çözeltisi ile Ca(OH) 2 çözeltisi birbirine karıştırıldığında, I. Aralarında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir

Belgede 9. SINIF KİMYA. Konu Özetli Soru Bankası (sayfa 138-156)

5 - FİZİKSEL - KİMYASAL DEĞİŞİMLER

HNO 3 çözeltisi ile Ca(OH) 2 çözeltisi birbirine karıştırıldığında, I. Aralarında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir

II. Ca(NO3)2 ve H2O oluşur.

III. Oluşan tuzun katsayısı 1, suyun katsayısı 2 olur.

yargılarından hangileri doğru olur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM

etkinlik – 20

Asitler, bazlar ve nötrleşme tepkimeleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalar doğru ise D, yanlış ise Y ile belirtiniz.

a) Asitler, suda çözündüğünde H+ iyonu verir.

b) Bazlar, suda çözündüğünde OH iyonu verir.

c) Asit çözeltilerinde pH değeri 7 den büyüktür.

d) Baz çözeltileri, kırmızı turnusol kağıdının rengini mavi yapar.

e) Nötr bir çözeltide pH değeri 7 dir.

f) Hem nötralleşme tepkimeleri, hem de çözünme – çökelme tepkimeleri yer değiştirme tepkimeleridir.

g) NaOH nin sulu çözeltisi mavi turnusol kağıdının rengini kırmızı yapar.

h) Nötralleşme tepkimesinde asit ve baz çözeltileri tepkimeye girerek tuz ve su oluşur.

i) Asitlerle bazlar arasında gerçekleşen tepkime fiziksel bir değişmedir.

etkinlik – 21

Aşağıdaki tepkimelerden hangileri nötralleşme tepkimesidir?

a) HCI(suda) + NaOH(suda) → NaCI(suda) + H2O(s)

b) 2HCI(suda) + Mg(k) → MgCI2(suda) + H2(g)

c) 2HCI(suda) + CaCO3(k) → CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s)

d) HNO3(suda) + LiOH(suda) → LiNO3(suda) + H2O(s)

e) NH4OH(suda) + HCI(suda) → NH4CI(suda) + H2O(s)

f) NaOH(suda) + AgNO3(suda) → AgOH(k) + NaNO3(suda)

g) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s)

h) H2SO4(suda) + 2KOH(suda) → K2SO4(suda) + 2H2O(s)

i) 4Fe(k) + 3O2(g) → 2Fe2O3(k)

etkinlik – 22

Asitlerle bazlar›n tepkimelerinde nötrleflmenin oldu¤u ve tuz olufltu¤unu gösterme Ö¤renciler de¤iflik miktarlarda asit ve baz çözeltilerini kar›flt›r›p ortam›n asitli¤ini baz-l›¤›n› saptarlar.

3 tane beher, 6 tane deney tüpü, k›rm›z› ve mavi turnusol ka¤›tlar›

0,5 M lik HCI çözeltisi, 0,5 M lik NaOH çözeltisi, Büret

1. Büret yard›m› ile 3 deney tüpüne asit çözeltisinden s›rayla 10 mL, 10 mL ve 5 mL konur.

2. Di¤er 3 deney tüpüne de baz çözeltisinden s›rayla 5 mL, 10 mL ve 10 mL konur.

3. Daha sonra bu çözeltiler afla¤›daki flekilde beherlere konup kar›flt›r›l›r.

4. Beherdeki çözeltilere turnusol ka¤›d› bat›r›l›p çözeltilerin hangi özellikte oldu¤u belirlenir.

5. 2 nolu kar›fl›m amyantl› tel üzerine konup s›v›n›n tamam› buharlafl›ncaya kadar alttan ›s›t›l›r.

1. Yap›lan deneyler hangi tepkime türüne örnektir?

2. Kar›flt›rma ifllemi sonunda beherdeki çözeltilere dald›r›lan turnusol ka¤›tlar›n›n rengi nas›l de¤iflti?

3. Hangi beherlerde tam nötrleflme olurken hangilerinde nötrleflme tam olarak gerçekleflmedi? Neden?

4. 2 Nolu beherin dibindeki madde nedir?

1. beher

2. beher

3. beher

Çözünme – Çökelme Tepkimeleri Çözünme

Bir maddenin başka bir madde içinde homojen olarak dağılmasına çözünme denir.

