Okulöncesi ö¤retmenleri çocuklar› yak›ndan tan›mak, geliflimsel düzeylerine uygun amaçlar› belirlemek ve bu amaçlar do¤rultusunda planlad›klar› ve uygulad›klar› e¤i-tim etkinliklerinin onlar›n davran›fllar›nda oluflturdu¤u de¤iflikli¤i ölçebilmek ama-c›yla bir tak›m tan›ma ve de¤erlendirme çal›flmalar› yapmaktad›rlar. Tan›ma ve

de-¤erlendirmeye yönelik bu çal›flmalar s›ras›nda kimi araçlar›n kullan›lmas› ve formla-r›n doldurulmas› gerekmektedir. Bu araç ve formlar aras›nda gözlem kay›tlar›, anek-tod kay›tlar›, geliflim kontrol listeleri, portfolyolar ve geliflim raporlar› say›labilir.

Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda sizin de, çocuklar› ta-n›ma ve de¤erlendirme amac›yla uygulama ö¤retmeniniz taraf›ndan yap›lan çal›fl-malar›n ve tutulan kay›tlar›n örneklerini incelemeniz ve ö¤retmeniniz ile bir görüfl-me gerçeklefltirgörüfl-meniz gerekgörüfl-mektedir. Bu amaçla, uygulama ö¤retgörüfl-meninizden, ço-cuklar için tuttu¤u kay›tlar›n (oyun gözlem formu, sistematik gözlem formu, anek-tod kay›tlar›, kazan›m de¤erlendirme formlar›, geliflim raporlar› vb.) birer örne¤ini isteyerek inceleyiniz. Elde etti¤iniz belgeleri incelerken:

• Tutulan kay›tlar›n bir listesini yap›n›z. Kay›tlarda ne gibi bilgilere yer

verdi-¤ine dikkat ediniz.

• Uygulama ö¤retmeniniz ile bir görüflme yaparak her bir belge için bu kay›t-lar› hangi ortamlarda, niçin ve nas›l tuttu¤unu sorunuz. Elde etti¤iniz bilgi-leri raporunuza yaz›n›z.

SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

• Bu kay›tlar›n okulöncesi e¤itim aç›s›ndan önemini ve gereklili¤ini düflüne-rek düflüncelerinizi raporunuza ekleyiniz.

Etkinlik 8. Okul Müdürü ve Okul Kurallar›n›n ‹ncelenmesi

Etkinlik kapsam›nda, okulun genel yönetimsel yap›s› ve iflleyifli hakk›nda bilgi edinmeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Okul Deneyimi dersini gerçeklefltirece¤iniz okulun müdüründen bir randevu alarak kurumun genel yönetimsel yap›s›, iflleyifli ve kurallar› konusunda sizi bilgilendirmesini ve sorular›n›z› yan›tlamas›n› rica edi-niz. Okul müdürüne yöneltmek istedi¤iniz sorular›n›z› haz›rlayarak bir görüflme gerçeklefltiriniz. Okul müdürüne görüflmede sorman›z gereken sorulardan kimile-ri flunlar olabilir:

• Okulun genel yönetimsel yap›s› ve iflleyifli nas›ld›r?

• Okul müdürünün okulda yapt›¤› çal›flmalarla ilgili bafll›ca amaçlar› nelerdir?

• Okul müdürünün okuldaki ö¤retmenlerden beklentileri nelerdir?

• Okul müdürünün, yeni ö¤retmenlerin okula ve görevlerine uyum sa¤lama-daki rolü nedir?

• Okul müdürüne göre, baflar›l› ö¤retmenlerin özellikleri nelerdir?

• Okul müdürünün, ö¤renci ve ö¤retmenlerde görmek istedi¤i davran›fllar nelerdir?

