Ö⁄RETMENL‹K UYGULAMASI I DERS‹ VE E-PORTFOLYO UYGULAMASI

Belgede Ö RETMENL K UYGULAMASI-I (sayfa 53-56)

Okulöncesi Ö¤retmenli¤i Lisans Program› Ö¤retmenlik Uygulamas› I Dersi e-port-folyo yöntemi ile yürütülmekte ve de¤erlendirilmektedir. E-porte-port-folyo uygulamas›, uygulama sürecine destek veren tüm uygulama ö¤retmenleri ve dan›flman ö¤ret-menler ile Aç›kö¤retim Fakültesi aras›nda daha etkili bir iletiflim ve iflbirli¤i sa¤lan-mas›n› mümkün k›lmaktad›r.

Uygulama süreci, uygulama okullar›n›n ve ö¤retmen adaylar›n›n birlikte çal›fla-ca¤› uygulama ö¤retmenlerinin belirlenmesi ile bafllamakta; ö¤retmen adaylar›n›n uygulama plan› do¤rultusunda düzenli olarak etkinlik raporlar›n› portala yükleme-leri ile devam etmektedir. Uygulama ö¤retmenyükleme-leri taraf›ndan düzenli olarak takip edilen ö¤retmen adaylar› yine e-portfolyo portal› üzerinden de¤erlendirilmektedir.

Ö¤retmen adaylar›n›n Ö¤retmenlik Uygulamas› I dersi kapsam›nda planlay›p gerçeklefltirecekleri etkinlikler k›lavuzun ilgili ünitesinde aç›klanm›flt›r. Ö¤retmen adaylar›n›n aras›nav ve dönem s›nav› kapsam›nda sorumlu oldu¤u ekinlikler de belirtilmifltir. Ancak etkinliklerin gerçeklefltirilme s›ras› K›lavuzda yer almamakta-d›r. Ö¤retmen adaylar›n›n hangi etkinli¤i hangi hafta gerçeklefltireceklerini uygu-lama ö¤retmenleri ile belirlemeleri gerekmektedir.

Ayn› gün içerisinde bir s›n›fta ayn› etkinli¤in birkaç kez tekrarlanmas› mümkün olmamaktad›r. Örne¤in, bir s›n›fta ayn› gün uygulamaya giden üç ö¤retmen aday›

bulunuyorsa, üçünün birden “Müzik Etkinli¤i” ya da “Drama Etkinli¤i” gerçeklefl-tirmesi uygun olmayacakt›r. Dolay›s›yla ayn› gün uygulama giden ö¤retmen aday-lar›n›n birbirlerinden farkl› etkinlikler planlay›p uygulamalar› gerekmektedir. Ör-ne¤in; bir ö¤retmen aday› “Türkçe Etkinli¤i” gerçeklefltiriyor ise, ikinci ö¤retmen aday› “Müzik Etkinli¤i”, üçüncü ö¤retmen aday› “Drama Etkinli¤i” gerçeklefltirebi-lir. Böylelikle etkinlikler aç›s›ndan gün içerisinde tekrara düflülmesi engellenmifl olur.

47

5. Ünite - Ö¤retmenlik Uygulamas›-I Dersi E-Portfolyo Uygulamas›

Ö¤retmenlik Uygulamas› I dersi tüm ö¤retmen adaylar› için devam zorunlulu¤u olan bir derstir. Ücretli ö¤retmen olarak çal›flan ö¤retmen adaylar›n›n da uygulama-ya devam zorunluluklar› bulunmaktad›r. Di¤er bir ifade ile ö¤retmen adaylar› ücret-li ö¤retmen olarak çal›flsalar da Aç›kö¤retim Fakültesi Okulöncesi Ö¤retmenücret-li¤i Li-sans Program› Fakülte Uygulama Koordinatörlü¤ü taraf›ndan atand›klar› uygulama okullar›na gitmek zorundad›rlar. Ücretli ö¤retmen olarak ‹l Milli E¤itim Müdürlük-leri ataraf›ndan görevlendirilen ö¤retmen adaylar›, Milli E¤itim Bakanl›¤› Okulönce-si E¤itimi Genel Müdürlü¤ü’nün 12.01.2004 tarih ve B.08.0.OÖ⁄.0.07.02.02-020 sa-y›l› yaz›s› gere¤i uygulama yapaca¤› gün izinli say›lacaklard›r. Konu ile ilgili resmi yaz› dönem bafl›nda ‹l Uygulama Koordinatörlüklerine gönderilmektedir. Ö¤retmen adaylar› çal›flt›klar› okul yönetimi ile s›k›nt› yaflad›klar› durumlarda ‹l Uygulama Ko-ordinatörlüklerinden ayr›nt›l› bilgi alabilirler.