Maddelerin su içinde çözünmesi moleküler çözünme ve iyonik çözünme olarak ikiye ayrılır.

Şeker, alkol gibi maddeler su içinde moleküllerine ayrışarak moleküler olarak çözünürken NaCI, KNO3 gibi tuzlar iyonik olarak çözünür.

Çökelme

İyonik yapılı farklı maddeler içeren çözeltiler karıştırıldığında farklı çözeltilerden gelen iyonların etkileşerek suda çözün-meyen katı madde oluşmasına çökelme bu tür tepkimelere de çökelme tepkimesi denir.

Örneğin NaCI suda iyi çözünür. NaCI nin suda çözünme denklemi şöyledir:

NaCI(k) ⎯→ Na+(suda) + CI(suda) AgNO3 de suda iyi çözünür. AgNO3 ün suda çözünme denklemi şöyledir:

AgNO3(k) ⎯→ Ag+(suda) + NO3(suda)

Ancak AgCI suda çözünmez. NaCI çözeltisi ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında NaCI den gelen CI iyonları ile AgNO3 den gelen Ag+ iyonları birleşerek çözeltinin dibinde AgCI(k) oluşturur.

CI(suda) Na+

(suda)

+

Ag+

(suda)

NO3(suda)

Na+

(suda)

NO3(suda)

AgCI(k)

NaCI ve AgNO3 çözeltileri karıştırıldığında AgCI çökeltisi oluşur.

Bu tepkimenin toplu durumu şu şekilde yazılır.

NaCI(aq) + AgNO3(aq) → AgCI(k) + NaNO3(aq)

Tepkimede AgCI çözeltinin dibinde katı olarak birikirken Na+ ve NO3 iyonları çözeltide çözünmüş olarak kalır.

Na+(aq) + CI(aq) + Ag+(aq) + NO 3(aq) → AgCI(k) + Na+(aq) + NO3(aq)

Na+ ve NO3 iyonları çözeltide oldukları halde tepkimeye katılmamışlardır. Tepkimeye katılmayan iyonların tepkime denkleminde gösterilmeden, birbiriyle birleşen iyonların gösterildiği tepkime denklemine net iyon denklemi denir.

Yukarıdaki tepkimenin net iyon denklemi şu şekildedir:

Ag+(aq) + CI(aq) → AgCI(k)

etkinlik – 23

Deneyin Ad›

Deneyin amac›

Araç ve Gereçler

Deneyin yap›l›fl›

Deney Sorular›

Çözünme - Çökelme Tepkimeleri

Çözünme ve çökelmeyi gösterme

2 adet beher spatül Deney tüpleri

KI Tüplük Pb(NO3)2

Baget Saf su

1. Pb(NO3)2 üzerine KI çözeltisi ekledi¤inizde ne gözlediniz?

2. Bu hangi tür tepkime türüne örnektir?

3. Pb(NO3)2 nin ve KI n›n çözünme denklemleri nas›ld›r?

4. Sizce çöken kat› hangi iyonlar›n birleflmesiyle oluflmufltur?

Beherlere 50 fler mL saf su konur. Beherlerden birine spatülün ucuyla az miktarda KI di¤erine ise Pb(NO3)2 konur.

KI ve Pb(NO3)2 nin çözünmesi için baget ile kar›flt›r›l›r.

(Ancak baget y›kanmadan bir beherden di¤erine konmaz.) Beherlerin üzerine hangi çözelti olduklar› etiketlenir.

Pb(NO3)2 çözeltisinden yaklafl›k 10 mL lik k›sm› bir deney tüpüne konur.

KI çözeltisinden yaklafl›k 10 mL lik k›sm› deney tüpündeki Pb(NO3)2 çözeltisinin üzerine eklenir. (Beherde artan çözeltiler di¤er s›n›flar›n kullanmas›na b›rak›labilir.)

etkinlik – 24

Bilgi : PbI2, AgCI, AI(OH)3, CaSO4, ZnCO3, Mg(OH)2 , Fe2 (SO4)3, CuS bileşikleri suda çözünmez.