Bu sorular› çeflitlendirebilir, akl›n›za tak›lan di¤er sorular› ekleyebilirsiniz. Okul müdürü ile görüflürken söyledikleri ile ilgili notlar al›n›z. Daha sonra, bu notlar›n›-z› gözden geçirerek ö¤retmen olarak göreve bafllad›¤›n›zda sizin için önemli ola-bilecek noktalar› belirlemeye çal›fl›n›z. Sizden nelerin beklenebilece¤i, okula kat-k›da bulunmak için neler yapabilece¤iniz vb. konularda yapt›¤›n›z görüflmeyi ve düflüncelerinizi içeren raporunuzu haz›rlay›n›z.

Ayn› okulda uygulama yapan ö¤renci say›s›n›n fazla olmas› durumunda okul müdürünün tam ö¤rencilerle ayr› ayr› grüflmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda ö¤retmen adaylar›

sorular›n› yaz›l› olarak okul müdürüne iletebilir ve sorular›n yaz›l› olarak yan›tlanmas›

da isteyebilir.

Etkinlik 9. Okul-Aile ve Toplum ‹liflkilerinin ‹ncelenmesi

Okulöncesi e¤itimde okul-aile iflbirli¤i önemli bir yere sahiptir. Etkinlik kapsam›n-da, okul ile aile aras›ndaki iflbirli¤i ve iletiflimin nas›l sa¤land›¤›n› belirlemeniz ge-rekmektedir. Bu konuda uygulama ö¤retmeniniz ve velilerden biri ile birer görüfl-me yap›n›z. Görüflgörüfl-me s›ras›nda ö¤retgörüfl-men ve veliye yöneltece¤iniz sorulardan ki-mileri flunlar olabilir:

• Okulöncesi e¤itimde okul-aile iflbirli¤i neden önemlidir?

• Okul-aile iflbirli¤i çerçevesinde iflbirli¤i nas›l gerçeklefltiriliyor? Bu konuda hangi yöntem ve tekniklerden yararlan›l›yor?

• Okul-aile iliflkileri en çok hangi konularda ve hangi zamanlarda yo¤unlafl›yor?

• Ailelerin, e¤itim etkinlikleri ve di¤er sosyal etkinliklere kat›l›mlar› nas›l sa¤lan›yor?

• Bu konuda yap›lan çal›flmalar› ö¤retmen / veliler yeterli buluyorlar m›?

• Okulöncesi e¤itimde okul aile iflbirli¤i en iyi biçimde nas›l gerçeklefltirilebi-lir? Bu konuda ö¤retmen/veliler ne düflünüyorlar?

Bu sorular› çeflitlendirebilir, akl›n›za tak›lan di¤er sorular› ekleyebilirsiniz. Ö¤-retmen ve veli ile görüflürken söyledikleri ile ilgili notlar al›n›z. Notlar›n›za kendi düflüncelerinizi de ekleyerek raporunuzun birinci bölümünü haz›rlay›n›z.

Okulöncesi e¤itim kurumu da di¤er okullar gibi toplumun bir parças›d›r ve top-lumla sürekli iflbirli¤i içinde olmal›d›r. Çünkü, okullar toplumu etkilerken kendisi de bu toplumdan etkilenmektedir. Etkinli¤in okul-toplum iliflkilerine ait ikinci

bö-S O R U

SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

lümü için, uygulama ö¤retmeninizle yine bir görüflme yap›p kendi gözlem ve yo-rumlar›n›z› da ekleyiniz. Görüflme s›ras›nda ö¤retmene yöneltece¤iniz sorulardan kimileri flunlar olabilir:

• Okulun içinde bulundu¤u ve hizmet sundu¤u semti fiziksel, sosyal ve kül-türel yönleriyle nas›l tan›mlars›n›z?

• Okulu veliler d›fl›nda baflka ziyaret edenler var m›?

• Yak›n çevredeki doktor, polis ya da özel becerileri olan kifliler vb. aras›ndan ö¤rencilere konuflma yapmak üzere davet edilenler var m›?

• Çevrede s›n›f›n düzenli olarak gezi yapabilece¤i müze, sergi, süper market-ler vb. yermarket-ler var m›?

