Çözüm Rehber Soru

Belgede 9. SINIF KİMYA. Konu Özetli Soru Bankası (sayfa 39-55)

X ile Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikten birincisi kütlece % 40 X, ikincisi ise kütlece % 20 Y içermektedir.

Buna göre, iki bileşik arasındaki katlı oran kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

SO RU 8

Yandaki grafik, I. bileflikteki X in kütlesinin Y nin kütlesiyle de¤iflimini göstermektedir.

Yandaki grafik, II. bileflikteki X in kütlesinin bu bilefli¤in kütlesiyle de¤iflimini

SORU 11

X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşik için yukarıdaki grafikler verilmiştir.

İki bileşikteki X in sabit miktarı ile birleşen Y nin miktarları arasındaki oran kaçtır?

) ) ) ) )

Hacim Oranları Kanunu

Gay Lussac tarafından önerilen ve yalnız gazlara uygulanan hacim oranları kanununa göre “Aynı sıcaklık ve basınçta reaksiyona giren gazların hacimleri arasında tam sayılarla gösterilebilen bir oran vardır.”

Ürün gaz ise girenlerin hacmi ile ürünlerin hacmi arasında da sabit bir oran vardır.

N2(g) + O2(g) → 2 NO(g) 1 hacim 1 hacim 2 hacim Hacimler arasındaki oran ile, gazların katsayıları arasındaki oranda aynıdır.

VN

Aşağıdaki tepkimelerin hangileri hacim oranları kanunu ile açıklanabilir?

Bu tepkimelerden hacim oranları kanununa uyanlarda maddeler arasındaki hacim oranlarını gösteriniz.

(Bütün maddeler aynı şartlardadır)

Tepkime Hacim Oranlar

Yasas›na Uygunlu¤u Hacim Oranlar›

VCI

Dalton Atom Teorisi ve Gazlar

Gay - Lussac’ın çalışmalarını dikkatli bir şekilde izleyen Dalton, Birleşen Hacimler Kanunu’nun bazı tepkimeler için hatalı olduğunu savundu. Çünkü Dalton’a göre maddeler birbirinden bağımsız atomlardan oluşuyordu.

Buna göre eğer belli hacimde, eşit sayıda atom varsa gazlar ancak birebir oranında tepkimeye girebilirdi.

Yani Dalton’a göre suyun oluşabilmesi için hidrojen gazı ile oksijen gazı eşit hacimde tepkimeye girmeliydi. Hatta Dalton daha da ileri giderek suyun oluşma tepkimesinin şu şekilde olduğunu savunmuştur.

H(g) + O(g) → HO(g)

Dalton Atom Teorisi’yle gazların 1 : 1 oranında birleşmesinden oluşan tepkimeler açıklanabilir. Ancak farklı oranlarda (1:2, 1:3 vs) birleşme tepkimeleri açıklanamaz.

Hacim oranları kanunu maddenin tanecikli yapısını doğrular. Ancak, tepkimeye giren bu gaz tanecikleri atom değil moleküldür. Dalton, tanecikleri atom olarak kabul ettiği için gazlar arasındaki reaksiyonları açıklayamamıştır.

DALTON

İngiliz kimyager ve fizikçidir. En çok kendi adı verilen atom modeli ve onuruna bazen Daltonizm denilen renk körlüğü hakkındaki araştırmalarla tanınır.

Gazlar üzerine yaptığı ilk çalışmaların sonucunda kendi adıyla tanınan “Kısmî Basınçlar Yasası”nı buldu.

etkinlik – 3

Aşağıda gazlarla ilgili bazı tepkimeler ve veriler verilmiştir. Bu tepkimelerdeki verilerin Dalton Atom Teorisi ile açıklanıp açıklanamayacağını belirtiniz. Nedenini açıklama yerine yazınız.