I. Aşağıdaki çözeltiler karıştırıldığında oluşan tepkimenin denklemini yazınız.

II. Her tepkimenin net iyon denklemini yazınız.

b)

AgNO3(suda) NaCI(suda)

I. ...

II. ...

d) Ca(NO3)

2(suda) K2SO

4(suda)

I. ...

II. ...

c) AI(NO3)

3(suda) KOH(suda)

I. ...

II. ...

a) Pb(NO3)

2(suda) KI(suda)

I. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda → Pbl2(k) + 2KNO3(suda) II. Pb2+(suda) + 2I(suda) → Pbl2(k)

I. ...

II. ...

I. ...

II. ...

I. ...

II. ...

f) Mg(NO3)

2(suda) NaOH(suda)

h)

CuCl2(suda) Na2S(suda)

e) Zn(NO3)

2(suda) Na2CO

3(suda)

g) K2SO

4(suda) FeBr

3(suda)

I. ...

II. ...

Kimyasal Tepkimeler ve Kütlenin Korunumu

Kimyasal tepkimeler atomların yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Yani kimyasal tepkimelerde yeni atom oluşmaz. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde tepkime süresince kütle sabit kalır. Yani kimyasal tepkimelerden kütle korunur.

Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunması demek tepkimeye giren atom türlerinin ve sayılarının birbirine eşit olması demektir.

(Bu ünitemizde basit yanma, asit - baz ve çözünme çökelme denklemleri denkleştirilecektir. Daha ayrıntılı ve karmaşık tepkimeler 11. ve 12. sınıf öğretim programı içinde yer almaktadır.

Rehber Soru

CxHy + zO2$ 3CO2 + 4H2O tepkimesiyle ilgili,

I. Yanma tepkimesidir.

II. x, 3; y ise 4 tür.

III. z, 5 tir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Çözüm

SORU 51

H2SO4(suda) + mKOH(suda)$ nX + qH2O(s) tepkimesiyle ilgili,

I. Nötralleşme tepkimesidir.

II. X maddesi K2SO4 tür.

III. n, 1; m ve q ise 2 dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM

SORU 52

mAgNO3(aq) + Na2CrO4(suda)$ X(k) + 2NaNO3(suda)

denkleşmiş tepkimesinde m sayısı ve X maddesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1; AgCrO4 B) 2; Ag2CrO4 C) 2; AgCrO4 D) 3; AgCrO4 E) 3; Ag3CrO4

ÇÖZÜM

etkinlik – 25

Aşağıdaki madde çiftleri arasında gerçekleşen tepkime denklemlerini yazarak denkleştirip tepkime türünü belirtiniz.

Ba(OH)2(suda) + H2SO4(suda)

AI(NO3)3(suda) + KOH(suda) CH4(g) + O2(g)

HNO3(suda) + KOH(suda)

H2SO4(suda) + NaOH(suda)

Mg(OH)2(suda) + HCl(suda)

Fe(k) + O2(g)

Mg(k) + O2(g)

HNO3(suda) + Ca(OH)2(suda)

C2H2(g) + O2(g) C2H4(g) + O2(g)

Pb(NO3)2(suda) + KI(suda)

HCl(suda) + NaOH(suda)

Denkleflmifl Hali Tepkime Türü

PbI2(k) + KNO3(suda)

Fe2O3(k)

MgO(k)

AI(OH)3(k) + KNO3(suda)

1. Aşağıdaki tabloda hangi seçenekteki kimyasal türler doğru olarak sınıflandırılmıştır?

Atom İyon Molekül Radikal

A) CI Br2 CO CI

B) Na OH O2 Br

C) He Ca2+ OH O2–

D) Br CI2 H2 O

E) Br O2– CI2 •CH3

2. Lewis Yapısı Kimyasal Tür

1. O a. İyon

2. Ar b. Radikal

3. [ F ]- c. Atom

yukarıda bazı taneciklerin Lewis yapıları ve kimya-sal tür çeşitleri verilmiştir.

Buna göre bu taneciklerin kimyasal tür çeşitleri ile eşleştirilmeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kimyasal türü radikaldir?

Yukarıdaki maddelerden hangileri element molekülüdür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5. X, Y ve Z maddeleri için aşağıdaki bilgiler veri-liyor.

X : İki tür atomdan oluşan molekül yapılı bir nötral taneciktir.

Y : Aynı tür atomların kimyasal bağlarla bağlanarak oluşturduğu kimyasal tür.

Z : Pozitif veya negatif yüklü bir taneciktir.

Buna göre X, Y ve Z maddelerinin kimyasal türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-tir?