• Fen ve do¤a etkinlikleri kapsam›nda çevrede inceleme gezileri yap›labile-cek yerler var m›?

• Okulun topluma katk›lar› konusunda ne düflünüyorsunuz?

• Toplumun okula katk›lar› konusunda ne düflünüyorsunuz?

Bu sorular› çeflitlendirebilir, akl›n›za tak›lan di¤er sorular› ekleyebilirsiniz. Ö¤-retmen ile görüflürken söyledikleri ile ilgili notlar al›n›z. Notlar›n›za kendi düflün-celerinizi de ekleyerek raporunuzun ikinci bölümünü haz›rlay›n›z.

Okulöncesi E¤itimde Okul Deneyimi dersi kapsam›nda 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 19. etkinlikleri gerçeklefltirirken, okulöncesi e¤itim kurumlar›

günlük etkinlik program›nda yer alan Rutin Etkinlikler, Serbest Zaman, Türkçe, Müzik, Oyun ve Hareket, Drama, Fen ve Matematik, Okuma-Yazma-ya Haz›rl›k Çal›flmalar›, Alan Gezileri ve Sanat Etkinliklerini gözlemeniz ve raporlaflt›rman›z gerekmektedir.

Etkinlik 10. Rutin Etkinliklerin ‹ncelenmesi

Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda uygulanan Rutin Etkinlikler; kahvalt›, toplanma, temizlik, ö¤le yeme¤i, uyku/dinlenme gibi günlük ve düzenli bir biçimde tekrarla-nan ifllerden oluflmaktad›r. Ancak ikili ya da yar›m gün e¤itim yap›lan kurumlarda, ö¤le yeme¤i ile uyku/dinlenme etkinlikleri yer almamaktad›r. Rutin Etkinlikler, özellikle, çocuklara özbak›m becerilerine yönelik amaçlar›n kazand›r›lmas›nda kullan›labilecek etkinliklerdir. Okul Deneyimi dersindeki bu etkinlik kapsam›nda, sizin de uygulama okulunuzda gerçeklefltirilen Rutin Etkinlikleri incelemeniz ge-rekmektedir.

Bu etkinlikleri incelerken:

• Bir gün boyunca hangi rutin etkinliklerin uyguland›¤›n› s›ralay›n›z.

• Bu etkinliklerin uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin çocuklar› nas›l yönlen-dirdi¤ini, verdi¤i yönergeleri ve davran›fllar›n› gözleyerek not ediniz.

• Rutin etkinliklere günün hangi saatlerinde yer verildi¤ine dikkat ediniz ve not al›n›z.

• Çocuklara özbak›m becerilerinin kazand›r›lmas›nda rutin etkinliklerden na-s›l yaralan›labilece¤ini düflününüz.

• Ç›kard›¤›n›z sonuçlar› uygulama ö¤retmeninizle paylaflarak onun görüflleri-ni de al›p raporunuzu haz›rlay›n›z.

Etkinlik 11. Serbest Zaman Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Çocuklar› di¤er etkinliklere haz›rlama ve etkinlik seçme olana¤› sa¤layan Serbest Zaman Etkinlikleri, genelde, günlük plan›n ilk etkinli¤i olarak yer almaktad›r. Ser-best Zaman Etkinlikleri, ilgi köflelerinde oyun ve sanat etkinliklerinden oluflmakta-d›r. Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda sizin de uygulama

ö¤-retmeninizin yapt›¤› Serbest Zaman Etkinliklerini incelemeniz gerekmektedir. Ön-celikle, uygulama ö¤retmeninizin gözlem yapaca¤›n›z güne yönelik günlük plan›

içerisinde Serbest Zaman Etkinli¤i ile ilgili etkinlik plan›n› inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dikkat ederek gözlemlerinizi yap›n›z ve raporunuzu haz›rlay›-n›z:

• Serbest Zaman Etkinliklerine daha çok günün hangi saatinde yer verilmek-te ve ne kadar zaman ayr›lmaktad›r?