1

2

3

4

Deney No Gazlar aras›ndaki tepkimenin denklemi

Aç›klama : 5

2H2 gaz› + O2 gaz› → 2H2O gaz›

2 litre 1 litre 2 litre H2 gaz› + O2 gaz› → H2O2 gaz›

1 litre 1 litre 1 litre H gaz› + Cl gaz› → HCl gaz›

1 litre 1 litre 1 litre N2 gaz› + 3H2 gaz› → 2NH3 gaz›

1 litre 3 litre 2 litre N2 gaz› + 2O2 gaz› → 2NO2 gaz›

1 litre 2 litre 2 litre

Dalton Atom Teorisi ile aç›klan›p aç›klanamayaca¤›

SORU 14

Dalton atom teorisi ile ilgili,

I. Elementlerin moleküllü olabileceği öngörülmemiştir.

II. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı veya basit tamsayılı kesirdir.

III. Kimyasal tepkimeler, atomların birbirinden ayrılması, atomların birbiriyle birleşmesi ya da yeniden düzenlenmesin-den ibarettir, atomların yok olmasına ya da oluşmasına yol açmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM

SORU 15

Dalton, hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerinin birebir birleşerek suyu oluşturduğunu ve suyun formülünün HO olduğunu belirtmesine rağmen Avogadro, hidrojen ve oksijen gazlarının birleşmesiyle oluşan suyun formülünün H2O olduğunu gösterdi.

Bu durumdan;

I. Avogadronun bazı elementlerin moleküllü yapıda olabileceğini II. Avogadronun kimyasal tepkimelerde moleküllerin bölünebileceğini

III. Dalton ile Avogadronun element yapısı ile ilgili farklı düşüncede olduklarını açıklamalarından hangilerinin doğru olduğu sonucu çıkarılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM

etkinlik – 4

Aşağıdaki deney masalarında yapılan deneyleri yukarıdaki yasalarla ilişkilendiriniz.

3. Deney: 1 L Azot gaz› + 2 L Oksijen gaz› 1 L Diazottetraoksit gaz›

1. Deney: 7 g Karbonmonoksit 3 g karbon + 4 g oksijen 11 g Karbondioksit 3 g karbon + 8 g oksijen 2. Deney: 11 g Diazotmonoksit 7 g Azot + 4 g oksijen

19 g Diazottrioksit 7 g Azot + 12 g oksijen 3. Deney: 108 g Demir (II) bromür 28 g Demir + 80 g Brom

5 g Magnezyum oksit 5 g Magnezyum oksit 5 g Magnezyum oksit

2. Deney masas›

1. Deney: 7 g Demir + 4 g Kükürt 2. Deney: 5 g Kalsiyum + 4 g Kükürt

3. Deney: 5 g Kalsiyum + 4 g Kükürt + 8 g oksijen

11 g Demir (II) sülfür 9 g Kalsiyum sülfür

17 g Kalsiyum sülfat

Maddenin Elektrikli Yapısı

Bir çok maddenin sürtünme ile elektriklendiği eskiden beri bilinir. Antik dönemde eski Yunanlılar, yüne veya ipeğe sürtülen kehribar taşının saç, tüy vs gibi bazı maddeleri çektiğini gözlemlemişlerdir. Sürtünme ile elektriklenen iki farklı reçine örneği birbirini iter. Sütünme ile elektriklenen iki farklı cam çubuk da birbirini iter. Ancak sürtünme ile elektriklen-miş reçine ve cam çubuk birbirini çeker. O halde reçine ve cam çubuk farklı şekilde elektriklenelektriklen-miştir.

Sürtünme ile elektriklenmede iki tür yükün (+ ve – yükler) olduğunu keşfeden ilk kişi Benjamin Franklin’dir.

Ebonit çubuk bir kumaş parçasına sürtüldüğünde elektrikle yüklenir. Bu elektriğin türü negatif (–) yük olarak kabul edil-miştir.

Cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse (+) elektrik yüklenir.

Ebonit çubuk kumaş parçasına sürtülürse (–) elektrik yüklenir.

Cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse oluşan elektrik yükü pozitif (+) dır. Aynı tür elektrik yüklerinin birbirini ittiği, farklı tür elektrik yüklerinin birbirini çektiği deneylerle ispatlanmıştır.

Sürtmeden önce maddeler ne pozitif yüklü ne de negatif yüklüdür. Yani sürtmeden önce madde nötr yapıdadır. Bu du-rumda maddelerde her iki elektrik yükü eşit miktarda bulunmalıdır ki madde nötr olsun.

