ÖZKAYNAKLAR .1 Sermaye

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 105-108)

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Turkcell’in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde 2.200.000.000 adet (31 Aralık 2011: 2.200.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir.

Turkcell’in çıkarılmış sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı olan 2.200.000 TL’dir.

Turkcell’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

% %

ortaklık

payı Hisse

tutarı

ortaklık

payı Hisse

tutarı Turkcell Holding A.Ş. (“Turkcell

Holding”) 51,00 1.122.000 51,00 1.122.000

Halka arz edilen paylar 34,70 763.351 34,69 763.213

Sonera 13,07 287.632 13,07 287.632

Diğer 1,23 27.017 1,24 27.155

Toplam 100,00 2.200.000 100,00 2.200.000

Enflasyondan kaynaklanan sermaye

Düzeltmesi (52.352) (52.352)

Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye 2.147.648 2.147.648

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, çeşitli kuruluşlarca rehin olarak tutulan Şirket hisseleri 995.509 adettir (31 Aralık 2011: 1.132.709 adet).

27.2 Katkı sermaye

Belarus Telekom iktisap tarihi olan 26 Ağustos 2008’den sonra ortaya çıkan ve 29Temmuz2008 tarihinde imzalanan hisse alım satım sözleşmesine istinaden Belarus Maliye Bakanlığı’nın sonradan ortaya çıkan sabit kıymet alımlarıyla ilişkili maliyetlerinin karşılanacağına yönelik taahhüdü gereği Şirket adına katlandığı 35.026 TL(31 Aralık 2011: 35.026 TL)katkı sermaye olarak kaydedilmiştir.

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

27.3 Hisse senetleri ihraç primleri

Hisse senetleri ihraç primleri, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit girişlerini ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak sermaye artışlarında kullanılabilir.

27.4 Finansal varlıklar değer artış fonu

Satılmaya hazır finansal varlıklar makul değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Bu doğrultuda satılmaya hazır finansal varlığın bilançoda taşınan değerinde oluşan fark konsolide finansal tablolarda özkaynak hesabı altında “Finansal Varlık Değer Artış Fonları”

hesabına yansıtılmaktadır.

27.5 Kontrol gücü olmayan paylara ait satış opsiyonu değerleme fonu

Belarus Telekom iktisabıyla ilgili, 29 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan hisse alım satım sözleşmesine istinaden, belirli bir süre sonra, Belarus Telekom kontrol gücü olmayan hissedarına, elindeki tüm hisseleri belirli bir süre zarfında makul değerden satabilmesine olanak sağlayan bir satış opsiyonu verilmiştir. Şirket, bu satış opsiyonuyla ilişkili ortaya çıkması muhtemel finansal yükümlülüğü değerleyip finansal tablolarına yansıtmıştır. Değerlenmiş satış opsiyonuna ilişkin finansal yükümlülük ile kayıtlardan çıkarılan kontrol gücü olmayan payların arasındaki fark olan 144.286 TL (31 Aralık 2011: 125.146 TL) kontrol gücü olmayan paylara ait satış opsiyonu değerleme fonunda kaydedilmiştir.

Aynı şekilde Fintur’un, Şirket’in muhasebe politikalarıyla uyumlu hale getirilmiş finansal tablolarındaki kontrol gücü olmayan paylara ait satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük olarak kaydedilen tutarla kayıtlardan çıkarılan kontrol gücü olmayan payların arasındaki fark olan (605.436) TL (31 Aralık 2011: (582.670) TL), Şirket’in konsolide finansal tablolarında özkaynak metoduna göre muhasebeleştirilerek kontrol gücü olmayan paylara ait satış opsiyonu değerleme fonunda gösterilmiştir.

Kontrol gücü olmayan paylara ait satış opsiyonu değerleme fonu, ekte sunulan 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilmemiştir.

27.6 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Yasal Yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar yasal dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, SPK Tebliğ’ine göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/10’u oranında, yasal kayıtlara göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda ise Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/11’i oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirket’in kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri, yasal yedeklerden oluşmaktadır. Şirket’in yasal yedekler toplamı 833.918 TL’dir (31 Aralık 2011: 831.641 TL).

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

27.7 Geçmiş yıl kar/zararları

Net dönem karı dışındaki birikmiş karlar ve özü itibarıyla birikmiş kar niteliğinde olan olağanüstü yedekler geçmiş yıl kar/zararları hesabında gösterilmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla geçmiş yıl kar/zararları hesabında gösterilen olağanüstü yedekler bakiyesi 4.072.181 TL’dir (31 Aralık 2011:

4.072.181 TL).

27.8 Temettü

Turkcell Yönetim Kurulu, 24 Kasım 2004 tarihli toplantısında, Şirket’in operasyonel performansı, finansal durumu ve diğer gelişmeleri gözetmek suretiyle, 2004 yılı finansal kazançlarından başlamak üzere asgari %50 oranında nakit kar payı dağıtılması politikasını benimsemiştir. Ancak, bu oranın, Şirket’in nakit akışı gerekliliklerine, Yönetim Kurulu ile hissedarlar Genel Kurulu’nun onayına ve bunlarca yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuata tabi olup, değişime konu olabileceği belirtilmiştir.

SPK’nın, 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine, bu kapsamda kar dağıtımının Kurul’un Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği’nde yer alan esaslar doğrultusunda, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Turkcell’in 23 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket’in 2010 yılındaki faaliyetleri neticesinde oluşan 1.771.596 TL tutarındaki dağıtılabilir karından kanunlara göre ayrılması gereken birinci tertip yasal yedek akçelerin düşülmesinden sonra kalan 1.328.697 TL tutarındaki karın Turkcell hissedarlarına nakit olarak dağıtılması teklif edilmiştir. Bu suretle 1 TL nominal değerinde beher hisse için nakit temettü tutarı 0,6039532 tam TL’dir. Bu temettü teklifi 21 Nisan 2011 tarihinde gerçekleşen olağan, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleşen olağanüstü Genel Kurul toplantılarında tartışılmış ancak onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış, dolayısıyla Genel Kurul’un onayına sunulamamıştır.

Turkcell’in %55 oranında iştiraki olan İnteltek, 4 Nisan 2012 ve 6 Nisan 2011 tarihli olağan Genel Kurul toplantılarında, sırasıyla 34.061 TL ve 16.744 TL tutarında temettü dağıtım kararı almıştır.

Temettü ödemeleri sırasıyla 3 Mayıs 2012 ve 2 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

27.9 Kontrol gücü olmayan paylar

Bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve / veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımları konsolide bilançoda “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde sınıflandırılmıştır.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla bilançoda “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde sınıflandırılan tutarlar sırasıyla (140.324) TL ve (114.342) TL’dir. Yine bağlı ortaklıkların net dönem karlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımlar, konsolide gelir tablosunda “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde sınıflandırılan tutarlar sırasıyla (21.012) TL ve (43.256) TL’dir.

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

28 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 105-108)