X Y Z

____ ____ ____

A) Element Bileşik İyon

Molekülü Molekülü

B) Radikal İyon Element

Molekülü

C) İyon Radikal Bileşik

Molekülü

D) Bileşik Element İyon

Molekülü Molekülü

E) Bileşik Radikal Element

Molekülü Molekülü

6. I. N2 II. HCI III. H2O

yukarıdaki maddelerden hangileri bileşik mole-külüdür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

7. Oksijenin atom numarası 8 dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi oksijenin molekül yapısı için doğru bir gösterimdir?

A) O2 B) O2– C) O2+ D) •O• E) O2

8. I. CI ve O atomik radikallere örnektir.

9. PH3 molekülünün Lewis formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

(Atom numaraları: H=1, P=15) H •• P•• H• •

10. Aşağıda X ve Y atomlarının katman elektron dağılımları veriliyor.

X: 2 ) 4 ) Y: 2 ) 6 )

Buna göre XY2 bileşiğinin Lewis yapısı aşağı-dakilerden hangisidir?

11. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis yapı-sı yanlış verilmiştir?

12. Aşağıda bazı taneciklerin Lewis yapıları verilmiştir.

Buna göre hangi madde için verilen Lewis yapısı yanlıştır?

13. X ile Y elementleri arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı şu şekildedir:

•• Y••••

• • X•••• Y••• •

Buna göre

I. X, 4A grubu elementidir.

II. Y, 6A grubu elementidir.

III. X ve Y elementlerinden oluşan XY2 molekülü apolardır. olan nötral X atomu periyodik cetvelin hangi grubunda bulunur?

A) 3A B) 4A C) 5A

D) 6A E) 7A

1. E 2. A 3. C 4. B 5. D 6. D 7. A 8. E 9. C 10. B 11. A 12. D 13. E 14. C

1. I. H(g) + H(g) $ H2(g) + 436 kjmol-1 II. H2O(g) + 463,4 kjmol-1 $ 2H•(g) + OH•(g) III. CH4(s) + 8 kjmol-1 $ CH4(g)

Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleşmesi sırasında kopan ya da oluşan bağlar güçlü etkileşimlerdir?

Yukarıdaki değişimlerden hangileri güçlü etki-leşimler sonucu oluşur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıdaki maddelerden hangisinin verilen güçlü etkileşim türü doğrudur?

(Atom numaraları H = 1, He=2, C=6, N=7, O=8, Cl=17, K=19)

Madde Güçlü etkileşimler

A) O2 Polar kovalent

B) CH4 Apolar kovalent

C) He Metal bağı

D) NH3 Apolar kovalent

E) KCl İyonik

4. Aşağıdaki atom çiftlerinden hangileri arasında kovalent bağ oluşur?

A) 11Na – 17Cl B) 7N – 8O C) 3Li – 1H D) 20Ca – 8O E) 12Mg – 9F

5. Aşağıdaki atom çiftlerinden hangileri arasında iyonik bağ oluşur?

A) 6C – 8O B) 7N – 1H C) 1H – 8O D) 11Na – 9F E) 8O – 9F

6. I. İyonik bağ II. Kovalent bağ III. London kuvvetleri

Yukarıdakilerden hangileri güçlü etkileşim türüne örnek verilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

7. Güçlü etkileşimlerle ilgili, I. Atomlar arasında gerçekleşir.

II. İki ametal atomu arasındaki güçlü etkileşim kovalent bağıdır.

III. Metal ve ametal iyonları arasındaki güçlü etki-leşim iyonik bağdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. 12Mg ve 9F atomları arasında oluşan bileşikle ilgili,

I. Oluşan bileşik kristal örgülüdür.

II. Bileşik oda koşullarında katı halde bulunur.

III. Bileşik katı halde elektriği iletir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

9. 11X ve 17Y atomları arasında oluşan etkileşim türü ile ilgili,

I. Güçlü elektrostatik çekim kuvvetleri vardır.

II. X ve Y atomları arasındaki etkileşim türü kova-lent bağlardır.

III. X ve Y atomları arasında zıt yüklü iyonların birbirini çekmesiyle bileşik oluşur.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. X ve Y atomlarının katman elektron dağılımları aşağıda veriliyor.