• Bu etkinliklerin uygulanmas›nda ö¤retmen nas›l bir yol izlemektedir? Ö¤-rencileri bu etkinli¤e nas›l haz›rlamakta ve yönlendirmektedir?

• Etkinli¤in uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin tutumu nas›ld›r?

• Etkinli¤in sonunda de¤erlendirme çal›flmalar› nas›l yap›lmaktad›r?

• Etkinli¤in sonunda s›n›f›n toplanmas› ve di¤er etkinli¤e geçifl s›ras›nda ö¤-retmen nas›l bir tutum izlemektedir?

• Serbest Zaman Etkinliklerinin, Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflmada nas›l bir rolü olabilece¤ini, çocuklar›n yarat›-c›l›klar›n›n ve geliflimlerinin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n nas›l planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflününüz ve düflüncelerinizi de raporunuza eklemeyi unutmay›n›z.

• Gözlemlerinizi, sizin için yeterli veriye ulafl›ncaya kadar, farkl› günlerde tek-rarlayabilirsiniz. Daha sonra gözlemlerinizi yukar›da say›lan noktalara dik-kat ederek raporlaflt›r›n›z.

Etkinlik 12. Türkçe Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel konuflmalar›n›n yan› s›ra sözcük da¤arc›klar›-n› da gelifltirmeyi amaç edinen Türkçe Etkinlikleri içinde pek çok çal›flmaya yer ve-rilmektedir. Türkçe Etkinlikleri genelde; öykü öncesi etkinlikler, öykü anlatma ve öykü sonras› etkinlikler olmak üzere üç bölümde gerçeklefltirilmektedir. Okul De-neyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda sizin de uygulama ö¤retmeninizin yapt›¤› Türkçe Etkinliklerini incelemeniz gerekmektedir. Öncelikle, uygulama ö¤-retmeninizin gözlem yapaca¤›n›z güne yönelik günlük plan› içerisinde Türkçe Et-kinli¤i ile ilgili etkinlik plan›n› inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dikkat ederek gözlemlerinizi yap›n›z ve raporunuzu haz›rlay›n›z.

• Türkçe Etkinliklerine daha çok günün hangi saatinde yer verilmekte ve ne kadar zaman ayr›lmaktad›r?

• Öykü öncesi etkinliklerde ne gibi çal›flmalara yer verilmektedir? Ö¤rencile-rin yönlendirilmesi ve etkinli¤in uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin tutumu nas›ld›r?

• Öykü anlat›rken ö¤renciler bu etkinli¤e nas›l haz›rlanmaktad›r? Ö¤retmen öykü anlat›m›nda hangi araçlar› kullanmaktad›r? Ö¤rencilerin ilgisini canl›

tutabilmek için nelere dikkat etmektedir?

• Öykü sonras›nda hangi etkinliklere yer verilmektedir? Bunlar›n uygulanma-s›nda ö¤retmen nelere dikkat etmektedir?

• Türkçe Etkinli¤inin sonunda de¤erlendirme çal›flmalar› nas›l yap›lmaktad›r?

• Etkinli¤in sonunda, di¤er etkinli¤e geçifl s›ras›nda ö¤retmen nas›l bir tutum izlemektedir?

• Türkçe Etkinliklerinin, Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflmada nas›l bir rolü olabilece¤ini, çocuklar›n yarat›c›l›klar›n›n, sosyal ve dil geliflimlerinin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n

nas›l planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflününüz ve düflüncelerinizi de raporunuza eklemeyi unutmay›n›z.

• Gözlemlerinizi, sizin için yeterli veriye ulafl›ncaya kadar, farkl› günlerde ay-n› etkinlik için birkaç kez tekrarlay›p yukar›da say›lan noktalara dikkat ede-rek raporlaflt›r›n›z.

