna gerçekleştirilebilir.

D)

Güvenirliği yüksek olan kaynaklarla birlikte uygun kanıtlar sunmak, kaynağın da güvenirliğini artıracaktır.

E) 2016 GÜZ ARA 3343-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gagauz A)

Kumuk B)

Karaçay C)

Karay D)

Kazak E) 2016 GÜZ ARA 3343-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Soğut alfabesi A)

Köktürk alfabesi B)

Kiril alfabesi C)

İbrani alfabesi D)

Süryani alfabesi E)

"Pek Eski Türk Yazısı" adlı çalışmasıyla Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9.

Ali Canip A)

Şemsettin Sami B)

Ömer Seyfettin C)

Ziya Gökalp D)

Necip Asım E)

Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Atabetü’l-Hakayık A)

Mukaddimetü’l-Edeb B)

Kutadgu Bilig C)

Divanü Lugat’it-Türk D)

Divan-ı Hikmet E)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11.

ıssız A)

azıcık B)

kahvaltı C)

D) uslu E) kapı

attar > aktar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Göçüşme A)

Aykırılaşma B) aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Benzeşme A)

Ünsüz türemesi B)

Ünsüz düşmesi C)

Aykırılaşma D)

Göçüşme E)

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

14. 2016 GÜZ ARA 3343-B

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3343-B

12 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-29)