Özel okulöncesi e¤itim kurumlar›nda görev yapan ö¤retmen adaylar›n›n AÖF OÖLP Fakül-te Uygulama Koordinatörlü¤ü taraf›ndan belirlenen uygulama okullar›na gitmeleri zorun-ludur. Ö¤retmen adaylar›n›n bu durumu çal›flt›klar› kurum yönetimine bildirmeleri gerek-mektedir. Uygulamaya devam zorunlulu¤u çal›fl›lan okula göre de¤ifliklik göstermemekte, bu noktada ö¤retmen adaylar›n›n veya okul yöneticilerinin ricalar› hiçbir flekilde sonucu de¤ifltirmemektedir. Bu konuda yaflanan s›k›nt›lar›n AÖF OÖLP Uygulama

Koordinatörlü-¤üne yans›t›lmamas› önemle rica olunur. Özel okulöncesi e¤itim kurumlar›nda çal›flan ö¤-retmen adaylar›n›n uygulamaya gitmemesi ad›na kurum yöneticilerinin AÖF OÖLP Uygula-ma Koordinatörlü¤üne telefon ederek konu ile iligli görüflmeleri uygulaUygula-malar›n iflleyiflin-de bir iflleyiflin-de¤ifliklik yaratmayacakt›r. Çal›fl›lan özel okulöncesi e¤itim krumlar›n›n bu konuda bilgilendirilmeleri ö¤retmen adaylar›n›n sorumlulu¤undad›r.

Ücretli ö¤retmen atamalar›, o ildeki ö¤retmen ihtiyac› do¤rultusunda ‹l Milli E¤itim Mü-dürlükleri taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ücretli ö¤retmelerin görevlendirilmesinde Aç›kö¤re-tim Fakültesi’nin herhengi bir rolü bulunmamaktad›r. Baflvurular ve atama ile ilgili bilgi-ye ‹l Milli E¤itim Müdürlüklerinden ulaflabilirsiniz.

Ö¤retmenlik Uygulamas› I dersi e-portfolyo uygulamas›n›n iflleyifli; sisteme gi-rifl, etkinlik raporlar›n›n haz›rlanmas›, etkinlik raporlar›n›n portala yüklenmesi ve etkinlik raporlar›n›n de¤erlendirilmesi olmak üzere dört temel aflama gerçeklefl-mektedir. Ö¤retmenlik Uygulamas› I dersi e-portfolyo uygulamas›n›n iflleyifline iliflkin ak›fl flemas› fiekil 5.1’de verilmifltir. ‹flleyiflli ilgili aflamalar daha sonraki bö-lümlerde ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.

S O R U

SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

49

5. Ünite - Ö¤retmenlik Uygulamas›-I Dersi E-Portfolyo Uygulamas›

fiekil 5.1

Sisteme Girifl Uygulama Okulu, Uygulama Ö¤retmeni ve

Kay›t yenileme ve ders seçimlerinde Ö¤retmenlik Uygulamas› I dersinin seçilmesi.

Uygulama okulu, uygulama ö¤retmeni ve dan›flman ö¤retmen bilgileri ö¤retmek için ö¤retmen adaylar›n›n e-portfolyo sisteminde oturum açmalar› gerekmektedir. Bunun için de öncelikle kullan›c› ad›

ve flifre oluflturulmal›d›r.

• Uygulama dersleri Türkiye genelinde 81 ilde ba¤›ms›z anaokullar›nda gerçeklefltirilmektedir. Uygulama okullar›n›n belirlenmesinde ö¤rencilerin sistemde kay›tl›

olan adres bilgileri dikkate al›nmaktad›r.

• MEB’e ba¤l› okullarda ek ders ücretli ö¤retmen olarak görev yapan ö¤renciler AÖF OÖLP Koordinatörlü¤ü taraf›ndan belirlenen uygulama okullar›na girmek zorundad›r.

e-Portfolyo sistemine daha önce girifl yapm›fl ö¤renciler mevcut kullan›c› ad› ve flifrelerini kullanabilirler. Daha önce e-Portfolyo sistemine girifl yapmayan ö¤renciler http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden kullan›c› ad› ve flifrelerini belirleyebilirler.

Sa¤l›k sorunlar›ndan dolay› uygulamaya gidilemedi¤inde, sa¤l›k raporu etkinlik haftas›ndaki raporun yerine portala yüklenmelidir. Sa¤l›k raporu olmas› durumunda etkinlik daha sonra telafi edilebilmektedir.

Ö¤retmen adaylar›n›n portala yüklendikleri raporlar›n özgün olmas›

de¤erlendirme sürecinde göz önünde bulundurulacak önemli bir ölçüttür. Bu nedenle, etkinlik raporlar›n›n di¤er ö¤retmen adaylar› ile benzerlik göstermemesi gerekmektedir.

Etkinlik raporlar›nda yap›lan

düzeltmeler uygulama ö¤retmenlerinin görüfl ve önerileri do¤rultusunda yap›lmal›d›r.

Düzeltilmesi yap›lan rapor belgesi e-Portfolyo portal›na tekrar

yüklenmelidir. Bu durumda daha önce yükledi¤iniz rapor silinmifl olacakt›r.

Uygulama ö¤retmeni ve dan›flmanlar, ö¤retmen aday›n›n gözledi¤i etkinliklere alt raporlar›n› Aç›kö¤retim Fakültesi s›nav takviminde belirlenen s›nav tarihlerinde portal üzerinden inceler ve de¤erlendirir.

Raporlar›n Haz›rlanmasRaporlar›n Portala YüklenmesiRaporlar›n Derlendirilmesi

Sisteme Girifl

Ö¤retmenlik Uygulamas› I E-Portfolyo Uygulamas›n›n ‹flleyifline ‹liflkin Ak›fl fiemas›

Belgede Ö RETMENL K UYGULAMASI-I (sayfa 53-56)