X: 2 ) 8 ) 2 ) Y: 2 ) 8 ) 7 )

Buna göre X ve Y atomları arasında oluşan bileşik ve bağlarla ilgili,

I. Oluşan bileşiğin formülü XY2 dir.

II. Oluşan bileşik moleküler yapılıdır.

III. Bağlar zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleriyle oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11. X ve Y atomlarının katman elektron dağılımları aşağıda veriliyor.

X: 2 ) 6 ) Y: 2 ) 7 ) Buna göre,

I. X ve Y atomları arasında polar kovalent bağ oluşur.

II. X ve X atomları arasında apolar kovalent bağ oluşur.

III. X ve Y atomları arasındaki bağ güçlü etkileşim-dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

12. I. Metal atomları arasındaki etkileşimler

II. Metal ve ametal iyonları arasındaki etkileşimler III. Ametal - ametal atomları arasındaki

etkileşim-ler

Yukarıdaki etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlere örnek verilebilir?

Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X atomları arasında metalik bağ bulunur.

B) X ve Y atomları arasında iyonik bağ oluşur.

C) Z ve T atomları arasında polar kovalent bağ oluşur.

D) Z ve Y atomları arasında oluşan bileşik kristal örgülü yapıda bulunur.

E) X ve Z atomları arasında X3Z bileşiği oluşur.

14. Metal bağlarıyla ilgili, I. Zayıf etkileşimlerdir.

II. 12Mg atomlarından oluşan bir maddede atom-lar arasında metalik bağ bulunur.

III. Metalik bağın gücü arttıkça metallerin erime noktası artar.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

1. C 2. A 3. E 4. B 5. D 6. B 7. E 8. C 9. B 10. C 11. E 12. E 13. D 14. A

1. I. Van der Waals etkileşimleri II. Hidrojen bağları

III. İyon - dipol etkileşimi

yukarıdaki etkileşim türlerinden hangileri kova-lent bağlı apolar moleküller arasında bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde kalıcı dipollük bulunur?

Yukarıdaki moleküller arasındaki London kuv-vetlerinin büyüklüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

A) I > II > III B) II > III > I C) III > II > I D) I > III> II E) III > I > II

4. Aşağıdaki bileşik çiftlerinin hangisi arasında iyon-dipol etkileşimi oluşur?

A) CO2 – H2O B) CH4 – H2O C) NH3 – H2O D) NaCl – H2O

E) CH4 – CH4

5. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi arasında dipol - dipol etkileşimi oluşur?

A) CH4 – O2 B) Cl2 – Cl2 C) CCl4 – H2O D) KNO3 – H2O E) H2S – H2O

6. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerle ilgili, I. İyonik bağlar zayıf etkileşimlerdir.

II. Kovalent bağlar moleküller arası etkileşimler-dir.

III. Metal bağları güçlü etkileşimlerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

7. I. HF – H2O II. 6C – 8O III. 20Ca – 17Cl

yukarıda verilen türlerden hangileri arasında güçlü elektrostatik çekim kuvvetleri bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

8. 1. Hidrojen bağları 2. İyonik bağlar

3. Dipol - dipol bağları

yukarıda verilen bağlarla ilgili,

I. Bağların sağlamlığına göre güçlüden zayıfa doğru sıralanışı 2 > 1 > 3 tür.

II. 1. ve 3. bağlar zayıf etkileşimlerdir.

III. 2. bağlar güçlü etkileşimlerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

9. I. HCl II. He III. Cl2

Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin yo-ğun fazlardaki zayıf etkileşimleri yalnız London kuvvetleridir?

(Atom numaraları: H=1, He=2, Cl=17)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. I. Hidrojen bağları II. İyonik bağlar

III. Apolar kovalent bağlar

yukarıdaki etkileşimlerden hangileri moleküller arası etkileşimlerdir?

II. Nötrleşme tepkimesidir.

III. X çözeltisinin pH değeri 7 den küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

12. X(s) + 1/2 O2(g) $ CO2(g) + H2O(s) denkleşmiş tepkimesi ile ilgili, I. X, HCOOH dir.

II. X, bazik özellik gösterir.

III. Yanma tepkimesidir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

13. AgNO3 ve NaCl sulu çözeltileri karıştırıldığında AgCl katısı ve NaNO3 çözeltisi oluşuyor.

Buna göre,

I. Tepkimenin denklemi,

AgNO3(suda)+NaCl(suda) $ AgCl(k)+ NaNO3(suda) şeklindedir.