Maddenin elektriklenmesi olayında atom alış verişi olmaz. Eğer bu olayda maddeler arasında atom alış verişi olsaydı maddenin yapısının değişmesi gerekirdi. Bilim insanları bu deney ve gözlemler sonucunda atomdan daha küçük par-çacıkların olduğunu ve elektriklenme olaylarında bu taneciklerin alınıp verildiği sonucuna ulaşmışlardır.

Faraday’ın Elektroliz Deneyleri ve Atom Altı Parçacıklar

1932 - 33 yıllarında Michael Faraday, bileşiklerin elektrik akımıyla ayrıştığı elektroliz yöntemi üzerinde deneyler yaptı.

Faraday yaptığı deneylerde bir atomun belirli bir miktar veya bu miktarın bazı basit katları kadar elektrik yükü taşıdı-ğını ortaya koydu.

Elektrik yükünün parçacıklar halinde taşınması, elektriğin taneciklerden meydana geldiğini gösterir.

Atomlar, elektriksel yükleri taşıdığı için bu taneciklerin atomlarda bulunması gerekir.

SORU 16

Maddenin elektrikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektriklenme olayında maddeler arasında atom alış verişi olmaz B) Ebonit çubuk kumaş parçasına sürtüldüğünde negatif yükle yüklenir.

C) Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde pozitif yükle yüklenir.

D) Elektrikçe nötr yapıdaki bir maddede pozitif ve negatif yüklü tanecik bulunmaz

E) Maddenin pozitif veya negatif yükle yüklenmesi atomdan daha küçük parçacıkların olduğunu kanıtlar.

ÇÖZÜM

SORU 17

Faraday’ın elektroliz deneylerinden aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Elektrik yükünün parçacıklar şeklinde taşındığı

B) Bir atomun belli bir miktar veya bu miktarın katları kadar elektrik yükü taşıdığı C) Atomdan daha küçük parçacıkların bulunmadığı

D) Atom yapısında elektronların olduğu

E) Devreden geçen yük miktarı ile elektrotlarda toplanan madde miktarının doğru orantılı olduğu ÇÖZÜM

Atom Altı Tanecikler

Atom; proton, nötron ve elektronlardan oluşur. (Atomda başka tanecikler de vardır. Ancak bunlar şimdilik konumuz dı-şındadır.)

Elektronlar, atom içinde yaklaşık olarak 10–8 cm çapında hacmi kapladığı halde, protonlarla nötronları içinde barındı-ran çekirdeğin çapı 10–12 cm dir.

Tanecik Yükü Kütlesi Atom içindeki konumu

Proton +1 1,6725.10–24 g Çekirdekte

Nötron 0 1,6749.10–24 g Çekirdekte

Elektron –1 9,1.10–28 g Çekirdeğin dışında

Proton

Atom çekirdeğinde bulunur ve pozitif yüklüdür. Yük değeri 1,6.10–19 C dir. Atomun çekirdeğindeki proton sayısı o ato-mun türünü belirler.

Proton sayısı eşit olan atomlar aynı elemente aittir.

Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı, atom numarası ve çekirdek yüküne eşittir.

Bir elementin atom numarası Z ile sembolize edilir.

Proton sayısı = Atom Numarası = Çekirdek Yükü

Nötron

Atom çekirdeğinde bulunur ve yüksüzdür. Bir elementin bütün atomlarındaki proton sayısı eşit iken nötron sayısı fark-lı olabilir.

Kütle Numarası

Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron sayıları toplamına kütle numarası denir. Kütle numarası A ile sembolize edilir.

Kütle Numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı

Bir atomun çekirdeğindeki proton ile nötron sayıları toplamına nükleon sayısı da denir.

Elektron

Çekirdeğin etrafında bulunup çok hızlı şekilde hareket eder. Atomun büyük kısmı boşluk olmasına rağmen elektronla-rın bu hızlı hareketinden dolayı atom berk (sert, katı) bir küre gibi davranır.

Elektronun yükü –1,6.10–19 C dir.

Nötr bir atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir.

Elektron sayısı = Proton sayısı

İyon Yükü

Bir atomun aldığı ya da verdiği elektron sayısına iyon yükü denir.

Bir atom kaç elektron verdiyse o kadar + yüke, kaç elektron aldıysa o kadar – yüke sahip olur.