Etkinlik 13. Müzik Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Müzik Etkinli¤i, günlük planlama içinde ayr› bir etkinlik olabilece¤i gibi di¤er et-kinlikler içinde de kullan›labilmektedir. Gün içinde dinlenme, rahatlama, dikkat toplama, yönlendirme gibi birçok çal›flman›n ve drama, oyun gibi birçok etkinli¤in içinde de müzik yer alabilmektedir. Müzik Etkinlikleri genelde; ses dinleme ve ay›rt etme çal›flmalar›, müzik dinleme, flark› söyleme, ritim çal›flmalar›, yarat›c› ha-reket ve dans, müzikli öykü oluflturma çal›flmalar›ndan oluflmaktad›r.

Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda sizin de uygulama ö¤-retmeninizin yapt›¤› Müzik Etkinliklerini incelemeniz gerekmektedir. Öncelikle, uy-gulama ö¤retmeninizin gözlem yapaca¤›n›z güne ait günlük plan› içerisinde Müzik Etkinli¤i ile ilgili etkinlik plan›n› inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dikkat ederek gözlemlerinizi yap›n›z ve raporunuzu haz›rlay›n›z.

• Müzik Etkinliklerine daha çok günün hangi saatinde yer verilmekte ve ne kadar zaman ayr›lmaktad›r?

• Bu etkinliklerin uygulanmas›nda ö¤retmen nas›l bir yol izlemektedir? Ö¤-rencileri etkinli¤e nas›l haz›rlamakta ve yönlendirmektedir?

• Müzik etkinli¤i içerisinde daha çok hangi çal›flmalara yer verilmektedir?

• Etkinli¤in uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin tutumu nas›l olmaktad›r?

• Etkinli¤in sonunda de¤erlendirme çal›flmalar› nas›l yap›lmaktad›r?

• Etkinli¤in sonunda di¤er etkinli¤e geçifl s›ras›nda ö¤retmen nas›l bir tutum izlemektedir?

• Müzik Etkinliklerinin, Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflmada nas›l bir rolü olabilece¤ini, çocuklar›n yarat›c›l›klar›n›n ve geliflimlerinin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n nas›l plan-lanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflününüz ve düflün-celerinizi de raporunuza eklemeyi unutmay›n›z.

• Gözlemlerinizi, sizin için yeterli veriye ulafl›ncaya kadar, farkl› günlerde ay-n› etkinlik için birkaç kez tekrarlay›p yukar›da say›lan noktalara dikkat ede-rek raporlaflt›r›n›z.

Etkinlik 14. Oyun ve Hareket Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Oyun Etkinlikleri, kimi zaman ö¤retmenler, kimi zaman da çocuklar taraf›ndan ya-p›land›r›lan, kurallar› olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Okulöncesi çocukla-r›n›n temel gereksinimlerinden biri olan hareket de oyun etkinlikleri s›ras›nda

do-¤al olarak karfl›lanabilmektedir. Okulöncesi e¤itimi ö¤retmeni, günlük plan›nda Oyun Etkinlikleri için ayr› bir etkinlik planlamas› yapabilece¤i gibi oyunu di¤er et-kinliklerin içinde bir ö¤renme yöntemi olarak da kullanabilir. Okul Deneyimi der-si kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda der-sizin de uygulama ö¤retmeninizin yapt›¤›

Oyun Etkinliklerini incelemeniz gerekmektedir. Öncelikle, uygulama ö¤retmenini-zin gözlem yapaca¤›n›z güne ait günlük plan› içerisinde Oyun Etkinli¤i ile ilgili et-kinlik plan›n› inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dikkat ederek gözlemle-rinizi yap›n›z ve raporunuzu haz›rlay›n›z.

• Ö¤retmenin, oyunu bir etkinlik olarak uygulad›¤› durumlarda, etkinli¤e daha çok, günün hangi saatinde yer verilmekte ve ne kadar zaman ayr›lmaktad›r?

• Oyun Etkinlikleri öncesinde ö¤retmen ne gibi haz›rl›klar yapmakta ve oyun ortam›n› nas›l haz›rlamaktad›r?

• Oyun Etkinli¤i içerisinde daha çok ne tür oyunlara yer verilmektedir?