II. Net iyon denklemi

Ag+(suda) + Cl(suda)$ AgCl(k) şeklindedir.

III. Çözünme - çökelme tepkimesi olmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yukarıda verilen kaplarda bulunan sulu çözeltilere belirtilen maddeler ilave ediliyor.

Buna göre, bu kaplardan hangilerinde nötür-leşme tepkimesi olur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

15. CH3CHO + 5/2 O2 $ xCO2 + yH2O Yukarıdaki tepkime ile ilgili,

I. Organik maddenin yanma tepkimesidir.

II. x = 1 dir.

1. Aşağıdakilerden hangisi güçlü etkileşimler-dendir?

A) Dipol-dipol bağı B) İyon - dipol bağı C) Hidrojen bağı D) Metal bağı

E) London kuvvetleri

2. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşimlerden-dir?

A) İyonik bağ B) Polar kovalent bağ C) Apolar kovalent bağ D) Metal bağı

E) Dipol - dipol bağları

3. H2S molekülü için,

II. Molekül içinde polar kovalent bağlar bulunur.

III. Merkez atomunda ortaklanmamış 1 çift elekt-ron bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Atom numaraları: H=1, S=16)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

II. Molekülleri arasında hidrojen bağları vardır.

III. Molekül içi bağlar apolar kovalent bağlardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Atom numaraları: H=1, P=15)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5. CH4 molekülü için, I. Apolar moleküldür.

II. Molekülleri arasında London kuvvetler etkindir.

III. Molekül içi bağları polar kovalenttir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Atom numaraları: H=1, C=6)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6. Bir tepkime şu şekilde ifade ediliyor.

“Yemek tuzunun sulu çözeltisi ile gümüşnitrat çözeltisi karıştırıldığında gümüşklorür katısı ve sodyumnitrat çözeltisi oluşuyor.”

Bu tepkimenin sembolik dille yazılışı aşağıda-kilerin hangisinde doğru verilmiştir.

A) NaNO3(aq) + AgCI(k) $ NaCI(aq) + AgNO3(aq)

I. Tepkimenin denklemi,

2Fe(NO3)3(aq)+3Na2SO4(aq)"Fe2(SO4)3(k)+ 6NaNO3(aq) şeklindedir.

II. Net iyon denklemi,

Na+(aq) + NO-3(aq) $ NaNO3(aq) şeklindedir.

III. Çözünme - çökelme tepkimesi olmuştur.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. I. NaOH(suda) + AgNO3(suda) $ II. NH4OH(suda) + HCl(suda) $ III. HNO3(suda) + LiOH(suda) $

yukarıdaki tepkimelerden hangileri nötralleşme tepkimesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

9. Aşağıdaki olayların hangisinde maddenin kim-yasal özelliği değişir?

A) Tren raylarının yazın sıcaktan uzaması B) Kolonyanın buharlaşması

C) Bakır telden elektriğin geçirilmesi D) Yoğurttan ayran yapılması

E) Na metali suya atıldığında gaz çıkması

10. Aşağıdaki olayların hangisinde maddenin fizik-sel özelliği değişir?

A) Sütten yoğurt yapılması B) Suyun elektrolizi C) Şekerin suda çözülmesi D) Yaprağın sararması E) Etin kokması

11. C2H2 + O2 $ tepkimesi ile ilgili, I. CO2 ve H2O oluşur.

II. En basit tamsayılarla denkleştirilince CO2 nin katsayısı 2 olur.

12. I. Demirin paslanması II. LPG nin O2 ile tepkimesi III. Kömür tozunun yanması

yukarıdaki değişimlerden hangileri yavaş yan-maya örnek verilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

13. Bir tepkime aşağıdaki gibi ifade ediliyor.

“Etanol (C2H5OH) yakıldığında; karbondioksit ve su oluşuyor.”

Bu tepkimenin denkleştirilmiş hali aşağıdakile-rin hangisinde doğru verilmiştir?

A) C2H5OH + O2 $ CO2 + H2O

yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin molekül-leri apolardır?

yukarıdaki bileşiklerin hangilerinin molekülleri arasında hidrojen bağı bulunmaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

1. D 2. E 3. B 4. A 5. E 6. C 7. B 8. D 9. E 10. C 11. B 12. A 13. E 14. C 15. B

Belgede 9. SINIF KİMYA. Konu Özetli Soru Bankası (sayfa 138-156)