İyon yükü = Proton sayısı – Elektron sayısı

Atom Numarası - Kütle Numarası ve İyon Yükünün Gösterimi

Bir elementin atom numarası element sembolünün sol alt kısmında, kütle numarası element sembolünün sol üst kıs-mında iyon yükü ise element sembolünün sağ üst kıskıs-mında gösterilir.

Kütle No (A)→ Atom No (Z)

! İyon yükü

X

Rehber Soru

X ile gösterilen bir atomun proton sayısı 13, nötron sayısı proton sayısından 1 fazla ve elektron sayısı, proton sa-yısından 3 eksiktir.

Buna göre bu atoma ait iyon aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) 1413X3+ B) 2714X3– C) 2713X3– D) 2713X3+ E) 2714X3+

Çözüm

SORU 18

X, Y, Z elementlerinin 2n+1nX, 2n+2nY, 2n+2n+1Z atomlarında aşağıdakilerden hangisinde verilenler birbirine eşit de-ğildir?

A) X ve Y nin proton sayıları B) X ve Y nin nötron sayıları C) X ve Z nin nötron sayıları D) Y ve Z nin kütle numaraları E) Z nin nötron sayısı ve proton sayısı ÇÖZÜM

SORU 19

32X atomunun nötron sayısı, proton sayısından 8 fazladır.

Buna göre X atomu ile ilgili, I. Nötron sayısı 40 tır.

II. Nükleon sayısı 72 dir.

III. Proton, nötron ve elektron sayıları toplamı 104 tür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III ÇÖZÜM

SORU 20

Xatomunun çekirdeğinde 47 nötron vardır.

X2+ iyonunda 30 elektron vardır.

Buna göre X atomu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7732X B) 7932X C) 7934X D) 7936X E) 8134X ÇÖZÜM

SORU 21

X2–, Y2+ ve Z3+ iyonlarının elektron sayısı eşittir.

Buna göre

I. Atom numarası en küçük olan X tir.

II. Z3+ ün çekirdek yükü X2– nin çekirdek yükünden 5 fazladır.

III. Nötral X atomunun elektron sayısı, nötral Y atomunun elektron sayısından 4 eksiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM

SORU 22

Aşağıdaki iyonların hangisinde toplam elektron sayısı en fazladır? (1H, 6C, 7N, 8O, 9F)

A) F B) NH4+ C) OH D) CN E) N3–

ÇÖZÜM

SORU 23

X3– iyonunun elektron sayısı, Y3+ iyonunun elektron sayısından 8 fazladır.

X elementinin atom numarası 15 tir.

Y atomunun nötron sayısı 14 tür.

Buna göre Y atomunun kütle numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 B) 18 C) 23 D) 27 E) 30

ÇÖZÜM

SORU 24

Element Kütle

numarası

Nötron sayısı

Elektron sayısı

X 36 18 18

Y 37 20 18

Z 39 20 18

Yukarıdaki tabloda kütle numarası, nötron sayısı ve elektron sayısı verilen X, Y ve Z den hangileri nötr atom-dur?

A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) X ve Z

ÇÖZÜM

SORU 25

CO32– iyonundaki proton, nötron ve elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? (126C, 168O) Proton sayısı Nötron sayısı Elektron sayısı

A) 31 32 30

B) 30 30 32

C) 32 31 30

D) 31 31 32

E) 30 30 28

ÇÖZÜM

İzotop

Proton sayısı aynı, kütle numarası (dolayısıyla nötron sayısı) farklı atomlara izotop atomlar denir.

İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellikleri farklıdır.

Bir atom elektron alır veya verirse kimyasal özellikler değişir. Bu nedenle izotop atomların kimyasal özelliklerinin aynı olması için elektron sayıları da eşit olmalıdır.

İzoton

Nötron sayısı eşit, proton sayısı farklı olan atomlara izoton atomlar denir. İzoton atomların fiziksel ve kimyasal özel-likleri birbirinden farklıdır.

İzobar

Kütle numaraları eşit, proton sayıları farklı olan atomlara izobar atomlar denir. İzobar atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır.

Rehber Soru

Şekildeki grafikte bazı atomların Nötron sayısı-Atom numarası ilişkisi verilmiştir.

