• Sonuç bulunamadı

4. KANAL DÜRTÜ TEPK˙IS˙IN˙IN KISALTILMASI

4.2. Önerilen Yöntem

Literatürdeki kanal kısaltma yöntemlerinin hepsi incelendi ˘ginde, istenen enbü-yük veya enküçük özde ˘geri veren gecikme de ˘gerinin kaba kuvvet arama ile bulunmaya çalı¸sıldı ˘gı görülmektedir. Önerdi ˘gimiz yöntemde, e ˘ger kanal denk-le¸stirme algoritmasından önce grup gecikme denkdenk-le¸stirme yapılırsa kaba kuv-vet aramaya gerek kalmayacaktır. ¸Sekil 4.6’de önerilen yöntem uygulandıktan sonra, OFDM verici ve alıcısı gösterilmi¸stir. ¸Sekilde görüldü ˘gü gibi, vericide de ˘gi¸siklik yoktur, fakat alıcı sisteminde analog sayısal dönü¸stürücü öncesinde sinyal gerçek zamanlı olacak ¸sekilde frekansı dü¸sürülmü¸stür. Sinyal örneklen-dikten sonra da grup gecikme denkle¸stirme i¸sleminden geçirilmi¸stir. Blok ¸se-manın geri kalanı standart yapı ile aynıdır.

X

IFFT&

P/S

& CP

x SAD

& IQ Çarpma

Kanal

h +

n

Direkt Dön. &

ASD

Grp.Gec.

Denk.

TEQ w

CP

&

S/P

&

FFT Xˆ

¸

Sekil 4.6. Önerilen yöntem

¸

Sekil 4.3’te OFDM alıcısında zaman ve frekansta denkle¸stirme blokları gös-terilmi¸stir. ¸Sekil 4.6’da ise, zamandaki denkle¸stiricinin önüne grup gecikmesi e¸sitleme blo ˘gunun eklendi ˘gi görülmektedir.

Uygulanan yöntem üç teori ile özetlenebilir.

Teori 4.1. Grup gecikmesi e¸sitlenen gerçek dürtü tepkisi simetrik hale gelmek-tedir.

Kanıt. Grup gecikmesi, faz tepkisinin türevinin negatifidir ve

τg(ω) =−d[θ(ω)]

dω . (4.34)

biçiminde yazılabilir. Gerçek kanal frekans tepkisi,

H(ω) =|H(ω)|e−jφ(ω), (4.35)

olarak yazılabilir. E¸sitlikteki|H(ω)| fonksiyonu simetriktir ve φ(ω) fonksiyonu da antisimetriktir. Kanal tam-geçirgen filtre ile filtrelendikten sonra, yeni sinyal,

H(ω) = A(ω)H(ω).˜ (4.36)

olarak yazılabilir. Kanal dürtü tepkisinin grup gecikmesi sabit bir gecikmeye denkle¸stirildikten sonra, kanal dürtü tepkisi do ˘grusal faza sahip olur ve kanalın frekans tepkisi,

H(ω) =˜ |H(ω)|ej(τgω+c) (4.37)

olarak yazılabilir. E ˘ger, tam-geçirgen filtrenin katsayıları gerçek katsayılı olursa, denkle¸stirilmi¸s kanal dürtü tepkisi de gerçek de ˘gerli olacaktır. Bu durumda, τgω + c’nın da antisimetrik olması gerekmektedir ve c katsayısı sıfır olur. Denk-le¸stirilen kanal dürtü tepkisi de,

H(ω) =˜ |H(ω)|egω. (4.38)

olarak yazılabilir.|H(ω)| gerçek de˘gerlidir ve ters DFT fonksiyonu da 0 etrafında simetriktir. Böylece, E¸sitlik (4.38)’de görüldü ˘gü gibi denkle¸stirilmi¸s kanal dürtü tepkisi, τg etrafında simetrik olmaktadır.

Grup gecikmesi denkle¸stirmenin etkisini göstermek için ¸Sekil 4.7’de, grup ge-cikmesi e¸sitleme uygulanacak olan gerçek de ˘gerli kanal dürtü tepkisi gösteril-mektedir.