• Oyun Etkinli¤i s›ras›nda (oyunun aç›klanmas›, çocuklar›n yönlendirilmesi, oynanmas› vb.) ö¤retmenin tutumu ve çocuklara yaklafl›m› nas›l olmaktad›r?

• Oyun Etkinli¤inin sonunda de¤erlendirme çal›flmalar› nas›l yap›lmaktad›r?

• Etkinli¤in sonunda di¤er etkinli¤e geçerken ö¤retmen nas›l bir tutum izlemektedir?

• Ö¤retmen, di¤er etkinlikler içerisinde oyunu bir yöntem olarak nas›l kullan-maktad›r? Nelere dikkat etmektedir?

• Oyun Etkinliklerinin, Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflmada nas›l bir rolü olabilece¤ini, çocuklar›n yarat›c›l›klar›n›n ve geliflimlerinin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n nas›l plan-lanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflününüz ve düflün-celerinizi de raporunuza eklemeyi unutmay›n›z.

• Gözlemlerinizi, sizin için yeterli veriye ulafl›ncaya kadar, farkl› günlerde ay-n› etkinlik için birkaç kez tekrarlay›p yukar›da say›lan noktalara dikkat ede-rek raporlaflt›r›n›z.

Etkinlik 15. Drama Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Okulöncesi e¤itimde drama, bir etkinlik olarak planlanabilece¤i gibi farkl› etkin-liklerde bir ö¤renme yöntemi olarak da kullan›labilmektedir. Drama, bir etkinlik olarak uyguland›¤› durumlarda birbirinden biçim olarak farkl›laflan ve her da bütün olarak yer alan üç aflamadan oluflmaktad›r: Is›nma ve rahatlama çal›flma-lar›, oynama (esas çal›flma), rahatlama ve de¤erlendirme çal›flmalar›. Draman›n, do¤açlama, dramatizasyon gibi tekniklerinden kimileri etkinlikler içerisinde bir ö¤-renme yöntemi olarak da kullan›labilmektedir.

Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda sizin de uygulama ö¤-retmeninizin yapt›¤› Drama Etkinliklerini incelemeniz gerekmektedir. Öncelikle, uy-gulama ö¤retmeninizin gözlem yapaca¤›n›z güne ait günlük plan› içerisinde Drama Etkinlikleri ile ilgili etkinlik plan›n› inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dik-kat ederek gözlemlerinizi yap›n›z ve raporunuzu haz›rlay›n›z.

• Ö¤retmenin, drama çal›flmalar›n› bir etkinlik olarak uygulad›¤› durumlarda, etkinli¤e daha çok günün hangi saatinde yer verilmekte ve ne kadar zaman ayr›lmaktad›r?

• Drama Etkinlikleri öncesinde ö¤retmen ne gibi haz›rl›klar yapmakta ve or-tam› nas›l haz›rlamaktad›r?

• Ö¤retmen, drama etkinli¤ine nas›l girifl yapmakta çocuklar› gruplara nas›l bölmektedir?

• Drama Etkinli¤i içerisinde daha çok ne tür tekniklere (pandomim, do¤açla-ma, öykü oluflturdo¤açla-ma, dramatizasyon vb.) yer verilmektedir?

• Drama Etkinli¤i s›ras›nda, ö¤retmenin tutumu ve çocuklara yaklafl›m› nas›l olmaktad›r?

• Drama Etkinli¤inin sonunda de¤erlendirme çal›flmalar› nas›l yap›lmaktad›r?

Yans›tma çal›flmalar›na yer verilmekte midir?

• Etkinli¤in sonunda di¤er etkinli¤e geçerken ö¤retmen nas›l bir tutum izlemektedir?

• Ö¤retmen, di¤er etkinlikler içerisinde Dramay› bir yöntem olarak nas›l kul-lanmaktad›r? Nelere dikkat etmektedir?