Atom numarası Nötron sayısı

n+2

n+1

n

V

T U

X Y Z

m m+1 m+2

Buna göre,

I. X, Y ve Z atomları birbirinin izotonudur.

II. V, T ve X atomları birbirinin izotopudur.

III. V, U ve Z atomları birbirinin izobarıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Çözüm

SORU 26

37

17Cl ile 4020Ca2+ iyonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektron sayıları eşittir. B) Birbirinin izotonudurlar. C) Birbirinin izotopudurlar.

D) Nötron sayıları toplamı 40 tır. E) Elektron sayıları toplamı 36 dır.

ÇÖZÜM

SORU 27

Aşağıdaki tabloda bazı atom/iyonların özellikleri verilmiştir.

Atom, iyon Atom no Kütle no Nötron sayısı Elektron sayısı İyon yükü

X 17 17 18

Y 16 34 –2

Z 37 20 –1

T 18 18 0

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X ile Z birbirinin izotopudur. B) X ile Y birbirinin izobarıdır. C) X bir anyondur.

D) Y ile T nin nötron sayıları farklıdır. E) X, Y, Z ve T nin elektron sayısı eşittir.

ÇÖZÜM

SORU 28 (YGS SORUSU)

Atom, iyon Atom no Elektron sayısı Kütle numarası

X+ 11 23

Y3– 18 30

Z 12 24

Q2+ 18 40

Yukarıdaki tabloda verilen atom ve iyonlardan hangilerinin nötron sayısı aynıdır?

A) Y3– ve Q2+ B) Z ve Q2+ C) X+ ve Z D) Y3– ve Z E) X+ ve Y3–

ÇÖZÜM

SORU 29 (YGS SORUSU)

Tek atomlu olan X ve Y tanecikleri, aşağıdaki koşulların hangisinde birbirinin hem izotopu hem de iyonudur?

A) Yalnız proton sayıları eşit, nötron sayıları ve elektron sayıları farklı ise B) Yalnız nötron sayıları eşit, proton sayıları ve elektron sayıları farklı ise C) Yalnız elektron sayıları eşit, nötron sayıları ve proton sayıları farklı ise D) Hem proton hem de nötron sayıları eşit, elektron sayıları farklı ise E) Hem nötron hem de elektron sayıları eşit, proton sayıları farklı ise ÇÖZÜM

SORU 30

Magnezyumun atom numarası 12 ve izotopları 24Mg, 25Mg ve 26Mg dir.

Buna göre magnezyumun bütün izotopları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 12 nötronu vardır.

B) 12 nötron ve 12 elektronu vardır.

C) 12 proton ve 12 nötronu vardır.

D) 12 proton ve 14 nötronu vardır.

E) 12 proton ve 12 elektronu vardır.

ÇÖZÜM

SORU 31

Aşağıda bazı atomların özellikleri verilmiştir.

Argon (A = 40, Z = 18); Potasyum (A = 40, Z = 19); Kalsiyum (A = 40, Z = 20) Bu atomların tümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 40 elektronları vardır, birbirinin izoelektroniğidirler.

B) 40 protonları vardır, birbirinin izotopudurlar.

C) Nükleon sayıları 40 tır, birbirinin izobarıdırlar.

D) 20 nötronları vardır, birbirinin izotonudurlar.

E) 40 nötronları vardır, birbirinin izotonudurlar.

ÇÖZÜM

Thomson Atom Modeli

Atomla ilgili yapılan deneyler yardımıyla elektron ve protonların varlığı ortaya konulmuştu.

+ Bu bilgiler ışığında Thomson atom modeli şu şekilde özetlenebilir:

1. Atomlar çapları yaklaşık 10–8 cm olan kürelerdir.

2. Elektronların kütlesi protonların kütlesinden çok küçük olduğundan, atomların küt-lesini protonlar oluşturur.

3. Pozitif yükler atomun içine homojen olarak yayılmıştır.

4. Elektronlar, pozitif yükü nötrleştirecek sayıda, küre içine dağılmıştır.

Thomson atom modeli üzümlü keke benzetilir. Kek atomun artı yüklü bölümü, gövde için-deki üzüm taneleri ise elektronlara karşı gelmektedir.