0 20 40 60 80 100 0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Amplitude

Channel

Genlik

Zaman

¸

Sekil 4.7. Kanal dürtü tepkisi

¸

Sekil 4.8’de ise grup gecikmesi denkle¸stirilmi¸s kanal dürtü tepkisi gösterilmek-tedir. ¸Sekilde görüldü ˘gü gibi, dürtü tepkisi simetrik olmu¸stur. ¸Sekillerde görül-dü ˘gü gibi grup gecikmesi denkle¸stirilmi¸s görül-dürtü tepkisinin gecikme yayılması, orijinal dürtü tepkisinin gecikme yayılmasından daha fazla de ˘gildir. E¸sitlik 4.35 ve 4.38’de görüldü ˘gü gibi, kanal frekans tepkileri genlik ve faz tepkilerinin çar-pımı olarak yazılabilir. ˙Iki e¸sitlikte de genlik kısmı aynıdır ve denkle¸stirilmi¸s ka-naldaki faz tepkisi zamanda bir dürtüdür. E¸sitlik 4.35’de genlik tepkisinin farklı frekans bile¸senleri farklı gecikmelere u ˘gramaktadır. Böylece, denkle¸stirilmi¸s dürtü tepkisinin gecikme yayılması orijinal dürtü tepkisinin gecikme yayılma-sından fazla olmamaktadır.

Teori 4.2. ˙Iki simetrik fonksiyonun evri¸simi simetriktir.

Kanıt. h, birinci simetrik dürtü tepkisidir. w de ikinci simetrik dürtü tepkisidir. H da h dürtü tepkisinin evri¸sim matrisidir.

˙Iki simetrik dürtü tepkisinin evri¸simi,

Hw = ˆh

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Amplitude

Equalized Channel

Genlik

Zaman

¸

Sekil 4.8. Grup gecikmesi e¸sitlenmi¸s dürtü tepkisi

H11 H12 JH12J JH11J

 w1 Jw1

=

 hˆ12

 (4.39)

biçiminde gösterilebilir ve sonuç vektöründeki parçalar,

1 = H11w1+ H12Jw12 = JH12Jw1+ JH11JJw12 = JH12Jw1+ JH11w12 = J(H12Jw1 + H11w1)

2 = Jˆh1 (4.40)

olacak ¸sekilde yeniden yazılabilir. E¸sitliklerdeki J matrisi ters diyagonalının hepsi 1 olan matristir. Satır ve sütunda çarpıldı ˘gı matrisi ters çevirebilmektedir.

Görüldü ˘gü gibi, iki simetrik dürtü tepkisinin evri¸simi de simetrik olmaktadır.

Teori 4.3. TEQ algoritmalarında e ˘ger denkle¸stirilmi¸s kanal simetrik ise, opti-mum pencere yeri denkle¸stirilmi¸s kanalın ortasıdır.

Kanıt. Kanal kısaltıcı denkle¸stirme algoritmalarında da e ˘ger TEQ katsayıları simetrik olacak ¸sekilde ayarlanırsa, kısaltılmı¸s kanal da simetrik olacaktır. Bu durumda pencerenin yerinin seçimi için en ideal yerin kanalın ortası oldu ˘gu dü¸sünülmektedir. ¸Sekil 4.9a, ¸Sekil 4.9b ve ¸Sekil 4.9c’de pencerenin denkle¸sti-rilmi¸s kanalın farklı noktalarına yerle¸simi çizilmi¸stir. ¸Sekillerde görülen denkle¸s-tirilmi¸s kanalın uzunlu ˘gu N = M + t− 1’dir. t parametresi TEQ katsayılarının uzunlu ˘gudur. M parametresi kanal uzunlu ˘gudur. ¸Sekildeki v parametresi kısal-tılmı¸s kanalın seçilece ˘gi pencerenin uzunlu ˘gudur. ¸Sekilde gösterilen denkle¸s-tirilmi¸s kanal simetriktir.