• Drama Etkinliklerinin, Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflmada nas›l bir rolü olabilece¤ini, çocuklar›n yarat›c›l›klar›n›n ve geliflimlerinin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n nas›l plan-lanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflününüz ve düflün-celerinizi de raporunuza eklemeyi unutmay›n›z.

• Gözlemlerinizi, sizin için yeterli veriye ulafl›ncaya kadar, farkl› günlerde ay-n› etkinlik için birkaç kez tekrarlay›p yukar›da say›lan noktalara dikkat ede-rek raporlaflt›r›n›z.

Etkinlik 16. Fen ve Matematik Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Okulöncesi e¤itimde Fen ve Matematik Etkinlikleri s›ras›nda yap›labilecek çal›flma-lar; fen ve do¤a köflesi çal›flmalar›, koleksiyon ve albümler, bitki yetifltirme, hay-van besleme, deneyler, e¤itici oyuncaklarla oynama, inceleme gezileri, matematik çal›flmalar› gibi etkinliklerdir. Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ra-s›nda sizin de uygulama ö¤retmeninizin yapt›¤› Fen ve Matematik Etkinliklerini in-celemeniz gerekmektedir. Öncelikle, uygulama ö¤retmeninizin gözlem yapaca¤›-n›z güne ait günlük plan› içerisinde Fen ve Matematik Etkinlikleri ile ilgili etkinlik plan›n› inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dikkat ederek gözlemlerinizi yap›n›z ve raporunuzu haz›rlay›n›z.

• Fen ve Matematik Etkinliklerine günün hangi saatinde yer verilmekte ve ne kadar zaman ayr›lmaktad›r?

• Fen ve Matematik Etkinlikleri kapsam›nda daha çok hangi çal›flmalar yap›lmaktad›r?

• Etkinli¤in uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin tutumu nas›ld›r? Ö¤rencileri bu etkinli¤e nas›l haz›rlamakta ve yönlendirmektedir?

• Etkinli¤in sonunda de¤erlendirme çal›flmalar› nas›l yap›lmaktad›r?

• Etkinli¤in sonunda di¤er etkinli¤e geçiflte ö¤retmen nas›l bir tutum izle-mektedir?

• Fen ve Matematik Etkinliklerinin Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflmada nas›l bir rolü olabilece¤ini düflününüz. Ço-cuklar›n kavram kazan›mlar›, bilimsel düflünme sürecini ö¤renmeleri ve problem çözme becerilerinin gelifliminin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n nas›l planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤i-ni düflününüz ve düflüncelerigerekti¤i-nizi de raporunuza eklemeyi unutmay›n›z.

• Gözlemlerinizi, sizin için yeterli veriye ulafl›ncaya kadar, farkl› günlerde ay-n› etkinlik için birkaç kez tekrarlay›p yukar›da say›lan noktalara dikkat ede-rek raporlaflt›r›n›z.

Etkinlik 17. Okuma Yazmaya Haz›rl›k Çal›flmalar›n›n

‹ncelenmesi

Okuma-Yazmaya Haz›rl›k Etkinlikleri, çocuklar›n ilkö¤retime geçiflini kolaylaflt›r-mak ve haz›r bulunuflluk düzeylerini art›rkolaylaflt›r-mak amac›yla yap›lan çal›flmalar› içermek-tedir. Okuma-yazmaya altyap› oluflturan çal›flmalar› farkl› etkinlikler içinde yapmak olanakl›d›r. Bu nedenle, Okuma-Yazmaya Haz›rl›k çal›flmalar› her etkinli¤in teme-linde yer alan çal›flmalard›r. Ancak ö¤retmen Okuma-Yazmaya Haz›rl›k çal›flmalar›-na yönelik etkinliklere ayr› bir zaman dilimi içinde de yer verebilmektedir.

Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda sizin de uygulama ö¤-retmeninizin yapt›¤› Okuma-Yazmaya Haz›rl›k Etkinliklerini incelemeniz gerek-mektedir. Öncelikle, uygulama ö¤retmeninizin gözlem yapaca¤›n›z güne ait gün-lük plan› içerisinde Okuma-Yazmaya Haz›rl›k Etkinlikleri ile ilgili etkinlik plan›n›

inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dikkat ederek gözlemlerinizi yap›n›z ve raporunuzu haz›rlay›n›z.

• Okuma-Yazmaya Haz›rl›k Etkinliklerine daha çok günün hangi saatinde ya da hangi etkinlikler içerisinde yer verilmekte ve ne kadar zaman ayr›lmaktad›r?

• Okuma-Yazmaya Haz›rl›k Etkinliklerinde ne gibi çal›flmalara yer verilmektedir?

• Etkinli¤in uygulanmas› s›ras›nda ö¤retmenin tutumu nas›l olmaktad›r? Ö¤-rencileri etkinli¤e nas›l haz›rlamakta ve yönlendirmektedir?

• Etkinli¤in sonunda de¤erlendirme çal›flmalar› nas›l yap›lmaktad›r?

• Etkinli¤in sonunda di¤er etkinli¤e geçifl s›ras›nda ö¤retmen nas›l bir tutum izlemektedir?

• Okuma-Yazmaya Haz›rl›k Etkinliklerinin, Okulöncesi E¤itim Program›nda belirlenen geliflimsel amaçlara ulaflma ve çocuklar› ilkö¤retime haz›rlamada nas›l bir rolü olabilece¤ini düflününüz. Çocuklar›n yarat›c›l›klar›n›n ve geli-flimlerinin olumlu yönde etkilenebilmesi için çal›flmalar›n nas›l planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflünerek raporunuza ekle-meyi unutmay›n›z.

• Gözlemlerinizi, sizin için yeterli veriye ulafl›ncaya kadar, farkl› günlerde ay-n› etkinlik için birkaç kez tekrarlay›p yukar›da say›lan noktalara dikkat ede-rek raporlaflt›r›n›z.

Etkinlik 18. Alan Gezisi Etkinliklerinin ‹ncelenmesi

Alan Gezileri, kimi zaman fen çal›flmalar› içerisinde kimi zaman da ayr› bir etkin-lik olarak planlanabilmektedir. Çocuklar›n araflt›rma yapma, problem çözme ve olay› yerinde gözlemleme yoluyla do¤rudan ö¤renme gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla çeflitli geziler düzenlenebilmektedir.

Okul Deneyimi dersi kapsam›ndaki bu etkinlik s›ras›nda, sizin de uygulama ö¤-retmeninizin yapt›¤› bir alan gezisi etkinli¤ini incelemeniz ve ö¤retmenle bir gö-rüflme yapman›z gerekmektedir. Öncelikle, uygulama ö¤retmeninizin gözlem ya-paca¤›n›z güne ait günlük plan› içerisinde alan gezisi etkinli¤i ile ilgili etkinlik pla-n›n› inceleyiniz. Daha sonra afla¤›daki noktalara dikkat ederek ö¤retmeninizle bir görüflme yap›n›z.

• Uygulama ö¤retmeniniz ile gerçeklefltirece¤iniz görüflme s›ras›nda ö¤retme-ne, Alan Gezisi planlama sürecinde ne gibi haz›rl›klar yapt›¤›n› sorarak ha-z›rlad›¤› dokümanlar› (gezi plan›, izin belgeleri vb.) inceleyiniz. Elde etti¤i-niz bilgileri not al›n›z.

• Uygulama ö¤retmeninize, ço¤unlukla hangi amaçlarla ve nerelere gezi dü-zenlediklerini, gezinin planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi süre-cinde nelere dikkat ettiklerini sorarak yan›tlar›n› not ediniz.

• Uygulama ö¤retmeninize, ço¤unlukla hangi amaçlarla ve nerelere gezi dü-zenlediklerini, gezinin planlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi süre-cinde nelere dikkat ettiklerini sorarak yan›tlar›n› not ediniz.

Belgede TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2214 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1216 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M (sayfa 30-0)