Rutherford Atom Modeli

1911 yılında Rutherford atomun yapısını belirlemek için alfa ışınları (pozitif yüklü tanecikler) ile bir dizi araştırma yap-mıştır. Rutherford, çok ince altın levha üzerine alfa ışınlarını gönderip bunların saçılmasını inceledi.

Rutherford’a göre, Ra’dan çıkan yüksek enerjili alfa ışınları ince altın levhadan yönünü değiştirmeden geçebilmeliydi.

Oysa bu deneyde alfa ışınlarının çoğu levhadan geçerken, bir kısmı yolundan saptı ve çok azı da geriye döndü. Alfa ışınları, ancak kendisinden daha büyük kütle ve elektrik yüklerine çarpınca yolundan sapar veya geri dönerler.

Radyoaktif kaynak

Sapt›ran ›fl›nlar

α ›fl›nlar›

Alt›n levha

Flor›fl›l veren ekran

Alfa parçac›klar›n›n büyük ço¤unlu¤u, ince metal levhadan geçer.

Karfl›daki ekran üzerinde flor›fl›l gösterirler.

‹nce metal levhadan geçerken, alfa parçac›klar›n›n çok az›, yollar›ndan sapt›r›l›r.

+

Rutherford bu deneyden şu sonuçları çıkarmıştır:

1. Alfa ışınlarının çoğu ince levhadan sapmadan geçtiğine göre atomda büyük boşluklar vardır.

2. Atom kütlesinin tamamına yakını ve pozitif yüklerin tamamı çekirdekte toplanmıştır. Çekirdeğin hacmi çok kü-çüktür.

3. Çekirdekteki (+) yükün miktarı elementten elemente değişir. Çekirdek kütlesinin yaklaşık yarısını protonlar oluş-turur.

4. Çekirdeğin dışında, pozitif yüke eşit sayıda elektron bulunur.

Rutherford, kütlesi yaklaşık protonun kütlesine eşit ve yüksüz bir taneciğin varlığını önermiştir. Ancak bu yüksüz tane-ciğin özelliklerini Chadwick ortaya koymuş ve nötron adını vermiştir.

Rutherford’a göre atom; merkezde kütlesi çok büyük bir çekirdek ve etrafında dolanan elektronlardan oluşmuştur.

Çekirdekli atom modelini ilk öneren kişi Rutherford’dur.

Rutherford Atom Modeli atomların yaydığı spekturumların açıklanmasında yetersiz kalması nedeniyle kısa zaman-da terkedilmiştir.

etkinlik – 5

Aşağıda birbiriyle bağlantılı Doğru / Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde sorular veril-miştir. a ifadesinden başlayarak her doğru (D) ya da yanlış (Y) cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz.

a. Atomun çekirdekli yap›da oldu¤u fikrini ortaya atan ilk bilim adam›

Rutherford'dur.

b. Rutherford'a göre atomun büyük bir k›sm› boflluktur.

c. Rutherford'a göre atom üzerine gön-derilen (+) yüklü ›fl›nlar› sapt›ran ta-necikler protonlard›r.

D Y

D Y D Y

e. Rutherford'a göre atom çekirde¤indeki (+) yük miktar› her elementte farkl› sa-y›dad›r.

d. Rutherford'a göre atomun kütlesinin tamam›na yak›n›n›

elektronlar olufltu-rur.

g. Rutherford'a göre atomlar ›fl›ma

yapt›-¤›nda kesikli spektu-rum verir.

f. Rutherford'a göre atomda (+) yükler

Aşağıdaki açıklamalar Thomson Atom Modelinin özelliklerinden ise D, değil ise Y ile belirtiniz.

a) Atom küre biçimindedir.

b) Atomda eksi yüklü elektronlar bulunur.

c) Atomda elektron sayısı kadar pozitif yüklü proton vardır.

d) Protonlar, çekirdek olarak adlandırılan küçük bir hacimde bulunur.

e) Atomun kütlesinin tamamına yakınını protonlar oluşturur.

f) Elektronlar, pozitif yüklü protonların çevresinde dolanırlar.

Belgede 9. SINIF KİMYA. Konu Özetli Soru Bankası (sayfa 39-55)