Pencerenin yerine göre olu¸san sinyal-giri¸sim oranı, SIR = ˆhTGˆh

ˆhTDˆh olarak göste-rilebilir. E¸sitlikteki G ve D matrisleri pencerenin yerini belirlemek için kullanılan diyagonal matrislerdir ve E¸sitlik (4.27)’da de ˘gerleri gösterilmi¸stir. Sinyal-giri¸sim oranı, pencere yerle¸simine göre üç farklı durum için hesaplanabilir. Pencerenin yeri, ¸Sekil 4.9a’daki gibi seçilirse, sinyal-giri¸sim oranı,

SIR =

Pd+v

d |ˆh(n)|2 Pd−1

1 |ˆh(n)|2+PN

d+v|ˆh(n)|2

=

Pd+v

d |ˆh(n)|2 Pd−1

1 |ˆh(n)|2+PN −d−v

d+v+1 |ˆh(n)|2+PN −d+1

N −d−v+1|ˆh(n)|2+PN

N −d+2|ˆh(n)|2. (4.41)

olarak hesaplanabilir. ¸Sekilde görülen mavi bölge seçilen pencerenin yerini göstermektedir. Geri kalan tüm bölgeler giri¸sime sebep olmaktadır. Kırmızı ile seçilen bölge de mavi bölgenin simetri ˘gidir. E¸sitlik (4.41)’de görüldü ˘gü gibi, si-metriden dolayı mavi karenin içindeki bölgenin enerjisi arttırıldı ˘gında kırmızı bölgenin içindeki bölgenin enerjisi de artacaktır.

Pencere ¸Sekil 4.9b’deki gibi seçilirse, sinyal-giri¸sim oranı,

SIR =

PN +1−d

d |ˆh(n)|2+Pd+v

N +2−d|ˆh(n)|2 PN −d−v

1 |ˆh(n)|2+Pd−1

N −d−v+1|ˆh(n)|2+PN

d+v+1|ˆh(n)|2 (4.42)

olarak hesaplanabilir. Bir önceki ¸sekilde oldu ˘gu gibi mavi bölge seçilen pence-renin yerini göstermektedir. Mavi bölge haricindeki tüm örnekler giri¸simi arttır-maktadır. Kırmızı bölge ile gösterilen alan, mavi pencereye simetrik olan bölge-leri göstermektedir ve giri¸sime sebep olmaktadır. ¸Sekil 4.9b’de görüldü ˘gü gibi, mavi pencerenin bir kısmı giri¸sime sebep olan kırmızı penceredeki sinyal ile simetriktir, yani yine mavi pencere içindeki sinyal enerjisi arttırılmaya çalı¸sılır-ken, kırmızı pencere içindeki sinyal enerjisi de artacaktır. Fakat, ¸Sekil 4.9a’daki kadar giri¸sim artmayacaktır.

¸

Sekil 4.9c’deki gibi seçildi ˘gi durumda ise, sinyal-giri¸sim oranı,

Pd+v

d |ˆh(n)|2 Pd−1

1 |ˆh(n)|2+PN

d+v+1|ˆh(n)|2 (4.43)

olarak hesaplanabilir. Bu durumda, mavi penceredeki seçilen sinyalin simetrik kısmı da yine mavi pencere içine dü¸smektedir. 3. durum haricindekilerde, pen-cere içindeki sinyal örneklerinin hepsinin veya bir kısmının aynısı penpen-cere

dı-¸sındaki örneklerde de vardır. Bu sebepten dolayı bu durumlarda sinyal-giri¸sim oranını enbüyültmek 3. duruma göre daha zor olacaktır.

Yukarıdaki bölümlerde anlatıldı ˘gı gibi, kısaltılmı¸s kanal dürtü tepkisinde sin-yal enerjisi bir pencerenin içinde toplanılmaya çalı¸sılmaktadır, kısaltılmı¸s kanal dürtü tepkisinin simetrik oldu ˘gu durumda, sinyal enerjisinin toplanılabilece ˘gi

1 N/2 N/2 + 1 N

d d + v N− d − v + 1 N− d + 1

(a) Durum 1

1 N/2 N/2 + 1 N

d d + v

(b) Durum 2

1 N/2 N/2 + 1 N

d d + v

(c) Durum 3

¸

Sekil 4.9. Kısaltılmı¸s simetrik kanal dürtü tepkisinde pencere yerle¸simi

tek nokta orta noktadır. Bu durumda, pencerenin gecikme de ˘geri

d = N + 1− v

2 (4.44)

olacaktır. Önerilen yöntemde, grup gecikme e¸sitlemesinden geçirilen dürtü tep-kisi literatürdeki kısaltma algoritmalarından birisi kullanılarak kısaltılır. Grup ge-cikmesi denkle¸stirme i¸slemi sırasında olu¸sacak hatalardan dolayı kanal tama-men simetrik hale getirilemeyebilir, bu sebepten dolayı,

d = N + 1− v

2 − δ, . . . ,N + 1− v

2 + δ (4.45)

¸seklinde e¸sitlenmi¸s dürtü tepkisinin ortasına yakın de ˘gerler seçilebilir. E¸sitlikte, δparametresi arama aralı ˘gını belirtmektedir.

Daha önce literatürde, TEQ katsayıları w simetrik olan bir yöntem önerilmi¸s-tir [88]. Bu yöntem, w katsayılarını simetrik olmaya zorlayarak, A matrisinin boyutlarını 1/2 oranında küçültmektedir. Bu durumda MSSNR objektif fonksi-yonu,

h

wT1 wT1J i

A11 A12

A21 A22

 w1

Jw1

= 2w1T(A11+ JA21+ A12J + JA22J)w1 (4.46)

¸seklinde yazılabilir. E¸sitlikte görüldü ˘gü gibi, matris ve vektör boyutları yarıya inmi¸stir. Daha önceki bölümlerde gösterildi ˘gi gibi, en iyileme problemi genel-le¸stirilmi¸s özde ˘ger problemine dönü¸smektedir. Enbüyük özde ˘geri güç metodu ile bulmanın karma¸sıklı ˘gı O(N3)’dır. Ayrıca, yine önceki bölümlerde anlatıldı ˘gı gibi, tüm TEQ yöntemlerinin eniyi gecikme de ˘gerini kaba kuvvet arama ile bul-ması gerekmektedir, böylece algoritmanın toplam karma¸sıklı ˘gı O(N4) olmakta-dır. Böylece, literatürdeki TEQ katsayılarını simetrik olmaya zorlayan yöntemin karma¸sıklı ˘gı O(N4/8) olarak yazılabilir [88]. Bu çalı¸sma boyunca bu yöntem

“Symmetric1” olarak isimlendirilecek ve kıyaslama için kullanılacaktır.

Bu çalı¸smada iki yeni yöntem önermekteyiz. Önerdi ˘gimiz yöntemler, MSSNR algoritmasındaki gecikme arama döngülerini kaldırmaktadır ve bu döngülerin yerine tam geçirgen filtre ile grup gecikmesi e¸sitleme eklemektedirler. TEQ al-goritmasının girdisini tam geçirgen filtreler ile denkle¸stirmenin sonucunda metrik yapmak, TEQ katsayıları simetrik oldu ˘gu durumda, TEQ çıkı¸sını da si-metrik yapmaktadır. Böylece, kaba kuvvet gecikme aramasına gerek kalma-maktadır. Optimum gecikme kısaltılmı¸s kanal dürtü tepkisinin orta noktası ol-maktadır.

Önerilen yöntem iki farklı ¸sekilde kullanılabilir.

1) (Symmetric1-noloop) : ˙Ilk yöntemde, E¸sitlik (4.46)’deki, MSSNR algoritmasındaki,

wTAw = 2w1T(A11+ JA21+ A12J + JA22J)w1 (4.47)

de ˘geri objektif fonksiyonu olarak kullanılmaktadır. Fakat, gecikme arama dön-güsü kullanılmamaktadır.

2) (Symmetric2-noloop) ˙Ikinci yöntemde ise grup gecikmesi denkle¸stirmenin kanalı tamamen hatasız bir ¸sekilde simetrik yaptı ˘gı varsayılır ve E¸sitlik (4.46)’daki objektif fonksiyonu varsayarsak, MSSNR algoritmasindaki objektif fonksiyonu,

wTAw = 2w1T(A11+ A12J)w1 (4.48)

olarak yeniden yazılabilir. Bu durumda da gecikme arama döngüsü kullanıl-mamaktadır. Bu yöntem karma¸sıklı ˘gı azaltmamaktadır fakat grup gecikmesi denkle¸stirme hatası pahasına toplama ve gerekli hafızada azaltmaya imkan vermektedir.